???? Aangesien die bladsye nog nie geproeflees is nie, vra ons dat jy asseblief enige foute sal oorsien. Die rede hoekom ons die bladsye op die webwerf geplaas het sonder om dit te proeflees is omdat ons jou nie van die voordele en seëninge wil ontneem nie. 


Spreuke 11:24 "Daar is mense wat hulle goed vir ander mense uitdeel, maar hulle kry altyd meer goed, daar is ook mense wat nie graag vir ander mense iets doen nie, húlle word self arm.Wanneer iemand dit goed laat gaan met ander mense, dan gaan dit goed met hom. As hy vir ander mense water gegee het toe hulle dors was, dan sal hy ook water kry wanneer hy dors is."


Can you help?

Click here and take a moment to read about joining our translation team as a translator or a proofreader. 

Course 2: Rebuild

Kursus: Herbou— 

INSTRUCTIONS: 

INSTRUKSIES:

Begin by opening your heart to Him, by listening to a Love Song.

Begin deur jou hart na Hom oop te maak, deur na ‘n Liefdesliedjie te luister.

After you've read each lesson (below), as soon as you are ready to make the Personal commitment to the LORD, stop to relax, grab your coffee or cold beverage, and pour your heart into your journal, writing down what you've learned that day in each Daily Journal form.

Nadat jy elke les (hieronder) gelees het, en sodra jy gereed is om die Persoonlike verpliging aan die HERE te maak, stop om te ontspan, gryp jou koffie of koeldrankie, en stort jou hart in jou joernaal uit, skryf neer wat jy daardie dag geleer het in elke Daaglikse Joernaal vorm.

A journal is YOUR book, a diary of your Restoration Journey, and may very well be what solidifies your husband's commitment to you when he returns to read all GOD has brought you through!

‘n Joernaal is JOU boek, ‘n dagboek van jou Herstel Reis, en mag wel wees wat jou man se toewyding aan jou solied maak wanneer hy terugkeer om alles waardeur  God jou gebring het te lees!

Please Note: Very often the enemy will steal what you've written to wear you out, especially before you've learned about the protection of tithing to your storehouse. So to make sure, because we are to not to be ignorant of the enemy's schemes, to be sure to write and pour out your heart into an email, first, send it to yourself (as a backup), and THEN paste what you've written into the forms.

Neem kennis. Baie dikwels sal die vyand wat jy neergeskryf het steel om jou uit te mergel, spesiaal voor jy geleer het oor die beskerming om jou tiende aan jou stoorkamer te gee. So om seker te maak, omdat ons nie onkundig moet wees oor die vyand se planne nie, wees seker om, eerstens, jou hart in ‘n epos uit te stort stuur dit DAN na jouself as (bystand) te epos, en DAN kopieër wat jy geskryf het in die vorms.

To set the mood, we'd like you to stop to listen to a song. The song we'd suggest for this part of your journey is "Because You Loved Me." It will help you remember this is a journey the Lord has called you to travel along and understand that no matter what difficulties you encounter HE will bring you through, leading you home. So wake up early, set out early, and allow Him to lead you.

Om jou in die stemming te sit. Stel ons voor dat die liedjie vir hierdie deel van jou reis is “Because You Loved Me.” Dit sal jou laat onthou dat dit ‘n reis is waarna die Here jou geroep het om langs te reis en verstaan dat dit nie saak maak watter struikelblokke jy teëkom nie, HY sal jou daardeur bring, jou huis toe lei. So word vroeg wakker, vertrek vroeg, en laat Hom toe om jou te lei.

We'd encourage you to download this MP3 file of a song that you can sing each morning to keep you moving forward. If you'd like to see the Lyrics

Ons moedig jou aan om die MP3 leêr van ‘n liedjie wat jy elke oggend kan sing af te laai om seker te maak dat jy vorentoe beweeg. As jy daarvan hou om die Lirieke te wil sien.

CLICK HERE with why we encourage you to begin your day with singing.

KLIK HIER met wat ons jou aanmoedig om jou dag mee te begin met gesang.


WEEK 1

Join the Victory!
Restoration Journeys are not a spectator sport!
Don't just watch.
Journal by pouring your heart out 
and into your Lesson Forms every DAY!

WEEK 1

Sluit aan by die Oorwinning!

Herstel Reise is nie ‘n toeskouer sport nie!!

Moet nie net toekyk nie.

Joernaal deur jou hart uit te stort

en in jou Les Vorms elke DAG!

Do just ONE LESSON a day so that (like medicine or antibiotics) each of His principles has time to do what it needs to do: 

 

Doen net EEN LES ‘n dag sodat (soos medisyne of antibiotika) elkeen van Sy prinsiepe tyd het om te doen wat nodig is om te doen:
  •     Too many lessons at one time not only does NO good—but can actually cause you to miss the benefits. 
  •     Waiting too far in between also is harmful because it allows for the ways of the world to enter back into your mind and heart.
  • Te veel lesse op een slag doen nie net GEEN goed nie—maar kan eintlik veroorsaak dat jy die voordele mis.
  • Om te lank tusssenin te wag is ook nadelig omdat dit veroorsaak dat die maniere van die wêreld weer in jou gedagtes en hart terug te keer nie.
texting-300x191

K2 Dag 1 Beveilig jou Sukses 1
“Telefone, Sms en Stempos”
Spiritual Milestone #3 Fasting Facebook along your Restoration Journey
Facing Divorce

Spirituele Mylpale #3 Vas Facebook op jou Herstel Reis

Staar Egskeiding in die Gesig

 

Notes-300x198

K2 Dag 2 Beveilig jou Sukses 2
"Ergste Saak Scenario"

discreet-300x240

K2 Dag 3 Beveilig jou Sukses 3
"Beweeg Aan"

cartwheel-300x200

K2 Dag 4 Beveilig Jou Sukses 4
"Drie Sleutels"

bright_idea-300x179

K2 Dag 5 Beveilig Jou Sukses 5
"Spesiale Insigte tot Herstel"

C2CheckIn-768x859

Weekend Assignment: Fill out a Weekly Restoration Journey Check in form and a WEEKLY Praise Report???? Praise Report Guidelines

Naweek Opdrag: Vul ‘n Weeklikse Herstel Reis Inboek Vorm en ‘n WEEKLIKSE Lof Verslag in. 🙂 Lof Verslag Gidslyne

tithe today!
★★★★★ Read the ever increasing Testimonies on Tithing

gee jou tiende vandag!

★★★★★ Lees die altyd vermeerderde Getuineiss oor Tiendes

WEEK 2
Join the Victory!
Restoration Journeys are not a spectator sport!
Don't just watch.
Journal by pouring your heart out 
and into your Lesson Forms every DAY!

WEEK 2

Herstel Reise is nie ‘n toeskouer sport nie!!
Moet nie net toekyk nie.
Joernaal deur jou hart uit te stort
en in jou Les Vorms elke DAG!

Today please choose just YOUR current Marital Status only.

Kies asseblief net JOU huidige Huweliks Status.

Married

Dag  8 "Getroud"

Separated

Dag 8 "Uitmekaar"

Divorce Filed

Dag 8 "Egskeiding Aanhanig Gemaak"

Facing Divorce Course

Staar Egskeiding in die Gesig Kursus

Divorced

Dag 8 "Geskei"

Husband Remarried

Dag 8 "Man Weer Getroud"

Never Legally Married

Nooit Wettiglik Getroud


Bonus Lessons

Bonus Lesse

.

Intimacy While Still Married

Intimiteit Terwyl Nog Steeds Getroud
.

Divorced: Intimacy

Geskei: Intimiteit.

ring-150x150

Understanding the Principles of Wearing Wedding Rings

Verstaan die Prinsiepe van Trou Ringe dra


 

crisis_corner2

K2 Dag 9 Krisis Hoekie

happy-300x200

K2 Dag 11 Jou Voorraadkamer
Spirituele Mylpaal #1 langs jou Herstel Reis

C2CheckIn-768x859

Weekend Assignment: Fill out a Weekly Restoration Journey Check in form and a WEEKLY Praise Report???? Praise Report Guidelines

Naweek Opdrag: Vul ‘n Weeklikse Herstel Reis Inboek Vorm en ‘n WEEKLIKSE Lof Verslag in. Lof Verslag Gidslyne

tithe today!
★★★★★ Read the ever increasing Testimonies on Tithing

gee jou tiende vandag!

★★★★★ Lees die ewige vermeerderde Getuienisse oor Tiendes

During WEEK 3
the halfway point ????

Gedurende WEEK 3

die halfweg punt

Join the Victory!
Don't just watch.
Restoration Journeys are not a spectator sport!

Fill out your Lesson Forms every DAY—
pour your heart out.

Herstel Reise is nie ‘n toeskouer sport nie!!

Moet nie net toekyk nie.

Joernaal deur jou hart uit te stort

en in jou Les Vorms elke DAG!

spiritual_leader-300x188

K2 Dag 17 My Spirituele Leier: Deel 1

Spiritual Milestone #4 along your Restoration Journey 

Spirituele Mylpaal #4 langs jou Herstel Reis

eyes_wide_open-300x209

K2 Dag 18 My Spirituele Leier Deel 2

Spiritual Milestone #4 along your Restoration Journey

Spirituele Mylpaal #4 langs jou Herstel Reis

blushing_bride-300x199

K2 Dag 19 God se Vernuwing

C2CheckIn-768x859

Weekend Assignment: Fill out a Weekly Restoration Journey Check in form and a WEEKLY Praise Report???? Praise Report Guidelines

Naweek Opdrag: Vul ‘n Weeklikse Herstel Reis Inboek Vorm in en ‘n WEEKLIKSE Lof Verslag in. Lof Verslag Gidslyne

 

tithe today!
★★★★★ Read the ever increasing Testimonies on Tithing

gee jou tiende vandag!

★★★★★ Lees die ewige vermeerderde Getuienisse oor Tiendes

WEEK 4
with just one week to go 

Join the Victory!
Restoration Journeys are not a spectator sport!
Don't just watch.
Journal by pouring your heart out 
and into your Lesson Forms every DAY!

WEEK 4

met net een week om te gaan

Sluit aan by die Oorwinning!

Herstel Reise is nie ‘n toeskouer sport nie!

Moet nie net toekyk nie

Joernaal deur jou hart uit te stort

en elke DAG! in jou Les Vorms!

FAL-Course.-300x200

K2 Dag 22 Hemelse Man

K2 Dag 28 Venoot “Dankie Nota”

We hope to use to your note to Encourage other women in our Encourager—and also an opportunity for you to pass along your "Word of Encouragement" to the women who will be coming behind you taking this course

Ons hoop om jou nota te gebruik om ander vrouens Aan te moedig in ons Aanmoediger—en ook die geleentheid vir jou om ‘n “Woord van Aanmoediging” oor te gee aan die vrouens wat na jou sal kom en hierdie kursus neem

FAL-Cover--300x300

Dag 29, Ministerie Toewyding, spandeer my Sondae met Hom, Vind die Oorvloedige Lewe Kursus

If you've finished FAL, please go to the next course LAL.

As jy die VOL kursus voltooi het, gaan asseblief dan oor en doen die volene kursus  LOL.

C2CheckIn-768x859

K2 Dag 30: Vul ‘n Weeklikse Herstel Reis Inboek vorm in en dan ...

Don't continue to wander in the desert like the Israelites did—cross the Jordan by taking Course 3

Course 3 leads to the Promised Land!

It's the Course that prepares you for your husband's returning home.

Be prepared, restorations usually happen suddenly! 

Moet nie voort gaan om in die woestyn te wandel soos die Israeliete nie—gaan or na die Jordaan deur Kursus 3 te neem

Kursus 3 lei na die Beloofde Land!

Dit is die Kursus wat jou voorberei vir jou man se terugkoms huis toe.

Wees voorbereid, herstel gebeur gewoonlik skielik! 

C3_800.

Congratulations!! You've made it to the final foundational course in your Restoration!
Course 3: RWC "Rebuilding Wisdom"

Baie geluk!! Jy het dit na die volgende kursus gemaak!

Kursus 3: HWK “Herbou Wysheid”

★★★★★

~ Arlene

This WW is the best book I ever read in my whole life, and I have read a lot of your other books. It has so just so much wisdom, God bless Erin for such wonderful book!!!

Hierdie WV boek is die beste boek wat ek al ooit in my lewe gelees het, en ek het baie ander boeke gelees. Dit bevat soveel wysheid, God seën Erin vir so ‘n wonderlike boek!!!

★★★★★

~ Migdakia

This Journey for these past 30 days that changed my life!!! My ears had been tickled with opinions and word that was twisted but as I walk through tis RJ and am being guided and taught the crooked has begun to straighten... I was  so discouraged and led to believe that my marriage was too far gone for God to able to do anything. I'd taken both courses 1 and 2 before this one, and I was led by a sister in Christ to come keep going—this WW Course has been filling me with knowledge and wisdom and a much, much deeper relationship with the LORD that's changed my life forever. Amen!!!

Hierdie Reis van die afgelope 30 dae wat my lewe verander het!!! My ore het allerhande stories gehoor en die woord wat verdraai is maar soos wat ek deur my HR loop en ek gelei word en geleer word het dit wat krom was begin reguit word...Ek was so ontmoedig en gelei om te glo dat my huwelik te ver gegaan het vir God om in staat te wees om enige iets te doen. Ek het albei kursusse 1 en 2 geneem voor hierdie een, en ek was gelei deur ‘n suster in Christus om aan te hou—hierdie WV Kursus het my met kennis en  wysheid gevul en ‘n veel dieper verhouding met die HERE wat my lewe vir ewig verander het. Amen!!! 

Maybe you're still not restored because you're still focusing on yourself.

Miskien is jy nog steeds nie herstel nie omdat jy nog op jouself fokus.

Are you ready to stop focusing on yourself and begin focusing on OTHERS?

Is jy gereed om op te hou om op jouself te fokus en op ANDER te begin fokus?

Take a moment to see how God wants to use what you've been through! CLICK HERE

Neem ‘n oomblik om te sien hoe God wil gebruik waardeur jy was! KLIK HIER

thinking