Sharing is caring!

Last week we ended with me asking you to check your countenance, and then to begin counting your blessings so that the face in the mirror would be radiant! This week He wants us to move up higher. Knowing we’ve all been living on the mountain top as His bride, or like a penthouse high above the city with Him, as mere mortals, it’s easy to feel a bit uneasy when He takes our hands in order to move up higher. Even though it does have a much more expansive view the higher we go, yet, if we look down the height can be a bit dizzying.

Verlede week het geëindig met my wat jou vra om jou voorkoms na te sien, en om dan jou seëninge te tel sodat die voorkoms in die spieël stralend sal wees! Hierdie week wil Hy hê ons moet hoër op beweeg. Wetend dat ons as Sy bruid op die bergtop gebly het, of soos ‘n dakwoning hoog bo die stad saam Hom, soos blote sterflinge, dit is maklik om ‘n bietjie ongemaklik te voel wanneer Hy ons hand neem om ons hoër op te laat beweeg. Alhoewel dit ‘n baie meer uitgestrekte uitsig is hoe hoër ons gaan, tog, as ons afkyk kan die hoogte ‘n bietjie duiselig wees.     

Though I’ve described moving up in physical terms, He is, in fact, speaking to us in spiritual terms—hence our dizzying height, where we feel we want to grab Him tightly or even bury our faces in His chest—the feeling is just as real.

For the past week or more the Lord has asked me to do things that, as we often say are, “outside my comfort zone.” Where I’m comfortable, however, is not going to allow me to be used by Him in the way He’s planned. The same goes for you.

Alhoewel vir die laaste week of meer het die Here my gevra om dinge te doen wat, soos wat ons dikwels sê, “buite my gemaksone is”. Waar ek gemaklik is, nietemin, gaan my nie toelaat om deur Hom gebruik te word op ‘n manier wat Hy beplan het nie. Dieselfde gaan vir jou.

Let me give you an example. I am quite comfortable being simply agreeable, just going with the flow. So when He asks me to exercise the authority He’s given to me, I’d prefer not to. Nevertheless, I continually choose to step forward rather than pulling back. Of course, it’s His stable arm I’m holding fast to, continually looking full on His loving face, always remaining quiet enough in my spirit to hear Him saying, “Trust Me.”

Laat my jou ‘n voorbeeld gee. Ek is nogal gemaklik deur net eenvoudig instemmend te wees, om net saam met die stroom te gaan.  So wanneer Hy my vra om die outoriteit uit te oefen wat Hy my gegee het, verkies ek om dit nie te doen nie. Nietemin, ek verkies om gedurig vorentoe te tree eerder as om terug te trek. Natuurlik, is dit sy stabiele arm waaraan ek vashou, en om voortdurend vol in Sy liefdevolle gesig te kyk, en altyd stil genoeg in my gees te bly om Hom te hoor sê, “Vertrou my” 

After we take the first step up higher, if we immediately see His perfect plan unfold, we feel ourselves soaring. Our faces beam just as mine did yesterday evening. Earlier that day the Lord had told me to give my car to a couple who I knew didn’t have a suitable car for their anniversary. Being completely honest with you, I cringed when He told me. Though I am known to be a bit too generous, giving my car, leaving me with no transportation along with the risk of an accident flew through my mind. Nevertheless, when He bade me to “go now” I grabbed my keys and set off to give the couple my car.

Nadat ons die eerste tree hoër neem, as ons onmiddellik sien hoe Sy plan ontvou, voel ons onsself sweef. Ons gesigte straal net soos wat myne gisteraand gedoen het. Vroeër daardie dag het die Here vir my gesê om my kar vir ‘n paartjie te gee wie ek geweet het nie ‘n gepaste kar vir hulle huweliksherdenking gehad het nie. Om heeltemal eerlik met jou te wees, ek het ingekrimp toe Hy my vertel het. Alhoewel ek weet ek ‘n bietjie te vrygewig is, deur my kar te gee, en my met geen vervoer te los saam met die risiko van ‘n ongeluk het deur my gedagtes gevlieg. Nietemin, toe Hy my gebied het om “nou te gaan” het ek my sleutels gegryp en vertrek om my kar vir die paartjie te gee.   

Leaving their home I was soaring, due to the fact that though they were dumbfounded, very touched and moved to tears by my offer, they let me know that the wife’s mother had offered them her car. Had her mother not just had the oil changed and washed, they would have accepted. The outcome confirmed I was not mistaken when I heard Him, which again, made my heart soar and left a huge smile on my face (I’m smiling now). And though this step up was more in the category of the “little foxes” variety had they been ignored, nothing close to other things He’s tasked me to do prior outside my comfort zone, little foxes do, in fact, help us along our abundant life journey, do they not?

Nadat ek hulle huis verlaat het het ek gesweef, omdat alhoewel hulle stom geslaan was, baie aangeraak en aan trane  deur my offer, het hulle my laat weet dat die vrou se moeder haar kar aan hulle geoffer het. As hulle moeder nie onlangs die olie laat verander het en gewas gehad het nie sou hulle die offer aanvaar het. Die uitkoms het bevestig dat ek nie v verkeerd was toe ek Hom gehoor het nie, wat weer, my hart maak sweef het en ‘n groot glimlag op my gesig gelos het (ek glimlag nou). En alhoewel hierdie stap op was meer in die kategorie van die “klein jakkalsies” soort was hulle geïgnoreer, niks naby aan ander dinge wat Hy my voorheen gevra het om te doen buite my gemaksone, klein jakkalsies, om die waarheid te sê, help ons langs ons oorvloedige lewe reis, doen hulle nie?  

Yet, to balance this example, I had results that were far less exciting. Instead, the results of stepping up and trusting Him, in order to move up higher, left me more than a bit disappointed. When the result is not as you hoped, that’s when you begin to doubt and question that what you did was His plan. “Did I miss Him? Am I doing things in the flesh? Why? Oh, why am I not soaring?”

Tog, om hierdie voorbeeld te balanseer, het ek resultate gehad wat ver minder opwindend was. In plaas daarvan, die resultate om op te stap en op Hom te vertrou, om in staat te wees om hoër op te beweeg, het my meer as ‘n bietjie teleurgesteld gelos. Wanneer die resultate nie is soos wat jy gehoop het nie, is dit wanneer jy begin twyfel en bevraagtken dat wat jy gedoen het Sy plan was. “Het jy Hom gemis? Doen ek dinge in die vlees? Hoekom? O, hoekom sweef ek nie?” 

Living life without regrets is a common occurrence in today’s selfish and self-centered world, so like me, you probably believe that having regrets means you and I care more about doing what’s right, caring more about others than ourselves. But does it?

Om die lewe sonder spyt te lewe is ‘n natuurlike gebeurtenis in vandag se selfsugtige en selfgesentreerde wëreld, so soos ek, glo jy heel waarskynlik dat deur spyt te hê beteken jy en ek gee meer om om te doen wat reg is, om meer oor ander om te gee as onsself. Maar doen dit? 

Next week we will learn a new living lesson and explore “Living Life without Regrets” so be sure to begin to speak to your HH about this topic now after you’ve fully discussed this week’s lesson as He bids you to move up higher with Him. 

Volgende week sal ons in ‘n nuwe lewende les na te vors  “Lewe die Lewe sonder Spyt ” so wees seker om met jou HM te praat oor hierdie onderwerp noudat jy hierdie week se volle les bespreek het soos wat Hy jou aanbied om hoër op saam met Hom te beweeg.