One of my absolute favorite places to spend my time is reading the book of Psalms. And one of my absolute favorite Psalms is Psalm 23. It may even be the only one you know by heart, or at least one you probably have heard.

Een van my absoluut gunsteling plekke om my tyd te spandeer is om die boek van Psalms te lees. En een van my absolute gunsteling Psalms is Psalm 23. Dit mag selfs die enigste een wees wat jy uit jou kop uit ken, of ten minste een wat jy moontlik gehoor het. 

Psalm 23 (King James Version)

Psalm 23 (Afr 83 Vertaling)

The LORD is my shepherd; I shall not want.

Die HERE is my herder, ek kom niks kort nie.

He maketh me to lie down in green pastures:

Hy laat my rus in groen weivelde.

He leadeth me beside the still waters.

Hy bring my by waters waar daar vrede is.

He restoreth my soul:

Hy gee my nuwe krag.

He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake.

Hy lei my op die die regte paaie tot eer van sy Naam.

Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,

Selfs al gaan ek deur donker dieptes

I will fear no evil: for thou art with me;

sal ek nie bang wees nie, want U is by my.

Thy rod and thy staff they comfort me.

In u hande is ek veilig.

Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies:

U laat my by ‘n feesmaal aansit, terwyl my teëstaanders moet toekyk: 

thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

U ontvang my soos ‘n eregas, en word oorlaai met hartlikheid.

Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: 

U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly

and I will dwell in the house of the LORD forever.

en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae.

The 23 Psalm from the KJV "King James Version" Bible version is very poetic in the book of Psalms and is the one I have often written on my index cards.

Die Psalm 23 van die “King James Version” Bybel weergawe is baie poëties in die boek van Psalms en is die een wat ek dikwels op my indeks kaarte geskryf het.

Next, though there are endless Life Principles, hidden gems, in these six lines of Psalm 23, there are THREE simple words that you need to focus on this week:

Volgende, alhoewel daar eindelose Lewens beginsels is, verskuilde edelstene, in die ses lyne van Psalm 23, daar is DRIE eenvoudige woorde waarop jy hierdie week moet fokus:

HE LEADS ME.

HY LEI MY.

The way to develop a close and intimate relationship with the Lord is when you realize just how close He is to you. And by simply saying these THREE words: HE LEADS ME, you will begin to experience a new way of life.

Die manier om ‘n noue en intieme verhouding met die Here te ontwikkel is wanneer jy besef net hoe naby Hy is aan jou. En deur eenvoudig hierdie DRIE woorde te sê: HY LEI MY, jy sal begin om ‘n nuwe lewensstyl te ervaar.  

Here are two more verses that confirm the Living Principle that I am teaching you this week that you need to add to your target verses that you meditate on day and night.

Hier is nog twee verse wat die Lewende Beginsel wat ek jou hierdie week leer bevestig en wat jy nodig het om by jou teiken verse te voeg waarop jy dag en nag mediteer. 

Isaiah 30:21

Your ears will hear a word behind you, "This is the way, walk in it," whenever you turn to the right or to the left.

Jesaja 30:21

Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê: “Hier is die pad, loop hierlangs.”

John 10:27

"My sheep hear My voice, and I know them, and they follow Me..."

"My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg My..."

This week's assignment is to continue adding to your "target" or "key" verses that you FAITHFULLY keep right next to your bed; reading them FIRST when you wake up, and also AGAIN right before you go to sleep at night—in other words—meditating on them day and night!; 

Hierdie week se opdrag is om voort te gaan deur by jou “teiken” of “sleutel” verse wat jy GETROU reg langs jou bed hou te voeg  en hulle EERSTE te lees wanneer jy wakker word, en ook WEER net voor jy gaan slaap in die aand—met ander woorde—mediteer op hulle dag en nag!

And, even more delightful: my "delight is in the law of the LORD." So instead of continuing with "self-talk" that is useless and I believe silly (since how can we know the answers we need?). You should ASK the Lord to guide you by saying these three words each time you set out to do the simplest or most complex task today and every day this week. "HE LEADS ME"

En, selfs meer vreugdevol: my “vreugde is in die woord van die HERE.” So in plaas daarvan om voort te gaan met “self-praat” wat nutteloos is en ek glo verspot (aangesien hoe kan ons die antwoorde ken wat ons nodig het?) Jy behoort die Here te VRA om jou te lei deur hierdie  drie woorde  te sê elke keer wat jy uitgaan om die mees eenvoudigste of mees komplekse taak vandag en elke dag hierdie week te doen. “HY LEI MY”