Sharing is caring!

Last week we discussed another principle that all of us (as His brides) can adopt and incorporate into our lives: Not leaning to our own understanding and hearing Him speak to you at each turn. This week I’d like to share with you something that I believe we all struggle with that my HH helps me to shake off, “Adding fear to the mix.”

Verlede week het ons nog ‘n beginsel bespreek wat almal van ons (as Sy bruide) kan aanneem en in ons lewens inkorporeer: Om nie op ons eie verstandhouding staat te maak en Hom te hoor praat om elke draai. Hierdie week sal ek daarvan hou om iets met jou te deel wat ek glo ons almal mee sukkel wat my HM my help om af te skud, “Om vrees by die mengsel te voeg.”

Over the weekend I felt the Lord leading me to move outside my comfort zone in regards to where He wants me to live. At least 3 times since Encouraging Women was founded, He’s asked me to let go of ALL my belongings and follow where He led me to live. The first time I lived abroad in several different countries, moving every few days, sometimes moving several days in a row, never staying in one location for more than a week. He also trained me spiritually by leading me to pack my one suitcase (with everything I owned), go to the train station and simply wait there until He said, “There’s the train, get on it” often not knowing where it was headed.

Oor die naweek het ek gevoel dat die Here my lei om buite my gemaksone te beweeg met betrekking oor waar Hy wil hê ek moet bly. Ten minste 3 keer vandat Bemoedigende Vroue gestig is, het Hy my gevra om AL my besittings te laat gaan en volg waar Hy my gelei het om te bly. Die eerste keer het ek oorsee in etlike verskillende lande gebly, en elke paar dae getrek, somtyds etlike dae in ‘n ry . Hy het my ook spiritueel opgelei om my een tas te pak (met alles wat ek besit het), na die trein stasie toe te gaan en eenvoudig daar te wag totdat Hy gesê het, “Daar is die trein, klim daarop” om dikwels nie te weet in watter rigting dit oppad was nie.

Why He did this is simple—because He was honing (sharpening, refining) and training me for following Him regarding this ministry He’s called me to head up for Him. Also, I believe because I am the matriarch of my family (though I have not been called to lead the family to date), He wanted me to be certain I knew how to do this.

Waarom Hy dit gedeon het is eenvoudig—omdat Hy my geslyp (verskerp, verfyn) het en my oplei om Hom te volg aangaande die ministerie wat Hy my geroep het om vir Hom te lei. Ook, ek glo omdat ek die matriarg van my familie is (alhoewel ek tot op datum nie geroep is om die familie te lei nie), Hy wou gehad het ek moet seker wees dat ek weet hoe om dit te doen.

The last time He asked me to let go of everything was a little over 3 years ago. I gave just about everything I had to my son and DIL to keep or sell (they would keep any profits). Then when He led me to move into a “home” again, I had nothing but clothing. Yet little by little a few special things began being returned to me.

Die laaste keer wat Hy my gevra het om van alles te laat gaan was ‘n bietjie meer as 3 jaar gelede. Ek het omtrent alles wat ek gehad het vir my seun en skoondogter gegee om te hou of te verkoop (hulle sou die profyt hou). Toe Hy my gelei het om weer in ‘n “huis” in te trek, het ek niks behalwe klere gehad nie. Tog bietjie vir bietjie het ‘n paar spesiale goed terug na my toe gekeer.

Once again, He’s asking me to let go of everything. But because I have such a comfortable home again, I found it hard to get really excited. I did at first, but the more I began thinking of all the details and logistics, plus the utter finality of this step He was asking me to take, the more I began “leaning to my own understanding” stopping  just short of panic.

Weereens, vra Hy my om van alles te laat gaan. Maar omdat ek weer so ‘n gemaklike huis het, het ek dit moeilik gevind om regtig opgewonde te raak. Ek het in die begin, maar hoe meer ek aan al die besonderhede en logistiek gedink het, plus die uiterste finaliteit van hierdie stap wat Hy my gevra het om te neem, hoe meer het ek op “my eie verstandhouding staat gemaak” en net kort van paniek gestop.

This is when I heard Him say (not for the first time) “Don’t add fear to the mix” and I envisioned the buttermilk biscuits I just made and envisioning me pouring black ink into the mixing bowl, then mixing it in!

Dit is toe ek hoor Hy sê (nie die eerste keer nie) “Moet nie vrees by die mensel gooi nie” en ek het die karringmelk beskuitjies wat ek so pas gemaak het beoog en beoog hoe ek swart ink in die mengbak gooi, en dit dan inmeng!

Any time we add “fear” to the pain we’re feeling in our body or we add to a decision or a thought we have, we are essentially adding black ink—making it dark, horrible and more difficult to deal with.

Enige tyd wat ons “vrees” by die pyn voeg wat ons in ons liggaam voel of ons voeg by by ‘n besluit of ‘n gedagte wat ons het, voeg ons in wese swart ink by—en maak dit donker, vieslik en moeiliker om mee af te reken.  

So each time I sense this happening, I mentally shook it off just as we see the Apostle Paul doing in Acts 28:5. Then, following the principle in Matthew 12:43-45 regarding replacing what’s been removed. I replace it with and embrace the excitement I felt when I first envisioned what I believe to be His plan for where and how I am going to live for this upcoming year.

So elke keer  wat ek aanvoel dat dit gebeur, het ek dit geestelik afgeskud net soos wat ons sien die Apostel Paulus doen in Handelinge 28:5. En dan, volg ek die beginsel in Matteus 12:43-45  aangaande om te vervang wat verwyder is. Ek vervang dit met en omhels die opwinding wat ek gevoel het toe ek eers wat ek geglo het Sy plan was vir waar en hoe ek gaan bly vir die opkomende jaar beoog het.

Yet, there is one more key component that also can help keep fear at bay. It could very well be that He is not going to have me live like this at all. Instead, He just may be testing me to see if I would be “Willing to go” and that’s what we will explore next week when we look at Abraham and Isaac. Until Next week, begin to shake it off and don’t add fear to the mix.

Tog, daar is nog een sleutel komponent wat ook kan help om vrees op ‘n afstand te hou. Dit kan wel wees dat Hy my glad nie so gaan laat lewe nie. In plaas daarvan, mag Hy my dalk net toets om te sien of ek “Gewillig is om te gaan” en dit is wat ons volgende week sal verken wanneer ons na Abraham en Isak kyk. Tot volgende week, begin om dit af te skud en moet nie vrees by die mengsel gooi nie.