Last week while reading 1 Corinthians 6:18 and encouraging you to read the version in the Message Bible for greater and lasting insight, saying that it could be used to share with those whom you have expressed love and are open to hearing the truth. While writing that statement He revealed what He wanted me to write about in today’s message. A message He’s spoken to me about often and what I’m excited to pass along to you now.

Verlede week terwyl ek 1 Korintiërs 6:18 gelees het en jou aangemoedig het om die weergawe in Die Boodskap te lees vir beter en blywende insigte, en gesê het dat dit met die kon gedeel word aan wie jy liefde gewys het en wie oop is om die waarheid te hoor. Terwyl ek daardie verklaring geskryf het het Hy openbaar waaroor Hy wou gehad het ek in vandag se les moes skryf. ‘n Boodskap waaroor Hy dikwels met my gepraat het en waaroor ek opgewonde is om nou na jou toe aan te gee.  

Often we won’t use PR that are submitted because the sentiment comes across as Preaching.

Dikwels sal ons nie ‘n LV gebruik wat ingedien is omdat die sentiment as Preek deurkom.

Most people, especially someone who is in sin, does NOT want to be told what to do. This is common in the churches and in the world. Instead, He says that we are each to be an Epistle [a letter or form of communication] read by all men. In other words, our life needs to be what they read about us—how they see us live our lives.

Meeste mense, spesiaal iemand wat in sonde is, wil NIE gesê word wat om te doen nie. Dit is algemeen in die kerke en in die wêreld. In plaas daarvan, sê Hy dat ons elkeen ‘n epistel moet wees [‘n brief of vorm van  kommunikasie] wat deur almal gelees word. Met ander woorde, ons lewe moet wees wat hulle oor ons lees—hoe hulle sien ons ons lewens lei.  

Nevertheless, it’s foolish to think, for one second, that living a self-righteous life or religious life will make anyone want to follow you or ask your advice or be open to anything you say. Instead, people in sin will ONLY feel drawn and come to you when you’ve exhibited unconditional love and a non-judgemental attitude towards them and everyone else.

Nietemin, dit is dwaas om, vir een sekonde, te dink dat deur ‘n eiegeregtige of godsdienstige lewe te lei sal maak dat enigiemand jou volg of jou advies vra of oop wees vir enigiets wat jy te sê het. In plaas daarvan, sal mense in sonde NET aangetrokke tot jou voel en na jou toe kom wanneer jy onvoorwaardelike liefde en ‘n nie-veroordeelde houding teenoor hulle en enigiemand anders wys nie. 

Read these verses to lay the foundation of this principle.

Lees hierdie verse om die fondasie van hierdie beginsel te lê.

John 3:17 AMP—“For God did not send His Son into the world in order to judge (to reject, to condemn, to pass sentence on) the world, but that the world might find salvation and be made safe and sound through Him.”

Johannes 3:17 AFR 83— “God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel (om te verwerp, te verdoem, om op vonnis te vel),  nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.”

Proverbs 20:19—“He who goes about as a slanderer reveals secrets, therefore do not associate with a gossip.”

Spreuke 20:19— “Iemand wat loop en skinder, lap geheime uit; bly weg van iemand wat baie praat.”

 1 Peter 4:8—“Above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins.”

1 Petrus 4:8— “Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes.”

1 Corinthians 13:8—Because “Love never fails.”

1 Korintiërs 13:8—Die liefde vergaan nooit nie.” 

If you’ll permit me, I can’t help thinking of my mother when reading these verses. Though my mother was far from perfect, her love for her children was perfect. She never spoke against others, and if we did, she said, “If you don’t have something nice to say about someone, don’t say anything at all.”  And even though she couldn’t keep a house (as you know from reading w@h), nor did she arrive anywhere on time (instead she’d be hours late), with all these faults, the part of her that everyone noticed was that she loved us and others! None of her children could ever deny that fact and because of it, none of her children ever went astray. And this is the way she’d treat everyone she’d meet too.

As jy my sal toelaat, ek kan nie help om aan my moeder te dink wanneer ek hierdie verse lees nie. Alhoewel my moeder ver van perfek was, was haar liefde vir haar kinders perfek. Sy het nooit teen ander gepraat nie, en as ons dit gedoen het, het sy gesê, “As jy nie iets mooi het om oor iemand te sê nie, moet hoegenaamd niks sê nie.” En alhoewel sy nie kon huishou nie (soos jy weet deur w@h te lees, nog minder het sy enige plek op tyd arriveer (in plaas daarvan was sy ure laat), met al hierdie foute, die deel van haar wat almal van notisie geneem het was dat sy lief was vir ons en ander! Nie een van haar kinders kon daardie feit ontken nie en as gevolg daarvan, het nie een van haar kinders die pad byster geraak nie. En dit is die manier wat sy ook almal wat sy ontmoet het.  

I’m not sure if I have that sort of love that she had, though I do believe I’ve exhibited that same love, due to my mother’s example, to my own children and others. But if I had to guess, I’d say witnessing her epistle of her life made me want to be like her, yet, it was experiencing His love that changed me! Without it, I’d never be capable of loving the unlovable. And that is almost always expressed through patience and not preaching at/to others.

Ek is nie seker of ek daardie soort liefde het wat sy gehad het nie, tog glo ek ek het dieselfde liefde, as gevolg van my moeder, aan my eie kinders en ander uitgebeeld. Maar as ek sou moes raai , sou ek sê om te getuig van haar epistel van haar lewe het my gemaak om meer soos sy te wees, tog dit was dit deur Sy liefde te ervaar wat my verander het! Sonder dit, sou ek nooit in staat wees om lief te wees vir die onbeminlike nie. En dit is amper altyd uitgbeeld deur geduld en deur nie vir/na ander te preek nie

1 Corinthians 13:4–8—“Love is patient, love is kind and is not jealous; love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth; bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails . . .” 

1 Korintiërs 13:4-8— “Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie . . .” 

This verse says a lot more that jumps out: like bragging.

Die vers sê baie meer as wat uitspring: soos spog.

Often Praise Reports come off as bragging and it’s this unbecoming attitude that, sadly, is so prevalent amongst Christians. They brag about their righteousness, while all the while their righteousness is nothing but filthy, stinking rags. (Read Isaiah 64:6 to see how filthy.)

Dikwels kom Lofverslae oor as spog, en dit is hierdie onbetaamde houding wat, droewig, so algemeen tussen Christene is. Hulle spog oor hulle eiegeregtigheid, waar hulle geregtigheid die heel tyd niks meer as vuil klere is nie. (Lees Jesaja 64:6 om te sien hoe vuil.)   

Back to being preachy. It’s not altogether a bad thing to speak to a woman in a praise report, but only after you’ve first been real and transparent about your own mistakes. And always keeping in mind, first and foremost—that’s it’s HIM who deserves the praise so how could we possibly boast— unless it’s boasting about our weaknesses? (Read 2 Corinthians 12: 9-10 for greater and lasting insight.)

Terug om prekerig te wees. Dit is nie heeltemal ‘n slegte ding om met ‘n vrou in ‘n lofverslag te praat nie, maar net na jy eers eg en deursigtig oor jou eie foute is. En hou altyd in gedagte, eerstens en voorste—dat dit HY is wat die lof verdien so hoe kan ons moontlik spog—tensy ons oor ons swakhede spog? (Lees 2 Korintiërs 12:9-10 vir groter en blywende insigte.)

Yet even more important than when submitting a PR when WE are able to protect others from your preachiness: What about your preachiness when you foolishly believe that this will benefit your coworkers or your children or even your parents. Do you honestly think preaching or judging or being self-righteous will help them know the Lord? It won’t. Instead, it will put a huge wedge between them and God—most dangerously a loathing for the Savior who is capable of changing everything and who, you say you’re following. A Christian literally means a follower of Christ.

Tog selfs meer belangrik as om ‘n LV in te dien is wanneer ONS in staat is om ander van jou prekerigheid te beskerm: Wat van jou prekerigheid wanneer jy soos ‘n dwaas glo dat  dit voordelig vir jou medewerkers of jou kinders of selfs jou ouers sal wees. Dink jy eerlik preek en oordeel of eie-geregtigheid sal hulle help om die Here te leer ken? Dit sal nie. In plaas daarvan, sal dit ‘n groot wig tussen hulle en God plaas—en mees gevaarlik ‘n weersin vir die Redder wat in staat is om alles te verander en wie, jy sê jy volg. ‘n Christen beteken letterlik ‘n volger van Christus.  

It’s only when someone feels LOVED, especially when it’s undeserving, that a person is open to hearing anything you or I have got to say—coupled with humility—like being transparent about how we’ve failed.

Dit is net wanneer iemand BEMIN voel, spesiaal wanneer dit onverdiend is, wat ‘n persoon oop is om enigiets te hoor wat jy en ek te sê het—gekoppel met nederigheid—soos om deursigtig te wees oor hoe ons misluk het.

—And this means loving each person “while” that person is “yet a sinner” just as Jesus did in His willingness to die for them.

—En dit beteken om lief te wees vir elke persoon “terwyl” daardie persoon “‘n sondaar is” net soos Jesus in Sy gewilligheid om vir hulle te sterf. 

What He calls us to do is to be His ambassadors, which means we show them the love and respect they deserve, which we are bathed in being His bride. That’s when a loving relationship, that is without judgment, is secure and is the foundation to build upon.

Wat Hy ons geroep het om te doen is om Sy ambassadeurs te wees, wat beteken ons wys hulle die liefde en respek wat hulle verdien, waarin ons geweek is deur Sy bruid te wees. Dit is wanneer ‘n liefdevolle verhouding, wat sonder oordeel is, verseker is en die fondasie om op te bou.   

Trust me if your epistle, your life, reads this way, then you won’t need to go looking—people will come to you to find out about Him—all due to your true humility that acts as a magnet.

Vertrou my as jou epistel, jou lewe, op hierdie manier lees, dan hoef jy nie te gaan soek nie—mense sal na jou toe kom om oor Hom uit te vind—alles as gevolg van jou ware nederigheid wat soos ‘n magneet optree. 

The reverse side of this "epistle" lives full of arrogance and pride, act as a repugnant—driving everyone not only away from you, but from Him.

Die teenoorgestelde kant van hierdie “epistel” lewens vol arrogansie en trots, tree op as afstootlik—en dryf almal nie net weg van jou af nie, maar van Hom af. 

Bragging and preaching to me reflects an immature high school kid who flaunts his or her designer clothing or expensive car—when they did nothing to earn it. Instead, all they have belongs to and was given to them by their parents, so they should be humble and grateful instead of bragging or flaunting.

Deur te spog en vir my te preek weerspieël ‘n onvolwasse hoërskool kind wat sy/haar ontwerpersklere of ‘n duur kar vertoon—wanneer hulle niks gedoen het om dit te verdien nie. In plaas daarvan alles wat hulle het behoort aan en was aan hulle gegee deur hulle ouers, so hulle moet nederig en dankbaar wees in plaas daarvan om te spog of te vertoon.  

In closing, with a heart of gratitude and humility, remember that rather than preach—be transparent and boast about your weaknesses—then see what happens. LOVE others, with the unconditional love you are getting from the Lord and see if your life doesn’t change. If you believe you’re struggling in this area, remember to renew your mind by reading the verses from this message daily, until your desire for change happens.

Ter afsluiting, met ‘n hart van dankbaarheid en nederigheid, onthou dat eerder as om te preek—wees deursigtig en spog oor jou swakheid—kyk dan wat gebeur. Wees LIEF vir ander, met die onvoorwaardelike liefde wat jy van die Here kry en sien of jou lewe nie verander nie. As jy glo dat jy sukkel op hierdie gebied, onthou om jou gedagtes te hernu deur die verse van hierdie boodskap te lees, totdat jou begeerte vir verandering gebeur.