Sharing is caring!

Last week we ended with me asking, ”Is your cup, your life, your heart, half-empty” hoping, you darling bride, that it’s running over just as mine is, every day, all day!!! This week in today's living lesson I’d like to reveal a spiritual condition, a cousin to the Poverty Mentality, when we say or feel, “I Don’t Deserve It.” It’s a lie many brides believe, which allows the enemy to rob you of the Abundant Life—believing that you don’t “deserve” something is a flat out lie of the enemy.

Verlede week het ons geeindig met ek wat vra, “Is jou beker, jou lewe, jou hart, half-leeg” hoop, jy liefling bruid, dat dit oorlaai is net soos wat myne is, elke dag, heeldag!!! Hierdie week in vandag se lewende les wil ek ‘n spirituele toestand onthul, ‘n neef van die Armoede Mentaliteit, wanneer ons sê of voel, “Ek verdien Dit Nie,” Dit is ‘n leun wat baie bruide glo, wat die vyand toelaat om jou te beroof van die Oorvloedige Lewe—om te glo dat jy nie iets “verdien” nie is ‘n infame leun van die vyand. 

Today I hope to show you how so many women remain at the feet of their Beloved— rather than moving up next to Him— cuddling with Him, sitting on His lap. Instead of being neatly tucked under His loving arms that long to embrace you— these women are instead feeling unworthy, remaining on the floor begging to be forgiven.

Vandag hoop ek om jou te wys hoe so baie vrouens by die voete van hulle Beminde bly—eerder as om langs Hom op te beweeg —knussend met Hom, op Sy skoot te sit. In plaas daarvan om netjies onder Sy liefdevolle arms wat hunker om jou te omhels ingevou te wees—hierdie vrouens voel instede onwaardig, en bly op die vloer en smeek om vergewe te word.

So often I read this in "praise" reports and hear it when they speak. This condition is "normally" from women. Fewer men feel this way; far from false humility, they are truly humble, too humble, to the point they are trodden down.

So dikwels lees ek dit in “lofverslae” en hoor dit wanneer hulle praat. Hierdie toestand is “normaalweg” van vrouens. Minder mans voel so; ver van vals nederigheid, hulle is werklik nederig, te nederig, tot op die punt waar hulle vertrap word.

When we first come to our Lord and Savior as sinners, we see the example of this first encounter with Mary Magdalene. Read Luke 7:37–38 to see this was the appropriate posture along with the correct heart condition. Yet, once we’re His bride, this is not what a Bridegroom wants from or for His beloved bride.

Wanneer ons eers na ons Here ons Redder toe kom as sondaars, sien ons die voorbeeld van hierdie eerste ontmoeting met Maria Magdalena. Lees Lukas 7:37-38 om te sien wat die gepaste postuur saam met die korrekte hart toestand was. Tog, sodra ons Sy bruid is, is dit nie wat ‘n Bruidegom van of vir Sy beminde bruid wil hê nie.

Believing "I don't deserve it" is so sad because these women are living far below the Abundant Life—all because they don't believe they deserve anything at all. Of course, in ourselves, we don’t deserve anything. In our own merit, we don't "deserve" anything—certainly not to live for eternity in the place God prepared for us. Read John 14:3. Nevertheless, as our Savior, our Beloved took our place, paid the price for our sins, "while we were yet sinners." But stop to think about this truth, He paid the ultimate price, not only for when we die, but in order for us to live, and live life abundantly.

Om te glo dat “ek dit nie verdien nie” is so hartseer omdat hierdie vrouens vêr onder die Oorvloedige Lewe leef—alles net omdat hulle nie glo dat hulle enige iets verdien nie. Natuurlik, in onsself, verdien ons niks nie. Op ons eie meriete, “verdien” ons niks nie—sekerlik om nie vir ewig te bly in die plek wat God vir ons voorberei het nie. Lees Johannes 14:3. Nietemin, omdat  ons Redder, ons Beminde ons plek geneem het, die prys vir ons sondes betaal het, “terwyl ons nog sondaars was.” Maar stop om aan hierdie waarheid te dink, Hy het die finale prys betaal, nie net vir wanneer ons sterf nie, maar sodat ons kan lewe, en die lewe in oorvloed kan lewe.

John 10:10

Johannes 10:10

The thief comes only to steal and kill and destroy; I came that they may have life, and have it abundantly.

'n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.

Next week we will continue to help you embrace all that you deserve—all that He paid to give you, as His bride.

Volgende week sal ons voortgaan om jou te help om alles wat jy verdien te omhels—alles wat Hy betaal het om vir jou te gee, as Sy bruid.