Sharing is caring!

Last week I encouraged you to nuzzle into your HH, talking to Him about your plans, but then listening with an open heart to His plans. Even more important, I encouraged you to Ask Him about things He’s done in the past—in order to strengthen your faith in His future for you.  This week I’d like to share a principle that I do every single night without fail. Each night when I close my eyes to fall asleep, I ask my HH where we’re going—what mountaintop or expansive sea I’ll envision from the days when I traveled with Him—what I’ll dream about as I sleep.

Verlede week het ek jou aangemoedig om in jou HM in te leun, en met Hom te praat oor jou planne, maar dan met ‘n oop hart te luister na Sy planne. Selfs meer belangrik, ek het jou aangemoedig om Hom te vra oor dinge wat Hy in die verlede gedoen het—om jou geloof in Sy toekoms vir jou te versterk. Hierdie week wil ek ‘n beginsel deel wat ek elke aand sonder versuim doen. Elke aand wanneer ek my oë toemaak om aan die slaap te raak, vra ek my HM waarheen ons gaan—watter bergpiek of uitgestrekte see ek sal beoog van die dae toe ek saam Hom gereis het —waarvan ek droom soos wat ek slaap. 

Sometimes it’s actual mountain tops I dream about, like a night ago when I was transported back to the Alps, where I was looking straight at the Matterhorn. (here’s a picture of what I see as I close my eyes).  It wasn’t just being there, as outstanding and unreal as you can see it was, but all that transpired that led to me being there. The testing of my heart I happily passed that led to sooooo many outrageous things that happened, before and after I stood face to face with one of the most breathtaking views I’ve re-lived thousands of times!

Somtyds is dit werklike bergpieke waarvan ek droom, soos ‘n aand gelede toe ek terug na die Alpe vervoer is, waar ek reguit na die Matterhorn kyk. (hier is ‘n foto van wat ek sien wanneer ek my oë toemaak). Ek was nie net daar nie, so besonders en onwerklik as wat jy  kan sien dit was, maar alles wat plaasgevind het wat my gelei het om daar te wees. Die toets van my hart wat ek gelukkig geslaag het wat tot sooooo baie verregaande dinge gelei het wat gebeur het, voor en na ek van aangesig tot aangesig met een van die mees asemrowendste uitsigte wat ek duisende kere herleef het gestaan het!

Not only does this nightly ritual result in me falling into a deep sleep (along with a goofy smile I’m sure is spread across my face). But it also boosts my faith and keeps me immune to the dangers of the slippery slope of fear, which we all know snowballs quickly if it’s not stopped.

Nie alleen laat hierdie nagtelike roetine my in ‘n diep slaap laat val nie (saam met ‘n goofy glimlag wat ek seker is oor my gesig gesprei is). Maar dit verhoog my geloof en hou my immuun teen die glyerige helling van vrees, wat ons almal weet gou sneeubal as dit nie gestop word nie.

Currently I’m in a holding pattern and maybe, so are you.

Huidig is ek in ‘n houpatroon en miskien, so is jy.

So, what happens when your desire is not fulfilled, over and over and over again? Even Proverbs 13:12 says, “Hope deferred makes the heart sick, but desire fulfilled is a tree of life.”

So wat gebeur wanneer jou begeerte nie vervul is nie, oor en oor en oor? Selfs Spreuke 13;12 sê, ‘n Verwagting wat nie uitkom nie, maak ‘n mens mismoedig; ‘n begeerte wat vervul word, bring nuwe lewe.”

First, we apply the principle of Romans 4:18, “In hope against all hope he believed, so that he might become a father of many nations according to that which had been spoken, ‘So shall your descendants be.’” Remember how impossible it was for Abraham to father a child, and also for Sara to conceive a child—especially because it appeared as if she’d missed the age to conceive, along with the “promise” that had apparently been fulfilled by the birth of Ishmael?

Eerstens, wend ons die beginsel van Romeine 4:18 aan, “Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies geword volgens die belofte: “So sal jou nageslag wees.” Onthou hoe onmoontlik dit vir Abraham was om ‘n vader te word en ook vir Sara om swanger te word—spesiaal omdat dit gelyk het asof sy die ouderdom om swanger te raak gemis het, saam met die belofte wat blykbaar deur die geboorte van Ishmael verful is. 

Let me encourage you to simply ask your HH to take you to your own happy places He’s taken you. Your own mountaintop and vast sea experiences that you may have forgotten, but He hasn’t.

Laat my jou bemoedig om eenvoudig jou HM te vra om jou na jou eie gelukkige plekke te neem waar Hy jou gevat het. Jou eie bergpiek en uitgestrekte see ondervindings wat jy dalk vergeet het, maar Hy het nie.

Dear bride, whenever you find yourself in a holding pattern, be sure to enjoy this time, right now! Get away with your Beloved HH and reminisce with Him as any two lovers would do.

Liewe bruid, wanneer jy jouself in ‘n houpatroon vind, wees seker om hierdie tyd te geniet, nou dadelik! Kom weg met jou Beminde HM en reminis saam Hom soos wat enige twee liefhebbers sou doen.

Indulge in recalling the past with Him. The first time you met, how you fell in love, when you discovered your favorite love song, and talk to Him about the gifts, places, experiences you’ve enjoyed as a couple. If you do, then waiting, holding still, won’t be uncomfortable, tempting you to get ahead of Him. No, it will become your happy place. You’ll “smile at the future” like the Proverbs 31 woman. You’ll be so content to the point that you no longer care how long you wait.

Koester om die verlede met Hom te herroep. Die eerste keer wat julle ontmoet het, hoe jy verlief geraak het, toe jy jou gunsteling liefdeslied ontdek het, en praat met Hom oor die geskenke, plekke, ondervindings wat julle as ‘n paartjie geniet het. As jy dit doen dan sal wag, stilhou, nie ongemaklik wees nie, en jou in die versoeking stel om voor Hom uit te gaan nie. Nee, dit sal jou gelukkige plek wees. Jy sal “geen kommer vir die toekoms hê nie” soos die Spreuke 31 vrou. Jy sal so voldaan wees tot op die punt dat jy nie meer sal omgee hoe lank jy wag nie.  

Van ~ Yvonne in Suid Afrika

I have found that in the beginning of my Restoration Journey and still at times now that when I go to bed in the evening it is the time that I most vulnerable to my thoughts and fears and reading this lesson I was reminded how this can be a peaceful happy time with my Heavenly Husband instead of being caught up in fear for what the future brings.

Ek het gevind dat in die begin van my Herstel Reis en nog steeds somtyds nou dat wanneer ek bed toe gaan in die aand is dit die tyd is wat ek mees kwetsbaar is vir my gedagtes en vrese en deur hierdie les te lees was ek herinner hoe dit ‘n gelukkige tyd met my Hemelse Man kan wees in plaas daarvan om vasgevang te word in vrees vir wat die toekoms sal bring.

When my children are not here it is easy because I listen to the bible in audio until I fall asleep, but when the children are here, I cannot do that.

Wanneer my kinders nie hier is nie is dit maklik omdat ek na die bybel in audio luister totdat ek aan die slaap raak, maar wanneer die kinders hier is, kan ek dit nie doen nie.

This truth helped to renew my mind from how I used to think, and how it has affected my walk with my Lord is in the beginning, I really had to concentrate to keep my mind on the Lord. Because you start talking to the Lord and then when you find yourself, your mind is wandering again.

Die waarheid het my gehelp om my gedagtes te hernu van hoe ek gedink het, en hoe dit my wandel met my Here in die begin affekteer het,ek moes regtig konsentreer om my gedagtes op die Here te hou. Omdat jy begin om met die Here te praat en wanneer jy weer kyk, dwaal jou gedagtes weer..

But now that I have read this lesson, instead of me talking to the Lord about my day and everything that happened that day, I will be talking to Him about everything He has done for me. And He has already prepared me for that because even before I read this lesson, He had me go to one of my blogs that was posted and I could just click on my # and look through my Praise Reports to be reminded how amazing my Heavenly Husband is. Reading them has boosted my faith so much. Can you imagine if I ask Him every night to remind me of something awesome He did for me, what will happen!!!

Maar nou dat ek hierdie les gelees het, in plaas daarvan dat ek met die Here praat oor my dag en alles wat daardie dag gebeur het, sal ek met Hom praat oor alles wat Hy vir my gedoen het. En Hy het my alreeds daarvoor voorberei omdat selfs voor ek hierdie les gelees het. Het Hy my na een van my blogs  wat ek geplaas het laat gaan en ek kon net op my # klik en deur my Lof Verslae gaan om herinner te word hoe ontsagwekkend my Hemelse Man is. Deur hulle te lees het my geloof so baie verhoog. Kan jy jou verbeel as ek Hom elke aand vra om my te herinner aan iets wonderlik wat Hy vir my gedoen het, wat sal gebeur!!!

Oh, my dear Heavenly Husband. Thank You for being such an amazing Husband! I thank You for each and every blessing that You have bestowed on me. Lord, I do not deserve any of it and that only means that all the glory and honour is yours and not mine. I pray that You help me live this lesson. Thank You for reminding me every night of just one great thing You have done for me. I love You with all my heart! Amen.

O, my liewe Hemelse Man. Dankie dat jy so ‘n wonderlike Man is! Ek bedank jou vir ieder en elke seën wat jy op my bestee het. Here, ek verdien niks daarvan nie en dit beteken net dat al die glorie en eer joune is en nie myne nie. Ek bid dat Jy my sal help om hierdie les te lewe. Dankie dat Jy my elke aand herinner aan net een groot ding wat Jy vir my gedoen het. Ek bemin Jou met my hele hart! Amen.

I am reminded of 2 verses:

Ek word aan twee verse herinner”

Psalm 19:14 (TPT) So may the words of my mouth, my meditation-thoughts, and every movement of my heart be always pure and pleasing, acceptable before your eyes, my only Redeemer, my Protector-God.

Psalms 19:15 (Afr 83) Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees, Here, my Rots en my Verlosser.

Proverbs 4:23 (TPT) So above all, guard the affections of your heart,[a] for they affect all that you are. Pay attention to the welfare of your innermost being, for from there flows the wellspring of life.

Spreuke 4:23 (Afr 83) Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe.

Dear fellow bride, if you may have lost hope that the Lord will come through for you on what you are trusting Him for. If you have become impatient for His promises to be fulfilled, Live this Lesson and make enjoy the wait with Him.

Liewe mede bruid, as jy hoop mag verloor het dat die Here vir jou sal deurkom oor wat jy Hom vir vertrou. As jy ongduldig geword het vir Sy beloftes om vervul te word. Leef hierdie Lesse en geniet die wag met Hom.