This week He’s seen fit to completely change our weekly messages to a new topic, something that I’ve been pondering for several days. Actually, it’s a new revelation that I’ve been pondering, which I’m not sure my mind has absorbed just yet. It’s the topic of lies and what we ultimately “choose” to believe”.

Hierdie week het Hy dit goed gevind om ons weeklikse boodskappe na ‘n nuwe onderwerp te verander, iets waaraan ek vir verskeie dae oor nagedink het. Eintlik, is dit ‘n nuwe openbaring waaroor ek nagedink het, wat ek nie seker is of my gedagtes dit al absorbeer het nie. Dit is die onderwerp van leuns en wat ons uitermatig “verkies om te glo”. 

Lies told to us is something I’ve continually been thinking about since late March (due to when I personally and our ministry came under attack). Yet it’s this new revelation that has me yearning to fully understand the impact of this new truth in order to share it with all of you precious fellowship members, His brides.

Leuens wat aan ons vertel is is iets waaraan ek voortdurend gedink het vanaf laat Maart (toe ek persoonlik en ons ministerie onder aanval gekom het). Tog is dit hierdie nuwe openbaring wat my gekry het om te smag om die impak van hierdie nuwe waarheid ten volle te verstaan om in staat te wees om dit met almal van julle kosbare lidmate te deel, Sy bruide.

Hopefully, He will help me explain this to you well enough so you’ll be able to ponder it in your heart too—and in doing so I’ll be able to not only grasp it but embrace its truth.

Hopelik, sal Hy my help om dit goed genoeg te te verduidelik sodat jy in staat sal wees om in jou hart daaroor na te dink—en deur dit te doen sal jy nie net die waarheid aangryp nie maar ook omarm.

The truth is, there are lies being told everywhere, and, they’re getting more and more rampant. What’s surprising to me is that lies are becoming almost expected, almost a “given” and in some ways, even tolerated and encouraged. This is even occurring in the lives of “Christians” because some rationalize or lie to themselves that something is the truth, when in fact, in FACT, it’s a lie.

Die waarheid is, daar is leuens wat orals vertel is, en hulle word meer en meer verregaande. Wat verbasend vir my is is dat die leuens amper meer te wagte word, amper “gegewe” en op sommige maniere verduur en aangemoedig. Dit gebeur ook in die lewens van “Christene” omdat sommige rasionaliseer en lieg vir hulleself  dat iets die waarheid is, wanneer die feit is, die FEIT is is dat dit ‘n leuen is.   

You may have experienced this in your own life. Your EH “earthy husband” may have lied to you, and likewise lied to himself, like saying he never loved you and later, will even admit it was a lie and he knew it when he was saying it. I can’t tell you how many RMTs “Restored Marriage Testimonies,” say that very same thing.

Jy mag dit dalk in jou eie lewe ervaar het. Jou AM “aardse man” mag vir jou gelieg het, en op dieselfde tyd vir homself gelieg het, deur te sê dat hy nooit lief vir jou was nie en later, selfs erken dat dit ‘n leuen is en hy het dit geweet toe hy dit gesê het. Ek kan jou nie vertel hoeveel HHG “Herstelde Huweliks Getuienisse,” die einste ding sê nie.

You may also have experienced lies being told about you. Many share how their EH and OW “other woman” go to court and their lies are believed in order for a divorce or custody verdict to go through. Have you ever experienced this? And no matter how much you try to convince others it’s a lie— people choose to believe something that is so horribly false, so wrong, leaving you baffled. 

Jy mag dalk ook leuens ervaar het wat oor jou vertel is. Baie deel hoe hulle AM en AV “ander vrou” hof toe gaan en hulle leuens word geglo sodat ‘n egskeiding of toesig beslissing kan deurgaan. Het jy dit al ooit ervaar? En maak nie saak hoe jy probeer om ander te oortuig dat dit ‘n leuen is nie—mense verkies om iets te glo wat so aaklig vals is, so verkeerd, en jou verstom los. 

That’s one reason why the Lord showed us how to live when He says in 1 Peter 2:21–23 “For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps . . . and while being reviled, He did not revile in return; while suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him (God) who judges righteously.” It also says He “opened not His mouth in defense.” And Isaiah 53:7—“He was oppressed and He was afflicted, yet He did not open His mouth; like a lamb that is led to slaughter, and like a sheep that is silent before its shearers, so He did not open His mouth.”

Dit is een rede hoekom die Here ons gewys het om te lewe wanneer hy in 1 Petrus 2:21-23 sê “Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely het en so vir julle ‘n voorbeeld gestel het, sodat julle in Sy voetspore kan volg . . .toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel.” dit sê ook uit sy mond het daar nooit ‘n leuen gekom nie.” En Jesaja 53:7— “ Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie. Soos ‘n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos ‘n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. 

Those who persecuted Him knew He’d respond in this way. Knowing that He wouldn’t fight, He wouldn’t try to defend Himself or set the record straight. Instead, He chose to trust God had a plan, a purpose and thank GOD He did or where would we all be? And that is why I always choose to trust God’s plan by following His example. Though I’d love to set the record straight, unless someone asks, asks in a way I know they are honestly asking and searching for the truth (Matt. 7:7), I do not open my mouth in any defense.

Die wat Hom vervolg het het geweet dat Hy op hierdie manier sou reageer. Wetende dat Hy nie sou baklei nie, Hy sou nie probeer om Homself te verdedig nie of die rekord regstel nie. In plaas daarvan, het hy verkies om God te vertrou dat Hy ‘n plan het, ‘n doel en dank GOD Hy het anders waar sou ons almal wees? En dit is hoekom ek altyd kies om God se plan te vertrou deur sy voorbeeld te volg. Alhoewel ek graag die rekord sal wil regstel, tensy iemand vra op ‘n manier wat ek weet dat hulle eerlik vra en die waarheid nastreef (Mat. 7:7), maak ek nie my mond oop in enige verdediging nie.       

As wonderful as this thought it, it’s not the revelation I’ve been trying to absorb. It’s the groundwork or foundation and something I think we all need to ponder because THIS principle, not opening our mouths in defense, is something so foreign, it’s even an absurdity amongst believers. So let’s stop and Selah on this thought to allow it to really absorb into our hearts and marrow.

So wonderlik as wat hierdie gedagte is, dit is nie die openbaring wat ek probeer om te absorbeer nie. Dit is die grondwerk of fondasie en iets wat ek dink ons almal moet oordink omdat HIERDIE beginsel, om nie ons monde oop te maak in verdediging nie, is iets so vreemd, dit is selfs absurd onder gelowiges. So kom ons stop en Sela op hierdie gedagte om dit toe te laat om regtig in ons harte en murg te absorbeer.