★★★★★

Last week I promised to share a second example of the unnecessary pain and suffering brought on by not simply going to our Heavenly Father or Heavenly Husband to confess our sins and be embraced by His forgiveness and love.

Verlede week het ek belowe om ‘n tweede voorbeeld van die onnodige pyn en lyding wat aangebring word deur eenvoudig nie na ons Hemelse Vader of Hemelse Man toe te gaan om ons sondes te bely en om deur Sy vergiffenis en liefde omarm te word nie.  

This time it was a dear friend who I met for the first time face-to-face in South Africa. We had known each other for many years and worked together in RMI so I was extremely excited to meet her. Since I arrived on an early flight, she suggested we have a South African breakfast at the posh airport hotel. I just couldn’t believe I was there in ZA and the maitre'd didn’t help me remain calm because he was decked out in a tribal headdress and authentic robes.

Hierdie keer was dit ‘n liewe vriendin wie ek vir die eerste keer van aangesig tot aangesig in Suid Afrika ontmoet het. Ons ken mekaar al vir baie jare en het saam gewerk in HMI so ek was uiters opgewonde om haar te ontmoet. Aangesien ek op ‘n vroeë vlug arriveer het, het sy voorgestel dat ons ‘n Suid Afrikaans ontbyt by die spoggerige lughawe hotel geniet. Ek kon net nie glo dat ek hier in ZA was nie en die huismeester het nie gehelp om my kalm te hou nie omdat hy uitgerus was in ‘n stam hooftooi en outentieke drag.    

Yet as excited as I was, I could sense some foreboding feelings hovering over our table. Like all of us often do, rather than realizing that often it’s not about “us”, I thought perhaps she was disappointed in meeting me or maybe she really hadn’t wanted me to come.

Tog so opgwonde soos wat ek was, ek kon onheilspellende gevoelens aanvoel wat oor ons tafel hang. Soos almal van ons doen, eerder as om te besef dat dit dikwels nie oor “ons” is nie, het ek gedink dat sy teleurgesteld was om my te ontmoet of dat sy miskien nie wou gehad het dat ek moes kom nie.

Thankfully she decided to “fess up” while I was enjoying the scenery as we drove to her home. Suddenly, she turned to me and almost yelled, “You know, don’t you!! I could tell you knew and it’s been killing me!!!”

Dankbaar het sy besluit om “skoon te kom” terwyl ek besig was om die natuurskoon te geniet terwyl ons besig was om na  na haar huis toe te ry. Sy het na my toe gedraai en amper uitgeskree, “Jy weet, né!! Ek kon sê dat jy weet en dit is besig om my dood te maak!!!”  

The funny thing is, I had no idea what she thought I “knew”, and at this moment I still can’t remember what she finally “fessed up” to. What I can tell you is that whatever she said she did, didn’t need to be confessed because what she was confessing to wasn’t wrong at all. That’s right, what she had been carrying around, afraid that I would dismiss her if I knew, was nothing at all. Just now I believe I remember it being something about her divorce. That it wasn’t her husband who filed, but she had done filed because he told her to. But would care either way because who of us hasn’t done something wrong? We all have “fallen short of the glory of God” and it’s why we all need a Savior.

Die snaaksste ding is, ek het geen idee gehad wat sy gedink het “ek weet” nie, en op hierdie oomblik kan ek nog steeds nie onthou waaroor sy “skoon gekom” het nie. Wat ek jou kan vertel is dat watookal sy gesê het sy gedoen het, was nie nodig om oor te bieg nie omdat dit waaroor sy gebieg het was glad nie verkeerd nie. Dit is reg, wat sy besig was om rond te dra, bang dat ek haar sou wegstuur as ek geweet het, was glad niks nie. Nounet glo ek ek het onthou dat dit iets was oor haar egskeiding. Dat dit nie haar man was wat die egskeiding aanhanig gemaak het nie maar dit dit sy was omdat hy vir haar gesê het sy moet. Maar hoe dit ookal sy wie sou omgee omdat wie van ons het nie iets verkeerd gedoen nie? Ons almal het “gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie” en dit is hoekom ons ‘n Redder het.

Soon after I explained this to her, she was elated, giddy almost, like she could walk on air. I found out that the enemy had been taunting her from the moment I told her I was coming to South Africa to visit, lying to her that I would find out and that would be the end of our friendship and I’d kick her out of the ministry.

Kort na ek dit aan haar verduidelik het, was sy in haar noppies, amper duiselingwekkend, asof sy op die wolke kon loop. Ek het uitgevind dat die vyand haar van die oomblik wat ek haar vertel het dat ek Suid Afrika toe kom geteister het, en vir haar gelieg het dat dit die einde van ons vriendskap sou beteken en ek haar uit die ministerie sou skop.

Thankfully she didn’t wait for me to “find out” and blurted it out, as I said, almost yelling, and my reaction, I believed, was that I laughed, which diffused the charged atmosphere immediately. Had she not “fessed up”—can you imagine how my time with her would have been? Exactly, strained, uncomfortable and far from enjoyable. Yet by refusing to continue feeling "guilty" for it, which led to feeling condemned and accused, which led to her shame, which led to her hiding it from me—she and I were set free to enjoy the weeks I had visiting her and exploring ZA.

Dankbaar het sy nie vir my gewag om “uit te vind” en het dit uitgeblaker, soos wat ek gesê het, amper uitgeskree, en my reaksie, glo ek, was dat ek gelag het, wat die opgewekte atmosfeer onmiddellik ontlont het. Het sy nie “skoon gekom” nie—kan jy jou voorstel hoe my tyd saam haar sou wees? Presies, gespanne, ongemaklik en ver van genietsaam. Tog deur te weier om “skuldig” daaroor te voel, wat gelei het tot kondemnasie en aanklag, wat tot haar skande gelei het, wat gelei het dat sy dit van my af weggesteek het—was ek en sy vrygestel om die weke wat ek haar in ZA besoek en verken het te geniet.    

Just recently there was another minister who confessed in a praise report when she said, “I recently had to repent to the Lord because He was not first in my tithing. I have since understood to pay Him first before I pay any of my bills. I also did not realize that the Lord was trying to show me this sin and I have been very moody, irritated, and have been very short and mean to others because I was in sin.” This confirmed that this is an epidemic. This is what is ailing many of you and it is a very real issue that must be uncovered.

Net onlangs was daar nog ‘n minister wat in ‘n lofverslag bely het  toe sy gesê het, “Ek moes onlangs aan die Here bely omdat Hy nie eerste was in my tiendes nie, ek het sedertdien verstaan om Hom eerste te betaal voor ek enige van my rekeninge betaal. Ek het ook nie besef dat die Here besig was om my hierdie sonde te wys nie en ek was baie buierig, geïrriteerd, en baie kortaf en gemeen met ander omdat ek in sonde was. “Dit bevestig dat dit ‘n epidemie is. Dit is wat baie van julle aandoen en is ‘n baie ware aangeleentheid wat blootgelê moet word. 

Let me continue along this same topic, to share something interesting that also occurred recently. Soon after the Lord led us to ask all of our Ministers and Ministers in Training to finish and submit missing lessons, we noticed some calmly moved forward, no doubt after talking to their HH, which is why they were calm. While others rushed to finish, some in a panic. This, again, is something that should be discussed and taken to our HH because He’s never in a hurry. Though most of us would like to fly to our destination, completing our Restoration Journey asap, to get to our destination sooner, He has other plans for our journey.

Laat my om dieselfde onderwerp voort gaan, om iets interessant te deel wat ook onlangs gebeur het. Kort na die Here ons gelei het om al ons Ministers en Ministers in Opleiding te vra om klaar te maak en vermiste lesse in te dien, het ons agter gekom dat sommige kalm vorentoe beweeg het, en sonder twyfel met hulle HM daaroor gepraat het, wat die rede is hoekom hulle kalm was. Terwyl ander gehaas het om klaar te maak, sommige paniekerig. Dit, weer, is iets wat bespreek moet word en na ons HM gevat moet word omdat Hy nooit haastig is nie. Alhoewel die meeste van ons daarvan sal hou om na ons bestemming toe te vlieg, en ons Herstel Reis so gou moontlik te voltooi, om gouer by ons bestemming uit te kom, Hy het ander planne vir ons reis. 

Know that I know Him as I do, I prefer to do things more slowly so I can enjoy the journey with Him! While traveling all over the world, on an extended HH Honeymoon, I know now He prefers to have me travel the slower speed of a train, rather than a plane, so we have time to look out the window, sit back and enjoy the scenery. Yes, I am using this figuratively or metaphorically but also literally.

Weet dat ek Hom ken soos wat ek doen, ek verkies om dinge stadiger te doen sodat ek die reis saam Hom kan geniet! Terwyl ek oral om die wêreld op ’n verlengde HM Wittebrood is,  weet ek nou dat Hy verkies dat ek die stadiger spoed van ‘n trein moet reis, eerder as ‘n vliegtuig, sodat ons tyd het om by die venster uit te kyk, terugsit en die uitsig geniet. Ja, ek gebruik dit figuurlik of metafories maar ook letterlik.

Interestingly, what surfaced for one minister who was asked to complete missing lessons, was anger— when she had the feeling like she was called a “liar” and panic ensued. 

Interessant, wat vir een minister opgekom het wie gevra was om vermiste lesse te voltooi was woede—toe sy die gevoel gehad het dat sy ‘n “leuenaar”genoem was en paniekerig geraak het. 

Most of us have some sort of trigger, something that sets us off. Which will be our topic next. In the meantime, be sure to stop and Selah, in other words, meditate on what you’ve learned. AND be sure that you just don’t think about what you’ve learned, but you set up a date with your Husband to be alone with Him and ask Him to share with you how this message applies to you. 

Meeste van ons het een of ander sneller, iets wat ons laat afgaan. Wat ons volgende onderwerp sal wees. Intussen, wees seker om te stop en te Sela, met ander woorde, mediteer op wat jy geleer het. EN wees seker dat jy nie net dink aan wat jy geleer het nie, maar dat jy ‘n datum saam jou Man  opstel om alleen saam Hom te wees en Hom te vra om met jou te deel hoe hierdie boodskap van toepassing is op jou.