Sharing is caring!

Day 25

Dag 25

Part 1 What's Wrong with Counseling & Psychology?

 Deel 1 Wat is Verkeerd met Berading & Sielkunde?

The greatest majority of women who fill out our Marriage Evaluation Questionnaire state that at some time they have gone to a counselor due to marriage issues— and almost all women tell us that they have asked their husbands to go to counseling. Why?

Die grootste mederheid van vrouens wat ons Huweliks Evaluasie Vraestel invul verklaar dat hulle op een of ander stadium na ‘n berader toe gegaan het as gevolg van hulle huweliks aangeleenthede—en amper al die vrouens vertel vir ons dat hulle hulle mans gevra het om vir berading te gaan. Hoekom?

Because every one of us was convinced that counseling was the SOLUTION to our marriage problems. HOWEVER, each of us who recovered from the destruction and were able to seek GOD for restoration, found out the hard way that counseling being the solution to marriage problems is simply NOT true.

Omdat elke een van ons was oortuig dat berading die OPLOSSING vir ons huweliks probleme is. NIETEMIN, elke een van ons wat herstel het van die verwoesting en in staat was om GOD na te streef vir herstel, het op die harde manier uitgevind dat berading die oplossing vir hulle huweliks probleme is is eenvoudig NIE waar nie. 

Yes, I agree that this is a very strong statement, but let me back it up with a few facts.

Ja, ek stem saam dat dit ‘n baie sterk verklaring is, maar laat my dit ondersteun met ‘n paar feite.  

First, if counseling was the "solution" then with the increase in counselors, Christians included, it would result in seeing a DECREASE in marriages collapsing. Yet the statistics say otherwise. Instead, there has been a huge INCREASE almost proportionately to the amount of counselors there are! Yet those who promote counseling, especially the counselors themselves, give the excuse that marriage problems are spreading too quickly for counselors to keep up with, therefore it just means we need MORE counseling!

Eerstens, as berading  die “oplossing” was dan met die verhoging in beraders, Christene ingesluit, sou dit resulteer in ‘n AFNAME in huwelike wat in duie stort. Tog sê die statistieke iets anders. In plaas daarvan is daar ‘n groot TOENAME amper in proporsie aan die bedrag van die hoeveelheid beraders wat daar is! Tog die wat berading bevorder, spesifiek die beraders hulleself, gee die verskoning dat huwelik probleme te vinnig versprei, vir hulle om by te bly, DAAROM beteken dit net ons het MEER berading nodig!

Unfortunately, this too is false.

Ongelukkig, is dit ook vals. 

The truth is that the majority of those who receive marriage counseling find their marriages in WORSE trouble! All of us did, and I am going to guess that if you went to counseling you've experienced the very same result—your marriage got WORSE, much worse!

Die waarheid is dat die meerderheid van diegene wat huwelik berading ontvang vind hulle huwelike is in ERGER moeilikheid! Almal van ons het, en ek gaan raai dat as jy gegaan het vir berading jy dieselfde resultaat ervaar het—jou huwelik het net ERGER geraak, baie erger! 

And though there are no published statistics on this, we know this is true based on the women who end up HERE at our ministry. Over and over and over and over again we have women who have gotten their husbands to go to counseling only to lament that things got MUCH WORSE once they began going to see a counselor! Women who go alone are just as susceptible to destruction due to the "counsel" that these people advice and promote. Professionals who have never walked through and are restored themselves, so how would they, how could they know, what is at stake and what is the right way to counsel anyone?!?

En alhoewel daar geen gepubliseerde statistiek hieroor is nie, weet ons dit is waar gebaseer op die VROUENS wat HIER opeindig in ons ministerie. Oor en oor en oor het ons vrouens gekry wat hulle mans gekry het om vir berading te gaan net om te kla dat dinge BAIE ERGER geword het toe hulle begin gaan het om ‘n berader te sien! Vrouens wat alleen gaan is net so vatbaar vir verwoesting  as gevolg van ‘’die berading” wat hierdie vrouens adviseer en bevorder. Professionele wat dit nooit geloop het en is hulleself herstel nie, so hoe kon hulle, hoe weet hulle wat op die spel is en wat die regte manier is om berading te gee.

Even the very, very few who go, against our warnings, who quickly come right back to let us know how wrong we were—later come back to tell us we were RIGHT— and wish so much they had listened to us! Pleading with us to help them recover and just get back to where they were before their counseling meeting(s)! In fact, since the beginning of RMI, our ministry has never ONCE heard of counselors helping the marriage—only harming it. The most destructive of all is still couple counseling.

Selfs die baie, baie min wat  teen ons waarskuwings gaan, wie gou reg terug kom om ons te laat weet hoe verkeerd ons was—kom later terug om vir ons te sê ons was REG—en hulle wens hulle het vir ons geluister! En by ons smeek om hulle te help herstel en terug te kom waar hulle was voor hulle beraders vergadering(e)! Die feit is, van die begin van HMI, het ons ministerie nie EEN keer gehoor van beraders wat in die huwelik help werk nie—en dit net seermaak. Die mees verwoestend van alles is nog steeds paartjies beraading.

So, if your husband has REFUSED to go to a counselor with or without you—then you need to THANK GOD he did!

So, as jou man GEWEIER het om na ‘n berader saam of sonder jou te gaan—dan moet jy God BEDANK dat Hy dit gedoen het. 

Had my own parents spoken to ANYONE about their difficulties, I am certain they would never have gotten back together. While in "counseling" (whether couple or individual) the entire purpose of the counseling session is to get people to TALK about their problems! What that means spiritually is that you are giving LIFE and POWER to the past, to destruction—which increases destruction!! God tells us totally the opposite about talking about bad things and even warning us about looking back! 

Het my eie ouers met ENIGE IEMAND gepraat oor hulle moeilikheid, is ek seker hulle sou nooit weer terug by mekaar gekom het nie. Wanneer jy in berading is (of as ‘n paartjie of individueel) is die hele doel van die berading sessie om mense te kry om oor hulle probleme te PRAAT! Wat dit spiritueel beteken is dat jy LEWE en KRAG aan die verlede gee, verwoesting—wat verwoesting vermeerder!! God sê vir ons totaal die teenoorgestelde oor om slegte goed te praat en ons selfs waarsku oor terug te kyk!

"For it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret"—Ephesians 5:12

“Dit is ‘n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen’’ Efesiërs 5:12 

‘“Not that I have already obtained it or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet; but one thing I do: forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus”—Philippians  3:12–14

“‘Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus.     

Here is why counseling fails and ultimately destroys marriages.

Hier is hoekom berading nie slaag nie en uitermatiglik huwelike vernietig.

There are many reasons, but here are just a few:

Daar is baie redes, maar hier is net ‘n paar:

 1. This "solution" fails and destroys marriages because God tells us that HE IS our "Wonderful Counselor," and any time we put someone else FIRST, we are breaking the first commandment to not have anyone but GOD above us!
 2. Hierdie ‘‘oplossing” faal en vernietig huwelike omdat God ons vertel dat HY ons “Wonderlike Raadsman, “ is en elke keer wat ons iemand anders EERSTE plaas breek jy die eerste gebod om nie enige iemand anders  maar GOD bo ons te hê nie! 

"And His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace"—Isaiah 9:6

“Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid. Van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.”—Jesaja 9:6 

 1. The foundation of almost ALL counseling, even Christian counseling, is founded on sinking sand—psychology— which is its own religion founded by men who hated Christianity and wanted to destroy it.
 2. Die fondasie van amper ALLE berading, selfs Christelike berading, is gevestig op sinkende sand—fisologie—wat sy eie geloof is en gestig deur mense wat die Christene gehaat het en dit wou vernietig.  

We will be sharing just a bit about it later in this lesson about psychology since it is feeding the epidemic of divorces that the church is experiencing.

Ons sal dit ‘n bietjie later in hierdie les met jou deel oor fisologie aangesien dit besig is om die epidemie van egskeidings wat die kerke ervaar te voer.. 

And if you doubt whether what we're saying is true, anything at all, we would LOVE for you to seek the truth and read a book that goes into this in depth. The Seduction of Christianity by Dave Hunt is on Amazon.com, and if you buy it used, you can get it for just pennies, paying only the postage which is less that $4. If you were a psychology major, I would strongly urge you to read this book if you really want to find the truth.

En as jy twyfel of dit wat ons sê waar is, hoegenaamd enige iets, Sal ons daarvan hou as jy die waarheid nastreef en lees ‘n boek wat oor dit in diepte gaan. The Seduction of Christianity by Dave Hunt is op Amazon.com, en as jy dit kry waar dit gebruik was kan jy dit vir ‘n paar Rand kry.  

 1. The truth is that the very principles used in counseling are contrary to what God said we are supposed to do! In counseling, individuals and/or couples are encouraged to say things, things that they are told will help heal the marriage. But with everyone of us who has gone to counseling and experienced us saying things we have wanted to say to our husbands, now with a "witness" hoping he or she would be on "our side" we listened in horror when our husbands had their turn!! When he opened up (as we had been begged him to do) saying things to us. Each of found the wounds became almost unbearable and further led to the destruction of our marriages!

3. Die waarheid is dat dieselfde prinsiepe wat gebruik word in berading is in kontras met wat God gesê het ons veronderstel is om te doen! In berading, word individue en/of paartjies aangemoedig om dinge te sê, dinge wat hulle gesê word sal die huwelik help. Maar met elkeen van ons wat al na berading toe gegaan het en ervaar het dat ons dinge gesê het wat ons vir ons mans wou sê, nou met ‘n “getuie” hoop ons sy/sal aan “ons” kant wees en ons het verskrik geluister toe dit ons mans se beurt was!! Toe hy oopmaak (soos wat ons hom gesmeek het om te doen) en dinge vir ons sê. Het elkeen van ons gevind dat die wonde amper ondraagbaar raak en dit het verder gelei tot die verwoesting van ons huwelike!

Why? Because God warned us in Proverbs 17:28 that "Even a fool, when he keeps silent, is considered wise; when he closes his lips, he is considered prudent."

Hoekom? Omdat God ons in Spreuke 17:28 gewaarsku dat “As ‘n dwaas nie praat nie, kan selfs hy aangesien word vir ‘n wyse, en as hy sy mond toehou, vir ‘n verstandige mens.

Prudent is defined as "acting with or showing care and thought for the future"—exactly!

Versigtigheid word gedefinieer as “om op te tree of om om te gee en te dink aan die toekoms”—presies!

As women, especially, when we hear hurtful things, our minds replay these same hurtful things over and over and over in our minds—ultimately destroying us and often affecting our love for the person who has hurt us!

As vrouens, spesiaal, wanneer ons dinge hoor wat seermaak, speel ons gedagtes hierdie dinge oor en oor in ons gedagtes—uitermatig vernietig dit ons en dikwels affekteer dit ons liefde vir die persoon wie ons seergemaak het! 

Women who finally get their husbands into counseling find that in the end, nothing new is revealed to their husbands. Nothing that their husbands hadn't already heard, and rarely will the counselor take the wife's (our) side. And when the counselor does, it backfires on us. The husbands are so bitter to the point of ending all forms of communication except with his lawyer speaking for him!

Vrouens wat finaal hulle mans in berading kry vind dat op die ou einde, is niks nuut aan hulle mans openbaar nie. Niks wat hulle mans nie al gehoor het nie, en baie skaars sal die berader die vrou (ons) kant kies. En wanneer die berader dit doen terugslaan dit op ons. Dit mans is so bitter tot op die punt dat hy alle vorms van kommunikasie eindig behalwe wanneer sy prokureur namens hom praat.

Wives who press their husbands to go, usually have been saying the same things over and over and over again to their husbands. Wives seek counseling, very often, are simply hoping to have a referee to PROVE they have been right all along!! But this just is not the result.

Vrouens wat hulle mans aanpor om te gaan, sê gewoonlik dieselfde goed oor en oor aan hulle mans. Vrouens soek berading, baie dikwels, in die hoop om eenvoudig ‘n skeidsregter te hê om te BEWYS dat hulle nog al die pad reg was!! Maar dit is net nie die resultaat nie.

There is a name for women who have hounded their husbands. Actually a full chapter in our RYM book appropriately called, "A Contentious Woman." So rather than say any more about this principle, which almost ALL of us fell into, simple take a moment to reread the chapter in RYM book we gave to you just before beginning of your 30 Day Restoration Journey.

Daar is ‘n naam vir vrouens wat hulle mans aanhits. Daar is eintlik ‘n volle hoofstuk in ons HJH boek wat toepaslik genoem word, “n Twisgierige Vrou.” So eerder as om enige iets meer oor hierdie prinsiep te sê, waarin amper ons ALMAL ingeval het, neem eenvoudig ‘n oomblik om die hoofstuk in die HJH boek wat ons jou gegee het voor jy jou 30 Dae Herstel Reis begin het weer te lees.

So why are we so opposed to Christian Counseling?

So hoekom is ons gekant teen Christelike Berading?

Counseling is a man-made solution to problems that are not only ineffective, but as we've said, completely destructive! Therefore, let me state that we, as a ministry, are outspokenly VERY opposed to any type of counseling for many reasons. Let's begin with professional "Christian" counselors.

Berading is ‘n mens-gemaakte oplossing wat nie net onefektief is nie, maar soos ons gesê het, heeltemal vernietegind! Daarom, laat my dit verklaar, dat ons as ‘n ministerie, is uitspreeklik BAIE gekant teen enige soort berading vir baie redes. Kom ons begin by professionele “Christelike” beraders.

To be a professional counselor, it means being trained in psychology. Psychology, as I said, was founded in order to destroy the Christian church and undermine its teachings. Freud's theories and others, are unfounded, have been proven wrong, and are extremely dangerous. Addictions and sickness have replaced, what for centuries was known simply as sin. What may be even worse is that "therapy" and counseling "sessions" has also replaced prayer and repentance!

Om ‘n professionele berader te wees, beteken dit jy is opgelei in fisolofie. Fisolofie, soos wat ek gesê het, was gestig in orde om die Christen kerk en al sy leeringe te ondermyn. Freud se teoriee en ander , is ongegrond, is verkeerd bewys, en uiters gevaarlik. Verslawings en siekte het vervang wat vir eeue eenvoudig as onde bekend was. Wat dalk erger mag wees is dat ”terapie” en beradings “sessies” ook gebed en berou vervang het!  

Christian Counseling is defined as drawing upon both Christian and psychology teachings. The problem is psychology is a religion not a science. Therefore, the term Christian Counselor or Christian Psychologist is a oxymoron, which comes from Greek ὀξύμωρον meaning "sharp dull." Simply put, it means, that they are contradictory terms.

Christelike Berading is definieer as om op beide Christelike en folosofiese leeringe te trek. Die probleem is fisologie is ‘n geloof nie ‘n wetenskap nie. Daarom, die term Christelike Berader of Christelike Sielkundige is ‘n oksimoron, wat uit die Griekse ὀξύμωρον wat beteken “skerp dof.” Eenvoudig gestel, dit beteken, dat hulle twee teenstrydige terme is.

Not only is someone who calls themselves a "Christian" Counselor or "Christian" Psychologist an oxymoron, because the terms contradict one another, but I'm even more concerned when believers go to a "Christian" counselor because they believe that what they say MUST be telling them is Biblically based. It's not, therefore, they believe it as truth. 

Nie net is iemand wat hulleself ‘n “Christelike” Berader noem of “Christen” Sielkundige ‘n oksimoron, omdat die terme teenstrydig is met mekaar nie, maar ek is selfs meer bekommerd  wanneer gelowiges na ‘n “Christelike” berader gaan omdat hulle glo dat wat hulle sê MOET wat hulle hulle vertel Biblies gebaseer wees. Dit is nie daarom glo hulle dit as die waarheid.

Even when I have read books when the Christian physiologist quotes a Bible verse, he or she takes it out of context in order to prove a psychological theory that was proven to be wrong!

Selfs wanneer ek boeke gelees het waar die Christelike sielkundige ‘n Bybel vers aanhaal, neem hy of sy dit uit konteks om in staat te wees om te bewys dat ‘n sielkundige teorie verkeerd bewys was! 

Couple Counseling

Paartjies Berading

Couple counseling is the most disastrous method when attempting to help a marriage that is in trouble. 

Paartjies berading is die mees rampspoedige metode wanneer jy poog om ‘n huwelik te help wat in die moeilikheid is .

Husbands and wives go into a meeting like they are going into a boxing ring. The punches are verbal and cutting. If they don't go in wanting to "fight it out" they are encouraged to say things that should never, ever be said—not ever!

Mans en vrouens gaan in ‘n vergadering in asof hulle in ‘n boks kring ingaan. Die houe is verbaal en snyend. As hulle nie ingaan en dit wil “uitbaklei” nie word hulle aangemoedig om dinge te sê wat nooit, ooit  gesê met word nie—nooit ooit! 

The Bible is so clear on this. There are three chapters in four of our books that have pages and pages of Scripture, proving that we are NOT to speak things no matter who is baiting us! The Bible is AGAINST speaking words that God knows we will regret later. Take time to read chapter 7 "Kindness on her Tongue" from our RYM book again. There is no reason for me to say how wrong it is, when God would much rather tell you Himself.

Die Bybel is so duidelik hieroor. Daar is drie hoofstukke in vier van ons boeke wat bladsy en bladsye Skrifleer het, wat bewys dat ons NIE oor goed moet praat maak nie saak wie ons uitbyt nie! Die Bybel is TEEN woorde praat wat God weet ons later sal berou. Neem tyd om hoofstuk 7 te lees “Vriendelikheid op haar Tong” weer uit die HJH boek. Daar is geen rede vir my om te sê hoe verkeerd dit is nie, wanneer God baie eerder dit Homself aan jou wil vertel.

The "theory" of saying everything that is pinned up in you, came from Dr. Freud when he compared people to a tea kettle. His theory is that letting off "a little steam" was something we needed to do before we would explode. Yet scripture tells us otherwise. The Bible says in Proverbs 10:19 that with many words transgression is UNAVOIDABLE!  So who do you believe? Sigmund Freud or God?

Die “teorie” om alles  te sê wat binne jou is, kom van Dr. Freud af toe hy mense met ‘n tee ketel vergelyk het. Sy teorie is dat om ‘n bietjie “stoom te laat gaan” was iets wat ons nodig gehad het om te doen voordat ons ontplof. Tog sê Die Skrif iets anders. Die Bybel sê in Spreuke 10:19 dat met baie praat bly die sonde nie UIT nie! So wie glo jy? Sigmund Freud of God?  

Not too surprisingly Freud's theory was later not only proven WRONG, but in fact, proven dangerously wrong in many separate independent studies! Research found that the opposite was true. That those who "voiced" their anger, bitterness or pain INCREASED the negative emotion rather than relieving it! As Christians, are we surprised that the Bible is again proven right?! Venting will mean your husband will suffer from your third degree burns and you will suffer from your husband's—leaving scars behind—maybe for life!

Nie te verrassend nie Freud se teorie was later bewys om nie net VERKEERD te wees nie, maar, bewys om gevaarlik verkeerd te wees in baie onafhanklike studies! Navorsing het gevind dat die teenoorgestelde waar was. Dat die wat hulle toorn, bittergeid of pyn “uitspreek’ dit die negatiewe emosie VERMEERDER eerder as om dit te verlig! As Christene, is ons verbaas dat die Bybel weer reg bewys is?! Om uiting te gee sal beteken jou man sal ly onder jou derde graadse brandwonde en jy sal ly deur jou man wat los—en letsels agter los—miskien vir ewig!  

Unfortunately, there is BIG money in counseling and counselors. People, even Christians, are flocking to them INSTEAD of seeking the Lord! I am always so grieved that Christians run to counselors, or are referred to them by their own pastors, instead of seeking God and His Word. They place their future in the hands of a counselor. It's so crazy!! They walk into the counseling sessions with great hope, only to be totally destroyed by it.

Ongelukkig is daar, BAIE geld om te maak in berading en beraders. Mense, selfs Christene, stroom na hulle toe IN PLAAS DAARVAN om die Here na te streef! Ek word altyd so bedroef dat Christene na beraders toe hardloop, of na hulle verwys word deur hulle eie pastore, in plaas daarvan om God en Sy Woord na te streef. Hulle plaas hulle toekoms in die hande van die beraders. Dit is malligheid!! Hulle loop in die beraders sessies in met groot hoop, net om totaal daardeur vernietig te word.  

Once more let us say this: we have NEVER had ANYONE write us with a good experience or help from a counselor. A few have initially told us that it was helping, only to come back later and weeping over the ultimate destruction of the sessions. So please don't write or put in your form how you were helped. Trust me, God wants this truth spoken as boldly as I am speaking it now. Therefore if you write you will soon be writing me again since God is not going to let your testimonial stand with false information that will hurt others.

Weereens kom ons sê dit: ons het NOOIT ENIGE een gehad wat aan ons geskryf het met ‘n goeie ondervinding of hulp van ‘n berader nie. ‘n Paar het ons aanvanklik vertel dat dit help, net om later terug te kom en te huil oor die finale verwoesting van die sessies. So asseblief moenie skryf of in jou vorm sit hoe jy gehelp was nie. Vertrou my, God wil hierdie waarheid as sterk as wat ek dit nou uitspreek. Daarom as jy skryf  sal jy gou weer vir my skryf omdat God nie jou getuienis sal laat staan met vals informasie wat ander sal seermaak nie.

The truth is this, when anyone continues to talk about their problems and talk about their pain, they stay miserable and hopeless. They never see victory. They stay in the pit of despair and despondency.

Die waarheid is, wanneer enige iemand aanhou om te praat oor hulle probleme en praat oor hulle pyn, bly hulle misluk en hopeloos. Hulle sien nooit oorwinning nie. Hulle bly in die put van wanhoop en moedeloosheid.

BUT, when a person is encouraged to talk to the Lord about their situation, pouring out their heart to Him and then told to afterwards PRAISE Him even in their pain—you see a new person and a healed relationship!!!

MAAR, wanneer ‘n persoon aangemoedig is om met die Here te praat oor hulle situasie, en hulle harte aan Hom uitstort en dan daarna gesê word om Hom daarna te PRYS selfs in hulle pyn—sien jy ‘n nuwe persoon en ‘n geneesde verhouding!!! 

Once again, counseling is a man-made solution to problems that is not only ineffective but destructive!

Weereens, berading is ‘n mens-gemaakte oplossing vir probleme wat nie net onefektief is nie maar verwoestend!

Now, here is a chapter that used to be in one of our most popular books. The reason we removed it because it would cause so many Christians who loved a particular Christian Psychologist, to not read my books at all. The didn't care that just about every single Bible verse proves the theories wrong.

Nou, hier is ‘n hoofstuk wat in een van ons meer populêre boeke was. Die rede hoekom ons dit verwyder het was omdat dit soveel Christene wat van ‘n sekere Christelike Sielkundige gehou het, sou veroorsaak om glad nie my boeke te lees nie. Hulle het nie omgegee dat omtrent elke enkele Bybel verse die teories verkeerd bewys nie.   

So wanting to not offend women who may be willing to hear the truth later on, we chose to remove it. Here it is now and believe that due to you hanging in through all these lessons, you have PROVEN you want and are mature enough to hear and apply the TRUTH to your life!

So om nie aanstoot te gaan aan vrouens wie gewillig sou wees om later die waarheid te hoor nie, het ons verkies om dit te verwyder. Hier is dit nou en glo dat as gevolg van jou wat aan die waarheid hang deur al die lesse, het jy BEWYS jy wil en is volwasse genoeg om die WAARHEID in jou lewe te hoor en toe te pas!

Psychology

Sielkunde

by Erin Thiele

Deur Erin Thiele

For both prophet and priest are polluted…

Profeet en priester is albei godloos...

committing of adultery and walking in falsehood;

Ek het iets afskuweliks onder Jerusalem se profete gesien:

they strengthen the hands of evildoers...no one has

Hulle hoereer, hulle lieg en bedrieg hulle help dié wat verkeerd doen,

turned back from his wickedness.

Met die gevolg dat niemand hom van sy verkeerde dade bekeer nie.

—Jeremiah 23:11, 14

—Jeremia 23:11,14

I Committed Spiritual Adultery

Ek het Spirituele Owerspel Gepleeg

Did you know that the Bible talks more about spiritual adultery than physical adultery? Your spouse may be committing physical adultery against you, but the question is, have you been committing spiritual adultery against God?

Weet jy die Bybel praat meer oor spirituele owerspel as fisiese owerspel? Jou gade mag dalk spirituele owerspel teen jou pleeg, maar die vraag is, is jy besig om spirituele owerspel teen God te pleeg? 

When my husband first left, I turned to God in my pain. Instantly, He brought me peace and gave me direction. Unfortunately, I made an enormous mistake. My pastor's wife gave me a book about tough love written by a popular Christian psychologist. Even though my marriage had miraculously turned around for the better, due to me getting on my face before God and Him changing me, I went ahead and read the book.

Toe my man eers weg is, het ek na God gekeer in my pyn. Onmiddelik, het Hy vir my vrede gebring en my direksie gegee. Ongelukkig, het ek ‘n groot fout gemaak. My pastoor se vrou het vir my ‘n boek gegee oor tawwe liefde geskryf deur n‘ populêre Christelike sielkundige. Alhoewel my huwelik wonderbaarlik omgekeer het vir die beter, as gevolg van my wat op my gesig gegaan het voor God en Hom wat my verander het, het ek voort gegaan en die boek gelees. 

What happened to me, I have since learned over the course of many years of ministry, has happened to hundreds of other women. Total destruction! I took on an even more contentiousness, and arrogant attitude than God had delivered me from! I became someone I didn't even like! It took less time to drive my husband away from me and away from our home than it had for God to change me when I cried out to Him! 

Wat met my gebeur het, het ek sedertien oor die koers van baie jare van ministerie geleer, het gebeur met honderde van ander vrouens. Totale verwoesting! Ek het selfs ‘n meer twisgierige, arrogante houding as wat God my van uitgelewer het aangeneem! Ek het iemand geword waarvan ek nie eens gehou het nie! Dit het minder tyd geneem om my man van my af weg te stoot en weg van ons huis  as wat dit vir God geneem het om my te verander toe ek uitgeroep het na Hom toe!  

But what was worse is that I realized that I had been unfaithful to my Lord. I had committed spiritual adultery. I had not been faithful to my Lord, my Savior, Jesus Christ alone. By seeking help from someone else, and following another plan that was not His plan, but the "Tough Love" plan that I had read, I had told the LORD, by my actions—You, Lord are NOT ENOUGH !

Maar wat erger was is dat ek besef dat ek ontrou aan my Here was. Ek het spirituele owerspel gepleeg. Ek was nie net ontrou aan my Here, my Redder, Jesus Christus alleen nie. Deur hulp te soek van iemand anders af, en ‘n ander plan te volg wat nie Sy plan was nie, maar die “Tawwe Liefde” plan waarvan ek gelees het, ek het vir die HERE gesê, deur my aksies—Is U, Here NIE GENOEG NIE!   

Just reading that right now makes me so sick and brings tears to my eyes! How could I have been so horrible?!?!

Om dit nou te lees maak my so siek dit bring trane in my oë! Hoe kon ek so aaklig wees?!?! 

So many men and women write to us every day telling us the same story about this book and the "Tough Love" method that everyone honestly believes is going to help! How? Why? Why would being tough ever bring a spouse back. People who are mean are people I want to get away from, and my husband couldn't get away from me fast enough! Go ahead and reread "Chapter 8, Gentle and Quiet Spirit" if you still don't fully understand how the meek will inherit the earth and draw others to them. I don't want to talk about it any more because it breaks my heart to think of how I hurt my first Love Jesus by what I did.

So baie mans en vrouens skryf elke dag vir ons en vertel ons dieselfde storie oor hierdie boek en die “Taai Liefde” metode wat almal eerlik glo dit gaan help! Hoe? Hoekom? Hoekom sou om taai te wees ooit ‘n gade terugbring. Mense wat gemeen is is mense by wie ek wil wegkom, en my man kon nie vinnig genoeg van my af wegkom nie! Gaan voort en lees weer “Hoofstuk 8, Sagmoedige en Stil Gees” as jy nog steeds nie ten volle verstaan hoe die sagmoediges die aarde sal erf nie en ander na hulle toe aantrek. Ek wil nie meer daaroor praat nie want dit breek my hart om te dink hoe ek my eerste Liefde Jesus seergemaak het met wat ek gedoen het.

However, I am not ashamed to say that I now believe that ALL the answers to ALL of our problems lie in the Bible ALONE. I believe that talking to God, rather than talking to anyone else, is the ONLY way to healing and wholeness.

Nietemin, ek is nie skaam om te sê dat ek nou glo dat AL die antwoorde van AL julle probleme lê slegs in die Bybel ALLEEN. Ek glo dat om met God te praat, eerder as enige iemand anders, is die ENIGSTE manier tot genesing en heelheid.

When I was facing the death of my marriage, divorce, I NEEDED to see the Lord face-to-face. I needed the pure, uncompromising Word of God. And since it was the Lord who restored my marriage, since it was the Lord who comforted me, since it was the Lord who guided me, then to encourage YOU or anyone to seek anyone OTHER than GOD would be spiritual suicide. For you to read anything other than His Word, or to apply another method besides Scriptural principles, would be unfaithfulness to my, and hopefully your, First Love!

Toe ek die dood van my huwelik in die gesig gestaar het, egskeiding, het ek NODIG gehad om die Here aangesig tot aangesig te sien. Ek het die pure, onbuigsame Woord van God nodig gehad. En aangesien dat dit die Here was wat my huwelik herstel het, aangesien dit die Here was wat my getroos het, aangesien dit die Here was wat my gelei het, dan om JOU of enige iemand anders as GOD na te streef sal spirituele selfmoord wees. Vir jou om enige iets anders as Sy Woord te lees, of ander metodes buiten Skriftuurlike prinsiepe, sal ontrou aan my, en hopelik jou, Eerste Liefde wees!  

Call me a fanatic or narrow-minded, fine. But I truly believe that He is our ONLY hope—not just in marriage restoration, but in every single thing we do, say or need. And I am more than concerned that psychology has taken such a predominant place in our church and the life of Christians!! It has totally replaced intimacy with the Lord and the principles found in Scripture as the way to find peace.

Noem my ‘n fanatikus of bekrompe, dis reg. Maar ek glo werklik dat Hy is ons ENIGSTE hoop—nie net in huwelik herstel nie, maar in elke enkele ding wat ons doen, sê of nodig het. En ek is meer bekommerd dat sielkunde so ‘n oorheersende plek in ons kerk en die lewe van Christene geneem het!! Dit het totaal intimiteit met die Here vervang en die prinsiepe wat in die Skrif gevind is as die manier om vrede te vind.

Without any reservations whatsoever, I believe, teach and encourage total DEPENDENCE on God and on His Word ALONE.  This is because I know that this is what is necessary for restoration and a powerful Christian walk—finding Him as He designed us to find and fellowship with Him! Let's touch on a few other specifics…

Sonder enige bedenkinge watookal, glo ek, leer en moedig ek totale AFHANKLIKHEID aan God en in Sy Woord ALLEEN. Dit is omdat ek weet dit is was nodig is vir herstel en ‘n kragtige Christelike wandel—deur Hom te vind soos Hy ons ontwerp het om fellowship met Hom te hê! Kom ons raak aan ‘n paar ander spesifieke...

Sin Versus Sickness

Sonde Versus Siekte

The principles that I read in that fateful book, and in many other Christian psychology books, changed the TRUTH: it replaced sin with sickness. The sinner is thought of as a "victim" of an illness, rather than a sinner who needs to repent of sin.

Die prinsiepe wat ek in die noodlottige boek gelees het, en baie ander Christelike sielkundige boeke, het die WAARHEID verander: dit het die sonde met siekte vervang. Die sondaar word aan gedink as ‘n “slagoffer” van ‘n siekte, eerder as ‘n sondaar wat berou moet hê oor sonde.

If I had believed that my husband had a sexual sickness, rather than being held in the bondage of the sin of adultery as Proverbs 5:22 tells us—I never would have fasted and prayed for him the way that I did "Is this not the fast which I choose, to loosen the bonds of wickedness, to undo the bands of the yoke, and to let the oppressed go free and break every yoke?"—Isaiah 58:6.

As ek geglo het dat my man ‘n seksuele siekte gehad het, eerder as dat hy hom vas in sy sonde gedraai het soos Spreuke 5:22 ons vertel—sou ek nooit gevas en gebid het vir hom op die manier wat ek gedoen het nie “Is  die vas wat Ek wil hê, nie dít nie: om dié wat onregverdig gevange gehou word, te bevry, om die juk wat op mense druk, af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek?”—Jesaja 58:6

When the world absolves a sinner of his sin, since he is just a "victim" of a disease, it will keep him in bondage to it! That's the ultimate plan of the enemy, right? To keep the sinner bound until he dies in his sin then joins Satan in hell? 

Wanneer die wêreld die sondaar van sy sonde vryspreek, aangesien hy net ‘n “slagoffer” van ‘n siekte is, sal dit hom in slawerny hou tot dit! Dit is die uiteindelike plan van die vyand, reg? Om die sondaar gebonde te hou totdat hy doodgaan in sy sonde en Satan in die hel verbind?

I do NOT believe that your husband, or any husband, has a sexual addiction, but is caught in the cords of his sin of adultery. And whether those cords be with an adulteress, a prostitute or pornography—whatever the sexual sin. "His own iniquities will capture the wicked, and he will be held with the cords of his sin"—Proverbs 5:22.

Ek glo NIE dat jou man, of enige man, het ‘n seksuele verslawing nie, maar is vasgedraai in die sonde van owerspel. En of daardie koorde saam met ‘n egbreekster, ‘n prostituut of pornografie—watookal die seksuele sonde is. “Die oortreding van die goddelose agterhaal hom, hy draai hom vas in sy sonde”—Spreuke 5:22

I do NOT believe that your husband has a disease of alcoholism, but is caught in the sin of drunkenness. “They struck me, but I did not become ill; they beat me, but I did not know it. When shall I awake? I will seek another drink"—Proverbs 23:35.

Ek glo NIE  dat jou man ‘n siekte van alkolisme het nie, maar is vasgedraai in die sonde van alkolisme. “En jy dink: ek het dan nie seergekry toe hulle my geslaan het nie; ek het nie gevoel toe hulle my aangeval het nie! Ek wil maar weer iets gaan soek om te drink”—Spreuke 23:35

These are sins that husbands (and even we may) need to be delivered from. I believe it because I have seen husbands actually delivered from drinking, not just "recover" from it, which usually means they recover time after time after time, again and again.

Hierdie is die sondes wat mans (en selfs ons) nodig het om van uitgelewer te word. Ek glo dit omdat ek mans gesien het wat eintlik uitgelewer was van drank, nie net daarvan “regkom” nie, wat gewoonlik beteken hulle kom reg oor en oor, weer en weer.

I must also confess that I am fanatical about using the terms in the Bible rather than the terms derived mainly from psychology. The language that was used in this country in the early part of the 1900s was taken directly from the Bible. Even non-Christians accepted and used Biblical terms.

Ek moet ook erken dat ek fanaties is oor om terme in die Bybel te gebruik eerder as terme wat hoofsaaklik van sielkunde afgelei is nie. Die taal wat in hierdie land gebruik is gedurende die vroeë 1900s was direk uit die Bybel. Selfs nie-Christene het die Bibliese terme aanvaar en gebruik. 

Now our society uses the word gays instead of homosexuals and affairs instead of adultery. Those caught in the sin of homosexuality are anything but happy and those of us whose husbands have left for another woman could never call adultery an affair, which connotes a "party." Adultery is no party, not for us who are victims of it, and not even for the person caught in it. Adultery and all these other things are SIN, with all the pain and destruction that goes along with SIN!

Nou gebruik ons samelewing die woord gays in plaas van homoseksuele en affairs in plaas van owerspel. Die wat in die sonde van homoseksualiteit gevang is is alles maar gelukkig en die van ons wie se mans ons gelos het vir ‘n ander vrou kan nooit owerspel ‘n affair noem nie, wat beteken  “partytjie". Owerspel is geen partytjie nie, nie vir ons wat vyande van dit is nie, en nie eens vir die persoon vasgevang daarin nie. Owerspel en al daardie ander dinge is SONDE, met al die pyn en verwoesting wat met SONDE gepaard gaan.   

We are told by society who embraces psychology that we have "dysfunctional" families, that we are co-dependent if we love unconditionally, and that we need to discipline our strong-willed children differently. But none of that is found in my Bible. I know, I looked. Instead, these man-evolved principles encourage us to seek help from psychologists and counselors rather than running to God and His Word. Talking about our problems can never really deliver us from them. Only seeking the presence of the Lord and seeking His forgiveness can do it all! 

Ons word deur die samelewing vertel wie sielkunde omarm dat ons “wanfunksionele” families is, dat ons Mede-afhanklikes is as ons onvoorwaardelik liefhet, en dat ons ons wilskragtige kinders anders moet dissiplineer. Maar niks hiervan word in my Bybel gevind nie. Ek weet, ek het gekyk. In plaas daarvan moedig man-evoleerde prinsiepe ons om hulp van sielkundiges en beraders te kry eerder as om na God en Sy Woord toe te hardloop. Deur van ons probleme te praat kan ons nooit regtig daarvan uitlewer nie. Net om die teenwoordigheid van die Here en Sy vergiffenis na te streef kan dit alles doen!

My passion is to encourage everyone who has any "need" to seek an intimate relationship with the Lord, and never speak to a mere, sinful mortal—bvan ut directly to the Mighty Counselor!

My passie is om almal aan te moedig wie ‘n “behoefte” het om ‘n intieme verhouding met die Here na te streef, en nooit met ‘n eenvoudige, sinvolle mensekind te praat nie—maar direk na die Magtige Raadgewer toe te gaan!

It is not the "mind of man" or the "psyche" that are important, but rather the sinful and desperate soul of man that He restoreth"! PRAISE GOD!!

Dit is nie die “gedagte van mens” of die “psige” wat belangrik is nie, maar eerder ‘n sinvolle en desperate siel van die mens wat Hy herstel”! PRYS GOD!! 

Our Foundation

Ons Grondslag

Matthew 7:24 says, "Therefore everyone who hears these words of Mine, and acts upon them, may be compared to a wise man, who built his house upon the rock."

Matteus 7:24 sê, “Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het.”

To build on the Rock means that we must know what God's Word says and then build our lives upon that truth!

Om op die Rots te bou beteken dat ons moet weet wat God se Woord sê en dan ons lewens op daardie waarheid bou!

What is psychology's foundation? I found out early in my Restoration Journey that the theories in Christian psychology are not even close to being founded on the Bible, not at all. When I read the book by Dave Hunt, The Seduction of Christianity, it opened my eyes to so much that earlier I had accepted and even embraced.

Wat is sielkundiges se fondasie? Ek het vroeg in my Herstel Reis uitgevind dat die teorieë in Christen sielkunde is nie eens naby om op die Bybel gegrondves te word, glad nie. Toe ek die boek deur Dave Hunt, The Seduction of Christianity gelees het, het dit my oê tot soveel oopgemaak wat ek vroeër aanvaar het en selfs omarm het.     

It took the destruction of reading the book about "Tough Love" that I mentioned earlier to get my undivided attention because I couldn't understand why what this very popular Christian Psychologist said didn't work! It wasn't until I faced the battle to save my marriage and family that I realized I needed the real weapons of spiritual warfare—the sword of the spirit—the Word of God.

Dit het die verwoesting geneem om die boek oor “Tawwe Liefde” te lees wat ek vroeër genoem het om my onverdeelde aandag te kry omdat ek nie kon verstaan hoekom hierdie baie populêre Christelike Sielkundige gesê het dit werk nie. Dit was nie totdat ek die stryd in die gesig gestaaar het om my huwelik te red nie dat ek die egte wapens van spirituele stryd —die swaard van die gees—die Woord van God.  

"And take...the sword of the Spirit, which is the Word of God"—Ephesians 6:17

“En vat die swaard van die Gees, dit is die Woord van God”—Efesiërs 6:17

Why?

Hoekom?

"For the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart"—Hebrews 4:12.

“Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart”—Hebreërs 4:12

I believe that so many Christians are defeated in marriage because they go to battle without the presence of God (because they failed to get in His presence) and they were without the powerful weapons they needed to win! They substitute man-made theories for the proven and guaranteed Word of God. So sad.

Ek glo dat so baie Christene is verslaan in die huwelik omdat hulle die stryd ingaan sonder die teenwoordigheid van God (omdat hulle gefaal het om in Sy teenwoordigheid te kom) en hulle was sonder die kragtige wapens wat hulle nodig gehad het om te wen! Hulle het mens-gemaakte teorieë vir die bewyste en gewaarborgde Woord van God verruil. So treurig.

My life is devoted to seeing victories in marriages, which will then help win the lost to Christ. I want to see families together again, no matter whom I offend!!

My lewe word toegewy om oorwinnings in huwelike te sien, wat dan sal help om die verlore vir Christus te wen. Ek wil famielies weer saam sien, maak nie saak vir wie ek aanstoot gee nie!!

"You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God"—James 4:4.

“Weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie ‘n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy ‘n vyand van God is.”—Jakobus 4:4. 

I am NOT ashamed. I am considered a radical because I have spoken out against the teachings of popular Christian psychologists. People respond when I share the truth with them as if I had blasphemed God Himself!

Ek is NIE skaam nie. Ek word beskou as ‘n radikaal omdat ek uitgesproke teen die leeringe van ons populêre Christelike sielkundiges was. Mense reageer wanneer ek die waarheid met hulle deel asof ek God homself gelaster het!

Let me say, "...I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes..." Roman 1:16.

The simplicity of the gospel, which translates to "Good News"—all of God's Word is the power to save you if you simply believe!

Die eenvoudigheid van die evangelie, wat oorvertaal na “Goeie Nuus”—alles van God se Woord is die krag om jou te red as jy eenvoudig glo! 

You're Healed Superficially!!

Jy is Oppervlakkig Genees!! 

What we are seeing in the church is superficial healing, like a cancer covered by a bandage!

 Wat  ons in die kerk sien is oppervlakkige genesing, soos ‘n kanker wat met ‘n pleister toegeplak is!

"And they have healed the brokenness of My people superficially, saying, Peace, peace, but there is no peace" —Jeremiah 6:14.

“Hulle het goedkoop raat vir die wonde van my volk. Hulle sê net: “Alles is reg! Alles is reg!” —Jeremia 6:14 

Have you even noticed that counseling is almost always ongoing (until the money runs out or the convince you your marriage is hopeless) because it is NOT God's Word that has the power to heal completely! Read it again, "And they have healed the brokenness of My people superficially, Saying, Peace, peace, but there is no peace"—Jeremiah 6:14.

Het jy selfs agter gekom dat berading amper altyd voortdurend is (totdat die geld uithardloop of hulle jou oortuig dat jou huwelik hopeloos is) omdat dit NIE God se Woord is wat die krag het om heeltemal te genees nie! Lees dit weer,  “ “Hulle het goedkoop raat vir die wonde van my volk. Hulle sê net: “Alles is reg! Alles is reg!” —Jeremia 6:14 

 The ONLY cure is the POWERFUL Word of GOD. "He sent His Word and healed them, and delivered them from ALL their destruction. Let them give thanks to the LORD for His lovingkindness, and for His wonders to the sons of men!" Psalm 107:20-21.

Die ENIGSTE geneesmiddel is die KRAGTIGE Woord van GOD. “Hy het hulle met ‘n enkele woord gesond gemaak, hulle aan die dood laat ontkom. Hulle moet die Here  loof vir sy troue liefde, vir wonderwerke wat Hy aan mense doen.”Psalm 107:20-21. 

God is able to totally and completely turn your life around with just ONE moment on your face before God! I know!!

God is in staat om totaal en heeltemal jou lewe om te draai met net EEN oomblik op jou gesig voor God! Ek weet!!

Jesus Alone!

Jesus Alleen!  

"...His divine power has granted to us EVERYTHING pertaining to life and godliness, through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence." 2 Peter 1:3.

“...Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. “ 2 Petrus 1:3 

If we really get to KNOW Him, and allow Him to know us, He promises that He will give us EVERYTHING for our life and our godliness. Why, then, would we want to look further than our Lord and Savior Jesus Christ?

As ons Hom regtig leer ken, en Hom toelaat om ons te ken, Belowe Hy dat Hy ons ALLES vir ons lewe en goddelikheid sal gee. Hoekom, dan, sou ons wil verder kyk as ons Here en Redder Jesus Christus?

God warns us that a little leaven leavens the whole bread. We were told to "Beware of the false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits." Matthew 7:15-16.

God waarsku ons dat ‘n bietjie rysmiddel die hele brood laat rys. Ons was gesê om “Pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werlikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken.” Matteus 7:15-16. 

Has the church been producing good fruits or are we exhibiting just as much of the same rotten fruit as the rest of the world? Actually, the truth is, we have MORE rotten fruit IN the church!

Het die kerk goeie vrugte produseer of stel ons net soveel van dieselfde vrot vrugte ten toon as die res van die wêreld? Eintlik, die waarheid is, ons het MEER vrot vrugte IN die kerk! 

"You were running well; who hindered you from obeying the truth? This persuasion did not come from Him who calls you. A little leaven leavens the whole lump of dough. I have confidence in you in the Lord, that you will adopt no other view; but the one who is disturbing you shall bear his judgment, whoever he is"— Galatians 5:7-10.

“Julle was so goed op pad. Wie het julle verhinder om die waarheid te bly gehoorsaam? Wie het julle omgepraat? Nie God nie; Hy roep julle tot gehoorsaamheid. ‘n Bietjie suurdeeg deurtrek die hele deeg. Ons band met die Here gee my die vertroue dat julle net so sal dink soos ek. Maar die man wat vir julle in verwarring bring, wie hy ook al mag wees, God sal hom straf ” — Galasiërs 5:7-10 

Committing Adultery and Walking in Falsehood.

Owerspel Te Pleeg en in Valsheid te Stap.

I have confessed to you my unfaithfulness to God. I walked in spiritual adultery and falsehood that caused my spirit to become contentious and turn from the peace that God had given me—all due to my own pastor giving me a book filled with the destructive and poisonous theories of psychology!

Ek het oor my ontrouheid aan God aan jou gebieg. Ek het in spirituele owerspel en valsheid geloop wat veroorsaak het dat my gees twisgierig geraak het en weggdraai van die vrede wat God my gegee het—alles te doen aan my eie pastoor wat my ‘n boek gegee het gevul met die verwoestende en giftige teorieë van sielkunde.    

"For both prophet  and priest are polluted; even in My house I have found their wickedness, declares the LORD. Also among the prophets I have seen a horrible thing:The committing of adultery and walking in falsehood; and they strengthen the hands of evildoers, so that no one has turned back from his wickedness"— Jeremiah 23:11-14.

 “Profeet en priester is albei godloos, Ek tref hulle sondes selfs in my huis aan, sê die Here. Daarom sal hulle pad glibberig word, hulle sal weggelei word na donker plekke toe, daar sal hulle val. Ek sal ‘n ramp oor hull bring wanneer Ek hulle straf, sê die Here. Ek het iets afstootliks onder Samaria se profete gesien:hulle tree in Baal se naam op as profete en verlei my volk Israel. Ek het iets afskuweliks onder Jerusalem se profete gesien: hulle hoereer, hulle lieg en bedrieg, hulle help dié wat verkeerd doen, met die gevolg dat niemand hom van sy verkeerde dade bekeer nie” —Jeremia 23:11-14 

My prayer is that you will choose to seek God ALONE. I am not as much AGAINST psychology as I am FOR—God ALONE!

My gebed is dat jy sal kies om God ALLEEN na te streef. Ek is nie so seer gekant TEEN sielkunde as wat ek VIR—God ALLEEN is!

GOD loves you; He wants you to ALL to Himself. He can heal you, set you free and give you an abundant life. No one and nothing else can do that!

GOD is lief vir jou; Hy wil jou NET vir Homself hê. Hy kan jou genees, jou vrymaak en jou die oorvloedige lewe gee. Niemand anders kan dit doen nie!

The Alcoholic

Die Alkolis

When you refer to your husband's drinking as an illness "he's an alcoholic" then you help keep him in bondage to his sin. The Bible in the book of Proverbs, speaks of a man who drinks, but it doesn't say he has a sickness, which needs to be cured. It's SIN and therefore it needs a Savior—just like you and I do. Here is what the Bible tells us about it. 

Wanneer jy na jou man se drinkery as ‘n siekte verwys “hy is ‘n alkolis” dan help jou hom in slawerny in sy sonde. Die Bybel in die boek van Spreuke, praat van ‘n man wat drink, maar dit sê nie hy het ‘n siekte wat genees moet word nie. Dit is SONDE en daarom het dit ‘n Redder nodig—net soos jy en ek. Hier is wat die Bybel ons daaroor vertel.  

"Who has woe? Who has sorrow? Who has contentions? Who has complaining? Who has wounds without cause? Who has redness of eyes? Those who linger long over wine, those who go to taste mixed wine. Do not look on the wine when it is red, when it sparkles in the cup, when it goes down smoothly; at the last it bites like a serpent, and stings like a viper. Your eyes will see strange things, and your mind will utter perverse things. And you will be like one who lies down in the middle of the sea, or like one who lies down on the top of a mast. They struck me, but I did not become ill; they beat me, but I did not know it. When shall I awake? I will seek another drink"—Proverbs 23:29-35.

“Wie is dit wat sug en steun, wat rusie maak en kla onnodig seerkry en bloedbelope oë het? Dit is dié wat tot laat sit en drink, dié wat aanhou proe aan drank. Moenie dat die wyn jou verlei as dit so rooi is, so vonkel in die beker, so lekker smaak nie. Agterna pik hy soos ‘n slang, spoeg hy gif soos ‘n kobra. Dan sien jy vreemde dinge en praat jy verkeerde dinge; dit voel of jy op die oop see lê of jy bo-op ‘n seilskip se touwerk lê, en jy dink: ek het dan nie seergekry toe hulle my geslaan het nie; ek het nie gevoel toe hulle my aangeval het nie! Wanneer word ek wakker? Ek wil maar weer iets gaan soek om te drink”—Spreuke 23:29-35.

What can we glean from these verses?

Wat kan ons leer uit hierdie verse?

 1. The man who drinks has a lot of troubles because of his excessive drinking.
 2. Die man wat drink het baie moeilikheid as gevolg van sy oormatige gedrinkery.
 3. The man who drinks will utter perverse things.
 4. Die man wat drink uiter perverse dinge.
 5. The man who drinks also is a victim of violence.
 6. Die man wat drink is ook ‘n slagoffer van geweld.
 7. And even though he has suffered its destruction, he will still drink again.
 8. En selfs al het hy aan die drank se verwoesting gely, sal hy weer drink.  

"Addictions"

‘‘Verslawings”

When a man (or woman) is bound to sin, he or she is now referred to as an "addict." If your husband uses or sells drugs, the truth is that the cords of his sin have him bound. "His own iniquities will capture the wicked, and he will be held with the cords of his sin"—Proverbs 5:22. Whether you or your husband has a food, buying, or sexual addiction it is bondage to sin! Plain and simple. And simple because the solution is SIMPLE!

Wanneer ‘n man (of vrou) aan sonde gebonde is, word daar na hom of haar verwys as ‘n “verslaafde.”
As jou man dwelms gebruik of verkoop, is die waarheid dat sy sonde hom vasgedraai het. “Die oortreding van die goddelose agterhaal hom, hy draai hom vas in sy sonde” —Spreuke 5:22. Of jy en jou man ‘n kos, koop, of seksuele verslawing het dit is verbondenheid aan sonde! Plein en eenvoudig. En eenvoudig omdat die oplossing EENVOUDIG is! 

God can instantly deliver ANYONE from sin. It doesn't take years  and years of therapy or programs or group sessions. God can set you or your husband free in an INSTANT! The reason that these programs are ongoing is that they are merely trying to cut off the fruit or the branches of the sin—rather than pulling up the root.

God kan oombliklik ENIGE IEMAND uit die sonde lewer. Dit neem nie jare en jare van terapie of groep sessies nie. God kan jou of jou man vrystel in ‘n OOMBLIK! Die rede dat hierdie programme voortdurend is is dat hulle slegs die vrugte of die takke van die sonde wil afsny—eerder as om die wortel uit te trek.

This is nothing more than "pruning" the sin, which inevitably brings about more sinful fruit. Don't skip it, read it again, "And they heal the brokenness of the daughter of My people superficially, saying, Peace, peace, but there is no peace"—Jeremiah 8:11.

Dit is niks meer as om net die sonde te “snoei” nie, wat onvermydelik nog meer sondvolle vrugte meebring. Moet dit nie oorlaat nie, lees dit oor en oor, “Hulle het ‘n goedkoop raat vir die wonde van my volk. Hulle sê net: “Alles is reg! Alles is reg!” maar niks is reg nie.

"Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then has not the health of the daughter of my people been restored? Go up to Gilead and obtain balm, O virgin daughter of Egypt! In vain have you multiplied remedies; there is no healing for you." Jeremiah 8:22, 46:11. These verses are saying that going to the world for healing will bring NO healing at all, NONE.

“Is daar nie balsem in Gilead nie? Is daar nie ‘n dokter nie? Waarom het my volk nie gesond geword nie? Gaan na Gilead toe, Egipte, gaan haal balsem; jou baie medisynes help nie, jy word nie gesond nie.” Jeremia 8:22, 46:11. Hierdie verse sê dat om na die wêreld te gaan vir genesing sal jou glad GEEN genesing bring nie, NIKS nie. 

It will be "superficial: healing, which, as I said, is like putting a band-aid over cancer! More and more groups are springing up to try and heal those who God could heal if they would only turn to Him. God is the great Physician. Seek Him alone for your help and your husband's healing. 

Dit sal “oppervlakkige: genesing wees, wat, soos ek gesê het, is soos om ‘n pleister oor kanker te sit! Meer en meer groepe verskyn en genees die wat God sou genees word  as hulle net na Hom toe sal keer. God is die groot Geneesheer. Streef Hom alleen na vir jou hulp en jou man se genesing.  

Heresy!

Hoorsê!

How did the heresy of psychology penetrate the church?

Hoe het die hoorsê van sielkundige die kerk binnegedring?

The church lost its power and its witness when they began looking elsewhere for all wisdom and solutions to their problems. We have allowed this so-called "science," which is nothing more than a false "religion," into our churches. Science has to be able to be proven, but instead its theories were always proven wrong. Religion is something we put our faith into, but why put faith into anything or anyone but God?

Die kerk het sy krag verloor en getuig toe hulle êrens anders begin soek het vir wysheid en oplossings vir hulle probleme. Ons het hierdie so-genoemde “wetenskap.” wat niks meer as ‘n vals “geloof ” is in ons kerke toegelaat. Wetenskap moet bewys word, maar in plaas daarvan was die teorieë altyd verkeerd bewys. Geloof is iets waar ons ons geloof insit, maar hoekom geloof in enige iets of enige iemand anders as God sit? 

How has psychology been capable of penetrating the church when its lies?

Hoe was sielkunde in staat om die kerk te penetreer wanneer hulle lieg? 

It actually came in through our Bible colleges and seminaries! The majority of seminaries in our country and abroad actually REQUIRE their students to take courses in psychology! Why would any seminary teach heretical teachings when they are supposed to teach their students the Word of God?!!? In other words, pastors are indoctrinated in this spiritual adultery before they even stand behind a pulpit!

Dit het eintlik deur gekom in ons Bybel kolleges en seminare! Die grootheid van seminare in ons land en oorsee en VEREIS dat studente hulle kursusse neem in sielkunde! Hoekom sou enige seminarie kettels leer wanneer hulle veronderstel was om hulle studente die Woord van God te leer?!!? In ander woorde, pastore word indoktrineer in hierdie spirituele owerspel selfs voor hulle agter die kansel staan!   

Why would we highly esteem this so-called science as Christians and followers of Christ?

Hoekom sou ons hierdie so-genoemde wetenskap as Christene en volgelinge van Christus so hoog ag. 

Humble Ourselves

Ootmoedig Onsself

Psychology is wrong and dangerous because it uses therapy through a counselor rather than dealing with the soul of man, the sinner, as the Bible teaches. It focuses on the soul as the psyche or the mind of man rather than the soul that He restoreth!

Sielkunde is verkeerd en gevaarlik omdat dit terapie gebruik deur ‘n berader eerder as om met die siel van mens, die sondaar,  af te handel soos die Bybel ons leer. Dit fokus op die siel as die psige of die verstand van die mens eerder as die siel wat Hy herstel!

You’ll hear the soul referred to as the mind, will and emotion. Where is that in Scripture? It's not there, I searched. 

Jy sal hoor dat daar verwys word die na siel as die verstand, wil en emosies. Waar is dit in Die Skrif? Dit is nie daar nie, ek het gesoek. 

Alcoholism and drug addiction are no longer sins to repent of, and be delivered from, but sicknesses that need therapy. Even homosexuality was at one time considered a sickness until it took the next step of being no longer called a disease, but deemed as normal!

Alkolisme en dwelm verslawing is nie meer sondes om oor te berou, en uitgelewer te word nie, maar siekte wat terapie nodig het. Selfs homoseksuliteit was eens op ‘n tyd oorweeg as ‘n siekte totdat dit die volgende stap geneem het en nie meer ‘n siekte genoem was nie, maar beskou as normaal! 

Psychology’s Foundation

Sielkunde se Grondslag

Matthew 7:24 says "Therefore everyone who hears these words of Mine, and acts upon them, may be compared to a wise man, who built his house upon the rock."

Matteus 7:24 sê “Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op ‘n rots gebou het.”

We KNOW what God's Word is built upon, but what is psychology’s foundation?

Ons WEET waarop God se Woord gebou is, maar wat is sielkunde se fondasie?

Sigmund Freud, one of the most popular founders of psychology, believed that the Christian church was a threat; therefore, he decided to deal with the problems of man from a non-Biblical perspective. He writes about it in his early work, saying that he wanted to come across as a scientist, but it was his stated "mission" to "inflict vengeance on Christianity."

Sigmund Freud, een van die mees populêre stigters van sielkunde, het geglo dat die Christelike kerk ‘n bedreiging was; daarom, het hy besluit om met die probleme van die mens van ‘n nie-Bibliese perspektief af te reken. Hy skryf oor sy vroeë werk, en sê dat hy wou voorkom as ‘n wetenskaplike, maar dit was in sy “missie” verklaar om “wraak op Christenskap toe te dien.” 

Freud was Jewish by descent and he believed that his suffering stemmed from the church, een . Freud’s desire was to create a system to not only compete with Christianity, but to stamp it out. However, a science MUST be unbiased and able to be measured—neither of which is true of psychology.

Freud was ‘n Jood van herkoms en hy het geglo dat sy lyding se oorsprong uit die kerk uit kom, een. Freud se begeerte was om ‘n sisteem te skep om nie net met Christenskap te kompeteer nie, maar om dit uit te wis. Nietemin, ‘n wetenskap MOET onpartydig wees en in staat om gemeet te word—geen een is waar van sielkunde nie.  

Freud’s desire was to prove that Christianity was wrong or lacking in order to "lure Christians" to follow his beliefs. His own wife wrote after his death that Freud ACTUALLY KNEW that most of his theories were wrong!

Freud se begeerte was om te bewys dat Christenskap verkeerd was of tekort skiet was om in staat te wees om “ Christene te lok” om sy mening te volg. Sy eie vrou het na sy dood geskryf dat Freud EINTLIK GEWEET het dat meeste van sy teorieë verkeerd was! 

Unfortunately, these false theories are still used today—shockingly—even in the church! They are lies that YOU may have accepted as fact!

Ongelukkig, word hierdie vals teorieë nog vandag gebruik—skokkend—selfs in die kerk! Hulle is leuns wat JY mag aanvaar het as feite!

More Founders

Meer Stigters

Another founder, Carl Jung, who was a student of Freud’s, was a back-slidden Christian. He rejected his Christian upbringing and embraced this alternative to Christianity.

Nog ‘n stigter, Carl Jung, wat ‘n student van Freud sin was, was ‘n afvallige Christen. Hy het sy Christelike opbrengs verwerp en hierdie alternatief tot Christendom omarm.

Most of Jung’s books (which are read in our seminaries and Bible colleges today!) were written, he says, with the help of his "familiar spirit" whom he named Philemon! Jung readily admitted that psychology was a religion, not a science, and it was indeed built to attack and destroy the church! The "deity" (or god) that Carl Jung unashamedly worshiped was the "collective sub-conscience."

Meeste van Jung se boeke (wat in ons seminare en Bybel Kolleges gelees word!) was geskryf, sê hy, met die hulp van sy “familiêre gees” wat hy Philemon genoem het! Jung het geredelik erken dat sielkunde ‘n geloof was, nie ‘n wetenskap nie, en dit was inderdaad gebou om die kerk aan te val en te vernietig! Die “deity” (of god) wie Carl Jung onbeskaamd aanbid het was die “kollektiewe onderbewussyn.”

We now, as a society and even within the church, have come to believe that God's Word and His Holy Spirit are incapable of dealing with people’s problems; so we refer them to psychologists, psychiatrists, therapists or counselors. Why are we not ashamed of ourselves?!?!

Ons nou, as ‘n samelewing en selfs binne die kerk, het begin glo dat God se Woord en Sy Heilige Gees  onbekwaam is om met mense se probleme af te reken; so ons verwys na hulle as sielkundiges, psigiaters, terapete of beraders. Hoekom is ons nie skaam vir onsself nie?!?!

This has so weakened the church and has caused the church to become a referral service. Why? Because the church is no longer capable of caring for the real needs of their congregation. The church sends those in need to counselors and suggest books that are filled with psychology, NOT the Word of God! Enter the Christian psychologist!

Dit het die kerk so verswak en die kerk veroorsaak om ‘n verwys diens te word. Hoekom? Omdat die kerk nie meer in staat is om vir die regte benodighede van hulle gemeente om te gee nie. Die kerk stuur die behoeftiges na beraders en stel boeke voor wat gevul is met sielkunde, NIE die Woord van God nie! Gaan binne die Christelike sielkundige!

PLEASE, PLEASE, If you doubt that what we're saying is true, we would LOVE for you to seek the truth and read a book that goes into this in depth. The Seduction of Christianity by Dave Hunt is on Amazon. As I said purchasing it used will cost you just pennies and you'll just pay for the postage. And for all of you who were a psychology majors, I would beg you to read this book and discover the truth for yourself. It was one of those life-changing books that I PRAISE GOD He let me find when I was searching for the truth!

ASSEBLIEF, ASSEBLIEF, as jy twyfel dat wat ons sê waar is, sal ons daarvan HOU vir jou om die waarheid na te streef en ‘n boek te lees wat in hierdie diepte gaan. The Seduction of Christianity deur Dave Hunt is op Amazon. Soos wat ek gesê het om dit te koop sal jou ‘n paar rand kos en jy sal net vir die posgeld betaal. En vir almal van julle wat sielkunde as hoofvak het, ek smeek julle om hierdie boek te lees en die waarheid vir julle self te ontdek. Dit was een van daardie lewens-veranderde boeke waarvoor ek GOD PRYS dat Hy my laat vind het toe ek die waarheid gesoek het! 

Part 2 What's His way of helping women in crisis?

Deel 2 Wat is Sy manier om vrouens in krisis te help?

Titus 2:3-5—

Titus 2:3-5—

“Older women likewise are to be reverent in their behavior, not malicious gossips nor enslaved to much wine, teaching what is good, so that they may encourage the young women to love their husbands, to love their children, to be sensible, pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands, so that the word of God will not be dishonored.” 

Net so moet jy ook vir die ouer vroue sê hulle gedrag moet dié wees van mense wat ‘n heilige lewe lei. Hulle moenie kwaadpraat of aan drank verslaaf wees nie. Hulle moet goeie raad kan gee, sodat hulle die jong vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie.” 

His way is noted in this verse above. When a woman needed help, she would go to an OLDER wiser woman, a woman who may have even pulled her house down with her own hands, so she could wisely and humbly share her mistakes and failures, so the younger woman would not follow the same destructive paths. The older woman, also, would share the truths you've just learned in Course 1 and Course 2. And of course, the best way is PREVENTION, which means offering younger women, women engaged and newly married woman A Wise Woman.  

Sy manier is noteer in die vers hier bo. Wanneer ‘n vrou hulp nodig het, sal sy na ‘n OUER wyser vrou toe gaan, ‘n vrou wie haar huis mag afgebreek het met haar eie hande, so sy kan wyslik en nederig haar foute en mislukkings deel, sodat die jonger vrouens nie dieselfde verwoestende paaie volg nie. Die ouer vrou, ook, sal die waarhede wat jy nounet in Kursus 1 en 2 geleer het deel. En natuurlik, die beste manier is VOORKOMING, wat beteken om jonger vrouens, verloofde vrouens en nuut getroude vrouens ‘’n Wyse Vrou te offer.   

 “Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies.” Prov. 31:10.

“ ‘n Knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene.”Spr. 31:10

 As far as finding an older woman who knows the truths, unfortunately, it's nearly impossible to find one—which is why we offer women online courses, however, we also help train women to not only encourage younger women, but also "minister" to them. Though most of us think of a "minister" as a form of a religious clergy, the verb (or action) for a minister is to "attend to the needs of (someone); to care for, look after, help, and assist."

Sover as om ‘n ouer vrou te vind wat die waarheid ken, ongelukkig, is dit amper onmoontlik om een te vind—wat die rede is hoekom ons aanlyn kursusse aanbied, nietemin, ons help om vrouens op te lei nie net om jonger vrouens aan te moedig nie, maar ook aan hulle te “minister.” Alhoewel meeste van ons dink aan ‘n “minister” as ‘n vorm van ‘n gelowige predikant, die werkwoord (of aksie)  vir ‘n minister is om na die “behoeftes van (iemand) om te sien; na om te sien, agter te kyk, help, en by te staan.” 

This is exactly what we do to train our RMIOU Ministers. We help women take what they've come THROUGH and use it to minister to the needs of other women! So if you've come through difficulties, consider visiting our RMIOU campus or apply to become a Minister today.

Dit is presies wat ons ons RMIOU Ministers oplei om te doen. Ons help vrouens neem WAARDEUR hulle gegaan het en dit gebruik om te minister aan die behoeftes van ander vrouens! So as jy deur moeilikhede gekom het, oorweeg om ons RMIOU kampus te besoek of aansoek te doen as ‘n Minister vandag.

Honestly, is what you're saying about psychology really true??

Eerlik, is wat jy sê van sielkunde regtig waar?? 

"Your testimonies also are my delight; they are my counselors"— Psalm 119:24

“U verordeninge is my vreugde, hulle is my raadgewers”—Psalm 119:24

This chapter for me was probably beneficial. Well , whenever i read it , it reminds me of all the sins that I have committed . Although our marital problems lasted only short time , before my husband and separated , I wanted to solve the situation immediately and the only solution to the problem I saw in counseling . But the Lord has been so faithful and merciful ,He didn't let this ruin , to destroy our lives . Husband went to the counselor- was only 2 times , and the counselor did not see that he need to continue . Thank God . Then I therefore I agreed to meet with Christian psychologist , but five days before the meeting I had to go out of the house and I could not meet with a psychologist . Now for that I praise the Lord that He took care of that ,He loved us so much, He protected us , but I didn't feel His love that time , I didn't know, it was His protective hands, so i still complained ... I went to a friend , she also gave me advice o n what to do , despite the fact that I something inside me said that I can not listen to her advice , or advice of the priest , although I have listened . So Lord had to completely remove me from my husbands life I had to go back to my country and in silence , because I had no one to know about my situation , I learned to speak only to Him , the best counselor. and then I found RMI and I finally saw all the evil that I caused with my own hands .

Die hoofstuk vir my was moontlik voordelig. Wel, wanneer ookal ek dit lees, het dit my herinner aan al die sondes wat ek gepleeg het. Alhoewel ons huweliks probleme net ‘n kort tydjie geduur het, voordat ek en my man uitmekaar is, wou ek die probleem onmiddelik uitsorteer en die enigste oplossing het ek gesien in berading. Maar die Here was so getrou en genadevol, Hy het dit nie laat verwoes, ons lewens vernietig nie. My man het na die berader toe gegaan-was net twee keer, en die berader het nie die nood gesien om voort te gaan nie. Dank God. Toe en dan het ek ingestem om ‘n Christelike sielkundige te sien, maar vyf dae voor die vergadering moes ek uit die huis uit gaan en kon ek nie met die sielkundige ontmoet nie. Nou vir dit prys ek die Here dat Hy daarmee afgereken het, Hy is so lief vir ons, Hy het ons beskerm, maar ek het nie Sy liefde toe gevoel nie, ek het nie geweet dit is sy beskermende hande nie, so ek het nog steeds gekla...ek het na ‘n vriendin toe gegaan, sy het my ook advies gegee oor wat om te doen, ten spye van die feit dat ek binne my geweet het dat ek nie na haar advies kan luister nie, of advies van die priester, alhoewel ek sou geluister het. So die Here moes my heeltemal van my man se lewe verwyder en ek moet teruggaan na my land toe in stilte, omdat ek niemand geken het wat van my situasie geweet het nie, ek het geleer om net met Hom te praat, die beste raadgewer, en toe vind ek RMI en het finaal al die onheil gesien wat ek met my eie hande veroorsaak  het.   

This lesson certainly opened my eyes and I can see the truth . As I said , I did not know how psychology is very dangerous .  In this year, which Im in this ministry, I learned that my problems (actually I do not have any problems anymore) is not discussed with anyone else, only with the best counselor, who not only hear, but things turn to my favor. 

Die les het sekerlik my oë oopgemaak en ek kan die waarheid sien. Soos ek gesê het, ek het nie geweet hoe sielkunde gevaarlik kan wees nie. In die jaar, wat ek in die ministerie is, het ek geleer dat my probleme (eintlik het ek nie meer probleme nie) word nie met enige iemand anders bespreek nie, net met die beste berader, wat nie net hoor nie, maar dinge in my guns draai.

This lesson and this ministry completely changed the way I thought about it before. Before I heard that I have to tell all the problems to fell reliev inside. Now I know I do not have to speak, because the Lord knows what I mean, He knows my thoughts, my downs, my injury. He knows everything. I dont take advice from anybody anymore, I give everything into His hands.

Hierdie les en hierdie ministerie het heeltemal die manier wat ek voorheen gedink het verander. Voorheen het ek gehoor dat ek van my probleme moet praat om verligting binne te voel. Nou weet ek ek hoef nie te praat nie, omdat die Here weet wat ek bedoel, Hy ken my gedagtes, my nederlae, my beserings. Hy weet alles. Ek neem nie meer advies van enige iemand nie, ek gee alles in Sy hande. 

The Lord is my everything, He healed me, healed my sick heart, gave me peace, joy and love, that I found only in Him because of the relationship which we have and His never ending love towards me. I know, nobody will ever love me the way He loves me. I do not recommend anyone to every go to any adviser - a priest, a psychologist, magazines. i also don't take advice from anybody, just from His word. My advisor lives within me, knows my past, my present and future and knows what can hurt me, and what will help me. I only trust Him and thank Him for each test that came into my path, because the most testing the more trust i have in Him.

Die Here is my alles, Hy het my genees, my siek hart genees, my vrede gegee, vreugde en liefde, wat ek net in Hom gevind het as gevolg van die verhouding wat ons het en Sy nimmer einidigende liefde teenoor my. Ek weet, niemand sal my ooit liefhê soos Hy my liefhet nie. Ek beveel niemand aan om ooit na ‘n adviseer - ‘n priester, ‘n sielkundige, tydskrifte te gaan nie. Ek neem ook nie advies van enige iemand nie, net uit Sy woord. My adviseer lewe binne my, ken my verlede, my hede en my toekoms en weet wat my kan seermaak, en wat my sal help. Ek vertrou net op Hom en bedank Hom vir elke toets wat op my pad kom, omdat hoe meer ek getoets word hoe meer vertroue het ek in Hom. 

And i only agree that psychology is a relationship killer. Doesn't help, only make more trouble, pain, and heartache. I went through all this. It was the worst experience to listen to things , why my husband is unhappy in our relationship .

Ek stem net saam dat sielkunde ‘n verhoudings moordenaar is. Help nie, maak net meer moeilikheid, pyn, en hartseer. Ek het deur dit alles gegaan. Dit was die ergste ervaring om na dinge te luister, hoekom my man ongelukkig is in ons verhouding. 

Amalia in Poland is our Slovak translator and a Minister in Training. Soon after finding RMI she began working to translate Erin’s books and the RMI website into her own language to help other women.

Amalia in Poland is ons Slovak vertaler en Minister in Opleiding. Kort na sy RMI gevind het het sy begin om te werk om Erin se boeke en die RMI webwerf in haar eie taal oor te vertaal om ander vrouens te help. 

Slovenský webwerf

This Praise Report was posted in our Encourager.

Hierdie Lof Verslag was in ons Aanmoediger gepos.

Today's Renewing the Mind lesson covered counseling. Over the past few weeks, I had been convicted about returning to school a few years ago, to major in Psychology. I told myself that I wanted to 'help people', because I endured such a horrific childhood. I was only one semester away from my bachelor's degree after this semester, but I have been led to drop out of college. And not because of my grades; I was on the Dean’s List! 

Vandag het Hernu jou Gedagtes se les berading gedek. Oor die laaste paar weke, was ek ‘n paar jaar gelede veroordeel om terug te gaan skool toe, Sielkunde as my hoofvak. Ek het vir myself gesê dat ek “mense’ wou “help, ” omdat ek so aaklige kindertyd  verduur het. Ek was net een semester weg van my Bachelors Graad na hierdie semester, maar ek was gelei om die kollege te verlaat. En nie as gevolg van my grade nie; Ek was op die Dean se lys!

Most would consider this move drastic, but I am learning that it takes zealous obedience to walk the narrow path. Colossians 2:8 says, “Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the traditions of men, according to the basic principles of the word, and not according to Christ.” I allowed myself to be pulled into this deception, increasing my head knowledge, but literally choking out the word that had been planted in me; so very, very dangerous!

Meeste mense sal my besluit as drasties beskou, maar ek leer dat dit vurige gehoorsaamheid neem om die noue pad te loop. Kolossense 2:8, sê “Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie.” Ek het myself toegelaat om ingetrek te word tot hierdie bedrog, dit het my kop kennis vermeerder maar letterlik die woord wat in my geplant is versmoor; so baie baie gevaarlik! 

Really, I wanted to seek recognition for myself and my academic success, because the Lord was missing from my life and I was trying to fill the void. So my motives were actually vile and selfish. I see that returning to school and putting my academics first, was VERY detrimental to my marriage. The countless nights I spent pouring over textbooks, while neglecting my housework, my husband, and my duties as a wife, make me shudder now. I was far from being a good wife, as Proverbs 12:4 says: “An excellent wife is the crown of her husband, but she who causes shame is like rottenness to his bones.” 

Regtig, ek wou erkenning vir myself en my akademiese sukses hê, omdat die Here in my lewe vermis was en ek probeer het om die leemte te vul. So my motiewe was eintlik walglik en selfsugtig. Ek sien dat deur terug te gaan skool toe en my akademie eerste te plaas, was BAIE nadelig vir my huwelik. Die ontelbare nagte wat ek gespandeer het uitgestort oor teksboeke, terwyl ek my huiswerk, my man, en my pligte as ‘n vrou afgeskeep het, maak my nou sidder. Ek was ver van ‘n goeie vrou, soos in Spreuke 12:4: sê “n Knap vrou gee haar man hoë aansien; een wat haar man in die skande steek, is vir hom soos vretende kanker.

I was not in the will of the Lord, and it took the destruction of my marriage, for me to wake up and serve God alone. I became more arrogant, self-righteous, angry, bitter, contentious and selfish than ever, seeking only to please myself.

Ek was nie in die wil van God nie, en dit het die verwoesting van my huwelik gekos, vir my om wakker te word en God alleen te dien. Ek het meer arrogant, eie-geregtig, kwaad, bitter, twisgierig en selfsugtig as ooit geword, en nagestreef om net myself te bevredig.  

Much of what I learned, even in my general education classes, directly contradicts the word of the Lord. I even got to the point where I doubted the existence of God because of all of the garbage that was being fed to me; and I was going into debt to learn this! I see that in me, somewhere, was a true desire to help others, but as I examine myself, I see that the desires I have are not to counsel, as I once thought. Instead they are to direct other women to live under, and take solace, ONLY in the word! This pit I fell into almost destroyed me! Still, I am thankful for what I learned, because now I know a lot of "tricks of the trade", and what garbage psychology is, that I plan to use to warn others.

Baie van wat ek geleer het, selfs in my algemene opvoeding klasse, is direk teenstrydig met die woord van die Here. Ek het selfs tot op die punt gekom waar ek aan die bestaan van God getwyfel het as gevolg van al die gemors wat vir my gevoer was; en ek was besig om in die skuld te gaan om dit te leer! Ek sien dit in my, êrens, was ‘n ware begeerte om ander te help, maar soos wat ek myself ondersoek, sien ek dat die begeertes wat ek het is nie om berading te gee nie, soos wat ek eens op ‘n tyd gedink het nie. In plaas daarvan is dit om ander vrouens direksie te gee hoe om te lewe, en troos te neem, NET in die woord! Die put waarin ek geval het het my amper vernietig! Tog, ek is dankbaar vir wat ek gleer het, omdat ek nou “ die vakgeheime” ken, en watter gemors sielkunde is, wat ek beplan om te gebruik om ander te waarsku.

Erin's lesson today was spot on! I was told I was bipolar, had borderline personality disorder and was recommended extensive counseling. I went to one session after I was released for my suicide attempt. Yes, that is correct; I was in such a mess that I desired to end my life. If my schooling was so accurate, how did I end up in a mental hospital?

Erins se les vandag was tot op die punt! Ek was gesê ek is tweepolig, het ‘n grenslyn persoonlikheid wanorde en was aanbeveel vir ekstensiewe berading. Ek het na een sessie toe gegaan nadat ek vrygelaat is van my selfmoord poging. Ja, dit is korrek; ek was in so ‘n gemors dat ek begeer het om my lewe te eindig. As my onderrig so akuraat was, hoe het ek in ‘n sielsiekte hospitaal opgeeindig? 

I had just came back to the Lord, and even then, something did not feel quite right in my spirit about sitting with a stranger, going over and over my problems!  They even tried to plant thoughts in my head, suggesting that I "get angry." Who knows better to counsel me than my Maker, my Husband, and My Savior? NO ONE! I quit counseling despite the extensive suggestions from well-meaning friends and family, that thought I should go. This was even before God led me to RMI!

Ek moes net terugkom na die Here toe, en selfs toe, het iets net nie reg gevoel in my gees om met ‘n vreemdeling te sit, en oor en oor my probleme te gaan nie! Hulle het selfs probeer om gedagtes in my kop te plant, voorgestel dat ek “kwaad raak.” Wie weet beter as om my raad te gee as my Maker, my Man, en My Redder? NIEMAND! Ek het opgehou met berading ten spyte van ektensiewe voorstelle van wel-bedoelende vriende en familie, wat gedink het dat ek moet gaan. Dit was selfs voor God my na HMI toe gelei het. 

I am thankful now that my husband denied my request for "Christian" counseling, before he left! I have also been delivered from anti-depressants, and went off of them with no side effects. Instead, I am now more peaceful, joyous, and even-tempered than EVER before! Praise You Lord!

Ek is nou dankbaar dat my man my versoek vir “Christelike” berading van die hand gewys het, voor hy weg is! Ek is ook uitgelewer van anti-depressante, en het selfs af van hulle af gegaan met geen newe effekte nie. In plaas daarvan, is ek nou meer vredevol, vreugdevol, en eweredig-getemper as OOIT vantevore! Prys U Here!    

“Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.” Psalm 51:10 

“Laat my weer blydskap en vreugde belewe.vernuwe my gees.” Psalm 51:10 

Thank you Lord for delivering me from the lie of psychology! I praise You!

Dankie Here dat u my uitgelewer het van die leun van sielkunde! Ek prys U! 

~Linda in Washington

Do you have a similar Praise Report that you'd like to share? Be sure to STOP right now and Encourage our E Readers just as Crystal has encouraged you—and become a true Encouraging Woman! 

Het jy ‘n eenderse Lof Verslag waarvan jy van sal hou om te deel? Wees seker om nou te STOP en ons E Lesers Aan te moedig net soos wat Crystal jou aangemoedig het—en word ‘n ware Aanmoedigende Vrou!

SUBMIT A PRAISE REPORT CLICK HERE.

DIEN ‘’n LOFVERSLAG IN KLIK HIER. 

In RMIOU "Restore Ministries International Online University" we not only teach our MITs "Ministers in Training" but we also look for the "specialties." Unlike most universities where people "choose" their course of study based on their interests, we look for the specialty that God chose for them. And that is ALWAYS the valley or crisis the Lord brought us THROUGH.

In RMIOU “Herstel Ministries Aanlyn Univeriteit” onderrig ons nie net ons MIO “Ministers in Opleiding” nie maar ons soek ook vir die “besonderlike.” Anders as meeste universiteite waar mense hulle koers van studie “kies” gebaseer op hulle belangstellings, soek ons vir die spesialiteit wat God vir hulle gekies het. En dit is ALTYD die vallei of krisis WAARDEUR God ons gebring het.

Hilary and I always believed that she was just to head up the continent of Africa so we never actively were looking for her "specialty" in ministry. Having gone through divorce and remarrying her husband again as part of her restoration, I always believed was MORE than enough of a specialty to help women. However, just recently when we were helping one of our MITs, I discovered something very special! She had made it through having first hand knowledge, wisdom, experience and a wealth of "inside information" where most whistle blowing is done. Here is what she'd like to share with you, and what she shared recently with one of our MITs:  

Hilary en ek het altyd geglo dat sy net vir die kontinent van Afrika aan die hoof moet staan so ons het nooit aktief gesoek vir haar “spesialiteit” in ministerie nie. Deur deur ‘n egskeiding te gaan en weer met haar man te trou as deel van haar herstel, het ek altyd geglo was MEER as genoeg van ‘n spesialiteit om vrouens te help. Nietemin,net onlangs toe ons een van ons MIO gehelp het, het ek iets baie spesial ontdek! Sy het dit deur gemaak deur eerste handse, wysheid, ondervinding en ‘n rykdom van “ binne informasie”    waar meeste van die fluitjie blaas gedoen is. Hier is wat sy met jou wil deel, en wat sy onlangs met een van ons MIO onlangs gedeel het.  

"Having worked for Psychologists for 7 years, it always disturbs me whenever someone declares that they have been labeled with one or other supposed disease!  I know for a fact that the personality tests given by Psychologists are a load of drivel. In fact, when I had nothing to do at work, I used to go through them and then mark them to see what they would say. It became a huge game to me, as every time I changed the answers which I filled in, so that I could control the outcome... Yes, you absolutely CAN do that and I did... which means that depending on your mood the day you take the test, the results can be completely and totally different.

“Deur vir 7 jaar met Sielkundiges te gewerk het, verontrus my wanneer iemand verklaar dat hulle gemerk is met een of ander sogenaamde siekte! Ek weet vir ‘n feit dat die persoonlikheid toetse wat deur Sielkundiges gegee word ‘n klomp nonsens is. Die feit is toe ek niks gehad het om by die werk te doen nie, het ek deur hulle gegaan en gemerk om te sien wat hulle sou sê. Dit het ‘n groot speletjie vir my geword, omdat elke keer wat ek die antwoorde wat ek ingevul het verander het, sodat ek die uitkoms kon beheer...Ja, jy KAN dit absoluut doen en ek het ...wat beteken dit hang af van jou bui die dag wat jy die toets neem, kan die resultate heeltemal en totaal anders wees.

Often, we used to sit around and gossip about the clients, and they would sometimes discuss some or other prognosis and what to do about it. It didn’t take me long to figure out that the doctors really didn’t have a clue how to cure anyone, but would try all sorts of mediums like hypnosis, medication, etc in order to get someone to change. I didn’t know about the Lord at that time and it didn’t really strike me as odd that they were trying to play God themselves.  It was only when my own marriage started falling apart and they tried to psycho-analyse me and then pile me with work (to take my mind off my depression - they said) that I realised it was all such a scam.

Dikwels, het ons rond gesit en geskinder oor die kliente, en hulle sou somtyds een of ander prognose bespreek en wat om daaromtrent te doen. Dit het my nie lank geneem om uit te pluis dat die dokters regtig geen idee gehad het hoe om enige iemand te genees nie, maar sou alle soort mediums soos hipnose, medikasie, ens probeer om in staat te wees om iemand te kry om te verander. Ek het destyds  van die Here geweet nie en dit was nie vir my vreemd dat hulle probeer het om God hulleself te speel nie. Dit was net toe my eie huwelik begin uitmekaar val en hulle probeer het om my te psigoanaliseer en dan my met werk toegooi (om my gedagtes van my depressie af te neem - so het hulle gesê) dat ek besef het dit was net ‘n klug.   

It wasn’t long after that I resigned... As we all do, when we are just starting out on our journeys, we make  a lot of mistakes, but the most foolish one of all was when I agreed to go with my husband to a Psychologist to try to work things out. Oh, what a horrid little man this doctor was. He caused so much damage, you wouldn’t believe it. You would think that I would have known better from working with these frauds for 7 years, but NO! I always have to do things the hard way…

Dit was nie lank daarna toe ek bedank het nie...Soos ons almal doen, wanneer ons net ons reistog begin, maak ons baie foute, maar die mees dwaaslike van almal was toe ek ingestem het om saam my man na ‘n Sielkundige toe te gaan om te probeer om dinge uit te werk. O, wat ‘n aaklige klein mannetjie was die dokter. Hy het soveel skade aangerig, jy sal dit nie glo nie. Jy sou dink dat ek beter sou weet deur ek met hierdie bedrieërs vir 7 jaar gewerk het, maar NEE! Ek moet altyd dinge op die harde manier doen...

In any case, they started scratching in our lives and opening up old wounds that should have rather been left for the Lord to heal. As a result, my husband went from bad to worse, I was treated like some type of mental person, until I decided that enough was enough and I refused to go.

In elk geval, hulle het begin om in ons lewens te krap en ou wonde oop gemaak wat eerder aan die Here oorgelaat moes word om te genees. As ‘n resultaat, het my man van sleg na slegter gegaan, ek was soos ‘n tipe versteurde persoon behandel, tot ek besluit het dat genoeg was genoeg en ek geweier het om te gaan.  

You see the thing is that Psychologists can’t really heal you at all! They stick their big noses in where they don’t belong, make all sorts of recommendations, label you with a whole load of disorders and blame your genetics for your current behaviour. NO! That is just not true. If you are being labeled as depressed, bipolar, post traumatic stress syndrome, or any other disorder, I can honestly tell you that there is JUST NO SUCH THING! There is sin and demons, yes.  But all these freaky disorders... NO.

Jy sien die ding is dat Sielkundiges jou glad nie regtig kan genees nie! Hulle druk hulle groot neuse in waar dit nie hoort nie, maak allerande soort aanbevelings, bestempel jou met ‘n hele klomp siektes en blameer jou gene vir jou huidige gedrag. NEE! Dit is net nie waar nie. As jy bestempel is as depressief, bipolêr, post traumatiese stresversteuring, of enige ander siekte, kan ek jou eerlik vertel dat daar NET NIE SO IETS IS NIE! Daar is sonde en demone, ja. Maar al hierdie snaakse siektes...NEE.  

The other day I got an email from a friend who is also one of our Ministers in Training and this is what she wrote:

Die ander dag het ek ‘n epos van ‘n vriend wat ook een van ons Ministers in Opleiding is ontvang en dit is wat sy geskryf het:

Hello, dear Hilary,

Hello, liewe Hillary,

Thank you for once again for being honest with me and strengthening me towards the right path.  Due to my suicide attempt last year, I have to go and see an Psychiatrist. The Lord has protected me a few times from doing this, but eventually I had to go.  They diagnosed me with Bipolar Disorder or what they call Borderline Personality Disorder. I was shocked and could not believe it. I felt scared and lost, and also abandoned. 

Weereens dankie dat julle eerlik met my is en my op pad na die regte pad versterk het. As gevolg van my selfmoord poging verlede jaar, moet ek ‘n Sielkundige gaan sien. Die Here het my ‘n paar keer gekeer om dit te doen, maar uiteindelik moes ek gaan. Hulle het my gediagoniseer met Bipolêre Wanorde of wat hulle noem Grenslyn Persoonlikheid Wanorde. Ek was geskok en kon dit nie glo nie. Ek het bang en verlore gevoel, en ook verlate.

I know God is still here with me and loves me.  I have not turned back from Him and continue in my prayers to Him.  Also I was scared and afraid of what would happen if the diagnosis is true.  I do not think you are going to want me to be part of this wonderful "family" and that scared me and made me even more sad.  But I was praying about it and I knew I have to tell you all this, so you know the truth and are able to make a decision. I also know that whatever happens is God's will for me and I have to follow it.

Ek weet God is nog hier en is lief vir my. Ek het nie terug gedraai van Hom af nie en gaan voort in my gebede aan Hom. Ek was ook bang en bevrees vir wat sou gebeur as die diagnose waar was. Ek dink nie jy gaan wil hê dat ek deel van hierdie “wonderlike” familie moet wees nie en dit het my bang gemaak en nog meer hartseer. Maar ek het daaroor gebid en het geweet dat ek jou dit alles moet vertel, so jy ken die waarheid en is in staat om ‘n besluit te maak. Ek weet ook dat watookal gebeur is God se wil vir my en moet dit volg.     

Thank you again for all your prayers and support, it means very, very much to me.

Baie dankie vir al julle gebede en ondersteuning, dit beteken baie, baie vir my.

My reply to her was as follows:

My antwoord aan haar was soos volg:

Hello my darling friend,

Hello my liefste vriendin,

No you are wrong... We don't want you to leave and we don't want to suspend you at all.

Nee jy is verkeerd...Ons wil nie hê jy moet gaan en ons wil jou glad nie suspendeer nie.

You see the thing is, I know that you felt you had to go and see a Psychiatrist, that it is a requirement for you because of your attempted suicide. I also know that you know how we feel about all Psychologists, Psychiatrists, Counselors, etc otherwise you would not have been concerned about what we would think.  The truth of the matter though is this... That by going to see the Psychiatrist he has actually caused you more harm than good and it literally broke Erin and my heart when we read it…

Jy sien die ding is, ek weet dat jy gevoel het dat jy ‘n Sielkundige moet gaan sien, dit is ‘n vereiste vir jou omdat jy selfmoord probeer pleeg het. Ek weet ook hoe jy voel oor Sielkundiges, Psigiaters, Beraders, ens anders sou jy nie bekommerd gewees het oor wat ons sou dink nie. Die waarheid tog is dit...Dat deur die Psigiater te sien dit jou meer skade gedoen het en dit het letterlik Erin en my hart gebreek toe ons dit gelees het...  

Honestly, if I were to go to a Psychologist, I am sure that I would also be stamped with a Bipolar label, because that is what they do - they label you with some ridiculous DISEASE because they don't know what else to do with you. The truth of the matter is though, that there is no such disease as BIPOLAR or Borderline Personality Disorder or Post Traumatic Stress Syndrome, or an Avoidant Personality Disorder!!! THE TRUTH is - there is God and WHAT HE SAYS about us and then there is satan and his horde of simpletons who will speak lies into your life... Who are you choosing to believe?

Eerlikwaar, as ek na ‘n Sielkundige toe moet gaan, is ek seker sal ek ook met ‘n Bipolêre stempel belas word omdat dit is wat hulle doen - hulle stempel jou met ‘n belaglike SIEKTE omdat hulle nie weet wat anders om met jou te doen nie. Die waarheid is tog, daar is geen siekte soos BIPOLÊRE of Grenslyn Persoonliksheids Wandorde of Post Traumatiese Stres Sindrome, of ‘n Ontwykende Persoonlikheid Wanorde nie!!! DIE WAARHEID is - daar is God en WAT HY SÊ van ons en dan is daar satan en sy horde onnoseles wat leuns in jou lewe sal praat...Wie verkies jy om te glo?  

Don't accept it, don't believe it - there is nothing wrong with you. You were and are sad and not in the best place, but the Lord has begun changing you and LOOK how FAR you have come! Yes girl you most certainly have!! So going to this Psychiatrist is just another evil plot against you that you need to avoid at all costs if possible and put it ALL out of your mind each and every time the enemy tries to remind you of it.

Moet dit nie aanvaar nie, moet dit nie glo nie - daar is niks met jou verkeerd nie. Jy was en is treurig en nie in die beste plek nie, maar die Here het begin om jou te verander en KYK hoe VÊR jy gekom het! Ja meisie jy het sekerlik! So om na hierdie Sielkundige te gaan is net nog ‘n bose plot teen jou wat jy ten alle koste moet vermy indien moontlik en dit ALLES uit jou gedagtes kry ieder en elke keer wat die vyand jou daaraan herinner. 

The other thing is that when we are down to nothing, not feeling we have anything to give to anyone else, is when we need to turn around and give that last bit of hope away - remember what you GIVE you will RECEIVE... And yes, your Encourager was great! You are an amazing person, I just wish you could see yourself from our point of view... Now if WE as humans feel this way about you - then I doubt that we can fathom just HOW WONDERFULLY the Lord feels about you…

Die ander ding is dat wanneer ons niks het, en nie voel asof ons enige iets het om vir enige iemand anders te gee nie, is wanneer ons moet omdraai en daardie laaste bietjie hoop moet weggee - onthou wat jy GEE sal jy ONTVANG… jou Aanmoediger was goed! Jy is ‘n wonderlike persoon, ek wens net jy kon dit sien uit ons oogpunt uit...Nou as ONS as mens so oor jou voel - dan twyfel ek dat ons net kan indink net HOE WONDERLIK die Here oor jou voel...  

We are always praying for you dear one... Stay strong, keep ministering and doing what is right pressing toward the goal of knowing and experiencing Him more and more.

Ons bid altyd vir jou liewe mens...Bly sterk, hou aan om te minister en doen wat reg is en druk na die doel om Hom meer en meer te ondervind en te ken.

Blessings,

Seëninge,

Hilary (and Erin)

Hilary (en Erin)

After I sat and thought about it I realised that God really is the only One who knows and understand each one of us. He knows how we were put together, because He made us. Only He can change us from the inside out. There is no other way to be changed. We can’t even change ourselves... We are just plain stupid to even try.  

Nadat ek gesit en gedink het daaroor het ek besef dat God regtig die enigste Een is wat ons elke een ken en verstaan. Hy weet hoe ons saam gesit is, omdat Hy ons gemaak het. Net Hy kan ons van binne af buite verander. Daar is geen ander manier om verander te word nie. Ons kan nie onsself verander nie...Ons is net eenvoudig te onnosel om selfs te probeer. 

You know, words are very powerful. God used words to make the world, Jesus used words to perform miracles. Therefore, we should be very careful with the use of our words and allowing other people to speak a bunch of lies over our lives—ultimately they are “cursing” us. We need to break free from these curses upon our lives and not accept these diagnoses which are made by others. 

Jy weet, woorde is baie kragtig. God het woorde gebruik om die wêreld te maak, Jesus het woorde gebruik om wonderwerke uit te voer. Daarom, moet ons baie versigtig wees met die gebruik van ons woorde en ander mense toe te laat om ‘n klomp leuns in ons lewens te praat—uitermatig ‘‘vervloek” hulle ons. Ons moet wegbreek van hierdie vloeke op ons lewens en nie die diagnose aanvaar wat deur ander gemaak word nie.

I know for certain that this is just a ploy from satan and that if I even start to believe or think on it for a second, then I am allowing it to take root in my life and grow. The minute someone says things like that about my life, I speak the truth into my life, because I know that the truth will set me free.

Ek weet verseker dat dit net ‘n maneuver van satan is en dat as ek selfs begin om te glo of te dink vir ‘n sekonde, dan laat ek toe dat dit wortel in my lewe skiet en groei. Die minuut wat iemand sulke dinge oor my lewe sê, praat ek die waarheid oor my lewe, omdat ek weet dat die waarheid my sal vrystel.

 • The truth is that  there is no demon in me - by the name of Jesus Christ it has come out, since the Lord resides in me!
 • Die waarheid is dat daar geen geen demoon in my is nie - deur die naam van Jesus Christus het dit uitgekom, aangesien die Here binne my bly!
 • The truth is that I am not sick, if anything is wrong with me it's because I am sinning…
 • Die waarheid is dat ek nie siek is nie, as enige iets verkeerd is met my is dit omdat ek sonde pleeg...
 • The truth is depression is selfishness. It's when I think all about me! How sad I am, how bad my life is, how I can’t help myself…
 • Die waarheid is dat depressie is selfsugtig. Dit is wanneer ek net aan myself dink! Hoe treurig is ek, hoe sleg is my lewe, hoe kan ek nie myself help nie...

What does God tell us to do to rid ourselves of depression? To focus on others, to give, to help... 

Wat sê God vir ons om te doen om van depressie ontslae te raak? Om op ander te fokus, om te gee, te help...

It’s when we walk in those truths that we start to feel better, that we find peace, that we aren’t selfishly thinking about ourselves all the time and before we know it, we aren’t depressed anymore and we are healed!!!!

Dit is wanneer ons in daardie waarhede loop dat ons beter begin voel, dat ons vrede vind, dat ons nie selfsugtig net aan onsself die hele tyd dink en voor ons dit weet, is ons nie meer depressief nie 

Psychology is an extremely harmful practice that was invented with the focus on destroying God’s Word... Thankfully the Lord opened my eyes before any more of my family members were harmed. Yes, the TRUTH did set us free!

Sielkunde is ‘n uiters skadelike praktyk wat ontdek is met die fokus om God se Woord te vernietig...Dankbaar het die Here my oë oopgemaak voor meer van my familie lede benadeel is. Ja, die WAARHEID het ons vrygemaak!   

~Hilary in South Africa, RESTORED and healed from the ravages of psycho-lies.

~Hilary in Suid Afrika, HERSTEL en genees van die verwoesting van psigo-leuns.

Testimonies of Emotional Pain & Suffering Healed! Testimonies

Getuienisse van Emosionele Pyn & Lyding! Getuienisse 

CLICK HERE to help overcome OTHER Hurdles and Fears

KLIK HIER om te help om ANDER Probleme en Vrese te help oorkom

"Your testimonies also are my delight; they are my counselors"— Psalm 119:24

“U verordeninge is my vreugde, hulle is my raadgewers’’— Psalm 119:24

#counseling

#berading

“...en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.” —Joh 8:32 

Nou is dit tyd om HIER TE KLIK en jou hart aan die Here uit te stort en te joernaal “Wat ek Geleer Het.”