Vroeg in Augustus het ek genoem dat ek hoop om meer te skryf oor om in die sloot te val om te vaag en te diskreet te wees. En te verduidelik dat dit heeltemal die teenoorgestelde sloot is vanwaar almal van ons uitgehang het—die sloot om ‘n tekort aan diskresie ten toon te stel. 

Proverbs 11:22—“As a ring of gold in a swine’s snout, so is a beautiful woman who lacks discretion.”

Spreuke 11:22— “Die skoonheid van ‘n vrou sonder oordeel is soos ‘n goue ring aan ‘n vark se snoet.”

That same week I told you simply that if the enemy can’t keep you in the left ditch where most women live with a lack of discretion, he most certainly won’t let you just happily travel along the narrow road once you’ve learned and applied the principle to your life.

Daardie selfde week het ek jou eenvoudig vertel dat as die vyand jou nie in die linkerkantse sloot kan hou waar meeste vrouens wat ‘n tekort aan diskresie het leef nie, sal hy heel sekerlik jou nie toelaat om gelukkig langs die nou pad te reis sodra jy die prinsiep geleer het en toegepas het in jou lewe nie.  

Instead, he will falsely accuse you of not being discreet enough until you back up and up—get closer and closer to the other edge until with one tiny push, you’ll slip down into the opposite ditch. 

In plaas daarvan, sal hy jou daaraan vals beskuldig dat jy nie diskreet genoeg is nie totdat jy retireer en retireer—en nader aan die die ander rand kom en met een klein stamp, sal jy in die oorkantse sloot val.

The ditch where what you say or write is so “discreet” it has become secretive or so heavily concealed that’s it frustrating to read. Thus what you have to say is rendered useless and irritating to the reader.

Die sloot waar wat jy sê of skryf so “diskreet” is dat dit geheimsinnig word of so swaar versteek dat dit frustrerend is om te lees. Dus wat jy te sê het is nutteloos en irriterend vir die leser.

Recently I wrote to one of our awesome ministers who submitted a Praise Report that was so vague, it actually made me think that something more spiritually dangerous was happening that she was trying to share. It actually took more than one attempt to get her to crawl out of the clothed in secrecy ditch long enough to share what was really going on.  

Onlangs het ek aan een van ons ongelooflike ministers geskryf wat ‘n Lofverslag ingedien het wat so vaag was, dit het my eintlik maak dink dat iets meer spiritueel gevaarlik besig was om te gebeur wat sy probeer het om te deel. Dit het eintlik meer as een poging geneem vir haar om lank genoeg uit die geklee in geheimsinnigheid sloot uit te kruip om te deel wat regtig besig was om aan te gaan.  

Since this particular false accusation is a scheme the enemy often uses, let’s discuss when you may feel you’re being tempted, but with the kind of temptation we discussed on Day 8 “Temptations." 

Aangesien hierdie spesifieke vale aantuiging ‘n skema is wat die vyand dikwels gebruik, kom ons bespreek wanneer jy mag voel dat jy versoek word, maar met die soort versoeking wat ons op Dag 8 bespreek het “Versoekings.” 

Remember, when the enemy is tempting you, doing his best to get your attention but you are ignoring his attempts, not entertaining what’s being flaunted in front of you? Here is what I finally got back after asking, then thankfully after I read what she had to say I was relieved.

Onthou, wanneer die vyand jou versoek, en sy beste doen om jou aandag te trek maar jy ignoreer sy pogings, deur nie te oorweeg wat voor jou paradeer word nie? Hier is wat ek finaal terug gekry het nadat ek gevra het, toe dankbaar nadat ek gelees het wat sy te sê gehad het was ek verlig.

For you to fully understand and maybe answer some of your questions I should give you details as there really is no other way. The enemy was telling me to move on, give up and give in. Then he spoke to me how there was another person out there for me and things would be easier, he even helped a friend plant the seed of there being “someone” interested. I knew and still know those are all lies, sometimes I do not get there lies in time and they get past my defenses ;( but each time I take it to Him and I hear the same thing, this is my “test”. In the beginning, I would try to fight it on my own but submitting the PR was the moment I surrendered the whole situation to Him, knowing my own was getting me nowhere and since then I have come a long way ;).

Vir jou om ten volle te verstaan en miskien sommige van jou vrae te beantwoord behoort ek jou besonderhede te gee omdat daar regtig geen ander manier is nie. Die vyand het vir my gesê om aan te beweeg, om op te gee en in te gee. Toe het hy met my gepraat oor hoe daar ‘n ander persoon daar buite vir my was en dat dinge makliker sou wees, hy het selfs ‘n vriend gehelp om ‘n saad te plant dat daar “iemand” is wat “geinteresseerd” is. Ek het geweet en weet nog steeds dat dit alles leuens is, somtyds het ek nie hulle leuens betyds gekry nie en het hulle verby my verdediging gekom; (maar elke keer wat ek dit na Hom toe vat en ek dieselfde ding hoor, dit is my “toets”. In die begin, het ek probeer om dit op my eie te beveg maar deur die LV in te dien was die oomblik wat ek die hele situasie aan Hom oorgegee het, wetend dat my eie my nêrens kry nie en van toe af het k ‘n lang pad gekom;).   

This “someone” I see twice a week and sometimes not at all depending on the week. I know He has plans to remove me from my current work position so that I no longer have to see him on a regular basis. I have tried being rude, ignoring him and even tried skipping out (when I should have been there) so I would not have to be around him, but to no avail, which I know means He will be the one to do it. The pain in the PR was the pain of me wanting to run away, literally, I considered moving to another state, but then I heard Him telling me to stay and that I had to endure it. The good news is, this particular test has thrown me so deep in Him and really allowed me not only to seek Him in a whole new way but also rely on Him more than ever because I know any chance of me doing this on my own or thinking I got this— I will fall and the fall will not only hurt me but Him, which is not what I want!!

Hierdie “iemand” sien ek twee keer ‘n week en somtyds glad nie afhangende van die week. Ek weet hy het planne om my van my huidige werk posisie te verwyder sodat ek hom nie meer oor ‘n gereelde basis hoef te sien nie. Ek het probeer om ongeskik te wees, hom te ignoreer en selfs probeer om uit te loop (wanneer ek veronderstel was om daar te wees) sodat ek nie om hom hoef te wees nie, maar tevergeefs, wat ek weet beteken Hy sal die een wees om dit te doen. Die pyn in die LV was die pyn van my wat weg wou hardloop, letterlik na ‘n ander staat toe, maar toe hoor ek Hom sê om te bly en dat ek dit moes verduur. Die goeie nuus is, hierdie spesifieke toets het my so diep in Hom gegooi en het my regtig toegelaat om Hom nie net op ‘n nuwe manier na te streef nie maar ook om op Hom meer as ooit staat te maak omdat ek weet dat om dit op my eie manier te doen of om te dink dat ek dit onder beheer het—sal ek val en die val sal nie net vir my seermaak nie maar ook vir Hom, wat nie is wat ek wil hê nie!!   

I am not interested in this man, or in restoring my own marriage. I just want Him and more of Him than I have ever had before. I am sorry but I need to be honest with you and if this hurts you in any way I am truly sorry. I understand that you will have to SG and whatever He leads you I accept, I only want His will, thanks for asking as I know it was Him wanting you to know.

Ek is nie geinteresseerd in hierdie man nie, of om my eie huwelik te herstel nie. Ek wil net vir Hom hê en meer van Hom as wat ek ooit vantevore gehad het. Ek is jammer maar ek moet eerlik met jou wees en as dit jou op enige manier seermaak dan is ek werklik jammer. Ek verstaan dat jy GN en waarookal Hy jou lei aanvaar ek, ek wil net Sy wil hê, dankie dat jy gevra het omdat ek weet dit was Hy wat wou gehad het jy  moes weet.

If you haven’t faced this situation, trust me, you will. The enemy isn’t all that clever, he uses the same bait that gets most women. Wanting to be loved by a man even when you’ve found the Man of your dreams, the Lord.

As jy nie die situasie in die gesig gestaar het nie, vertrou my, jy sal. Die vyand is nie so slim nie, hy gebruik dieselfde aas wat meeste vrouens vang. Deur ‘n man bemin te word wanneer jy die Man van jou drome gevind het, die Here.

The enemy tempts us all in the same way, but when you don’t take the bait and entertain it, the enemy will make you feel ashamed, convincing you that you caused it to happen due to something you did or didn’t do. Though that could be true, very often (if you’re far enough along your restoration journey and experienced His love), entertaining the idea of another man won’t happen.

Die vyand versoek ons almal op dieselfde manier, maar wanneer jy nie die aas neem nie en dit vermaak nie, sal die vyand jou maak beskaamd voel, en jou oortuig dat jy dit veroorsaak het om te gebeur as gevolg van iets wat jy of gedoen het of nie. Alhoewel dit waar kan wees, baie dikwels (as jy ver genoeg langs jou herstel reis is en Sy liefde ervaar het), sal die idee om ‘n ander man te vermaak nie gebeur nie.

You see in the example email how, in the end, He used it for good, but only because she was willing to press herself into the Lord rather than running away from Him. 

Jy sien in die voorbeeld epos hoe, op die ou einde, het Hy dit ten goede gebruik, maar net omdat sy gewillig was om haarself in die Here te druk eerder as om van Hom af weg te hardloop.

Let me also say, that when I replied I also reminded her that the desire to run was also not bad, and something she should continue to SG about. Because there is only ONE situation that the Bible tells us to flee—flee immorality (1 Corinthians 6:18. I’d encourage you to read the different versions, for greater and lasting insight. Especially the last version from the Message Bible that could be used to share with those whom you have expressed love and are open to hearing the truth. More about this next week).

Laat my ook sê, dat toe ek geantwoord het het ek haar ook herinner dat die begeerte om te hardloop nie sleg was nie, en iets waaroor sy GN. Omdat daar net EEN situasie is waar die Bybel vir ons sê om te weg te kom—van verkeerde seksuele dinge (1 Korintiërs 6:18. Ek sal jou aanmoedig om die verskillende weergawes te lees, vir beter en blywende insigte. Spesifiek die laaste weergawe van Die Boodskap wat gebruik kan word  om met die te deel vir wie jy liefde getoon het en oop is om die waarheid te leer. Meer daaroor volgende week). 

Hopefully, you’re beginning to notice that this weekly message and all the others have one common thread running through it. That everything that ails you, every struggle you find yourself in, can be relieved and cured by simply going to Him: talking to Him and then listening to Him.

Hopelik, begin jy om agter te kom dat hierdie weeklikse boodskap en al die ander een algemene draad het wat daardeur hardloop. Dat alles wat jou siek maak, elke gesukkel waarin jy jouself vind, verlig en genees kan word deur eenvoudig na Hom toe te gaan: om met Hom te praat en dan na Hom te luister. 

Secondly, you’ve realized that the enemy is not going to simply leave you on the narrow road once you climb out of any ditch. Instead, he will falsely accuse you until you back away from the familiar ditch you’re afraid you’ll fall back into. Then, edging you closer and closer until you fall into the opposite ditch. Remember, the narrow road is where you will make progress and the only One who can help you navigate this narrow road is the One who will also keep you headed in the right direction while you are close enough to hold His hand.

Tweedens, het jy besef dat die vyand jou nie net eenvoudig op die nou pad gaan los sodra jy uit enige sloot klim nie. in plaas daarvan, sal hy jou vals beskuldig totdat jy retireer van daardie bekende sloot wat jy bang is jy weer sal inval. Dan, jou nader en nader aan die rand laat beweeg totdat jy in die teenoorgestelde sloot val. Onthou, die nou pad is waar jy vordering sal maak en die enigste Een wat jou kan help om hierdie nou pad te navigeer is die Een wat jou ook hou om in die regte rigting te beweeg terwyl jy naby genoeg is om Sy hand vas te hou.    

 Whether it’s a mundane, everyday task or a difficult valley you find yourself trying to maneuver in the dark, not only will you be able to accomplish what you hope to do if you hold His hand, but in the process you will feel and experience His love, which I plan to also discuss in next week’s lesson.

Of dit ‘n aardse, daaglikse taak of ‘n moeilike vallei is waarin jy jouself vind probeer in die donker te maneuver, sal jy nie net bereik wat jy hoop om te doen as jy Sy hand vashou nie, maar in die proses sal jy Sy liefde voel en ervaar, wat ek beplan om in volgende week se les te bespreek.

 In the meantime, please STOP now (or make a date later) to selah what you’ve learned, in other words, meditate on everything. AND be sure that you just don’t think about what you’ve learned, but you set up a date with your Husband to be alone with Him and ASK Him to share with you how this message applies to you and anything else you can ASK Him. Then sit quietly and listen  And keep your love alive by living like this daily.

Intussen, STOP nou (of maak ‘n datum later) om te sela wat jy geleer het, met ander woorde, mediteer op alles. EN wees seker dat jy nie net dink oor wat jy geleer het nie, maar dat jy ‘n datum alleen met jou Man opstel en Hom VRA om met jou te deel hoe hierdie boodskap van toepassing is op jou en en enige iets anders wat jy Hom kan VRA. Sit dan stil en luister en hou jou liefde lewendig deur daagliks so te lewe.