About a month ago I told the Lord I felt He may be showing me that it was time to let go of RMIOU due to the enormous and ongoing struggles that were wearing me out. But also, because we had failed to see the fruits of our labors. Instead of it helping to train women to become ministers in order to help RMIEW, working with our ministers and trying to train them took up the majority of my time and I knew the stress and weariness clearly wasn’t from Him and this wasn’t His yoke.

Omtrent ‘n maand gelede het ek vir die Here vertel dat dit mag wees dat Hy my wys om van RMIOU te laat gaan as gevolg van die groot en voortdurende gesukkel wat besig was om my uit te mergel. Maar ook, omdat ons misluk het om hulle aan hulle vrugte te ken. In plaas daarvan om te help om ministers op te lei om RMIOU  te help, deur met ons ministers te werk  en te probeer om hulle op te lei het die grootste deel van my tyd geneem en ek het geweet dat die stres en moegheid was duidelik nie van Hom af nie en dit was nie Sy juk nie.     

Matthew 11:30—“For My yoke is easy, and My burden is light.”

Matteus 11:30— “My juk is sag, en My las is lig.”

Soon after telling the Lord I was letting go, things made a surprising turn upward, of course, because I was letting go. Yet, even though things improved there were still many questions that I continue to SG about.

Kort nadat ek vir die Here vertel het dat ek laat gaan het, het dinge ‘n verrassende omkeer, natuurlik, opwaarts gemaak, omdat ek laat gaan het. Tog, alhoewel dinge verbeter het was daar nog steeds baie vrae en ek gaan voort om GN daaroor. 

Then, not surprisingly, the real breakthrough happened due to a huge trial, not related to RMIOU. God used a trial in my personal life for good in order to show me what now seems so obvious, but quite honestly, had eluded me all these years. What we are really designed to do as Ministers—thus what I needed to do to train our ministers in RMIOU, was to simply feed women spiritual truths.

Toe, nie verrassend nie, het die ware deurbraak gebeur as gevolg van ‘n groot beproewing wat niks met RMIOU te doen het nie. God het ‘n beproewing in my persoonlike lewe ten goede gedoen om my te wys wat nou so oënskynlik lyk, maar taamlik eerlik, my al daardie jare ontwyk het. Wat ons regtig ontwerp was om te doen as Ministers—dus wat ek nodig gehad het om te doen om ons ministers in RMIOU op te lei, was om eenvoudig vrouens die spirituele waarheid te voed.  

Feed My Sheep

Sorg dan vir My Skape

John 21:17-19 NIV "The third time He said to him, 'Simon son of John, do you love Me?' Peter was hurt because Jesus asked him the third time, 'Do you love Me? and he said, 'Lord, You know all things; You know that I love You.'

Jesus replied, “Then feed My sheep."

Johannes 21:17 AFR 83 “‘n Derde keer vra Jesus hom: “Simon, seun van Johannes, het jy My lief? Petrus het hartseer geword omdat Jesus so aanhou. ‘Here,” sê hy toe, “U hoef nie eens te vra nie, want U weet alles; ook wat in my hart aangaan. U weet mos hoe lief ek vir U is.’ 

”Sorg dan vir my skape,” sê Jesus. 

What I finally realized was that it’s not about us interacting or ministering one-on-one, because when women are hurt as horribly as they are when they come looking for us, they need the Comfort of the Lord, their Husband.

Toe ek finaal beef het dat dit nie was oor interaksie of van aangesig tot aangesig ministering nie, omdat wanneer vrouens so aaklig seerkry as wat hulle doen wanneer hulle vir ons kom soek, het hulle die Vertrosing van die Here, hulle Man nodig. 

True, we’ve understood that for a while, but nevertheless, I still teetered or dabbled too closely to believing that in some way we needed to help them on an individual basis, one-on-one, which has the propensity or tendency to slip right into counseling.

Waar, ons het dit vir ‘n rukkie  verstaan, maar nietemin, het ek nog steeds gewankel of my bemoei om te glo dat ons op een of ander manier nodig gehad het om hulle op ‘n individuele basis te help, van aangesig tot aangesig, wat die vermoë of tendens het om reg in berading in te glip. 

I also wrongly believed that helping to “correct” those seeking our help would benefit them. Not surprisingly, very few were able to handle our correction correctly, due again, to being so badly wounded, which is why they came to us. Honestly, I should have known because our ministry’s name is, after all, Encouraging Women!

Ek het ook foutiewelik geglo dat om die te “korrigeer” wat ons hulp soek sou tot hulle voordeel wees. Nie verrassend nie, baie min was in staat om ons korreksie korrek te hanteer, aangesien weer, hulle so erg gewond was, wat die rede is hoekom hulle na ons toe gekom het. Eerlik, ek moes geweet het omdat ons ministerie se naam is, na alles, Bemoedigende Vrouens!

What I’ve come to understand is: what is able to Feed more of His Sheep (and younger lambs); what will also bring about the greater amount of Encouragement; what will do more to spreading the truth and Good News— is when we step back and simply spiritually FEED women through a variety of Encouragement. In other words, through our Encourager, The Praise Report and our many Courses—each filled with His healing word.

Wat ek geleer het om te verstaan: wat in staat is om meer van Sy Skape te Voed (en jonger lammetjies); wat ook die grootste bedrag Aanmoediging sal bring; wat meer sal doen om die waarheid en Goeie Nuus te versprei—is wanneer ons terugtree en vrouens eenvoudig deur ‘n verskeideinheid van Aanmoediging VOED. Met ander woorde, deur ons Bemoediger, die Lofverslag en ons vele Kursusse—elkeen gevul met Sy helende woord.  

Psalm 107:20—"He sent His word and healed them, and delivered them from ALL their destructions [their graves, certain death]."

Psalm 107:20— “Die Here het net een woord gesê, en toe word hulle gesond. So het Hy hulle uit die dood se kloue gered.

Whenever we become weary and ineffective as ministers, it’s due to entangling ourselves with a hurting and desperate and drowning woman who needs a Savior, a Heavenly Husband, the Prince of Peace, and every other Person He can be to her.

Wanneer ons afgemat word en oneffektief as ministers, is dit omdat ons onsself met gekrenkte, desperate en vrouens wat verdrink wat ‘n Redder, ‘n Hemelse Man, die Prins van Vrede, en elke ander Persoon wat Hy vir haar kan wees nodig het verstrik.

Once I finally understood this revelation fully, I was then able to understand why RMIOU wasn’t flourishing the way I knew it could or should—because it’s foundation wasn’t poured correctly. Rather than training “Marriage Ministers” in the sense that I was trying to do, being involved and entrenched with women who fill out a MEQ “Marriage Evaluation Questionnaire,” He wants us to step back and simply offer them our FREE Course 1, encouraging them to begin to heal. 

Toe ek finaal hierdie openbaring ten volle verstaan het, was ek toe in staat om te verstaan hoekom RMIOU nie floreer het hoe ek geweet het dit kon of moes nie—omdat die fondasie nie korrek gegooi was nie. Eerder as om “Huweliks Ministers” op te lei in die sin wat ek probeer het om te doen, deur betrokke en verskans te word met vrouens wie ‘n HEV “Huweliks Evaluasie Vraestel,” invul wil Hy hê ons moet terugtree en eenvoudig ons GRATIS Kursus 1 offer, en hulle aanmoedig om te genees.    

We then moved forward and updated where each is sent after filling out their MEQ, and not surprisingly, the Marriage Ministers we had tried earlier to train—the Lord just began making it happen!!

Ons het toe vorentoe beweeg en opgedateer waar elkeen gestuur word nadat hulle hulle HEV ingevul het, en nie verrassend nie, die Huweliks Ministers wat ons vroeër probeer het om op te lei—het die Here dit net begin maak gebeur!!

And for all the ministers who are not yet ready to be trained as a Marriage Minister, the primary goal of our minister training will now be to encourage “ministering” primarily through the ministers’ PRs and new Weekly Message Commentaries (when they fill out their Journals), which we began using on Sundays in our Encouragers.

En vir al die ministers wie nog nie gereed is om as ‘n Huweliks Minister opgelei te word nie, die hoofdoel van ons ministers opleiding sal nou wees om primêr “ministering” aan te moedig deur die ministers se LV en nuwe Weeklikse Boodskap Kommentaar (wanneer hulle hulle Joernale invul), wat ons Sondae begin gebruik het in ons Bemoedigers.  

The definition of the verb to “minister” is defined as “attend to the needs of (someone).” And if there is one thing I know for sure is that His people, who are called by His name, are desperately perishing due to the lack of knowledge and spiritually nutritious food—spiritual nourishment they are starving for. This is why the Lord has continually reminded me that my top priority, and that of the ministry, is to spiritually feed women daily, as I said, through our daily newsletters.

Die definisie van die werkwoord om te “minister” word definieer as “om in die behoeftes van (iemand) ag te gee.” En as daar een ding is wat ek verseker weet is dat Sy volk, wie by Sy naam geroep is, desperaat onder gaan as gevolg van ‘n gebrek aan kennis en spirituele voeding waarvoor hulle honger ly. Dit is hoekom die Here my aanhoudend herinner het dat my top prioriteit van die ministerie, is om vrouens daagliks spiritueel te voed, soos wat ek gesê het, deur ons daaglikse nuusbriewe.  

And along with this daily spiritual way to start their day, with our newsletters (in order to get them started in the right direction along the day’s narrow road), women also need an array of spiritual truths, which they will need to sustain them, and it’s where the variety of our lessons come in. Though our books changed many lives, the combination of reading and then pouring their hearts out, through journaling in the “What I Learned” forms, we have witnessed so many women recover from their crisis so much faster—with longer lasting results! Finally finding joy by being encouraged to not take hold of our hands or look to us in any way, but instead taking HIS hand, looking to HIM to guide them, asking HIM to reveal the truths they need and are desperate for. 

En saam met hierdie daaglikse spirituele manier om hulle dag te begin, met ons nuusbriewe (om hulle in staat te stel om hulle in die regte rigting te begin langs die dag se nou pad), het vrouens ook ‘n reeks spirituele waarhede nodig, wat hulle nodig sal hê om hulle te onderhou, en dit is waar die verskeidenheid van ons lesse inkom. Alhoewel ons boeke baie lewens verander het, die kombinasie om te lees en dan hulle harte uit te stort, deur in die “Wat ek Geleer het” vorms, het ons getuig van so baie vrouens wat baie vinniger van hulle krisis herstel—met resultate wat langer hou! En finaal vreugde vind deur nie aangemoedig te word om ons hande vas te hou of om op enige manier na ons te kyk nie, maar in plaas daarvan SY hand te neem, en na HOM te kyk om hulle te lei, en HOM te vra om die waarhede te ontbloot wat hulle nodig het en waarvoor hulle desperaat is.  

Psalm 34:5—“They looked to Him and were radiant, and their faces will never be ashamed.”

Psalm 34:6— “Dié wat swaar kry, sien op na Hom en straal van blydskap, hulle word nie teleurgestel in hulle  verwagting nie.”

It’s from our relationship with Him that we are able to glow, which is what will help others see us when they’re surrounded by their darkness and pain. Yet when the hurting finds us, it’s His warmth and light that shines on us, which is what they really need to follow. Much like the moon reflects the light of the sun and is "in reality" a barren dusty desert.

Dit is uit ons verhouding met Hom dat ons in staat is om te straal, wat sal wees wat ander help om ons te sien wanneer hulle dur hulle donkerte en pyn omring is. Tog wanneer die seerkry ons vind, is dit Sy warmte en lig wat op ons skyn, wat is wat hulle regtig moet volg. Baie soos die maan wat die lig van die son weerkaats en is “in realiteit” ‘n dor stowwerige woestyn.