Today I am being given the “desires of my heart” just as suddenly and entirely unexpected because, like all men, our Man loves to bless us with wonderful surprises. I’ve been eager to “minister” again rather than spending 99.9% of my time online dealing with administrative work. I don’t know how He does it, but it’s just one tiny reason why I am continually in AWE of Him—just one of the million ways that prove our HH is awesome—how He orchestrates how things happen when you least expect them.

Vandag word ek die “begeertes van my hart gegee” net so skielik en heeltemal onverwags omdat, soos alle mans, is ons Man lief daarvoor om ons te seën met wonderlike verrassings. Ek is gretig om weer te “”minister” eerder as om 99% van my tyd aanlyn te spandeer en met administratiewe werk af te handel. Ek weet nie hoe Hy dit doen nie, maar dit is net een klein rede hoekom ek voortdurend ONTSAG vir hom het—net een van die miljoen maniere wat bewys dat ons HM ongelooflik is—hoe Hy orkestreer hoe dinge gebeur wanneer jy dit in die minste verwag.   

Let me give you another one of so many examples that I could share with you, and what He whispered to me as I eagerly began writing to you from my heart.

Laat my jou nog een van die vele voorbeelde gee wat ek met jou kan deel, en wat Hy vir my gefluister het soos wat ek gretig uit my hart begin skryf het. 

About six months ago I was spending time with my two youngest unmarried daughters (the other 5 of my children are each happily married) both of whom were going to celebrate a significant birthday. Out of my mouth, I heard myself say something I thought “Why are you saying that?!??!” What I’d done was to offer to send them on a special-once-in-a-lifetime trip together. I didn’t retract what I said, knowing Who wanted to bless them, their Father, so of course, I went right along with it.

Omtrent ses maande gelede, terwyl ek tyd saam my jongste ongetroude dogters spandeer het ( die ander 5 van my kinders is gelukkig getroud) albei wat ‘n merkwaardige verjaardag sou vier. Uit my mond,  het ek myself iets hoor sê en gedink “Waarom sê jy dit?!??!” Wat ek gedoen het was om te offer om hulle op ‘n spesiale-een-keer-op-’n leeftyd reis saam te stuur. Ek het nie teruggetrek wat ek gesê het nie, wetend Wie hulle wou seën, hulle Vader, so natuurlik, het ek reg daarmee saam gegaan.

As they both began chatting excitedly among themselves, my thought was, “Wow, well, now how am I going to pay for this” when I instantly felt convicted—Poverty Mentality was currently running as our RF Weekly Message. So all I could do was to laugh, and then that’s when I really knew, “This is all His idea” so I just knew everything would be okay.

Soos wat hulle albei opgewonde met mekaar geklets het, was my gedagte, “Wow, wel, nou hoe gaan ek hiervoor betaal” toe ek onmiddelik veroordeel gevoel het—Gebrek Mentaliteit het huidig as ons HF Weeklikse Boodskap gehardloop. So al wat ek kon doen was om te lag, en dit is toe ek regtig geweet het, “Dit is alles Sy idee” so ek het net geweet dat alles reg sou wees.

The dates turned out to be, not even once planned or thought of, but were just based on His leading. It turned out that the incredibly priced flights (a small fraction of what I thought it might be) and where they ultimately stayed (again, half of what the hotels had been when I was there last and He showed me a small 2 bedroom flat!!)— the date they ultimately left on is what would have been my father’s birthday!! And then if that were not enough, they returned on my youngest daughter’s 21st birthday! You see!! For as long as they live, each time either of them (or I) think or talk about it—we will always remember the dates they took their special-once-in-a-lifetime trip together! 

Die datums het uitgedraai om, nie eens een keer beplan te word of aan gedink nie, maar was net gebaseer op Sy leiding. Dit het uitgedraai dat die ongelooflike geprysde vlugte (‘n klein fraksie van wat ek gedink het dit mag wees) en waar  hulle uiteindelik gebly het (weer, die helfte van wat hotelle was toe ek laas daar was en Hy het vir my ‘n klein twee slaapkamer woonstel gewys!!)—die datum waarop hulle uiteindelik weg was sou my vader se verjaardag gewees het!! En asof dit nie genoeg was nie, hulle het op my jongste dogter se 21ste verjaardag teruggekeer!! Jy sien!! Vir solank hulle lewe, elke keer wat ieder van hulle (of ek) daaroor dink of praat—sal ons altyd die datums onthou wat hulle hulle  spesiale-een-keer-op-’n leeftyd reis saam geneem het! 

Oh, and my silly concern about paying for it. Well, while they were there, I got an email from a dear close friend who told me that the large donation she’d recently given was thanks from her and from her husband! She said she wanted to give it to me “personally” for helping their daughter restore her marriage. Isn’t that wild? I don’t remember that happening before. But what was even more startling was that I never personally took any of the money, so it remained where I’d wanted it to be, in the ministry funds doing much more there. Would you believe that my personal account never seemed lower, not ever— not when they used my personal card for anything extra either. The truth is, I can’t explain it, I really can’t.

O, en my lawwe bekommernis oor hoe om daarvoor te betaal. Wel, terwyl hulle daar was, het ek ‘n epos van ‘n intieme vriendin gekry wat vir my gesê het dat die groot donasie wat sy onlangs gegee het  ‘n dankie van haar en haar man af was! Sy wou dit vir my “persoonlik” gee omdat ek gehelp het om haar dogter se huwelik te herstel. Is dit nie verregaande nie? Ek kan nie onthou dat dit voorheen gebeur het nie. Maar wat nog meer opsienbarend was was dat ek nooit persoonlik enige van die geld gevat het nie, so dit het gebly waar ek wou gehad dit moet bly, in die ministerie fondse en het baie baie meer daar gedoen. Kan jy glo dat my persoonlike rekening nooit laer gelyk het nie, nooit ooit nie—ook nie toe hulle my persoonlike kaart vir enigiets ekstra gebruik het nie. Die waarheid is, ek kan dit nie verduidelik nie, ek kan regtig nie. 

True, I don’t really pay much attention to money, I never have and I doubt I ever will. How many zeros or commas there are in an amount I seem to be blind to. It’s sort of like how I can’t see color, I’m somewhat “colorblind” when it comes to skin color as so many told me when I used to travel a lot and I was meeting so many of our RMI ministry members and partners and ministers. What’s nice now is that Tara travels for me and she LOVES it.

Werklik, ek gee nie baie aandag aan geld nie, ek het nooit nie en twyfel of ek ooit sou. Hoeveel zeros of kommas daar is in ‘n bedrag is lyk asof ek blind voor is. Dit is soort van hoe ek nie kleur kan sien nie, ek is ietwat “kleurblind” wanneer dit by velkleur kom soos so baie vir my vertel het toe ek baie gereis het en ek so baie van ons HMI ministerie lidmate en vennote en ministers ontmoet het. Wat nou baie lekker is is dat Tara vir my reis en sy is LIEF daarvoor. 

Hey, do you know what might be fun? Maybe I’ll have time now that He's reduced the number of our ministry team and so many are off beginning their own ministries for me to share a few pictures when I traveled, which so often remind me of a living lesson I could share with you. Well, if it’s Him it’ll happen easily, am I right!

Hey, weet jy wat dalk pret mag wees? Miskien sal ek nou tyd hê noudat Hy die hoeveelheid van ons ministerie span verminder het en so baie van hulle weg is om hulle eie ministeries te begin vir my om ‘n paar fotos te deel van toe ek gereis het, wat my so dikwels aan ‘n lewende les herinner het wat ek met jou kan deel. Wel, as dit Hy is sal dit maklik gebeur, is ek reg!  

What I actually had envisioned my weekly messages being an opportunity for me to share my absolute FAVORITE principles I live by! Things that I see my daughter Tara living by and what I now share with my two grandson’s I am living next door to. Maybe we can do both!

Wat ek eintlik voorgeneem het my weeklikse boodskappe moet wees is  om ‘n geleentheid vir my te wees om my absolute GUNSTELING beginsels te deel waardeur ek lewe! Dinge wat ek my dogter Tara sien deur lewe en wat ek nou met my twee kleinseuns langs wie ek bly mee deel. Miskien kan ons beide doen!

Let’s pretend I live next door to you. And like I do with my DIL Kasey, we just get together at all times of the day, often without even pulling a comb or brush through our hair, no makeup, very often in pajamas (because we both just love being at home) and then we can talk about and get sooooo excited about whatever it is the Lord is doing. Are you up for this?

Kom ons maak asof ek langs jou bly. En soos wat ek met my Skoondogter Kasey doen, ons kom net enige tyd van die dag saam, dikwels sonder om ‘n kam of  borsel deur ons hare te trek, geen grimering, baie dikwels in nagklere (omdat ons albei is lief daarvoor om by die huis te wees) en dan kan ons praat oor watookal die Here doen en so opgewonde raak daaroor. Sien jy tyd daarvoor?   

And oh, do, like my youngest daughter Macy does, and invite all your friends. I rarely spend time alone with my daughter alone because she’s always asking if she can invite this friend or that one along. Okay, I hope you’re excited as I am and let me say right upfront that you’re all in for a treat because I still am, and am even more lovesick than before with my HH. Sometimes I have trouble catching my breath and I tear up when I think just how “in love” I am and how much “in love” He is with me! And I am hoping you find it utterly contagious! Until next week, sending all our love to you!

En O, soos my jongste dogter Macy doen, nooi al jou vriende. Ek spandeer skaars tyd saam met my dogter omdat sy altyd vra of sy hierdie vriendin of daardie vriendin kan saamnooi. Goed, ek hoop jy is so opgewonde soos ek en laat my vooraf sê dat julle in is vir ’n traktasie omdat ek nog steeds is, en selfs meer smoorverlief op my HM is as vantevore. Somtyds snak ek met moeite na my asem en kry ek trane in my oë wanneer ek dink net hoe “verlief” ek is en hoe baie “verlief” Hy op my is! En ek hoop jy it uiters aansteeklik vind! Tot volgende week, ek stuur al ons liefde vir jou!