★★★★★

Last week we discussed that most (if not all) of us have some sort of trigger, something that sets us off in a negative way. And I promised that we would cover triggers this week.

Verlede week het ons bespreek dat meeste (indien nie almal) van ons een of ander sneller het wat ons op ‘n negatiewe manier laat afgaan. En ek het belowe dat ons hierdie week snellers sal dek.

Recently one of my children exhibited the same reaction to something I said, thinking (or maybe feeling is a better word) that I called them “stupid.” Of course, what I'd said was nothing close to calling them stupid. What I’d done was asked a question, asking them something that made them feel like I was calling them that. So I stopped and asked, “Who used to call you stupid?” Then proceeded to share this testimony with them.

Onlangs het een van my kinders dieselfde reaksie oor iets wat ek gesê het ten toon gestel, om te dink (of miskien te voel is ‘n beter woord) dat ek hulle “onnosel” genoem het. Natuurlik, wat ek gesê het was niks naby as om hulle onnosel te noem nie. Wat ek gedoen het was om ‘n vraag te vra, hulle iets te vra wat hulle gemaak voel het dat ek hulle onnosel noem. So toe stop en vra ek, “Wie het jou onnosel genoem?” En toe voort gegaan om hierdie getuienis met hulle te deel.

Years ago I was accused of NOT following A Wise Woman workbook, what I wrote in the many chapters, and challenged me by saying, “if anyone really knew who the real Erin was, everyone would scatter!!!” At first, I did the same thing as everyone else, I felt as I was convicted, but was really being condemned or accused (but at the time I didn’t realize since it was negative I needed to take it to the Lord). So instead, I worked harder, tried to be better, do more, and redeem myself. Sad huh?

Jare gelede was ek daarvan beskuldig dat ek NIE n Wyse Vrou werksboek gevolg het nie, wat ek in die vele hoofstukke geskryf het, en my uitgedaag het deur te sê, “as enigiemand geweet het wie die regte Erin was, sal almal uitmekaar jaag!!” In die begin, het ek dieselfde gedoen as almal, ek het gevoel dat ek oortuig was, maar was regtig veroordeel of aangekla (maar destyds het ek nie besef dat aangesien dit negatief was ek dit na die Here toe moes vat). So in plaas daarvan, het ek harder gewerk, probeer om beter te wees, meer te doen, en myself te verlos. Treurig nê?   

Then one day, thankfully, "works" just became too much for me. Again, because I simply should have done, but sadly didn’t know how to do—exhausted and at my breaking point (I’m sure you can relate), I simply ASKED HIM. “Lord, is it true? Do I not follow the WW? If others knew the “real” me would they run away or think horribly of me?” 

Toe, dankbaar, een dag, het “werk” net te veel vir my geword. Weer, omdat ek eenvoudig moes doen, maar het treurig nie geweet hoe nie—uitgeput en naby aan breekpunt (ek is seker jy kan verwant bring), het ek HOM eenvoudig GEVRA. “Here, is dit waar? Volg ek nie die WV? As ander die regte “ek” ken sal hulle weghardloop of aaklig van my dink?”    

What happened next I’ll never forget. Lovingly, slowly, as if the world stopped right there, He asked me beginning with the very last chapter of the WW book: 

Wat volgende gebeur het sal ek nooit vergeet nie. Liefdevol, stadig, asof die wêreld net daar gestop het, het hy my gevra deur met die laaste hoofstuk van die WV boek te begin:

Erin, do you train your children the way you say in “Your Mother’s Teachings?” 

Erin, leer jy jou kinders soos wat hulle sê in “Jou Moeder se Leringe?” 

Stopping to think, I had to say, “Yes, Lord.”

Ek het gestop om te dink, ek moes sê, “Ja, Here.”

Erin, do you trust Me with your fertility? Have you done anything at all to try to prevent pregnancy?  

Erin, vertrou jy My met jou jou vrugbaarheid? Het jy hoegenaamd enigiets gedoen om swangerskap te voorkom?

Yes, Lord, I have been trusting You alone.

Ja, Here, ek het op Jou alleen vertrou.

Erin, are you working outside your home? Have you felt the least bit tempted when offered lucrative and important positions? 

Erin, werk jy buite jou huis? Het jy in die minste ‘n bietjie versoek gevoel toe jy windgewende en belangrike posisies geoffer was?

Lord, You know I wouldn’t dream or consider working outside the home. 

Here, Jy weet ek sou nie droom of dit oorweeg om buite die huis te werk nie.

On and on He asked until we got to First Love…

Aan en aan het Hy gevra totdat ons by Eerste Liefde gekom het...

Erin, who is first in your life?

Erin, wie is eerste in jou lewe? 

Oh, Darling, You are!

O, Liefling, Jy is!

Erin, where IS your house being rebuilt?

Erin, waar WORD jou huis herbou?

On You Lord, You are my Rock.

Op Jou Here, Jy is my Rots.

Moving from chapter to chapter, my Love, freed me by revealing the truth. From that moment on the accusations stopped; the fear of working to gain what I thought (or felt) I was lacking was gone—along with every “trigger.” When later I was accused by the same person and later—by a multitude of people over the upcoming years. Nothing that I was accused of (related to this) that was ever said phased me or triggered the same response.  

Deur van hoofstuk na hoofstuk te beweeg, het my Liefling, my bevry deur die waarheid aan my te openbaar. Van daardie oomblik af het die beskuldigings gestop; die vrees om te werk om te win wat ek gedink (of gevoel)  ek tekort geskiet het was weg—saam met elke  “sneller.” Toe ek later deur dieselfde persoon beskuldig is en later—deur ‘n menigte van mense oor die opkomende jare. Was Niks waarvan ek beskuldig was of (verwant hiermee) of wat ooit gesê was ooit dieselfde reaksie teweeg gebring of my faseer nie. 

It’s acting out dying to self. If that thing in you is dead, anyone can kick or spit on it, just like you could kick or spit on a dead person but nothing would phase them, right? 

Dit is om dood vir jouself uit te oefen. As daardie ding binne jou dood is, kan  enigiemand daarop skop of spoeg, net soos wat jy ‘n dooie persoon kan skop of spoeg maar niks sal hulle faseer nie, reg?  

Were there times when I took something to the Lord that I was NOT innocent of? Of course! And that’s what we will discuss next week.

Was daar tye wat ek iets na die Here toe geneem waarvan ek NIE onskuldig  was nie? Natuurlik! En dit is wat ons volgende week sal bespreek. 

But, before rushing off, STOP and take a moment to get alone with the Lord and ask Him about any “triggers” you may be reacting to.

Maar, voordat jy weghaas, STOP en neem ‘n oomblik om alleen te wees met die Here vra Hom op watter “snellers” jy dalk mag reageer

All of us have lies said to or about us that He very much wants to clear up by lovingly showing us the truth. If He does reveal the trigger as true, just remain open and don’t ever run away from His love that is unconditional. Remember it was “while we were yet sinners” that He chose us to be His bride.

Almal van ons het leuens wat aan ons vertel is of oor ons wat Hy baie graag wil opklaar deur ons liefdevol die waarheid te wys. As hy die sneller as waar openbaar, bly net oop en moet nooit weghardloop van Sy liefde wat onvoorwaardelik is nie. Onthou dit was “terwyl ons  nog sondaars was” wat Hy ons as Sy bruid gekies het.

Our response should be in the same loving way as His answer when He shows us our errors. We do NOT need to fall on our face, beg for forgiveness, rip our spiritual clothes or throw ashes over ourselves. We also don’t need to run to His bloodied cross. Instead, He wants to wrap His arms around us. He simply wants to LIFT the burden we’re carrying, just as a loving Husband would.

Ons reaksie behoort op dieselfde liefdevolle manier te wees as Sy antwoord wanneer Hy ons ons foute uitwys. Ons hoef NIE op ons eie gesig te val nie, te smeek vir vergiffenis, ons spirituele klere te skeur nie of as oor onsself te gooi nie. Ons hoef ook nie na die bebloede kruis te hardloop nie. In plaas daarvan, wil Hy sy arms om ons vou. Hy wil eenvoudig die las wat ons dra LIG, net soos ‘n liefdevolle Man sou. 

So, again, STOP and go make it right. Like He says, “Take My yoke upon you, and learn from Me, for I am gentle and humble in heart; and you shall find rest for your souls. For My yoke is easy, and My load is light” (Matt. 11:29). He wants to lift your burdens and simply wants to break that uncomfortable yoke.

So, weer, STOP en gaan maak dit reg. Soos Hy sê, “Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig” (Matt. 11:29). Hy wil jou las lig en eenvoudig daardie ongemaklike juk breek.

Today, make a commitment that from this point forward, each and every time something uncomfortable surfaces, that you will take it to Him—so He can free you either from the LIE or from the burden of unconfessed sin. 

Maak ‘n toewyding vandag dat van hierdie punt vorentoe, en ieder en elke keer wat iets ongemakliks opkom, dat jy dit na Hom toe sal neem—sodat Hy jou kan bevry van of ‘n LEUN of van die las van ongebiegde sonde te lig. 

Though I want to move towards helping each of you be free from sin, for most of you who have traveled along your Restoration Journey with the Lord, having already experienced the brokenness that’s required (the surrendering and having wept over the Lord’s feet as Mary Magdalene did), I really sense that most of our triggers and “sore” spots is not a sin at all. So that’s why I sense He wants us to speak about the accuser a bit more and how he cleverly makes us feel like a sinner though temptation, which will be our Living Lesson next week.

Alhoewel ek vorentoe wil beweeg om elke een van julle van sonde te bevry, vir meeste van julle wat langs julle Herstel reis saam die Here beweeg het, en wat alreeds die gebrokenheid ervaar het wat vereis is (die oorgawe van om oor die Here se voete te huil soos wat Maria Magdalena gedoen het)), voel ek regtig aan dat die meeste van ons snellers en “seer” punte glad nie sonde is nie. So dit is hoekom ek aanvoel dat Hy ‘n bietjie meer met ons wil praat oor die aanklaer en hoe hy op ‘n slim manier ons maak voel soos ‘n sondaar deur versoeking, wat ons Lewende Les volgende week sal wees.