Last week I spoke about how to navigate through everyday life, which will prepare you for when it feels like the entire world has come against you. Today I want to share another principle that is specifically when your world IS coming against you.

Verlede week het ek met julle gepraat oor hoe om deur die alledaagse lewe te navigeer, wat jou sal voorberei vir wanneer dit voel asof die hele wêreld teen jou gekom het. Vandag wil ek nog ‘n beginsel met jou deel wat spesifiek is wanneer jou wêreld WEL teen jou kom.

The principles He gave to me right away when I wasn’t sure what was happening are these that would probably be wise to hide deep in your heart. If you do, like me, He will draw them out when you’ll really need them.

Hierdie beginsels het hy onmiddellik vir my gegee toe ek nie seker was wat besig was om te gebeur nie en die wat moontlik wys sal wees om diep binne jou hart weg te bêre. As jy dit doen, soos met my, sal Hy dit uit jou trek wanneer jy hulle regtig nodig het. 

Exodus 14:13—“Do not fear! Stand by and see the salvation of the Lord which He will accomplish for you today..."

Eksodus 14:13— “Moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red…”

2 Chronicles 20:17—"You need not fight in this battle; station yourselves, stand and see the salvation of the Lord on your behalf . . . Do not fear or be dismayed . . . the Lord is with you.”

2 Kronieke 20:17— “Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. . .Moenie vrees nie moenie bang wees nie . . . die Here sal by julle wees.”

Knowing I didn’t need to fight, but instead my HH wanted me to simply stand and watch, I felt much safer and calmer. However, the enemy isn’t going to leave you alone and often without warning, he will strike again by sending actual messages or even by bombarding your thoughts.

Wetend dat ek nie nodig gehad het om te veg nie, maar dat my HM eerder wou gehad het dat ek eenvoudig staan en kyk, het ek baie veiliger en kalmer gevoel. Nietemin, die vyand gaan jou nie alleen los nie en dikwels sonder waarskuwing sal hy weer toeslaan deur eintlike boodskappe te stuur en jou gedagtes te bombardeer. 

Even though He taught me early on, way, way back in 1991 to not read everything but determine if it was of friendly nature or something intended to destroy or discourage me. And if it was a voicemail or someone speaking directly to me, to make sure I’m speaking to Him (since you can’t really listen to both at the same time). Nevertheless, even the few words you do read or do hear can plop down like rocks in your gut. Yet, what He’d rather we do, instead of mulling these words over and over— basically “entertaining” them and giving credence and value to them—He wants you to Close and Lock the door.

Alhoewel Hy my baie vroeg geleer het, terug in 1991 om nie alles te lees nie maar om vas te stel of dit op ‘n vriendelike natuur is of iets wat bedoel is om my te vernietig of te ontmoedig. En as dit ‘n stempos was of iemand wat direk met my gepraat het, om seker te maak dat ek met Hom praat (aangesien jy nie na albei op dieselfde tyd kan luister nie). Nietemin, selfs die paar woorde wat jy wel lees of hoor kan soos rotse in jou maag val. Tog, wat Hy eerder wil hê ons moet doen, in plaas daarvan om die woorde oor en oor in ons kop te maal—basies te “vermaak” en vertroue en waarde aan hulle gee—wil Hy hê jy moet Naby kyk en die deur Sluit. 

Almost immediately my HH would surround me with His love and His blessings, things like looking at the clear blue sky, luscious green grass, and gentle wonderfully warm breezes of His creation, but there would be a knock at the door of my heart. Mine were coming in the form of emails. The few words I did read because I trusted the sender, caused me to open the door of my mind, imagination and ultimately it soon began to restrict His love that had been flowing in my heart.

Amper onmiddellik het my HM my met Sy liefde en Sy seëninge omring, dinge soos om na die helder blou lug te kyk, die welige gras, en die sagte wonderlike warm briesies van Sy skepping, maar daar was ‘n klop aan die deur van my hart. Myne het in die vorm van eposse gekom. Die paar woorde wat ek gelees het omdat ek die afsender vertrou het, het veroorsaak dat ek die deur van my gedagtes oopgemaak het, my verbeelding en uitermatig het dit gou Sy liefde wat in my hart gevloei het beperk.

To remedy each, He would lead me to sing a song that would have me rejoicing, feeling light and happy again, because like the book Prison to Praise affirms— learning and applying the principle of “praise in all things” will bring results that can only be explained as miraculous. And who of us isn’t hoping for a miracle to come riding on the heels of a crisis?

Om elkeen te genees het Hy my gelei om ‘n liedjie te sing wat veroorsaak het dat ek my verheug het, en weer lig en gelukkig gevoel het, omdat soos die boek Prison to Praise bevestig —om te leer en die beginsel toe te pas van “loof in alle dinge” sal resultate bring wat net as wonderbaarlik beskryf kan word. En wie van ons hoop nie vir ‘n wonderwerk om op die hakke van ‘n krisis te ry nie?. 

Yet, like preventive medicine by eating healthy or preventive wrong morals by homeschooling my children, I wanted to prevent having to come up and be freed from the fear and imaginations that would run rampant in my head, squeezing my heart of His love and peace.  

Tog, soos voorkomende medisyne deur gesond te eet of voorkomende verkeerde morele deur my kinders te tuis-skool wou ek voorkom.dat ek  oes opkom en bevry word van die vrees en verbeeldings wat heersend in my kop gehardloop het, en my hart van Sy liefde en vrede gedruk het. 

That’s when my HH, for the second time, reminded me of something He’d taught me a long time ago. Rather than just fling open the door to my mind and heart, instead, He told me to just “Peek Out, but Don’t Open the Door” until I determined if whatever it is is something “worthy of praise” to me to “dwell on.”

Dit is toe dat my HM, vir die tweede keer, my herinner het aan iets wat Hy my ‘n lang ruk gelede geleer het. Eerder as om net die deur na my gedagtes toe oop te gooi, het Hy vir my gesê om net “Uit te Loer, maar Nie die Deur Oop te Maak nie” totdat ek vasgestel het of watookal dit is iets “waardig is van lof” vir my om op “uit te wy.”   

As it says in Philippians. 4:4–9 only then, only when we “Rejoice in the Lord always” and focus our minds and hearts on what is “honorable, right, pure, lovely, and is a good report” should we dwell on it. It’s the peace that will help you to know if your heart is resting in Him.

En dit sê in Fillipense 4:4-9 net dan, en net wanneer ons “Altyd bly is in die Here” en ons gedagtes en harte fokus op wat “eerbaar, reg, rein, lieflik, en ‘n goeie verslag is” behoort ons daarop uit te wy. Dit is die vrede wat jou sal help om te weet of jou gedagtes in Hom rus. 

“And let the peace (soul harmony which comes) from Christ rule (act as umpire continually) in your hearts [deciding and settling with finality all questions that arise in your minds, in that peaceful state] to which as [members of Christ’s] one body you were also called [to live]. And be thankful (appreciative), [giving praise to God always].” Colossians 3:15 AMP

“En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar.” Kolossense 3:15 AFR 83  

It’s not just for the sake of ourselves that we should “practice these things” but for HIS sake. As much as I want to introduce the Lord as each bride’s true Bridegroom, in order that she is healed and her life is changed, I also will never forget how often our precious HH has been rejected and blamed and spat upon. It breaks my heart and though I can’t stop this from happening, like any bride, I can crawl up into my HH lap and “love on Him” (a Southern term  —LOVE HIM, the way He deserves to be loved. Even as flawed and shallow as my love is when compared to His, I know how much He has to want this. Why else would God call us His bride whom He’s coming back for? This is the way we can prepare ourselves for His coming for us.

Dit is nie net om ons eie onthalwe “wat ons hierdie dinge moet uitoefen nie” maar om SY onthalwe. Soveel as wat ek die Here aan elke bruid as haar ware bruidegom wil voorstel, sodat sy genees kan wees en haar lewe verander is, wil ek ook nooit vergeet hoe dikwels haar HM verwerp is en blameer en op gespoeg is nie. Dit breek my hart en alhoewel ek dit nie kan keer om te gebeur nie, soos enige bruid, kan ek in my HM se skoot opkruip en  “op Hom liefhê” (‘n Suidelike terme —WEES LIEF VIR HOM, die manier waarop Hy verdien om lief gewees te word. Selfs so gebrekkig en oppervlakkig as wat my liefde is wanneer dit met Syne vergelyk word, weet ek hoeveel Hy dit wil hê. Hoekom anders sal God ons Sy bruid noem vir wie Hy terugkom? Dit is die manier waarop ons onsself vir Sy koms vir ons gereed maak

It’s this that we need bursting out of us—a heart so full that it shines in our eyes and in our smiles—His love that we can share with other hurting women who need His love. Women who deserve to meet Him as their HH too, for their sakes and for His.

Dit is dit wat ons nodig het om uit ons te bars—’n hart so vol dat dit in ons oë en in ons glimlag skyn—Sy liefde wat ons met vrouens wat seerhet kan deel wat Sy liefde nodig het. Vrouens wat ook verdien om Hom as hulle HM te ontmoet, om hulle onthalwe en vir Syne. 

Dear bride, guard this truth and be very careful before flinging open the door to your heart. Our HH is also a warrior battling on our behalf like any loving Husband would do to protect His bride. And as His bride, we need to be just that— His bride. The bride He can trust to be full of the love He’s given to us, which can’t happen if we’re “entertaining” negative thoughts, leading to vain imaginations that we will need to tear down.

Liewe bruid, bewaar hierdie waarheid en wees baie versigtig voordat jy die deur na jou hart toe oopgooi. Ons HM is ook ‘n krygsman wat om ons onthalwe die stryd voer soos enige liefdevolle Man sou doen om Sy bruid te beskerm. En as Sy bruid, moet ons net dit wees—Sy bruid. Die bruid op wie Hy kan vertrou om vol van die liefde te wees wat Hy vir ons gegee het, wat nie kan gebeur as ons negatiewe gedagtes vermaak, wat lei na hooghartige aanvalle wat ons moet afbreek.

So instead, once you peek, only to see (or hear) something that has the potential to rob you of what He died to give you—experiencing His love—keep the door closed, bolt the door. Then turn around and begin looking at how His love has changed you. Sit down with a warm or cold beverage and “entertain” ALL He’s done for you, ponder them one by one, and soon a smile will spread across your face and His love will glisten from your eyes again. And finally “love on Him”—giving Him just a small fraction of what He’s already given to you, given to each and every ONE His brides!!. 

So in plaas daarvan, sodra jy loer, net om te sien (of hoor) iets wat die potensiaal het om jou te beroof van wat Hy gesterf het om vir jou te gee—Sy liefde te ervaar—hou die deur toe, grendel die deur. Draai dan om en begin te sien hoe Sy liefde jou verander het Sit met ‘n warm of koue drankie en “vermaak” ALLES wat Hy vir jou gedoen het, dink een vir een daaroor na, en gou sal ‘n glimlag deur jou gesig versprei en Sy liefde sal weer uit jou oë glinster. En finaal “wees lief op Hom”—gee Hom net ‘n klein fraksie van wat Hy jou alreeds gegee het, gegee aan ieder en elke EEN van Sy bruide!!