★★★★★

Last week we encouraged each of you to forgo struggling or suffering or trying to control your feelings, and instead to take each of these negative feelings to the Lord.

Verlede week het ons elke een van julle aangemoedig om jou gesukkel of lyding of om jou negatiewe gevoelens te laat vaar, en in plaas daarvan om elkeen van hierdie negatiewe gevoelens na die Here toe te neem.

How many of you began to sense Him sitting right beside you? How many of you realized that He is waiting patiently to speak His truth of love, forgiveness and wonderful plans He has for your future—when you wisely take everything to Him?

Hoeveel van julle begin aanvoel dat Hy reg langs jou sit? Hoeveel van julle besef dat Hy geduldig wag om Sy waarheid van liefde, vergiffenis en die wonderlike planne wat Hy vir jou toekoms het te praat—wanneer jy wyslik alles na Hom toe neem? 

This is important because it’s when women are ignorant of how to experience true healing when they will try to medicate themselves by other means to deaden the pain.

Dit is belangrik omdat dit is wanneer vrouens onkundig is oor hoe om ware genesing te ervaar wanneer hulle probeer om hulleself op ander maniere te medisineer om die pyn dood te maak.

Jeremiah 8:22 AMP
“Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is not the health of the daughter of my people restored? [Because her people no longer enjoyed the presence of the Great Physician!]”

Jeremia 8:22 AFR 83
“Is daar nie balsem in Gilead nie? Is daar nie 'n dokter nie? Waarom het my volk nie gesond geword nie? [Omdat haar volk nie meer die teenwoordigheid van die Groot Geneesheer geniet het nie!]

What most “good” people do to eliminate our negative feelings is through works, which is simply placing a band-aid (or plaster) over our emotional wounds. A bandage helps us to no longer see the injury and allows us to perform good works to help us “make up for” what we’ve done wrong. Often, if it continues, we begin to expand our works and soon we’re simply “religious” making sure we let everyone know what we’ve done or are doing that’s religiously right.

Wat die meeste “goeie mense doen om negatiewe gevoelens te elimineer is deur dade, wat eenvoudig ‘n pleister oor ons emosionele wonde plaas. ‘n Verband help ons om nie meer die besering te sien nie en laat ons toe om goeie dade te doen om ons te help om “op te maak” vir wat ons verkeerd gedoen het. Dikwels, as dit voortgaan, begin ons om ons dade uit te brei en binnekort is ons eenvoudig “ godsdienstig” en maak ons seker dat ons almal laat weet wat ons doen of gedoen het godsdienstig reg is.

Let me give you a recent example. Not that we actually saw or knew one of our ministers who had "sinned" but her behavior suggested that something had occurred. What we noticed was flowery, fluffy words of praise that we could sense were empty. Soon, she not only doubled her “tithe” but she made sure she wrote and posted comments about it at every opportunity. Next, she announced she was fasting, not just once, but everywhere with everyone.

Laat my jou ‘n onlangse voorbeeld gee. Nie dat ons dit eintlik gesien of geweet het dat een van ons ministers  “gesondig” het nie maar haar opdrag het voorgestel dat iets gebeur het. Wat ons agter gekom het was fleuragtige, donserige woorde van lof wat ons kon aanvoel leeg was. Binnekort, het sy nie net haar tiendes verdubbel nie maar sy het seker gemaak dat sy by elke geleentheid daaroor geskryf en gekommentaar het. Volgende, het sy, nie net een keer nie, maar orals en by almal, aangekondig dat sy vas.

Let me stop for a moment and explain that she didn’t understand too, that if you double what you tithe, it’s no longer a tithe, but it’s a tithe and offering. Because the word tithe means 10% so anything above that becomes your offering.

Laat ek vir ‘n oomblik stop om te verduidelik wat sy ook nie verstaan het nie, dat as jy jou tiende verdubbel is dit nie meer ‘n tiende nie, maar ‘n tiende en ‘n offerande. Omdat die woord tiende beteken 10% so enigiets bo dit word jou offerande. 

As you remember reading Malachi 3:8–10 tells us, “Will a man rob God? Yet you are robbing Me! But you say, ‘How have we robbed Thee?’ In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you are robbing Me, the whole nation of you!”

Soos wat jy onthou jy in Maleagi 3:8-10 gelees het, “Sal ‘n mens werklik vir  God beroof? Tog beroof julle My. Julle vra: Waarvan beroof ons  U?” Van tiendes en offergawes. Daar rus alreeds ‘n vloek op julle en tog bly julle My beroof; die hele nasie doen dit.  

So, yes, it’s fantastic to give more back to the Lord, by beginning to give not only your tithe but an offering. But it’s why you’re giving. It’s always why we do anything that matters because why we do something is a reflection of what’s in our hearts.

So, ja dit is fantasties om meer terug te gee vir die Here, deur te begin om nie net jou tiende te gee nie maar ‘n offerande. Maar dit is hoekom jy gee. Dit is altyd hoekom ons enigiets doen wat saak maak omdat hoekom ons dit doen is ‘n weerkaatsing van wat in ons harte is. 

Fasting too needs to be done privately, between you and the Lord, as it says in Matthew 6: 16-18.

Vas moet ook in die privaat gedoen word, tussen jou en die Here, soos dit sê in Matteus 6:16-18.

Yet, each of these situations was not what we were concerned about because each was merely symptoms of what she was trying to hide and feel better about. Sin. And whether it’s a big or little sin OR what may be a complete LIE, it's painful, due to shame, so it needs to be deadened.

Tog, elkeen van hierdie situasies was nie waaroor ons bekommerd was nie omdat elkeen was net simptome van wat sy besig was om te probeer wegsteek en beter oor voel. Sonde. En of dit ‘n groot of klein sonde is OF wat ‘n algehele LEUN is, dit is pynlik, as gevolg van skande, so dit moet dood gemaak word. 

Often the enemy knows of your keen desire to be right with the Lord, therefore the enemy cleverly plants lies, which leads to feeling guilty, which if you don’t take to the Lord, will lead to condemnation, which will lead to shame, which will lead to wanting to hide behind good "works."

Dikwels weet die vyand van jou ywerige begeerte om reg te wees met die Here, daarom plant die vyand slim leuens, wat tot skuldgevoelens lei, wat as jy dit nie na die Here toe neem nie, sal lei tot kondemnasie, wat sal lei tot skande, wat sy lei tot om agter goeie “dade” te wil wegkruip. 

And once we try to Cover Up what we could be easily healed from, if we only confessed it, we instead are headed for a spiraling downward slope, due to us carrying our own burdens.

En sodra ons probeer om Toe Te Smeer waarvan ons maklik genees kon word, as ons net daaroor gebieg het, is ons eerder besig om in die rigting van ‘n spiralende afdraand te beweeg, omdat ons ons eie laste dra. 

Let me share an example that I experienced while helping my older sister to help you understand this principle with more clarity. For years my sister was impossible to live with or be around. Her moods were explosive and you just never knew when she’d blow. So the only way to deal with her was to avoid her when you could. Since I am nine years younger, I never really knew that she wasn’t always like this, because from the time I was born, it seemed she was a sister who you never wanted to cross or get on the wrong side of.

laat my met  jou ‘n voorbeeld deel wat ek ervaar het toe ek my ouer suster gehelp het sodat jy hierdie beginsel met meer helderheid kan verstaan. Vir jare was my suster onmoontlik om mee saam te lewe of om rondom te wees. Haar buie was ontplofbaar en jy het net nooit geweet wanneer sy sou ontplof nie. So die enigste manier om met haar af te reken was om haar te vermy wanneer jy kon. Aangesien ek nege jaar jonger is, het ek nie regtig geweet dat sy nie altyd so was nie, omdat vandat ek gebore is, het sy gelyk soos ‘n suster met wie jy nooit wou bots of aan die verkeerde kant kom nie.  

It wasn’t until many years later that I found out the truth. One day she called me and she was sobbing. It took forever for her to get out what she called to say. I could hear her say something over and over again in between her sobs “if you only knew”...

Dit was nie tot baie jare later wat ek die waarheid uitgevind het nie. Een dag het sy my geskakel en sy het gesnik. Dit het vir ewig geneem vir haar om uit te kry waarom sy geskakel het. Ek kon haar hoor iets oor en oor sê tussen snikke “as jy net geweet het”...

After what seemed like an eternity, she finally was able to tell me barely above a whisper that she had a baby when she was a teenager that she gave away for adoption. I was stunned. Not because of what she’d confessed, but stunned because I never realized she thought I didn’t know. No, we never discussed it. She never brought it up, so of course, I wouldn’t have.

Na wat gevoel het soos ‘n ewigheid, was sy finaal in staat om my in skaars ‘n fluister te vertel dat toe sy ‘n tiener was sy ‘n baba gehad het wat sy weggegee het vir aanneming. Ek was verstom. Nie oor wat sy beken het nie, maar verstom omdat ek besef het dat sy nie geweet het dat ek daarvan geweet het nie. Nee, ons het dit nooit bespreek nie. Sy het dit nooit genoem nie, so natuurlik, sou ek nie.   

As soon as I told her gently, “But I already knew about it” her crying stopped. She was both shocked and relieved. However, almost immediately, her despair began to consume her again when she said, “But wait until my kids find out, they’ll hate me!!” So I explained that more than likely they knew too. I said if one knows the others know too, and I knew one of her children knew because they had spoken to me about it.

Toe ek haar sagkens vertel het, “Maar ek het alreeds daarvan geweet” het haar gehuilery gestop. Sy was beide verstom en verlig. Nietemin, amper onmiddelik, het haar wanhoop haar weer begin verorber toe sy gesê het, “Maar wag totdat my kinders uitvind, hulle sal my haat!!" So ek het verduidelik dat hulle seker ook weet. Ek het gesê as een weet weet die ander ook, en ek weet een van haar kinders het geweet omdat hulle met my daaroor gepraat het.

All of her life she had carried the burden of a “sin” that no one held against her. Never once when discussing this unfortunate situation did any of my siblings nor her daughter speak ill of her in any way. The opposite was true, our hearts broke for her. We agreed it would be so difficult to live knowing you had a grown daughter living somewhere you last saw as a tiny baby.

Haar hele lewe het sy die las van ‘n“sonde” gedra wat niemand teen haar gehou het nie. Nie een keer terwyl ons die ongelukkige situasie bespreek het het enige van my boers of susters op enig manier sleg van haar gepraat nie. Die teenoorgestelde was waar, ons harte was gebreek vir haar. Ons het ingestem dat dit so moet moeilik moet wees om te weet dat jy ‘n volwasse dogter het wat êrens bly en wie jy laas gesien het as ‘n klein babatjie. 

This exact situation has been exposed on televisions shows, the shame and guilt and condemnation that single moms (and sometimes dads) have when they are in the same situation—giving a child up at birth. But the real tragedy is the negative emotions that the person carries with them—so heavy and so painful, that they deal with any way they can. Often explosive outbursts, often medicated, which is the route my sister took and what led to other complications.

Die presiese situasie is op televisie vertonings blootgestel, die skande en skudgevoeles en kondemnasie wat enkel moeders en somtyds vaders) het wanneer hulle in dieselfde situasie is—om ‘n kind by geboorte op te gee. Maar die ware tragedie is die negatiewe emosies wat die persoon saam hulle dra—so swaar en so pynlik, dat hulle op enige manier wat hulle kan daarmee afreken. Dikwels ontplofbare uitbarstings, dikwels medikasie, wat die roete is wat my suster geneem het en wat gelei het tot ander komplikasies. 

Remember, this is all due to the negative emotions brought on by lies from the enemy as he taunts and mocks your sin—when there is a heavenly Father who wants each of us to come crawling up into His lap to tell us that it’s okay. Or maybe it’s a Husband who is just waiting for you to stroll along a quiet path so He can tell you the truth, while He opens His arms wide so He can remind you that your sins have already been nailed to an old rugged cross. 

Onthou, dit is alles as gevolg van die negatiewe emosies wat aangebring is deur die leuens van die vyand soos wat  hy jou sonde teister en  bespot—wanneer daar ‘n hemelse Vader is wat wil hê dat ieder en elk van ons in Sy skoot sal opkruip en ons vertel dat dit okay is. Of miskien ‘n Man wat net vir jou wag om langs ‘n stil paadjie te wandel sodat Hy jou die waarheid kan vertel, terwyl Hy Sy arms wyd oopmaak sodat Hy jou kan herinner dat jou sondes alreeds aan  die growwe kruis vasgespyker is.

Next week I will share another example of another Cover-Up while you meditate on what you’ve learned. AND be sure that you just don’t think about what you’ve learned, but you set up a date with your Husband to be alone with Him and ask Him to share with you how this message applies to you. 

Volgende week sal ek nog ‘n voorbeeld deel van nog ‘n Smeer-Toe terwyl jy mediteer op wat jy geleer het. EN wees seker dat jy nie net dink oor wat jy geleer het nie, maar dat jy ‘n datum met jou Man opstel om alleen saam Hom te wees en Hom te vra om met jou te deel hoe hierdie boodskap van toepassing op jou is.