Day 22 A Heavenly Husband

Dag 22 ‘n Hemelse Man

A Heavenly Husband

‘n Hemelse Man 

but first a more Restored Marriage Testimonies

maar eers nog Herstelde Huweliks Getuienisse

 He Paid the High Price for my Angry Ways!!

 Hy het die Hoë Prys betaal vir my Kwaai Maniere!! 

"Humble Yourself"

“Verootmoedig Jouself”

God is good! My husband called one Saturday night around 11:30, clearly upset, and then asked me if I still wanted him. He told me that before I answered, he had to tell me everything. He did tell me everything and I was so sad for him because of the trials he was going through, so such pain.

God is goed! My man het een Saterdag aand om en by 11:30 geskakel, duidelik ontsteld, en my gevra of ek hom nog wou gehad het. Hy het gesê voor ek antwoord, wil hy my alles vertel. Hy het my alles vertel en ek was so hartseer vir hom as gevolg van die beproewings waardeur hy gaan, soveel pyn.    

Due to me learning what to do, God has been protecting me and while this was going on, I was in a peaceful calm place.

As gevolg van my wat leer wat om te doen,het God my beskerm en terwyl dit aangegaan het, was ek in ‘n rustige kalm plek. 

It was only 5 hours earlier when I once again completely humbled myself and cried out to the Lord. I cried so hard asking for him to change me, guide me and to forgive me because I had cost my son his father by my angry ways. I don't know everything that I said when I prayed, but I was pouring myself out to the Lord.

Dit was net 5 ure vroeër toe ek weereens myself nederig gemaak het en uitgeroep het na die Here. Ek het so hard gehuil en hom gevra om my te verander, te lei en te vergewe omdat ek skuldig was dat my seun sy pa verloor het deur my kwaai maniere. Ek weet nie wat ek alles gesê het toe ek gebid het nie, maar ek het myself aan die Here uitgestort.  

I was also looking forward to starting the classes here and thanked him for the material I had already been reading. Later that same night, my husband called and asked to come home. He arrived at home quickly because I found out he was already driving when he called. It seemed as though he was fleeing for his very life!

Ek het so uit gesien om die klasse hier te begin en hom bedank vir die materiaal wat ek alreedss begin lees het. Later daardie selfde aand, het my man geskakel en gevra om huis toe te kom. Hy het vinnig by die huis gekom omdat hy alreeds oppad was toe hy geskakel het. Dit het gelyk asof hy vir sy lewe vlug! 

He left where he was living without saying anything and even left all his belongings (that were with him) there. I also found out that he had packed up weeks before to come home, but didn't. He says he wishes he had, but I knew it wasn't the right time because I wasn't fully where I needed to be. God protected me from failing miserably. I also believe that it gave him a more clear picture of his surroundings because on returning home, he said he never wants to live that way again. It was all due to the grace of God and Him answering my prayer, but only when he knew I was humbled enough and was ready.

Hy het die plek waar hy gebly het verlaat sonder om enige iets te sê en al sy besittings gelos (wat by hom was). Ek het ook uitgevind dat hy weke vantevore opgepak het om huistoe te kom, maar hy het nie. Hy het gesê hy wens hy het, maar ek het geweet dit was nie die regte tyd nie omdat ek nie heeltemal was waar ek behoort te gewees nie. God het my beskerm om misluk te faal. Ek glo dit het hom ook ‘n duidelike prentjie gegee van sy omgewing omdat toe hy terug is by die huis, het hy gesê hy wil nooit weer so lewe nie. Dit was alles as gevolg van die genade van God en Hom wat my gebed beantwoord het, maar net toe hy weet ek was nederig genoeg en gereed.

The reason for my restoration, I know, was because I did seek God that night with my whole heart and soul. I didn't put my marriage first in my prayers, this time, but rather my relationship with Him. I completely and utterly humbled myself before Him like never before. I had also been doing some fasting that entire week. I don't think that my husband would have come home at that moment in time if I hadn't turned myself over to God completely.

Die rede vir my herstel, weet ek, was omdat ek daardie aand God met my hele hart en siel nagestreef het. Ek het, hierdie keer,  nie my huwelik eerste geplaas in my gebede nie, maar eerder my verhouding met Hom. Ek het myself heeltemal en volkome nederig gemaak voor Hom soos nog nooit vantevore nie. Ek het ook die hele week gevas. Ek dink nie my man sou op daardie oomblik huistoe kom as ek myself nie ten volle aan God oorgegee het nie. 

How did everything begin? First I started reading all your materials. Then began working through your workers@home book... of which I am still de-cluttering but this is where I started. I had been making sure everything was ready for my husband following what that book was teaching about making my home ready for my husband's return.

Hoe het alles begin? Eerstens het ek al julle materiale gelees. Toe begin deur jou workers@home boek lees ...waarvan ek nog steeds besig is om te ont-rommel maar dit is waar ek begin het. Ek het seker gemaak dat alles gereed was vir my man en gevolg van wat die boek besig was om my te leer oor hoe om my huis gereed te maak vir my man se terugkoms.   

And of course, I have been focused on God's lesson of a virtuous wife and following everything I learned. I separated myself from all who did not support me and put my sole focus on my relationship with the Lord only. I also completely stopped emailing my husband and even having the urge to meddle in God's works on him through praying for him. One of the lessons I read a lot, teaches us to really let go, not just say it but completely let go. I did that and humbled myself, focusing on my relationship with the Lord only. No friends, no family nothing but the Lord (except work). I toiled in my house making it a haven. One of the first things my husband told me is that he really loves what I have done with the house. I was also told how good I smell and that is from the book of Esther that I had been applying in my personal grooming.

En natuurlik, ek het gefokus op God se les om ‘n knap vrou te wees en alles wat ek geleer het te volg.  Ek het myself van almal wat my nie ondersteun het nie afgesonder en my fokus op my verhouding met die Here geplaas. Ek het heeltemal opgehou om my eks man te epos en het nie die begeerte gehad om my met God se besigheid te bemoei deur vir hom te bid nie. Een van die lesse wat ek baie lees, leer ons om regtig te laat gaan, nie dit net te sê nie maar om heeltemal te laat gaan. Ek het dit gedoen en myself nederig gemaak, en net op my verhouding met die Here alleen te fokus. Geen vriende, geen familie, niks maar die Here (behalwe werk). Ek het in my huis geswoeg en dit ‘n toevlug gemaak. Een van die eerste dinge wat my man my gesê het is dat hy regtig hou van wat ek met die huis gedoen het. Hy het vir my gesê hoe lekker ek ruik en dit is uit die boek van Ester wat ek in my persoonlike versorging toegepas het. 

The most difficult part of my journey had to be the loneliness as I do not live near family or friends. I moved to this city because of a job opportunity. My husband encouraged me to take it although it was away from him and our sons. I did as he asked, and while I didn't do it consciously thinking, like "I need to submit to him" that is what I did. My husband told me that he had me move here because he wanted us to split up. Then, at the end of December I was given Isaiah 43:18-19 and knew God was building the road in the wilderness to bring my husband home while he sent a river "refreshing" in the desert (where I live) to me. I am here so we can together be refreshed and grow in God's word.

Die moeilikste deel van my reis moes die eensaamheid wees omdat ek nie naby familie of vriende gebly het nie.Ek het na hierdie stad toe getrek as gevolg van ‘n werk geleentheid. My man het my aangemoedig om dit te vat al was dit weg van hom en ons seuns. Ek het gedoen wat hy gevra het, en terwyl ek dit nie doelbewus gedoen het en gedink het, soos “ek moet aan hom onderdanig wees” nie dit is wat ek gedoen het. My man het vir my gesê hy het dat ek hiernatoe trek omdat hy wou hê ons moes uitmekaar gaan. Toe, aan die einde van Desember was ek Jesaja 43:18-19 gegee en het geweet dat God ‘n pad in die wildernis bou om my man huistoe te bring terwyl Hy ‘n “verfrissende rivier” in die (woestyn waar ek bly) vir my gestuur het. Ek is hier sodat ons albei kan verfris word en in God se Woord kan groei.      

The turning point was when I truly began humbling myself before God and completely turning it all over to him. It is having complete faith and demonstrating it by truly letting God deal with my husband. I had to stop meddling in God's work and plan. I wasn't shown this site until mid December and only because it was time to learn the principles of being the person who trusts God in all things.

Die keerpunt was toe ek myself werklik voor God nederig gemaak het en dit heeltemal aan hom oorgedra het. Dit is om algehele geloof te hê en dit te demonstreer deur God toe te laat om met my man af te reken. Ek moes ophou om in God se werk en plan in te meng. Ek was nie hierdie site gewys tot die middel van Desember nie  en net omdat dit tyd was om die beginsels te leer om die persoon te wees wat op God in alle dinge vertrou

How it all happened was that my husband just called after not talking to me for 60 days, hanging up on me when I called out of the blue (the day after Thanksgiving). I knew he would call at some point, but I did not expect him to call with such emotions, nor be driving 3 hours to return home leaving all the items he had taken with him. And based on what your resources have done for me, I do give them to people all the time. Recently I shared two of your books with my prayer partner.

Hoe dit alles gebeur het was dat my man net geskakel het nadat hy vir 60 dae nie met my gepraat het nie, my afgesny het wanneer ek uit die bloute geskakel het (die dag na Danksegging). Ek het geweet hy sou op een of ander tyd skakel, maar ek het nie verwag dat hy sou skakel met sulke emosies nie, of 3 ure ry en al sy besittings wat hy saam hom geneem het agter los nie. En gebaseer op wat julle hulpbronne vir my gedoen het, gee ek hulle die heel tyd vir mense. Onlangs het ek twee boeke met my gebeds vennoot gedeel. 

To conclude my testimony I want so say that you must give yourself fully over to the Lord. You must not dwell on circumstances but trust Him in all things. Learn everything you can straight from the bible and keep learning how to be the wife God wants you to be, making your home as He wants it by going through your courses. Remember, in your darkest hours the Lord will answer and shine the brightest if you turn to Him and no one else. Again, give yourself over to Him and watch your miracle happen.

Om my getuienis af te sluit moet ek sê dat jy jouself ten volle aan die Here oor moet gee. Jy moet nie op omstandighede nadruk lê nie maar op Hom in alle dinge vertrou. Leer alles wat jy kan direk uit die Bybel uit en hou aan om te leer hoe om die vrou te wees wat God wil hê jy moet wees, maak jou huis soos Hy dit wil hê deur deur jou kursusse te gaan. Onthou, in jou donkerste ure sal die Here antwoord en die helderste skyn as jy jou na hom toe keer en niemand anders nie. Weer, gee jouself aan Hom oor en hou dop hoe jou wonderwerk gebeur. 

~ JoAnne in Nevada, RESTORED Restored in D.C. 

~JoAnne in Nevada, HERSTEL in DC.

My name is Lakisha and I am  from Washington, D.C. I had been married for 9 years as of March 2011, when I became part of a marriage group on Face Book with several other women in marriage crisis and they sent me the book, “How God Can and Will Restore Your Marriage.” Soon afterwards, at the end of February 2011, I filled out a Marriage Evaluation Questionnaire.

My naam is Lakisha en ek is van Washington, DC ek is op Maart 2011 vir 9 jaar getroud, toe ek deel van ‘n huweliks groep op Face Boek geword het saam etlike ander vrouens in huweliks krisis en hulle het my die boek, “Hoe God jou Huwelik Kan en Sal Herstel” gestuur. Gou daarna, aan die einde van Februarie 2011, het ek ‘n Huweliks Evaluasie Vraestel ingevul.   

My restoration journey began after seven years of marriage when I had gotten pregnant with our second child and my husband got bit by what I call “the lust bug.” Every woman (or any activities involving women) caught his attention. He stepped out on me several times, disrespected me and was very abusive.  

My herstel reis het begin sewe jaar nadat ek getroud is toe ek swanger geword het met ons tweede kind en my man deur wat ek die “wellus gogga” noem gebyt is. Elke vrou (of enige aktiwiteite wat vrouens betrek) het sy aandag getrek. Hy het verskeie kere op my uitgeloop, my disrespekteer en was baie skeldend.  

At the end of the seven years, when he decided he needed to treat me better and our three kids, he found out he had another child out of wedlock.  He went to court for paternity for this child (who was born on my birthday).  

Aan die einde van die sewe jaar, toe hy besluit het dat hy my en ons drie kinders beter moet behandel, het hy uitgevind dat hy nog ‘n kind buite die eg gehad het. Hy het hof tot gegaan vir paterniteit vir hierdie kind (wat op my verjaardag gebore is).   

During this trial, the Lord taught me to focus on GOD and work on myself. Stop seeing my husband’s sins and faults and get myself together to be a better wife, mother and servant of God. The transition was not easy and accepting that there was a possibility of another child out there that was not ours together made it worse.

Gedurende hierdie beproewing, het die Here my geleer om op GOD en nie myself te fokus nie. Om op te hou om my man se sondes en foute te sien en myself reg te ruk om ‘n beter vrou, ma en dienaar van God te wees. Die oorgangs periode was nie maklik nie en om te aanvaar dat daar ‘n moontlikheid is van nog ‘n kind daar buite wat nie ons sin was nie het dit erger gemaak.    

I struggled with accepting that this child was his, and agreed we would have to take custody of her in order to keep her out the CPS system. I prayed and cried and prayed and cried a lot!! I thought this was God’s sign to run for the hills. But, after much prayer, depression and meditation, I realized it wasn't. Instead, God wanted to use me as an example of being steadfast and patient in a difficult situation like this, that many other women may also have to go through.

Ek het gesukkel om te aanvaar dat die kind syne was, en saam ingestem dat ons bewaring van haar sou neem om haar uit die CPS sisteem te hou. Ek het gebid en gehuil en baie gebid en gehuil!! Ek het gedink dat dit God se teken was om die vlaktes in te hol. Maar, na baie gebed, depressie en meditasie het ek besef dit was nie, God wou my gebruik as ‘n voorbeeld deur standvastig en geduldig in so situasie te wees, wat baie ander vrouens dalk ook moet deurgaan.  

MichelleG:  Lakisha, like all women who have experienced a restored marriage, stopped focusing on her husband and his faults and submitted herself to God so that He could do the changing and refining that needed to be done in her.  Take notice that Lakisha didn’t “run” from her problems but instead she chose to “embrace” them and took hold of God’s promise and believed that “NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH GOD.” Lakisha realized and trusted that God was taking her through what the world would call a “hopeless” situation so that her testimony would be a blessing for others that would come after her.

MichelleG: Lakisha, soos alle vrouens wat ‘n herstelde huwelik ervaar het, het opgehou om op haar man en sy foute te fokus en haarself aan God te onderwerp sodat Hy die veranderinge en suiwering wat in haar nodig was om te doen kan doen. Neem kennis Lakisha het nie van haar probleme “weg gehardloop” nie maar in plaas daarvan verkies om dit te “omvang” en God se belofte aan te gryp en te glo dat “NIKS ONMOONTLIK MET GOD IS NIE.” Lakisha het besef en vertrou dat God besig was om haar deur wat die wêreld ‘n “hopelose” situasie sou noem te neem sodat haar getuienis ‘n seën vir ander wat na haar kom kan wees. 

The Lord showed me that He had to break me down to use me. I had to know the hurt to help others to heal. It also helped me appreciate my husband and my marriage!

Die Here het my gewys dat Hy my moes afbreek om my te gebruik. Ek moes die seerkry ken om ander te help om te genees. Dit het my ook gehelp om my man en my huwelik te waardeer!

Michelle:  Lakisha’s brokenness was the very thing that God used to bring wholeness to her life again.  Just like the Psalmist says, “My sacrifice, O God, is a broken spirit; a broken and contrite heart you, God, will not despise.”  Ps. 51:17 (NIV) 

Michelle: Lakisha se gebrokenheid was die einste ding wat God gebruik het om heelheid weer in haar lewe te bring. Net soos die psalmdigter sê, “Die offer wat U wil hê, oGod, is verootmoediging: U sal ‘n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God.” Ps. 51:17  

The turning point came as I stayed in my Bible. It encouraged me to keep up the fight and I started to die to self and let God take care of everything. It was extremely hard and heart wrenching at times, but once I began to seek the Lord and put Him first (at all times)— the man who treated me so badly became the man I needed. God changed him and he became so patient and loving and began to become the leader and a blessing to his family. 

Die keerpunt het gekom soos wat ek in my Bybel gebly het. Dit het my aangemoedig om die geveg aan te hou en  begin om in myself dood te gaan en God toe te laat om na alles om te sien. Dit was uiters moeilik en by tye hartverskeurend, maar toe ek begin het om die HERE na te streef en Hom (altyd) eerste te plaas—het die man wat my so sleg behandel het die man geword wat ek nodig gehad het. God het hom verander en hy het so ‘n geduldige en liefdevol geword en begin om die leier en ‘n seën vir sy familie te wees.   

Michelle:  By putting God first in everything, Lakisha said that her husband became the godly man she needed him to be.  Again Lakisha trusted God and His word, “For the unbelieving husband has been sanctified through his wife...” 1 Corinthians 7:14 (NIV)

Michelle: Deur God eerste in alles te plaas, sê Lakisha dat haar man die godelike man geword het wat sy nodig gehad het dat hy moet wees. Weer het Lakisha op God en Sy Woord vertrou, “Die ongelowige man is by God aanneemlik deur die band met die gelowige vrou…” 1 Korintiërs 7:14

The Lord not only found me fit to be the mother for my step-daughter (who we gained custody of), but I got pregnant again with our last child weeks after we found out about my new step-daughter. 

Die Here het my nie net bevoeg gevind om die ma van my stief-dogter (van wie ons bewaring geneem het), maar ek het weer swanger geword met ons laaste kind weke na ons uitgevind het oor my nuwe stief-dogter.

During this journey, I realized that no matter who or what, God’s Word is what matters and we each need to fight the good fight to be the example of God's love, mercy, grace, and forgiveness.

Geduwrnde hierdie reis, het ek besef maak nie saak wie of wat nie, God se Woord is wat saak maak en ons moet elke een die goeie geveg baklei om die voorbeeld van God se liefde, genade,guns en vergiffenis. 

~ Lakisha in Washington, D.C., RESTORED

~ Lakisha in Washington, DC., HERSTEL

 Finally got my Ex-Husband out of My Heart!

Uiteindelik het ek my Eks-Man uit My Hart gekry!

Hi, my name is Sabrina and I'm from Georgia. I had been married for 6 years when I found RMI.

Hi, my naam is Sabrina en ek is van Georgia. Ek was vir 6 jaar getroud toe ek HMI gevind het.

I always had in my heart that I wanted to marry someday, but, I never knew that I actually would. When I met my husband I knew there was something special about him. I had always been very shy when I dated, but not with him. We began dating and my husband surprised me one day by making a statement saying, "You are going to be my wife.” I knew there was something about him, but marriage wasn't what I had in mind and from my expression he knew it too. As we were dating, GOD started dealing with us in regards to intimacy, since we were not married. We started reading a book that "scared us straight" and we quickly married and began going to church.

Ek het dit nog altyd in my hart gehad dat ek eendag wil trou, maar ek het nooit geweet dat ek eintlik sou nie. Toe ek my man ontmoet het het ek geweet dat daar iets spesiaal oor hom is. Ek was nog altyd baie skaam toe ek uitgegaan het, maar nie met hom nie. Ons het begin uitgaan toe my man my eendag verras het deur ‘n verklaring te maak, “ Jy gaan my vrou word.” Ek het geweet dat daar iets omtrent hom was, maar trou was nie wat ek in gedagte gehad het nie deur my uitdrukking het hy dit ook geweet. Soos wat ons uitgegaan het het GOD begin om met ons af te handel oor intimiteit, aangesien ons nie getroud was nie. Ons het ‘n boek begin lees wat ons “die skrik op die lyf gejaag het” en ons het gou getrou en begin kerk toe gaan.

After 3 years we started having troubles and I became contentious. I constantly started asking him to leave and also began shaming him by my words, which resulted in him becoming distant.  I just didn’t care anymore! Satan had a field day with me and boy did I suffer because of it! You guessed it! My husband just up and left me. We were separated for 5 years and after 3 ½ years, I wanted a divorce, even though a "still small voice" was telling me not too.  But because I was rebellious, I went through with the divorce that my husband never wanted. Afterwards like most of you, I felt empty and lonely, so I began dating a married man (who was at the time separated) thinking it was going to help me to get my husband out of my heart and off my mind. But GUESS WHAT???? It didn't. 

Na 3 jaar het ons begin moeilikheid hê en ek het twisgierig begin word. Ek het hom aanhoudend gevra om te loop en hom ook deur my woorde in die skande gesteek, wat veroorsaak het dat hy verwyderd word het. Ek het net nie meer omgegee nie! Satan het ‘n velddag met my gehad en man het ek swaar gekry as gevolg daarvan! Ja jy het reg geraai! My man het my verlaat. Ons was vir 5 jaar uitmekaar en na 3 en ‘n h half jaar, wou ek ‘n egskeiding hê alhoewel ‘n “klein stil stem” vir my gesê het ek moet nie. Maar omdat ek rebels was, het ek deurgegaan met die egskeiding wat my man nooit wou gehad het nie. Daarna soos baie van julle, het ek leeg en alleen gevoel, so toe begin ek met ‘n getroude man uitgaan (wat ten tye van sy vrou vervreem was) ek het gedink dit sou my man uit my hart en gedagtes kry. Maar RAAI WAT???? Dit het nie.               

I can honestly tell you that I really don't know how I ended up here at RMIEW, but thank God I did. This ministry has brought me such a long way and has showed me so many things I never knew about. It's a wonderful place to be and to grow in the Lord and experience Him, believe me I know!

Ek kan eerlik sê dat ek regtig nie weet hoe ek hier by RMIEW opgeeindig het nie, maar dank God ek het. Hierdie ministeries het my so ‘n lang pad gebring en my so baie dinge gewys wat ek nooit van geweet het nie. Dit is ‘n wonderlike plek om te wees en om in die Here te groei en Hom te ervaar, glo my ek weet! 

Now over the years I always told God I wished He would fix my marriage, and wanted to know why I could not get my ex husband out of my heart. This is something I just couldn't understand. I cried for so long and then soon after coming here I ran into him. I found out he was involved with someone else and had been with this woman for 4 and a half years (she was marriage but separated from her husband).

Nou deur die jare het ek altyd gewens dat God my huwelik kon regstel, en ek wou weet hoekom ek nie my eks man uit my hart uit kon kry nie. Dit is iets wat ek net nie kon verstaan nie. Ek het so lank gehuil en toe gou nadat ek hiernatoe gekom het het ek in hom vasgeloop. Ek het uitgevind hy was by iemand anders betrokke en is al vir 4 en ‘n half jaar saam (sy was getroud maar vervreem van haar man).

After seeing him, I realize I wanted my marriage back and then stopped messing with the man I was with. My husband, on the other hand, was still involve with the other woman so it looked pretty hopeless. As I said, I guess I always wanted my marriage and felt that is it hopeless until I ran across your ministry. I quickly read Erin's book How God Can and Will Restore Your Marriage and boy did this show me so many things about myself and what I could finally admit, that the marriage mess was my fault. I felt so hurt because of my past actions. But reading Erin's testimonies and all the others made me feel wonder and hopeful that possible mine could be restored too.

Nadat ek hom gesien het, het ek besef dat ek my huwelik wou terug hê en ophou om met man by wie ek was rond te gaan. My man, aan die ander hand, was nog steeds by die ander vrou betrokke so dit het hopeloos gelyk. Soos ek gesê het, ek neem aan ek wou altyd my huwelik gehad het maar  gevoel dat dit hopeloos was totdat ek julle ministerie ontdek het. Ek het gou Erin se boek Hoe God Jou Huwelik Kan en Sal Herstel gelees en man het dit my baie dinge van myself gewys en wat ek finaal kon erken, was dat my huweliks gemors my skuld was. Ek het so seer gevoel oor my optrede van die verlede. Maar deur Erin se getuienisse en al die ander te lees het my vol wonder en hoopvol laat voel dat myne ook herstel kon word. 

Soon God began helping me a lot, but I realized I needed someone to be there to guide me. I knew it would not be easy. Soon after I changed, I began to see my ex and talk to him, but knew this was not enough. I wanted to see God move just like he moved in Erin's situation and everyone else's. When I filled out my questionnaire I ended it with: Please help me.

Gou het God my baie begin help, ek het besef dat ek iemand nodig gehad het om my te lei. Ek het geweet dit gaan nie maklik wees nie. Gou na ek verander het, het ek my eks begin sien en met hom gepraat, maar ek het geweet dat dit nie genoeg was nie. Ek wou sien hoe God beweeg net soos in Erin en almal se situasie. Toe ek my vraestel ingevul het het ek dit geeindig met: Help my asseblief.

Thankfully I never went to counseling, so I didn't make mistakes like that. On Friday, December 23, 2011, was a big turning point for me, it's when I decided I needed to begin helping other woman, and I filled out the Minister in Training Evaluation so I knew what I would need to learn to help women in crisis.

Dankbaar het ek nooit vir berading gegaan nie, so ek het nie sulke foute gemaak nie. Op Vrydag, 23 Desember, was ‘n groot keerpunt vir my, dit was toe dat ek besluit het dat ek nodig gehad het om ander vrouens te begin help, en ek het die Minister in Opleiding Evaluasie vorm ingevul so ek het geweet wat ek nodig gehad het  om vrouens in krisis te help.   

RMI has meant so much to me. When I applied to become a Minister in Training I wrote to the Team:

HMI het so baie vir my beteken. Toe ek aansoek gedoen het om ‘n Minister in Opleiding te word het ek aan die span geskryf:

My heart is so still so overwhelmed because of things I have learn about myself. It has made such a , difference in me, because I didn't know I was carrying all this stuff. It's been a challenge but what you all mean to me, words can't express. You all have help me to see what God has probably been trying to

My hart is nog so oorweldig oor dinge wat ek van myself geleer het. Dit het so ‘n verskil in my gemaak, omdat ek nie geweet het dat ek al hierdie goed gedra het nie. Dit was ‘n uitdaging maar wat julle almal vir my beteken kan woorde nie uitdruk nie. Julle het my almal gehelp om te sien wat God moontlik probeer het om  

show me but I couldn't sit still long enough to listen. You showed me it's not all about me and my marriage being restored, but it's more about helping others— thank you so much!

my te wys maar ek kon nie lank genoeg stil sit om te luister nie. Julle het my gewys dat dit nie alles oor my en my herstelde huwelik gaan nie, maar dit gaan oor om ander te help—baie dankie!

The reason I am interested in becoming a MITC "Minister in Training Candidate" is that even though I never thought of being a minister, I know I can encourage other women very well, even when I can't encourage myself. There have been many people who tell me that I needed to be a minister, but I thought "No, not me." But I really enjoyed just lifting people up, you know, it made me feel better when I did.

Die rede wat ek geinteresseerd is om ‘n Minister in Opleiding Kandidaat te word” is dat alhoewel ek nooit aan myself gedink het om ‘n minister te word nie, weet ek ek kan ander vrouens baie goed aanmoedig, selfs al kan ek myself nie aanmoedig nie. Daar was baie mense wat my vertel het dat ek ‘n minister moet word, maar ek het gedink “Nee, nie ek nie.” Maar ek geniet dit regtig net om mense se gees te lig, jy weet, dit het my beter laat voel wanneer ek dit gedoen het.   

NOW, after being here almost a month, and going through your first course, I now want to be what GOD wants me to be, and if it's being a minister, wow, it will be such a joy to know you made a different in one person life—that's joy!

NOU, na ek vir amper ‘n maand hier is, en deur julle eerste kursus gegaan het, wil ek wees wat GOD wil hê ek moet wees; en as dit ‘n minister is, wow, dit sal so vreugdevol wees om te weet dat jy ‘n verskil in een persoon se lewe gemaak het—dit is vreugde! 

When Jesus healed the ten lepers and only.  one came back, it make me look at myself. I want to be the one who came back and made the difference.

Toe Jesus die tien melaatse genees het en net een teruggekom het, het dit my na myself laat kyk. Ek wil die een wees wat terugkom en die verskil maak.

Now I need to confess that with all of this I tripped up! My husband continued to come to see me after seeing the changes in me, and we continued to see each other but against scripture, we started having sexual relations even though we were divorced. Deep down inside I knew it was wrong, which only led my husband to be confused between me and the other women. Then he left me again after 3 months after he had promised we were would marry. I was devastated.

Nou moet ek bieg dat met dit alles ek geval het! My man het voort gegaan om my te sien nadat hy die veranderinge in my gesien het, en ons het aangehou om mekaar te sien maar teen Die Woord, ons het begin om seksueel te word alhoewel ons geskei was. Diep binne het ek geweet dat dit verkeerd was, wat net gelei het dat my man verwar was tussen my en die ander vrou. Toe het hy my weer na 3 maande gelos na hy belowe het ons sou trou. Ek was verpletter.   

Surprisingly, this time I was okay, and knew I just needed more time with the LORD. I went through storm after storm, but God was always with me. I confessed my involvement with my FH to the RMIEW leaders, and I was immediately set free from guilt. Then I began to move forward and put all my focus on the Lord—completely letting go of my husband. I kept my mouth quiet, fasted and constantly prayed to be closer to Him. That's when He helped me learn to depend on Him and Him alone.

Verbasend, was dit  hierdie keer ok, en ek het geweet ek het meer tyd met die HERE nodig gehad. Ek het deur storm na storm gegaan, maar God was altyd by my. Ek het my betrokkenheid met my VM aan die RMIEW leier beken, en was onmiddelik vrygestel van skuld. Toe het ek begin om vorentoe te beweeg en al my fokus op die Here te plaas— en my man heeltemal te laat gaan. Ek het my mond stil gehou, gevas en aanhoudend gebid om nader aan Hom te wees.

It was at this time that I wanted even more to help other women with marital issues because I didn't want anyone to feel the way I was feeling. I wanted to share the peace I received after I finally put God first in my life and began seeking Him alone; not my husband or my children. I started trusting Him in everything because He wanted so much to be part of every situation my life (as well as yours).

Dit was toe dat ek selfs meer ander vrouens wou help met huweliks geskille omdat ek nie wou hê enige iemand moes voel soos wat ek gevoel het nie. Ek wou die vrede wat ek ontvang het deel nadat ek finaal God eerste in my lewe geplaas het en Hom alleen begin nastreef het; nie my man of my kinders nie. Ek het in Hom in alles begin vertrou omdat Hy so baie ‘n deel van elke situasie in my lewe wou wees (sowel as joune). 

The turning point came when my ex-husband and I began dating him again but I also found out about the OW, that she was still in my husband’s life.  I cried like never before to GOD, pouring my heart out to Him. I started talking to GOD and I told Him how I was feeling (not anyone else) and that I wasn't going to stop crying out to Him and He helped me.

Die keerpunt het gekom toe my eks-man en ek begin uitgaan het maar ek het ook oor die AV uitgevind, dat sy nog steeds in my man se lewe was. Ek het soos nooit vantevore voor GOD gehuil nie, en my hart aan Hom uitgestort. Ek het begin om met GOD te praat en Hom vertel hoe ek gevoel het (nie enige iemand anders nie) en dat ek nie sou ophou om by Hom te huil en Hy het my gehelp. 

As I said before, He first led me to find Restore Marriage Ministries and I knew it was GOD’s will to restore my marriage after I saw the heading “How God Can and Will Restore Your Marriage."  I ordered the book and discovered God’s principles, and I learned how I had violated so many of them, which brought me to my KNEES. I immediately asked God to forgive me and went to all five of my children and confessed my faults instead of my husband’s faults as I had done in the past. Then I was led to contact my former husband and apologize for everything. HE said that he had forgiven me a long time ago.

Soos wat ek vantevore gesê het, Hy het my gelei om Herstel Huweliks Ministeries te vind en ek het geweet dat dit God se wil was om my huwelik te herstel nadat ek die hoof opskrif “Hoe God Jou Huwelik Kan en Sal Herstel” gesien het . Ek het die boek bestel en God se beginsels ontdek, en ek het geleer oor hoe ek so baie van hulle oortree het. Wat my op my KNIEË gebring het. Ek het onmiddelik vir God gevra om my te vergewe en na al vyf van my kinders toe gegaan en oor my foute gebieg in plaas van my man sin soos ek in die verlede gedoen het. Toe was ek gelei om my vorige man te kontak en vir alles om verskoning te vra. Hy het gesê dat hy my ‘n lang tyd terug vergewe het.

Ladies, God is AWESOME!  I first would like to thank God for what He is doing in my life and KNOW this; I had nothing to do with this. NOTHING!

Dames, God is ONTSAGWEKKEND! Ek wil eerstens God bedank vir wat Hy in my lewe doen en WEET dit; ek het niks daarmee te doen nie. NIKS

On March 8, 2013, my marriage was restored! YES it really!  MINE! I was remarried on March 8th and believe it or not. Just before we remarried, my husband began opening up his heart to me and spending time with me but this time without us being intimate—I just couldn’t believe he wanted to wait too. WOW!  God knows how to turn things around!!!

Op 8ste Maart, 2013, is my huwelik herstel! JA regtig! MYNE! Ek is op 8ste Maart weer getroud en glo dit of nie. Net voor ons weer getroud is, het my man sy hart na my toe oopgemaak en tyd saam my spandeer maar hierdie keer sonder dat ons intiem was—ek kon nie glo dat hy ook wou wag nie. WOW! God weet hoe om dinge om te keer!!!

My husband even apologized and confessed that he never wanted to leave me. I can’t express enough how long I was not ready for all of this and why I asked the Lord if it is His will and He if wanted us to be remarried, then have my husband ask me again—and to my amazement—he did!

My man het ook om verskoning gevra en gebieg dat hy my nooit wou los nie. Ek kan nie genoeg uitdruk hoe lank en nie vir dit alles gereed was nie en die Here gevra of dit Sy wil is en of Hy wou gehad het dat ons weer moet trou, en om dan my man te kry om my weer te vra—en tot my verwondering—het hy! 

Yes, I still have a lot of work to do, but my GOD has got me. Ladies God is AWESOME and He is all we need.

Ja, ek het nog steeds baie werk om te doen, maar GOD het my. Dames God is ONTSAGWEKKEND en Hy is al wat ons nodig het.

Dear friend, never think the Lord doesn't hear your cries, He does. We can't help, but God is faithful in every area you need Him in. You see, this is why you are here now because He's heard you cry. Be ready to grow and know that everyone in this ministry loves and cares for you.

Liewe vriendin, moet nooit dink dat die Here nie jou uitroep hoor nie, Hy doen. Ons kan nie help nie, maar God is getrou in elke gebied waar jy Hom nodig het. Jy sien, dit is hoekom jy nou hier is omdat Hy jou roep gehoor het. Wees gereed om te groei en weet dat almal in hierdie ministerie lief vir jou is en vir jou omgee.

"Dear Jesus, guide and help this woman and let her know that, there's nothing to impossible for You and You are their new Husband now and trust You only. AMEN"

“Liewe Jesus, lei en help hierdie vrou en laat haar weet dat, daar niks onmoontlik vir U is nie en dat U nou haar nuwe Man is en alleen net op U moet vertrou. AMEN”

Be Blessed.

Wees geseen.

~Sabrina in Georgia, RESTORED

~Sabrina in Georgia, HERSTEL

The Journey finding

Die Reis om 

My Heavenly Husband

My Hemelse Man te Vind

  • There are some who don’t believe in God.
  • Daar is sommige wat nie in God glo nie.
  • Others who only know a God who doesn’t care about us, the God of the Old Testament.
  • Ander wat net ‘n God ken wat nie oor ons omgee nie, die God van die Ou Testament.
  • Others know God as their Father in differing degrees; some fear Him, others know Him as kind and loving.
  • Ander ken God as hulle Vader in uiteenlopende grade; sommige vrees Hom, ander ken Hom as goedhartig en liefdevol.
  • But it’s not until you know and experience a HH “Heavenly Husband” that you will no longer long or need an  earthly husband.
  • Maar dit is nie totdat jy ‘n “Hemelse Man” ken en ervaar dat jy nie meer na ‘n aardse man hunker of hom nodig hê nie.

* Without the Lord as your Husband—you will continue to long and look for a man and stay vulnerable to wounds not intended for His bride—YOU!

*Sonder die Here as jou Man—sal jy voortgaan om te hunker na ‘n man en kwesbaar vir wonde te bly wat nie vir Sy bruid bedoel was nie—JY!  

“Mr. God”

“Mnr. God”

I’m going to start this lesson with the PR “praise report” below, which is a common mindset that prevents women from experiencing the Lord as her Husband.

Ek gaan hierdie les begin met die LV “lof verslag” hier onder, wat ‘n algemene denkwyse is wat vrouens voorkom om die Here as haar Man te ervaar. 

The PR actually helped us pinpoint and understand how your upbringing can influence or block the relationship that each of you deserves—having a Heavenly Husband. In her praise report, Yvonne referred to God, rather than her HH like many women use (but even when we see women use HH, we often don’t see the kind of close Heavenly Husband relationship in her life— but we will explain more about this later).

Die LV het ons eintlik gehelp stippunt en verstaan hoe jy groot geword jou verhouding kan beinvloed of blok—deur ‘n Hemelse Man te hê. In haar lof verslag,  Yvonne het na God verwys, eerder as haar HM soos wat baie vrouens gebruik (maar selfs wanneer ons sien dat vrouens HM gebruik, sien ons dikwels nie die noue Hemelse Man verhouding in haar lewe nie—maar sal meer later daaroor verduidelik).    

So, used by permission, we want you to see what He showed us, and what led to Yvonne finding her Heavenly Husband, which she ended her praise report with:

So, gebruik met toestemming, wil ons hê jy moet sien wat Hy ons gewys het, en wat gelei het tot Yvonne wat haar Hemelse Man vind, waarmee sy haar lof verslag geeindig het:

I want my heart to be hidden so deep within my Lord. Do you?

Ek wil hê dat my hart so diep binne U my Here weggesteek word. Wil jy?  

Each time she used the name God, He told us to put Mr. in front of it and change the font to red.

Elke keer wat sy die naam van God gebruik het, Het Hy vir ons gesê om Mnr. voor dit te plaas en die kleur na rooi  te verander.

I want to Praise Mr. God for His love and faithfulness and protection.

Ek wil Mnr. God loof vir Sy liefde en betroubaarheid en beskerming.

In the beginning of the month Mr. God was constantly showing me through His word that He is my protection. That I should find rest in Him. That I should hide in Him. So I asked, Mr. God is there something coming?

In die begin van die maand het Mnr. God ons die heel tyd deur Sy woord gewys dat Hy my beskerming is. Dat ek rus in Hom moet vind. Dat ek in Hom moet wegkruip. So ek het gevra, Mnr. God is daar iets wat kom?

So immediately I started fearing instead of trusting. It took me a few days to allow Mr. God to calm my fears and just in time for a few trials that came one after another.

So onmiddelik het ek begin vrees in plaas daarvan om te vertrou. Dit het my ‘n paar dae geneem vir  Mnr. God om my vrese te kalmeer en net in tyd vir ‘n paar beproewings wat die een na die ander gekom het.

So when all the trials came and some were just a series of small things that went wrong and others were things that I really hoped would not happen to me. Let me just tell you about a few so you can understand:

So toe al die beproewings kom en sommige was ‘n reeks van klein dinge wat verkeerd gegaan het en ander was dinge wat ek regtig gehoop het nie met my sou gebeur nie. Laat my jou net vertel van ‘n paar sodat jy kan verstaan: 

This all happened within a week of each other. My EH wanted to come back and went to break up with the OW and never did. Returned the next day to fetch the children as if nothing happened. Then suddenly he took the children to meet her without me knowing and he went with her on holiday to our honeymoon spot and came back and told me about it. Through all this my dog got bitten and almost died of the blood loss and my electricity was cut off for 2 days.

Dit het alles binne ‘n week van mekaar gebeur. My AM wou terugkom en het gegaan om  met die AV op te breek maar hy het nooit nie. Hy het die volgende dag terug gekom om die kinders te kom haal asof niks gebeur het nie. Toe het hy skielik die kinders gevat om haar te ontmoet sonder dat ek daarvan weet en hy het met vakansie gegaan saam haar waar ons op wittebrood was en teruggekom en my daarvan vertel. Deur dit alles was my hond gebyt en is amper dood as gevolg van die bloed verlies en my elektrisiteit is vir 2 dae afgesny.  

In all of this Mr. God was faithful letting me know exactly what was coming and when it happened I wasn't surprised.

In alles was Mnr. God betroubaar deur my te laat weet presies wat oppad was en toe dit gebeur was ek nie verbaas nie. 

I knew Mr. God was there carrying me through the worst and as I was in a period of fasting, I knew I could trust Him for everything.

Ek het geweet Mnr. God was daar en het my deur die ergste gedra en ek was in ‘n periode van vas ek het geweet ek kon op Hom vir alles vertrou.

As I was fasting and everything happened around me, I was growing closer and closer to Mr. God. I was clinging to Him with everything I had. Every time I cried out, Mr. God would comfort me with His word.

Soos wat ek gevas het en alles om my gebeur het, het ek nader en nader aan Mnr. God  gegroei. Ek het aan Hom vasgeklou met alles wat ek gehad het. Elke keer wat ek uitgeroep het, het  Mnr. God my met Sy woord getroos.

During this time Mr. God was also showing me a sin I committed and although I did ask Mr. God for forgiveness, I had to confess to my EH. For the longest time I tried to avoid it. Ignoring that small still voice of Mr. God. I couldn't anymore and did the right thing last night. Mr. God showed me that all that kept me from confessing was my own pride and Mr. God had to break that out of me. He made everything go smooth and I so love Mr. God for making it so easy on me when I really did not deserve it as I have sinned against Mr. God.

Gedurende hierdie tyd het Mnr. God my ‘n sonde gewys wat ek gepleeg het en alhoewel ek Mnr. God om vergiffenis gevra het, moes ek die sonde aan my AM bieg vir die langste tyd het ek probeer om dit te vermy. Ek het die klein stil stem van Mnr. God ignoreer. Ek kon nie meer nie en het gisteraand die regte ding gedoen. Mnr. God  het my gewys dat wat my verhoed het om te bieg was my eie trots en  Mnr. God moes dit uit my breek. Hy het alles so glad gemaak en ek is so lief vir Mnr. God dat hy dit maklik vir my gemaak het en ek het dit regtig nie verdien nie omdat ek teen Mnr. God  gesondig het. 

Ladies, fasting is so important if you want a close relationship with Mr. God and to be honest, trials is also necessary for a close relationship with Mr. God. Mr. God wants to bless us so much more than we think or dream but for me it is more important to do His will because I want to spend eternity with Him.

Dames, vas is so belangrik as jy ‘n noue verhouding met Mnr. God wil hê en om eerlik te wees, beproewings is ook nodig vir ‘n noue verhouding met Mnr. God. Mnr. God wil ons so baie seën baie meer as wat ons kan dink of droom maar vir my is dit meer belangrik om Sy wil te doen omdat ek die ewigheid met Hom wil spandeer.

In the last few weeks I have learned so many valuable lessons. One of them was the importance of putting all my trust in Him and not man. The Lord is so precious to me. Without Him this road I am traveling would not have been possible. He has a reason for every little thing that happens to you. You just need to trust that He does. Not feeling but knowing.

In die laaste paar weke het ek baie waardevolle lesse geleer. Een van hulle was die belangrikheid om al my vertroue in Hom en nie mens te plaas nie. Die Here is so kosbaar vir my. Sonder Hom is die pad waarop ek reis nie moontlik nie. Hy het ‘n rede vir elke klein dingetjie wat met jou gebeur. Jy moet net vertrou dat Hy doen. Nie om te voel nie maar om te weet.  

I read a wonderful quote today that said: "A woman's heart should be hidden so deep in God that a man will have to find Him before he can find her." So beautiful. I want my heart to be hidden so deep within my Lord. Do you?

Ek het ‘n wonderlike aanhaling vandag gehoor wat sê: “‘n Vrou se hart moet so diep in God weggesteek wees dat ‘n man Hom eerste sal moet vind voor hy haar kan vind.” So pragtig. Ek wil hê my hart moet so diep binne my Here begrawe word. Wil jy? 

And what also revealed to us that she wasn’t just using a different name for the same Person, throughout she is experiencing a “far off” God, who is waiting to judge her and the rest of the world.  I so love Mr. God for making it so easy on me when I really did not deserve it as I have sinned against Mr. God.

En wat dit ook te voorskyn gebring het was dat sy nie net ‘n verskillende naam vir dieselfde Persoon gebruik het nie alhoewel sy ‘n “verwyderde” God ervaar het, wat wag om haar en die res van die wêreld te oordeel. Ek is so lief vir Mnr. God omdat Hy dit maklik vir my gemaak het toe ek dit regtig nie verdien het nie omdat ek teen Mnr. God  gesondig het.

As the Lord’s bride, Yvonne would not think like this, but would simply be grateful for her Husband’s love, not contemplating whether she deserved it or not, nor how she “sinned.”

As die Here se bruid, sou Yvonne nie so dink nie, maar sal eenvoudig dankbaar wees vir haar Man se liefde, en nie oorweeg of sy dit verdien het of nie, of hoe sy “gesondig” het nie.

There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love"—1 John 4:18  

Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie”—1 Johannes 4:18

This means, if you don’t have a relationship with Him as a Husband like Yvonne didn’t have, and instead you too have a “far off” God, then it makes it very difficult or nearly impossible to let go of your EH “earthly husband.”

Dit beteken, as jy nie ‘n verhouding het met Hom as ‘n Man soos Yvonne nie gehad het nie, en in plaas daarvan ‘n “verwyderde” God het, dan maak dit dit baie moeilik of amper onmoontlik om nie van jou AM “aardse man” te laat gaan nie.

Most of you realized that the coldness your husband had towards you was due to the new woman he found to replace you. Most likely your husband would not have rejected you IF you were all he had or could have, right? So your husband was sure to get someone (or many women) who willingly would fulfill the needs a man has.

Meeste van julle besef dat die kilheid wat jou man teenoor jou het is as gevolg van die nuwe vrou wat hy gevind het om jou te vervang. Heel waarskynlik sou jou man jou nie verwerp het AS jy alles was wat hy wou gehad het of kon hê, reg? So jou man was seker om iemand (of baie vrouens) te kry wat gewillig die behoeftes vervul wat ‘n man benodig.

It’s the same with you, if you are NOT able to get your needs met (to feel loved and secure and provided for and listened to and understood) you, too, will never ever be able to fully let go of your EH—which shows up in how much you talk about him. It’s very much like a teenage girl who talks and thinks and writes and dreams about the guy she likes (especially a guy who doesn’t like her) does!  And you know from being a teenager that when some guy knows you like him, he is often more cruel.

Dit is dieselfde met jou, as jy NIE in staat is om jou benodighede vervul te hê nie (om liefde en sekuriteit te voel en voorsiening en na geluister en verstaan) sal jy, ook, nooit in staat wees om ten volle van jou AM te laat gaan nie—wat deur wys in hoeveel jy van hom praat. Dit is baie dieselfde as ‘n tiener meisie wat praat en skryf en droom oor die ou waarvan sy hou (spesiaal ‘n ou wat nie van haar hou nie) doen! En jy weet uit jou tiener dae dat wanneer een of ander ou weet jy hou van hom, is hy dikwels meer wreed.  

It’s the same with a husband. It wasn’t until my husband and many other women (now with restored husbands) sensed their wives were no longer interested and could sense she was “in love” with someone else that things changed. And as we say in many lessons, even if you say and profess you’ve let go, it’s not until a EH sees it in his wife’s face that “she’s in love” and “in love with Someone else” that it gets his attention. And no amount of professing can change it. It’s something that is deep down that you can’t pretend. Even we can clearly see it in a PR when you can’t stop yourself from the mentioning of your EH and your focus is still on events that are the most important to you—because they involve him.

Dit is dieselfde met ‘n man. Dit was nie tot my man en baie ander vrouens (nou met herstelde mans)  ‘n gevoel gehad het dat hulle vrouens nie meer geinteresseerd is nie en kon aanvoel dat sy “verlief” was op iemand ander dat dinge vernder het. En soos wat ons in baie lesse sê, selfs as jy sê en verklaar dat jy laat gaan het, dit is nie totdat jou AM dit in sy vrou se gesig sien dat “sy verlief” is en “verlief op Iemand anders” dat dit sy aandag kry nie. En geen getal van verklaring kan dit verander nie. Dit is iets wat diep onder is wat jy nie kan voorgee nie. Selfs wanneer ons dit duidelik in ‘n LV sien wanneer jy jouself nie kan keer om jou AM te noem nie en jou fokus nog steeds op gebeure is wat die mees belangrik vir jou is—omdat dit hom betrek.

What helped Yvonne find her HH is what we wrote to her:

Wat Yvonne gehelp het om haar HM te vind is wat ons aan haar geskryf het:

1/28/14 Morning Yvonne,

1/28/14 More Yvonne, 

While SG about how to help you in your RJ the Lord led me to this verse:

Terwyl ek die HN oor hoe om jou in jou HR te help het die Here my na hierdie verse toe gelei:

“And then I will declare to them, ‘I never knew you...’” (Matt. 7:21, 23). This word “knew” is a term of “intimacy” and it's the very same word that was used when a man “knew” his wife in the Bible.

“Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie…”’ (Matt. 7:21,23). Die woord “geken” is ‘n terme van “intimiteit” en dit is dieselfde woord wat gebruik was in die Bybel wanneer ‘n man sy vrou “geken” het. 

While reading your PR I noticed over and over who you were referring to, God which is like calling Him, Mr. God: Someone you are formally acquainted with but far from having a close intimacy with a Husband.

Toe ek jou LV gelees het het ek oor en oor agter gekom na wie jy verwys het, God wat dieselfde is as om Hom, Mnr. God te noem: Iemand wat jy formeel ken maar ver van ‘n intieme verhouding met ‘n Man. 

"Your testimonies also are my delight; they are my counselors"—Psalm 119:24

“U verordeninge is my vreugde, hulle is my raadgewers”—Psalm 119:24

On Monday, 2/17/14, Daily Encourager “"Burden Lifted!" is a wonderful testimony that I hope will help you overcome this so you can be free to really feel you are His bride and will naturally not only call Him by a different name, but in your alone time you may even begin calling Him names like Darling, Sweetheart or something else endearing.

Op Maandag, 2/17/14, se Daaglikse Aanmoediger “Las Gelig” is ‘n wonderlike getuienis wat ek hoop jou sal help om dit te oorkom sodat jy vry kan wees om regtig te voel dat jy Sy bruid is en natuurlik Hom nie net by ‘n ander naam noem nie, maar in jou alleen tyd mag jy Hom dalk selfs name soos Liefling, Skattebol of iets anders innemend noem.  

Reread your PR to see the difference, also that your Husband won't break His bride, nor will you feel you don't deserve anything, but instead He'll gently hold you by the hand until worthiness is not even a consideration. ~ Erin

Lees weer jou LV om die verskil te sien, ook dat jou Man nie Sy bruid sal breek nie, nog minder sal jy voel dat jy niks verdien nie, maar in plaas daarvan sal Hy jou sagkens by die hand hou totdat waardigheid nie eens ‘n oorweging is nie. ~ Erin

Less than 2 weeks later we got another praise report:

Minder as 2 weke later het ons nog ‘n lof verslag gekry:

2/11/14 “My Beloved is Mine and I am His”

2/11/14 “My Beminde is Myne en ek is Syne”

The Lord is good and so very precious to me. I have been on a fast asking the Lord to please show me how I can have more of Him. How I can put Him first in EVERYTHING. During the fast, I went through some trials and now that I look back they were actually not that bad. Oh ye of little faith.

Die Here is goed en so baie kosbaar vir my. Ek was op ‘n vas en het die Here gevra om my asseblief te wys hoe ek meer van Hom kan hê. Hoe ek Hom in ALLES eerste kan plaas. Gedurende die vas, het ek deur beproewings gegaan en nou dat ek terugkyk was hulle tog nie o erg nie. O julle kleingelowiges. 

In order for you to really understand what I am talking about I will need to give you some background information. I live in South Africa, the very Southern tip of Africa. In my country we have 11 official languages (no it is not a typing error, 11) of which one is my mother tongue, Afrikaans. The way we are taught to respect elderly people and even strangers is by addressing them as "U" (the closest translation I can get to that would be "thee, thy or thou". So imagine in the English language meeting someone on the street and saying "Hello, how are thee?. (Something out of Shakespeare) LOL.

Om jou in staat te stel om te verstaan waarvan ek praat moet ek jou agtergrond informasie gee.  Ek woon in Suid Afrika, die mees Suidelike punt van Afrika. In my land het ons 11 offisiële tale (nee dit is nie ‘n tikfout nie, 11) waarvan een my moeder tong, Afrikaans is. Die manier wat ons geleer word om ouer mense te respekteer en selfs vreemdelinge is deur hulle te adresseer as “U” (die naaste vertaling wat ek kan kry sou “thee, thy of thou” wees. So stel jou voor in die Engelse taal om iemand op die straat te ontmoet en te sê “Hello, how are thee?. (Iets uit Shakespeare) LOL. 

So, while I was praying to the Lord for guidance to grow closer to Him, I got an email asking me to read through an Afrikaans translation of the first chapter of the RYM so RMIEW could begin having lessons in Afrikaans. So, as the book was already translated, I took the "old translation", the "new translation" and the English version and compared them. What really stood out for me is how the new translation did away with "thee, thou, thy" and replaced it with "you". For example: instead of saying "How God can and will restore THY marriage", it said "How God can and will restore YOUR marriage". I think you get the picture:). Now replacing the "thy" with "you" made it more personal and intimate for me. So there the first seed was planted…

So, terwyl ek besig was om vir die Here te bid vir leiding om nader aan Hom te groei, het ek ‘n epos gekry wat gevra het dat ek deur die Afrikaanse vertaling van die eerste hoofstuk van die HJH boek kan lees sodat RMIEW kon begin om lesse in Afrikaans te gee. So, omdat die boek alreeds oorvertaal was, het ek die “ou vertaling”, die “nuwe vertaling” en die Engelse weergawe vergelyk. Wat regtig vir my uitgestaan het is hoe die nuwe vertaling weggedoen het met “thee, thou, thy” en vervang het met “jou”. By voorbeeld: In plaas van om te sê “How God can and will restore THY marriage”,sê dit  “How God can and will restore YOUR Marriage”. Ek dink julle kry die preentjie :). Nou om die “thy” met “you” te vervang het dit meer persoonlik en intiem vir my gemaak. So daar was die eerste saad geplant...      

While hoping that my fast would bring me to a closer relationship with my Husband, instead what happened is He started to feel further and further apart. I wrote a Praise Report and these feelings could clearly be seen it the Praise Report. Oh but God…

Terwyl ek gehoop het dat my vas my tot ‘n nader verhouding met my Man sou bring, in plaas daarvan wat gebeur het is dat Hy verder en verder apart begin voel het. Ek het ‘n Lof Verslag geskryf en hierdie gevoelens kan duidelik gesien word in die Lof verslag. O maar God...   

I got a message from Erin giving me some advice on how the way I addressed the Lord was so formal, like calling Him “Mr. God” and as I read the message again, I prayed for wisdom and suddenly the translation I read came to mind again and I then I found myself asking: In my prayer closet, would I call my Husband "thee", would I call my Best Friend "thy" would I call the Lover of my soul "thou". The answer came back NO every time.

Ek het ‘n boodskap by Erin gekry waar sy my advies gegee het oor hoe ek die Here so formeel adresseer het, soos om Hom “Mnr. God” te noem en toe ek die boodskap weer gelees het, het ek vir wysheid gebid en skielik het die oorvertaling wat ek gelees het weer in my gedagtes opgekom en toe het ek myself gevind vra: In my gebeds hoekie, sou ek my man “thee” genoem het, sou ek my Beste Vriend “thy” noem sou ek die Liefhebber van my siel “thou” noem. Die antwoord het elke keer NEE teruggekom.    

This was a big step for me going against the way I was raised and at first it felt very awkward. What is so strange is that if I would pray in English I would call the Lord You, but in Afrikaans it just felt weird.

Dit was ‘n groot stap vir my om teen die enigste manier wat ek groot geword het te gaan en in die begin het dit baie ongemaklik gevoel. Wat so vreemd is is dat wanneer ek in Engels gebid het het ek die Here Jou genoem, maar in Afrikaans het dit net eienaardig geklink.

Through the leading of the Holy Spirit I persisted and WOW, the change in our relationship. Now I know Him and He knows me!

Deur die leiding van die Heilige Gees het ek volgehou en WOW, die verandering in ons verhouding. Nou ken ek Hom en Hy ken my!

My dearest dearest Lord, is my Husband who provides for me. He is my Friend to whom I can talk to and share something funny with. He is my Confidant who I can share my secrets with. He is my Counselor when I need wisdom to make a decision. He is my Strong Tower when I need shelter and soooooooooo much more!

My liewe Here, is my Man wat vir my voorsien. Hy is my Vriend met wie ek kan praat en iets snaaks mee kan deel. Hy is my Vertroueling met wie ek my geheime kan deel. Hy is my Raadsman wanneer ek wysdom nodig het om ‘n besluit te maak. Hy is my Sterk Toring wanneer ek skuiling nodig het en soooooooooveel meer!

Now I can come to His throne with boldness, because I belong there. I can walk with my head held high, not because I am better than others, but because I am a woman filled with the Holy Spirit.

Nou kan ek na Sy troon toe kom met moed, omdat ek daar behoort. Ek kan loop met my kop omhoog, nie omdat ek beter is as ander nie, maar omdat ek ‘n vrou is wat gevul is met die Heilige Gees.  

My sins are forgiven and my past is just that, the past. I can use it at reference for my testimony but I won't regret it because the path I was on lead me to Him. Now my future is His.

My sondes is vergewe en my verlede is net dit, die verlede. Ek kan dit gebruik as verwysing vir my getuienis maar ek sal nie spyt hê nie omdat die pad waarop ek was my na Hom toe gelei het. Nou is my toekoms Syne. 

I can face any trial, not because Jesus is holding my hand, but because His arm is around me and I am resting my head on His shoulder and looking at His face in awe as He is looking lovingly down at me while we walk this path to eternity…

Ek kan enige beproewing in die gesig staar, nie omdat Jesus my hand vashou nie, maar omdat Sy arm om my is en ek my kop op Sy skouer rus en deur na Sy gesig te kyk in verwondering soos wat Hy liefdevol af na my kyk terwyl ons hierdie pad na die ewigheid loop...

And it’s not just that our ministers understand and embrace this principle— there isn’t a more important lesson than this one “Finding My Heavenly Husband” because it’s what my entire ministry has been about. From day one, the focus and desire of my heart has been to share with other women Who will change her life and replace her sorrow with joy!

En dit is nie net dat ons ministers die beginsel verstaan en omarm nie—daar is nie ‘n belangriker les as hierdie een “Vind My Hemelse Man” omdat dit is waaroor my hele ministerie gaan. Van dag een af, is die fokus en begeerte van my hart om met ander vrouens te deel Wie haar lewe sal verander en haar smart met vreugde vervang! 

Psalm 30:5—

Psalm 30:5—

”Weeping may last for the night, but a shout of joy comes in the morning.”  

“Waarlik, sy toorn duur net ‘n oomblik, maar sy goedheid lewenslank.” 

Since becoming the Lord’s bride and still being called to have a ministry that reads horribly painful details from women who are abandoned, brokenhearted, used, abused, neglected and cheated on—it means I’d either have to be thick-skinned to be able to read them without becoming sad and depressed. Or, I can see the good in it. Instead of being sad, I am instead excited—because I know there IS a solution, I know there IS hope, and I know that each and EVERY woman who comes to us in despair and rejected—can be comforted and LOVED the way she deserves to be LOVED— by a Man who is longing to be her Husband!

Vandat ek die Here se bruid geword het en nog steeds geroep is om ‘n ministerie te hê wat aaklige pynlike besonderhede van vrouens lees wat verlate, gebroke, gebruik, misbruik en op wie gekul is—beteken dit dat ek eerder dikhuidig moet wees om in staat te wees om hulle te lees sonder om treurig en depressief te raak. Of, ek kan die goeie daarin sien. In plaas daarvan om treurig te wees, word ek eerder opgewonde—omdat ek weet dat daar ‘n oplossing IS, ek weet daar IS hoop, en ek weet dat ieder en ELKE vrou wat na ons toe kom in wanhoop en verworpe—kan getroos word en BEMIN die manier was sy verdien om BEMIN te word—deur ‘n Man wat hunker om haar Man te wees!   

Yet, the same trouble that most of them are facing, is the same issue that we and He are facing.

Tog, dieselfde moeilikheid wat meeste van hulle in die gesig staar, is dieselfde wat ons en Hy in die gesig staar. 

Most women come to RMIEW because there is an OW in her EH life, while, at the very same time, each of you are committing the same unfaithfulness, with an OM. Your other man is your earthly husband, your EH, that you can’t stop speaking about, wanting to be with, wanting to be restored to, yet, is still hurting and rejecting you. At the same time, you continue to treat your Heavenly Husband the very same way that your EH is treating you. And just as your EH believes he can’t help it and doesn’t even want to be free from the OW—the same is true for many of you. This, I have trouble understanding. On one hand there is The Man who died for you, who paid the price so you would no longer live in slavery. And yet, the man who continues to reject and hurt you is who you continue to seek.

Meeste vrouens kom na RMIEW toe omdat daar ‘n AV in haar AM se lewe is, terwyl, op dieselfde tyd, pleeg elke een van julle dieselfde ontrou, met ‘n AM. Jou ander man is jou aardse man, jou AM, oor wie jy nie kan ophou praat nie, wil by wees, wil herstel wees, tog jou nog steeds seeermaak en verwerp. Op dieselfde tyd, gaan jy voort om jou Hemelse Man dieselfde te behandel as wat jou AM jou behandel. En net soos jou AM glo dat hy dit kan nie kan verhelp nie en nie eens vry wil wees van die AV nie—is dit waar vir so baie van julle is. Dit, het ek ‘n probleem mee om te verstaan. Aan die een hand is daar die Man wat gesterf het vir jou, die prys betaal het sodat jy nie meer in slawerny hoef te lewe nie. En tog, die man wat aanhou om jou te verwerp en seer te maak is die man na wie jy hunker.  

“She will pursue her lovers, but she will not overtake them; and she will seek them, but will not find them. Then she will say, ‘I will go back to my first Husband [the Lord], for it was better for me then than now!’”— Hosea 2:7

“Daarom gaan Ek haar pad versper met doringtakke en haar afkamp sodat sy nie haar planne kan uitvoer nie, en as sy dan haar minnaars probeer opsoek en hulle nie raakloop nie, hulle soek en hulle nie kry nie, sal sy dalk sê: “Ek sal na my eie man toe teruggaan, want ek was by hom beter versorg as nou!”—Hosea 2:5

God has done everything He can to remove this OM “other man” from your life so you would be faithful to His Son:

God het alles gedoen wat Hy kan om die AM “ander man” uit jou lewe te verwyder sodat jy getrou aan Sy Seun kan wees:

“You [God] have removed lover and friend far from me; My acquaintances are in darkness”—Psalm 88:18

“U laat my vriende en my bure ver van my af staan, die duisternis van die dood is my geselskap”—Psalm 88:18

“You [God] have removed my acquaintances far from me; You have made me an object of loathing to them; I am shut up and cannot go out”—Psalm 88:8

“U [God] laat my bekendes ver van my af staan en maak my vir hulle iets afskuweliks”—Psalm 88:9

And yet, the OM, who has been unkind, unfaithful to you is who you still long for. 

En tog, die AM, wat onvriendelik, ontrou aan jou was is die een waarna jy steeds hunker. 

SAVIOR

REDDER

True, some of you have embraced the Lord as your Savior and have even made it far enough along in your Restoration Journey that He has or is becoming your Lord, because you are beginning to obey Him.

Werklik, sommige van julle het die Here as julle Redder omarm en het dit selfs ver genoeg gemaak in julle Herstel Reis dat Hy besig is om julle Here te word, omdat julle begin het om Hom te gehoorsaam.

“Why do you call me Lord and not do what I say?” Luke 6:46

“Watter sin het dit dat julle my aanspreek met ‘Here, Here!, en nie doen wat ek sê nie?”Lukas 6:46 

‘Not surprisingly, this may seem like it would be enough, but it’s not. It’s falling so short of what He has for you, like living on the wrong side of the Jordan and not crossing over to the Promised Land.

‘Nie verbasend, mag dit  lyk asof dit genoeg is, maar dit is nie. Dit val so kort van wat Hy vir jou het, soos om aan die verkeerde kant van die Jordaan te wees en nie oor te stap na die Beloofde Land toe nie.   

The LORD wants you even more AND He wants EVEN more FOR you.

Die HERE wil jou selfs meer hê EN Hy wil selfs meer VIR jou hê.l

And it’s due to this lack that has gotten the church in trouble. She seeks after other gods and money and fame and methods to help the lost and dying of this world. But she can’t give what she doesn’t have. Remember, He was speaking to the church when He said “But I have this against you, that you have left your first love.” Revelations 2:4.

En dit is as gevolg van hierdie tekort wat die kerk in die moeilikheid is. Sy hunker na ander gode en geld en roem en metodes om die verlore en die wat doodgaan in hierdie wêreld te help. Maar sy kan nie gee wat sy nie het nie. Onthou, Hy was besig om met die kerk te praat toe Hy gesê het “Maar ek het dít teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie.” Openbaring 2:4. 

He desperately wants to free you from the pain and rejection and fear and every lack of need you have. And it’s not just for your sakes, because He wants it for your children’s sake (grown, young or not yet born). He wants children to experience the joy and blessings and anointing of having a Father, the Father to the fatherless (Psalm 68:5) so that not only are they NOT being raised by a single brokenhearted mom, thus filling that void through peers and drugs and sex, then acting out in violence to deaden the pain. And this destructive course that most young people are on can only change if they have a mother who finds a replacement Father, by having a Heavenly Husband, so there can be peace in their home so the children can begin flourishing in every area of their lives—not in spite of— but due to the difficulties He is bringing them through!

Hy wil desperaat jou vrymaak van die pyn en verwerping en vrees en elke tekort en behoefte wat jy het. En dit is nie net vir julle eie beswil nie, omdat Hy dit vir jou kinders se onthalwe ook wil hê (volgroei, jonk of nog nie gebore nie). Hy wil hê dat kinders die vreugde en seëninge moet ervaar om ‘n Vader te hê, die Vader van die vaderloos (Psalm 68:5) sodat hulle NIE net opgebring word deur ‘n enkel gebroke hart ma nie, en dus daardie leemte met hulle portuur groep en dwelms en seks, vul nie en dan geweldadig raak om die pyn te verdoof. En hierdie vernietigende koers waarop meeste jong mense is kan net verander as hulle ‘n ma het wat ‘n Vader vervanger het, deur ‘n Hemelse Man te hê, sodat daar vrede in hulle huis kan wees sodat die kinders in eke area van hulle lewens kan floreer—nie ten spyte van—maar as gevolg van die moeilikhede waardeur Hy hulle bring!

“But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people.” 1 Peter 2:9.

“Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is.” 1 Petrus 2:9. 

We see the fruits of this throughout our Praise Reports, from Michelle’s grown children who are being baptized, to Rose’s autistic son who sings about Jesus. Everyone is still amazed and in awe of my own children who each have a passion for the Lord and honestly profited because of what they went through and are going through as adults and parents themselves. 

Ons sien die vrugte daarvan deur ons Lof Verslae, van Michelle se volgroeide kinders wat gedoop word, tot Rose se outistiese seun wat oor Jesus sing. Almal is nog verstom en met ontsag vervul oor my eie kinders wat elkeen ‘n passie vir die Here het en eerlik voordeel getrek het as gevolg van wat hulle deurgemaak het en deurmaak as volwassenes en ouers hulleself.

Don’t your children deserve to no longer be abandoned and neglected and hurting children—but be children who are blessed—all because their mothers chose to become His bride?!?!

Verdien jou kinders nie om nie meer verlate en verwaarloos en kwetsende kinders te wees nie—maar  kinders wees wat geseën is—net omdat hulle moeders gekies het om Sy bruid te word?!?!

If you’re still hurting and fearful, it’s due entirely to your unfaithfulness to your Husband .

As jy nog steeds seerkry en vol vrees is, is dit as gevolg van jou ontrouheid aan jou Man.

Like most of the Restored Marriage Testimonies you hear, there was a time after my restoration that I felt there was something missing from my life. I remembered hearing a song that reminded me of how amazing I felt years earlier, when I had no EH but only my Heavenly Husband and I longed for those days. Atarah experienced it too.

Soos meeste van die Herstelde Huweliks Getuienisse wat jy hoor, daar was ‘n tyd na my herstel wat ek gevoel het asof iets skort in my lewe. Ek het onthou dat ek ‘n lied gehoor het wat my herinner het van hoe verwonderd ek jare vantevore gevoel het, toe ek geen AM gehad het nie maar net my Hemelse Man  ek het gehunker vir daardie dae. Atarah het dit ook ervaar.

“It was Better for Me Then than Now”

“Dit was Beter vir My Toe as Nou”   

Specifically for Standers

Spesifiek vir Staanders

Isaiah 4:1 speaks of a time when “seven women will take hold of one man in that day, saying, “We will eat our own bread and wear our own clothes, only let us be called by your name; take away our disgrace!”

Jesaja 4:1 praat van ‘n tyd wanneer “daardie dag sal sewe vrouens een man beetpak en sê: Ons sal ons eie brood eet en self vir ons klere sorg. Laat ons net jou naam dra, neem ons smaad weg!”

Standers want their husbands back, so much so, that even if they’re divorced they will remain intimate, proclaiming it’s a covenant, even though legally they are no longer married. In addition, many women find that they become friends, often friends with privileges (sadly as is common today), but never return to the marriage and become monogamous and faithful to their marriage.

Staanders wil hulle mans terughê, soveel so, dat selfs al is hulle nie geskei nie bly hulle intiem, en verklaa dit is ‘n verbond, selfs wettiglik is hulle nie meer getroud nie. Ter aanvulling, vind baie vrouens dat hulle vriende word, dikwels vriende met voordele (droewig soos dit vandag algemeen is), maar keer nooit terug na die huwelik en word eenwywig en getrou aan hulle huwelik nie.

When I first began this HH lesson, I honestly believed that if a woman came from a “standers” ministry, RMM “Rejoice Marriage Ministries” or Covenant Keepers, that they would NEVER be able to know the Lord as their Husband. Why? Because after years and years and years of ministering to women who have come to us after being a stander, women continued to pursue their husbands and I found it to be one of the biggest addictions to which I was unable to, but begged God for, a cure.

Toe ek eers met hierdie HH les begin het, het ek eerlik geglo dat as ‘n vrou van ‘n “staanders” ministerie afkom, RMM “Rejoice Marriage Ministries” of “Covenant Keepers, dat hulle NOOIT die Here as hulle Man sal ken nie. Hoekom? Omdat na jare en jare van ministering aan vrouens wat na ons toe gekom het nadat hulle staanders was, het vrouens voort gegaan om hulle mans agterna te sit en ek het gevind dat dit een van die grootste verslawings was vir wat ek nie in staat was, maar God gesmeek het, vir ‘n geneesmiddel.  

Back only a few months ago, I was still heartbroken that even though a dear friend and former minister of ours continued to financially support RMI weekly (as she always has), she never got over the addiction she had for her ex-husband. I’ve often wondered how any man could be that amazing?!?! But then I have to say how could ANY man compare to the Lord?? No one could. So I had to assume, that due to her never being able or willing to let go, she never experienced the Lord as her Husband and it still breaks my heart. 

Terug net ‘n paar maande gelede, was ek hartseer dat selfs al het ‘n liewe vriendin en vorige minister van ons voort gegaan  om RMI weekliks (soos wat sy nog altyd gedoen het) te ondersteun, sy nooit oor die verslawing kon kom wat sy vir haar eks-man gehad het nie. Ek het dikwels gewonder hoe enige man so wonderlik kon wees?!?! Maar dan moet ek sê hoe kan ENIGE man met die Here vergelyk word?? Niemand kan nie. So ek moes anneem, dat as gevolg van haar wat nie in staat of gewillig is om te laat gaan nie, sy nooit die Here as haar Man ervaar het nie en dit breek nou nog my hart.  

It’s the very same thing as a man not letting go of the OW so he’s not free to cleave to his wife when he returns, which sadly is what RMM faces daily. The founder of one of the stander’s ministry began her ministry when her husband returned, however, he’s written books and speaks openly about “still having fond and loving feelings” for the OW. When I heard them speak decades ago and before my marriage was restored, I told the Lord that to me that’s not being restored. And that I did NOT want my husband home until the OW was no longer in his heart.

Dit is dieselfde ding as ‘n man wat nie die AV wil laat gaan nie so hy is nie vry om aan sy vrou te kleef wanneer hy terugkom nie, wat droewig is en wat RMM elke dag in die gesig staar. Die stigter van een van die standers ministeries het haar ministerie begin toe haar man terug gekom het, nietemin, hy het boeke geskryf en praat openlik oor hoe hy “nog teer en liefdevolle” gevoelens vir die AV het. Toe ek hulle dekades terug hoor praat het en voor my huwelik herstel was, het ek vir die Here gesê vir my is dit nie herstel nie. En dat ek NIE my man wou terughê totdat die AV nie meer in sy hart was nie.  

Hence when my husband said he was staying with me, but then went back to the OW for another month— I didn’t understand that the Lord was giving me the desires of my heart. My restoration wasn’t done. Had my husband returned still “being fond and thinking of the OW” it would be far from what He had in store for me. Yes, that month was the lowest point of my RJ and when, as I’ve shared, that I lost all faith in God restoring my marriage. But as I also said, it was the four women whom I had invested hope in for their marriages, who carried me through that time (and why we are so focused on you helping other women, so if necessary, they will be strong enough to carry you in your most difficult times). It was only later that I found out that it was during this month that my husband began to loathe the OW, so that after we were restored, and she contacted him again, trying to allure him again, he ran as fast as he could away from her because he couldn’t stand her.

Gevolglik toe my man sê hy bly by my, maar toe teruggaan na die AV toe vir nog ‘n maand—het ek nie verstaan dat die Here vir my die begeertes van my hart gee nie. My herstel was nie klaar nie. Het my man teruggekom en “teer gevoelens en nog aan haar gedink het vir die AV” gehad sou dit ver wees van wat Hy in stoor vir my gehad het. Ja, daardie maand was die laagste punt van my HR en toe, soos wat ek gedeel het, dat ek alle geloof verloor het dat God my huwelik sou herstel. Maar ek het ook gesê dit was die vier vrouens in wie ek hoop vir hulle huwelike belê het, wat my deur daardie tyd gedra het (en hoekom ons so gefokus is dat jy ander vrouens moet help, so indien nodig, hulle sterk genoeg sal wees om jou in jou moeilikste tye te dra). Dit was eers later wat ek uitgevind het dat dit gedurende daardie maand was wat my man begin het om die AV te verafsku, sodat na ons herstel was, en sy hom weer gekontak het, hom weer begin verlok het, hy so vinnig gehardloop het as wat hy kon omdat hy haar nie kon vat nie.   

Unfortunately, I still don’t know how to help women to loathe their husbands long enough to fully embrace the Lord until they are One, and He is first. But I am so thankful that He has shown us that being a former stander and having their husband back is an addiction that can be broken thanks to Atarah.

Ongelukkig, weet ek nou nog nie hoe om vrouens te help om hulle mans lank genoeg te verafsku om die Here te omarm totdat hulle Een is, en Hy is eerste. Maar ek is so dankbaar dat Hy ons gewys het dat om ‘n voormalige staander te wees en hulle mans terug te hê is ‘n verslawing wat gebreek kan word te danke aan Atarah.   

If you notice the LOVE that Atarah feels for her Husband, is first, and because of it, her EH is drawn to her “my husband and I are so in love.” But she got to this point or juncture in her Restoration Journey ONLY because she had her priorities straight—the LORD was first. The Lord was first in her life and first in her heart.

As jy agterkom die LIEFDE wat Atarah vir haar Man voel, is eerste, en as gevolg daarvan, is haar AM  aangetrokke tot haar “my man en ek is so verlief.” Maar sy het tot hierdie punt of tydstip in haar Herstel Reis gekom NET omdat sy haar prioriteite reg gehad het—die HERE was eerste. Die Here was eerste in haar lewe en eerste in haar hart. 

No, it doesn’t happen overnight, it’s a process and it’s a journey—often beginning with first understanding that you are a child of God the Father.

Nee, dit gebeur nie oornag nie, dit is ‘n proses en dit is ‘n reis—en begin dikwels deur eerste te verstaan dat jy ‘n kind van God die Vader is.

What’s in a Name?

Wat is in ‘n Naam?

For us to see how far women have traveled in their Restoration Journey, as I said, we watch WHO she speaks about in her Praise Reports. Very often women remain too “far off” from having a close and personal relationship with their new Husband because they can’t get past God Almighty or God the Father.

Vir ons om te sien hoe ver vrouens gekom het in hulle Herstel Reis, soos wat ek gesê het, ons kyk oor WIE sy in haar LOf Verslae praat. Baie dikwels bly vrouens te “ver af” om  ‘n noue en persoonlike verhouding met hulle nuwe Man te hê omdat hulle nie verby die Almagtige God die Vader kan kom nie.  

When we get a Praise Report from most women, when we see they are struggling, most is due to them being a “single” mom and thus they believe they still have NO husband. Most women do have faith in God, and may even see God as their Father (some go so far as to refer to Him as “Daddy”). But God, even as a Father, can’t meet the needs of a woman who has been rejected by her husband, which is why in everyone’s Marriage Evaluation, without fail, we say... focus on your relationship with the LORD, looking to Him as your Husband—since this is the reason He allowed this crisis to happen. Read what He wants to say to you and mark these verses in your Bible to read EVERY day.

Wanneer ons ‘n Lof Verslag van meeste vrouens kry, wanneer ons sien hulle sukkel, is dit meesal as gevolg van hulle wat ‘n “enkel” ma is en  dus glo hulle dat hulle nog steeds GEEN man het nie. Meeste vrouens het geloof in God, en mag selfs God as hulle Vader sien (sommige gaan so ver as om na Hom te verwys as “Pappa”). Maar God, selfs as ‘n Vader, kan nie in die behoeftes van ‘n vrou ...wat deur haar man verwerp is voorsien nie, wat die rede is hoekom in elke een se Huweliks Evaluasie, sonder faal, sê ons...fokus op jou verhouding met die HERE, en kyk na Hom as jou Man—aangesien dit die rede is dat Hy toegelaat het vir die krisis om te gebeur. Lees wat Hy vir jou wil sê en merk hierdie verse ELKE dag in jou Bybel.       

“Fear not, for you will not be put to shame,

“Moenie bang wees nie

And do not feel humiliated, for you will not be disgraced;

Jy sal nie weer in die skande kom nie,

But you will forget the shame of your youth,

Moenie so verleë daar staan nie, jy sal nie weer verneder word nie. Jy sal die skande uit jou jong dae vergeet

And the reproach of your widowhood you will remember no more.

En nie meer dink hoe jy verneder is toe jy ‘n weduwee was nie.

“For your Husband is your Maker, Whose name is the Lord of hosts; And your Redeemer is the Holy One of Israel, Who is called the God of all the earth.

“Hy wat jou gemaak het, is jou man, sy Naam is die Here die Almagtige. Die Heilige van Israel is jou Verlosser; Hy word die God van die hele wêreld genoem.

“'For the Lord has called you, Like a wife forsaken and grieved in spirit, Even like a wife of one’s youth when she is rejected,' Says your God"–Isaiah 54:4-6

“Jy is ‘n verstote en bitter bedroefde vrou, maar die Here roep jou terug, want hoe kan ‘n man sy eie vrou vergeet? Sê jou God”—Jesaja 54:4-6

"Instead of your shame you will have a double portion, and instead of humiliation they will shout for joy over their portion. Therefore they will possess a double portion in their land, Everlasting joy will be theirs. For I, the Lord, love justice, I hate robbery...and I will faithfully give them their recompense and make an everlasting covenant with them. Then their offspring will be known among the nations, and their descendants in the midst of the peoples.

“In plaas van vernedering sal julle twee keer soveel besittings hê as tevore en julle sal altyd vreugde hê. Ek is die Here, Ek het die reg lief, Ek haat roof en misdaad. In my trou sal ek my volk gee wat Ek beloof het, Ek sal ‘n ewige verbond met hulle sluit. Hulle afstammelinge sal bekend wees onder die nasies, hulle nakomelinge onder die volke. 

All who see them will recognize them because they are the offspring whom the Lord has blessed.

Almal wat na my volk kyk, sal besef dat hulle ‘n volk is wat deur die Here geseën is.

And what you will say, once you've experienced this is…

En wat jy sal sê, sodra jy dit ervaar het is... 

"I will rejoice greatly in the Lord, My soul will exult in my God; For He has clothed me with garments of salvation, He has wrapped me with a robe of righteousness, As a bridegroom decks himself with a garland, And as a bride adorns herself with her jewels. For as the earth brings forth its sprouts, and as a garden causes the things sown in it to spring up, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring up before all the nations"—Isaiah: 61:7-11

“Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos ‘n bruidegom met ‘n priesterkroon op, soos ‘n bruid met haar juwele aan. Soos die grond plante laat uitspruit, soos die plante in ‘n tuin vrugte gee, so gee die Here my God die oorwinning en laat Hy al die nasies luister na die loflied tot sy eer.

The only way you will falter or stumble is IF you continue to pursue your earthly husband or even pursue restoration rather than the Lord.

Die enigste manier wat jy sal wankel of struikel is AS jy jou aardse man of selfs herstel eerder as die Here nastreef. 

Revelation 2:4 I have this against you, that you have left your first Love.

Openbaring 2:4 Maar Ek het dít teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie.  

In the same way that we may get help and support (both financially, emotionally and mentally) from a fantastic earthly father, a “father” can’t meet the needs and be a “husband’ to us. So this is another reason why I felt led to and SG “sought God” to write a full lesson to help explain why the needs of so many Christians go unmet and why far too many Christian women commit adultery or fall into idolatry.

Op dieselfde manier wat ons hulp en ondersteuning (beide finansieël, emosioneel en  

Song of Solomon

Hooglied

Song of Solomon 2:16—

Hooglied 2:16—

“My Beloved is mine, and I am His”

“Die man wat ek liefhet, is myne, en ek syne.

For months, you have to have noticed, that the Lord has been alluring you after leading you out into the wilderness along your Restoration Journey with Him.

Vir maande, moes jy opgemerk het, dat die Here jou die hof gemaak het nadat hy jou in die wildernis gelei het langs jou Herstel Reis saam Hom. 

Hosea 2:14 “Therefore, behold, I will allure her, bring her into the wilderness, and speak kindly to her.”

Hosea 2 :14”Tog sal Ek weer begin om haar die hof te maak. Ek sal haar na die woestyn toe bring en mooi dinge vir haar sê.”

He’s spoken so kindly to you everyday through His word, and yet you still haven’t answered His call.

Hy het elke dag so mooi met jou gepraat deur Sy woord, en tog het jy nog steeds nie sy roep beantwoord nie.

In Song of Solomon it says He came for His bride and began knocking, but she had been asleep and it was too much work to dress again.

In Hooglied sê dit Hy het vir Sy bruid gekom en begin klop, maar sy het geslaap en dit was te veel werk om weer aan te trek. 

“I was asleep but my heart was awake.

Ek het geslaap maar my hart het wakker gebly.

A voice! My beloved was knocking:

Toe hoor ek die man wat ek liefhet klop en sê

‘Open to me, my darling,

‘Maak vir my oop, my beminde bruid

My dove, my perfect one!

My duif, my volmaakte!

When she finally did get up, she couldn’t find her Beloved, which caused her to search for Him.

Toe sy finaal opstaan, kon sy nie haar Beminde vind nie wat veroorsaak het dat sy vir Hom gaan soek het

“I have taken off my dress,

“Ek het al uitgetrek,

How can I put it on again?

Hoekom moet ek weer aantrek?

I have washed my feet,

Ek het my voete al gewas,

How can I dirty them again?

“I arose to open to my beloved;

“Ek staan op om oop te maak vir die man wat ek liefhet;

“I opened to my beloved,

“Ek maak oop vir die man wat ek liefhet,

But my beloved had turned away and had gone!

Maar die man wat ek liefhet, het omgedraai en is weg!

I searched for him but I did not find him;

Ek soek hom maar kry hom nie,

I called him but he did not answer me.

En roep hom maar hy antwoord nie.

“I adjure you… If you find my beloved,

“Ek smeek julle...as julle die man wat ek liefhet, raakloop

As to what you will tell him: Tell Him I am lovesick.”

Sê vir hom die liefde verteer my.”

If you don’t answer His call now, you may never hear it again. And I can’t even begin to tell you what you’ve missed. It’s heartbreaking.

As jy nie Sy oproep nou antwoord nie, mag jy dit dalk nooit weer hoor nie. En ek kan nie begin om jou te vertel wat jy gemis het nie. Dit is hartverskeurend. 

God the Father versus Jesus His Son

God die Vader versus Jesus Sy Seun

The Trinity is one of the most complex concepts of the organized church. In no way do I want to or feel capable of explaining this—since I’m not sure I fully understand it myself. But, what I do understand, and what is more important, is I have experienced personally what I hope to convey in this all important lesson.

Die Drie-eenheid is die mees kompleks konsepte van die georganiseerde kerk. Op geen manier wil ek of voel ek in staat om dit te verduidelik nie—aangesien ek nie seker is of ek dit myself verstaan nie. Maar, wat ek wel verstaan, en wat meer belangrik is, ek het persoonlik ervaar wat ek hoop om oor te dra in hierdie baie belangrike les. 

Understanding God the Father, the Lord as my Heavenly Husband, and by understanding and knowing this, I can live my life having ALL my needs met!

Deur God die Vader te verstaan, die Here as My Hemelse Man, en deur dit te verstaan en te weet, kan ek my lewe leef deur in AL my behoeftes voorsien te wees! 

“And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.” Philippians 4:19.” 

“En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. “Filippense 4:19.” 

God met our needs when He sent His Son: we needed a Savior, we needed a Lord to obey who could “wash us with the water of His word” and also as a Husband, with us as His bride.

God het in ons behoeftes voorsien toe Hy Sy Seun gestuur het: Ons het ‘n Redder nodig gehad, ons het ‘n Here nodig gehad om te gehoorsaam wie ons met die “water van Sy woord kon was” en ook as ‘n Man, met ons as Sy bruid. 

In the same way as our first relationship with our Father begins—long before we contemplate or NEED a husband—so too our relationship and need for a heavenly Father begins.

Op dieselfde manier as wat ons eerste verhouding met ons Vader begin—lank voordat ons aan ‘n man dink of  een NODIG het—so ook begin ons verhouding en behoefte vir ‘n hemelse Vader.

Believers go from understanding there is a God in heaven (or worse, a God who is out to “get” them), to finding Someone they can go to for Fatherly guidance, support and Someone who is simply Rock solid! God the Father.

Gelowiges gaan van om te verstaan dat daar ‘n God in die hemel is (of erger, ‘n God wat uit is om hulle te “kry”), tot om IEMAND te vind na wie hulle toe kan gaan vir Vaderlike leiding, ondersteuning en Iemand wie deur en deur betroubaar is! God die Vader.   

I’m so grateful that I was blessed with an amazing earthly father. We were extremely close and I was known in my family as being his favorite. Though he’s been gone since 1995 and I do miss him, that neediness of a father (that many struggle with) was met when I was a child and even after I was grown, and a married adult. So though I now SG “seek God the Father” for wisdom and should I need to repent of anything, like forgoing my will, so His will can be done—God the Father is not Someone I spend much time with—because I am grown and because I have a Heavenly Husband.

Ek is so dankbaar dat ek geseën was met ‘n wonderlike aardse vader. Ons was baie na aan mekaar en ek was bekend in my familie as sy gunsteling. Alhoewel hy al vanaf 1995 weg is en ek hom mis, daardie behoefte van ‘n vader (waarmee baie sukkel) was bevredig toe ek ‘n kind was en selfs na ek volgroei was, en getroud as ‘n volwassene. So alhoewel ek nou GN “God Nastreef” vir wysheid en moet ek oor enige iets bieg, soos om my wil te ontsien, sodat Sy wil kan geskied—is God die Vader nie Iemand met wie ek baie tyd spandeer nie—omdat ek volgroei is en omdat ek ‘n Hemelse Man het.   

1 John 1:7-10—

“The blood of Jesus His Son cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He [God] is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.”

“Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely - Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle onregtigheid.”

Luke 5:21—

Lukas 5:21—

“Who can forgive sins, but God alone?”

“Wie kan sondes vergewe, maar God alleen?”

If my father was still alive (and even when he was alive and I spent time every day with him the year that he was dying), I still spent the majority of time with my earthly husband. I’m sure this makes sense to everyone.

As my pa nog gelewe het (en selfs toe hy lewendig was en ek elke dag saam hom spandeer het die jaar wat hy besig was om dood te gaan), het ek nog die grootste deel van my tyd met my aardse man spandeer. Ek is seker dit maak vir almal sin.

However, for many women who did NOT have a good or present or loving earthly father, you may have a huge void in your lives that still needs to be filled by a Father. The perfect example is our former farm neighbor, Debbie.

Nietemin, vir baie vrouens wie NIE ‘n goeie of teenwoordige of liefdevolle aardse vader gehad het nie, mag jy dalk ‘n groot leemte hê wat nog steeds deur ‘n Vader gevul moet word. Die perfekte voorbeeld is ons vorige plaas buurvrou, Debbie.

Though both Tara and I speak often and openly about the Lord, Debbie always speaks of her Father and focuses on Him (unless she’s speaking of Jesus the Savior)—and there is nothing at all wrong with that! Debbie is clearly a Christian, loves the Lord, but what makes her focus different than mine are two things: One, she has an amazing earthly husband. Two, she never had a father she could trust.

Alhoewel beide ek en Tara dikwels en luids oor die Here praat, praat Debbie altyd van haar Vader en fokus op Hom (tensy sy van Jesus die Redder praat)—daar is niks daarmee verkeer nie! Debbie is duidelik ‘n Christen, is lief vir die Here, maar wat haar fokus anders as myne maak is twee dinge: Een, sy het ‘n wonderlike aardse man. Twee, sy het nooit ‘n vader gehad op wie sy kon vertrou nie.  

Debbie’s father, though very present (and living and visited often until just recently when he passed away) had 5 different wives, children from those mothers, and always fought for and got custody. Debbie grew up with many “mothers” but a father who was not able to love her. Thankfully, she met and married a wonderful earthly husband, a “good ole boy” who was raised by a very strong Christian mother, who led Debbie to the Lord when she was first married.

Debbie se vader, alhoewel hy baie teenwoordig was (en lewendig en dikwels gekuier het tot onlangs toe hy oorlede is) het 5 verskillende vrouens gehad, kinders van daardie moeders en het altyd baklei en toesig gekry. Debbie het met baie “moeders” groot geword maar ‘n vader wat nie in staat was om haar lief te hê nie. Dankbaar het sy ‘n wonderlike aardse man ontmoet, ‘n “goeie ou seun” wat deur ‘n baie sterk Christelike ma groot gemaak is, wie Debbie na die Here toe gelei het toe sy eers getroud was.  

Though Debbie does look to the Lord, as I said, she looks to Him as her Savior, the Lord of Hosts warrior who rescued her, but what she still needs is a Father whom she can trust.

Alhoewel Debbie na die Here opkyk, soos ek gesê het kyk sy na Hom as haar Redder, die Here ons Verlosser Krygsman wat haar gered het , maar wie nog steeds ‘n Vader nodig het op wie sy kan vertrou.

You may relate to Debbie and also need a Father you can trust. As I said before, many women who come to RMIEW go so far as to refer to their Father as “Daddy.” However, it’s not what we normally allow in our Encouragers. The reason is, it’s uncomfortable, and that means we need to use discretion. It’s sort of like a grown woman jumping into her earthly father’s lap, calling him Daddy in front of you. Awkward. But in private, let’s say if she never had a father, or didn’t know her father and discovered him later in life, privately this would make perfect sense. 

Jy mag dalk verband hou met Debbie en ook ‘n Vader nodig hê op wie jy kan vertrou. Soos wat ek voorheen gesê het, baie vrouens wat na RMIEW toe gaan vewys na hulle Vader as “Pappa.” Alhoewel,  dit nie is wat ons normaalweg in ons Aanmoedigers toelaat nie. Die rede is, dit is ongemaklik, en dit beteken ons moet diskresie gebruik. Dit is soort van soos wat ‘n volwasse vrou op haar aardse vader se skoot spring, en hom Pappa voor jou noem. Ongemaklik. Maar in die privaat, kom ons sê as sy nooit ‘n vader gehad het nie, of nie haar vader geken het nie en hom later in die lewe ontdek het, privaat sou dit perfek sin maak  

Let me explain this. Normally calling God the Father, Daddy, is taught or encouraged by a church—no doubt from a pastor who didn’t have a father figure in his/her life. And that’s really where and why most women are stuck in only knowing and experiencing God the Father—entirely missing the Lord, and what He longs to be—because they remain in an organized church and are led in the direction the pastor leads them.

Laat ek dit verduidelik. Normaalweg deur God die Vader, Pappa te noem, word geleer en aangemoedig deur ‘n kerk—geen twyfel van ‘n pastor wat nooit ‘n vader figuur in sy/haar lewe gehad het nie. En dit is regtig waar en hoekom baie vrouens vassit deur net God die Vader te ondervind—en die Here heeltemal te mis, en wat hy smag om te wees—omdat hulle in ‘n organiseerde kerk bly en gelei in die rigting wat die pastoor hulle lei.  

When my children were little, while on their way to church, I explained to them about God their Father. Because this IS a part of growing spiritually. At the time, my daughters had an earthly father and were too young to really understand or need a heavenly Husband.

Toe my kinders klein was, terwyl hulle oppad kerk toe was, het ek aan hulle verduidelik oor God hulle Vader. Want dit IS ‘n manier om spiritueel te groei. Destyds, het my dogters aardse vaders gehad en was te jonk om regtig te verstaan of ‘n hemelse Man nodig te hê.

On our way to church, very often I would use the time to explain to them that when you’re in church, and everyone is worshipping, it’s fine to think of God as a King to be worshipped. But think of God as being a King and you are the children of the King. When everyone is worshipping, you should too; it’s not the time to go running up and sit on His lap, hugging and kissing Him.

Baie dikwels oppad kerk toe, het ek die tyd gebruik om aan hulle te verduidelik dat wanneer jy in ‘n kerk is  en almal besig is met lofsegging, is dit reg om te dink aan God as ‘n Koning wat geloof moet word. Maar dink aan God as ‘n koning en julle is die kinders van die Koning. Wanneer almal besig is om te loof, moet jy ook; dit is nie die tyd om te hardloop en op Sy skoot te gaan sit nie, en Hom drukkies en soentjies te gee nie.

BUT when you are at home, how much would it hurt Him, your Father, if you stood back and fell down and worshipped Him and kept repeating prayers or poems to Him? Right, He’d be hurt and lonely missing His children’s love and affection.

MAAR wanneer jy by die huis is, hoe baie sal dit Hom seermaak, jou Vader, as jy terug staan en neerval en Hom loof en aanhou gebede of gedigte aan Hom herhaal? Reg, Hy sal seergemaak en eensaam wees en Sy kinders se liefde en toegeneentheid mis. 

So I explained that church is fine, BUT when they are at home, He wants His children to jump in His lap, tell Him everything you're thinking and feeling and ask Him loads of questions. At night, talk to Him while you’re falling asleep and when you wake up, imagine He’s stayed next to your bed watching you sleep, so say Good Morning to Him.

So ek het verduidelik dat kerk reg is, MAAR wanneer hulle by die huis is, wil Hy hê Sy kinders moet op sy skoot spring, Hom alles vertel wat jy dink en voel en Hom hope vrae vra. In die aand, praat met Hom terwyl jy besig is om aan die slaap te raak en wanneer jy wakker word, stel jouself voor dat Hy langs jou bed gebly het en jou dophou terwyl jy slaap, so sê Goeie More vir Hom.

Church, I would explain, is where you join with all the Kingdom to worship and sing praises to Him. But they as His children and He as their Father needed much more time all week long to be close. So I encouraged them to talk to their Father alone, every day, whenever they needed someone to hold them and comfort them and help them feel safe—especially when my older four children were young and their father left us. They needed to know that their Father would never leave or forsake them. If you or your children still feel insecure, here is a list of verses to read often. I will Never Leave or Forsake you.

Kerk,  sal ek verduidelik, is waar jy met  die hele koninkryk verbind om Hom te loof en aanbidding liedjies aan Hom te sing. Maar hulle as Sy kinders en Hy as hulle Vader het elke week baie meer tyd die hele week lank nodig om naby te wees. So ek het hulle aangemoedig om, elke dag,  alleen met hulle Vader te praat, wanneer ookal hulle iemand nodig gehad het om hulle vas te hou en te troos en help om hulle veilig te laat voel—spesiaal toe my vier ouer kinders jonk was en hulle pa ons gelos het. Hulle moes weet dat hulle Vader hulle nooit sal verlaat, of in die steek laat nie. As jy en jou kinders nog steeds onveilig voel, hier is ‘n lys van verse om dikwels te lees. I will Never Leave or Forsake you.

And for any of you who have not had a loving father in your lives, it’s important that you come to know God this way, as your Father who you need to feel cares and protects and who is close to you all the time. He is not someone waiting to strike you down or catch you doing something that’s wrong to punish you. He is loving and patient and wants you to become His Son’s bride. If He thought you were so horrible, would He send His Son to die for you? Would He tell Him to take you as His bride though an adulteress? (Read the book of Hosea “Then the Lord said to me [Hosea], ‘Go again, love a woman who is loved by her husband, yet an adulteress.’”)

En vir enige een van julle wie nie ‘n liefdevolle vader in julle lewens gehad het nie, is dit belangrik om God op hierdie manier te leer ken, as jou Vader wie jy nodig het om te voel dat hy omgee en beskerm wie die heel tyd naby aan jou is. Hy is nie iemand wat wag om jou plat te slaan nie of jou te vang as jy iets doen wat verkeerd is om jou te straf nie. Hy is liefdevol en geduldig en wil hê jy moet sy Seun se bruid word. As Hy gedink het dat jy so aaklig was, sou Hy Sy Seun gestuur het om vir jou dood te gaan.Sou Hy Hom sê om jou as Sy bruid te neem alhoewel jy ‘n egbreekster is? (Lees die boek van Hosea “Die Here het vir my gesê: Gaan knoop weer ‘n liefdes verhouding aan met ‘n vrou wat vir ander mans lief is en egbreuk pleeg.”) 

*The book of Hosea, like Atarah, you may have read with your husband in mind, but it’s really a book written for us, His church and us personally as His bride who was/is unfaithful to Him.

*Die boek van Hosea, soos Atarah, het jy dalk gelees met jou man in gedagte, maar dit is regtig ‘n boek wat vir ons geskryf is, Sy kerk en ons persoonlik as Sy bruid wie was/is ontrou aan Hom.

Back to God the Father. For me personally, I had a wonderful earthly father, and even though he’s been gone since 1995, I don’t feel the need to ever crawl in the Father’s lap. BUT I do miss having someone wise, who loves to listen and discuss things like my father and I used to do. And that’s why it’s wonderful because the Bible does say that when we lack wisdom or finances and many other things it’s the FATHER who we should go to:

Terug na God die Vader. Vir my persoonlik, ek het ‘n wonderlike aardse vader gehad, en selfs al is hy weg vanaf 1995, ek het nie die behoefte om ooit in die Vader se skoot te kruip nie. MAAR ek mis dit om iemand te hê wat wys is, wie daarvan hou om te luister en dinge te bespreek soos wat ek en my pa gedoen het. En dit is hoekom dit wonderlik is omdat die Bybel sê dat as een van ons wysheid of finansies en baie ander dinge kortkom, is dit die VADER na wie toe ons moet gaan.  

Lack wisdom? “But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him.” —James 1:5  

Kort wysheid? “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.”—Jakobus 1:5

Need anything? “And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.” —Philippians 4:19

Benodig enige iets? “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”—Filippense 4:19

Having a wonderful Father to discuss things with or when we are in any need (financial or anything else), BUT when we are old enough to want and need the companionship of a husband, like when we each found ourselves “rejected” and “ashamed”—it is a Husband we need, who is very different than God the Father.

Deur ‘n wonderlike Vader te hê om dinge mee te bespreek of wanneer ons enige behoefte het (finansieël of enige iets anders), MAAR wanneer ons oud genoeg is om die kameraadskap van ‘n man nodig te wil hê en te wil hê, soos wanneer ons elke een onsself “verwerp” en “beskaamd” gevind het— dit is ‘n man wat ons nodig het, wat baie anders is as God die Vader.  

Our Heavenly Husband—His Son Jesus

Ons Hemelse Man—Sy Seun Jesus

In most evangelical churches, Jesus, the Lord, the Christ is normally confined to being thought of and discussed as a Savior. Yes! We need Him to be our Savior, first, but like a spiritual war hero, the Lord wants us to know Him as more: As a Person, as a Friend, and also, intimately as His bride! And when I said “intimately” is because this word is really about willing to being exposed, not hiding anything. 

In meeste evangeliese kerke is, Jesus, die Here, die Christus normaalweg beperk  om gedink te word en dikwels bespreek word as ‘n Redder. Ja! Ons het Hom nodig om ons Redder te wees, eerstens, maar soos ‘n spirituele oorlog held,  wil die Here hê ons moet Hom meer ken: As ‘n Persoon, as ‘n Vriend, en ook, intiem as Sy bruid! En wanneer ek sê “intiem” is omdat die woord regtig is oor om gewillig te wees om bloot gestel te word, nie enige iets weg te steek nie. 

The church recognizes that we will “someday” be His bride when He comes back for us. But, when I was abandoned and rejected I couldn’t WAIT for my Husband who I needed to help me with my four small children each day, to comfort me so I no longer slept alone, and who I knew would hold my hand as I walked through day-to-day living with a horribly wounded heart.

Die kerk erken dat ons “eendag” Sy bruid sal wees wanneer Hy terugkom vir ons. Maar, toe ek verlate en verwerp was kon ek nie WAG vir my Man wie ek nodig gehad het om my elke dag  met my vier klein kinders te help, om my te troos sodat ek nie meer alleen slaap nie, en wie ek geweet het my hand sou vashou soos wat ek deur die dag-tot-dag lewe met ‘n aaklige gewonde hart gaan.

This is why we don’t begin by explaining to anyone coming to us the differences of God the Father, Jesus the Savior, or any other Person—since, almost always the woman is in the midst of a marital crisis. Instead, we simply introduce her to her Husband because she NEEDS Him! Not when she dies, not needing to know He died for her and how to be saved. She needs to begin to be held and embraced and comforted and loved. No matter what her upbringing, no matter her religious background or lack of religion, she needs a relationship!

Dit is hoekom ons nie begin deur aan enige iemand die verskille van God die Vader te verduidelik nie, of enige ander Persoon—aangesien, die vrou amper altyd in die middel van ‘n huweliks krisis is. In plaas daarvan, stel ons haar eenvoudig voor aan haar Man omdat sy Hom NODIG het! Nie wanneer sy doodgaan nie, en nie nodig het om te weet dat Hy vir haar dood gegaan het nie en hoe om gered te word nie. Sy moet begin om vasgehou te word en omhels en getroos en bemin te word. Maak nie saak wat haar opvoeding, maak nie saak oor haar godsdienstigte agtergrond of tekort aan godsdiens, sy het ‘n verhouding nodig! 

That’s why, when we received a Praise Report from one of our translators and Ministers in Training, someone who is farther along their Restoration Journey, yet who are still struggling or speaking about God more than the Lord or their Husband, we know we need to help her grow spiritually and get past this stage so she can experience the Lord as her Husband, where her real void and hurt is.

Dit is hoekom, ons ‘n lof verslag van een van ons Vertalers en Ministers in Opleiding ontvang het iemand wat verder in haar Herstel Reis is, tog wie sukkel of meer oor God praat as die Here as as haar Man, weet ons dat ons haar moet help om spiritueel te groei en verby hierdie stadium moet kom sodat sy die Here as haar man kan ervaar, waar haar regte leemte en seerkry is. 

* This pencil sketch above is by Macy Thiele, Erin’s youngest daughter.

*Die potlood skets is deur Macy Thiele, Erin se jongste dogter.

War Stories

Oorlog Stories

Having the Lord as my Husband, I have come to understand why reading praise reports about Jesus dying on the cross etc. began to bother me. I spent a lot of time asking Him to show me what was wrong with me, when one day He did show me why by using an analogy.

Deur die Here as my Man te hê, het ek verstaan dat hoekom deur lof verslae te lees oor Jesus wat aan die kruis doodgaan ens. My begin pla het. Ek het baie tyd spandeer deur Hom te vra om my te wys wat verkeerd was met my, toe Hy my eendag gewys het deur ‘n analogie te gebruik.  

My niece is married to a Navy Seal and like all men of valor, he never speaks of what he does, no war stories, not ever. And as his wife, my niece would never, ever speak of his valor knowing how uncomfortable it makes her husband feel. My nephew does what he does for his country. In the same way, the Lord of Hosts does what He does for His Father’s Kingdom. And true heros are uncomfortable when anyone talks about it— and so are their wives but in a different way and for a different reason. My niece knows the dangers of her husband’s profession, and how close he has come to dying and being tortured when captured. Even though he is a bit too old for active duty as a Seal, and now trains Seals, she doesn’t want to think about all he’s sacrificed for his country, for her, for their children. None of the Seal wives do. And if someone does talk about it, she’s quiet and tries to get away from the discussion.

My niggie is getroud met ‘n Vloot Seehond en soos alle helde, praat hy nie oor wat hy doen, geen oorlog stories, nooit nie. En as sy vrou, het my niggie nooit ooit gepraat oor sy helde dade omdat sy geweet het hoe dit hom maak voel. My nefie doen wat hy doen vir sy land. Op dieselfde manier, doen die Here ons Verlosser wat Hy doen vir Sy Vader se koninkryk. En ware helde is ongemaklik wanneer iemand daaroor praat —en so is hulle vrouens maar op ‘n verskillende manier en vir verskillende redes. My niggie weet van die gevare van haar man se beroep, en hoe na hy gekom het om dood te gaan en gemartel as hy gevang word. Alhoewel hy ‘n bietjie te oud is vir aktiewe pligte as ‘n Seeleeu, en nou Seeleeus oplei, wil sy nie dink oor alles wat hy opgeoffer het vir sy land, vir haar, vir hulle kinders. Nie een van die Seeleeu vrouens doen nie. En as iemand daaroor praat, is sy stil en probeer om weg te kom van die gesprek.   

Yes, He did die, and is coming back on a white horse some day, but just as my niece doesn’t want to think of her husband in any of his bloody battles or should war break out again, I feel the same way.

Ja, Hy het gesterf, en kom eendag terug op ‘n wit perd, maar net soos wat my niggie nie aan haar man wil dink in sy bloedige stryde of sou die oorlog weer uitbreek nie, voel ek dieselfde.   

When we are alone, I don’t speak to the Lord of Hosts, my Husband or discuss what He did for me or for His Father’s Kingdom. Instead it’s about here and now and mostly, because He called me, about how I can help women who come to us. One new group that is ever growing is our “not yet married” group of women. Like women in the world, we get Christians who for one reason or another (we don’t ask) they have been living with and even calling the man her husband.

Wanneer ons alleen is. Praat ek nie met my Verlosser nie, my Man of bespreek wat Hy vir my gedoen het of vir Sy Vader se Koninkryk. In plaas daarvan gaan dit oor hier en nou en meesal, omdat Hy my geroep het, oor hoe ek vrouens kan help wat na ons toe kom. Een nuwe groep wat aanhou groei is ons “nog nie getroud” groep van vrouens. Soos vrouens in die wêreld, kry ons Christene wat vir een of ander rede (ons vra nie) saam met ‘n man bly en selfs die man haar man noem.

Though new to me, it’s not new to Him, since He met the woman from Samaria in John 4: 7-38.

Alhoewel nuut vir my, is dit nie nuut vir Hom nie, vandat Hy die vrou van Samaria ontmoet het in Johannes 4: 7-38.

Not Yet Married

Nog Nie Getroud

We have many women who are not legally married, but due to them awakening and living as if she were married, we help her find her heavenly Husband. We encourage her to refrain from any further intimacy since her relationship with her ex-boyfriend or fiancé or partner or “father of her children” is more like a woman who is divorced.

Ons het baie vrouens wat nie wettiglik getroud is nie, maar as gevolg van haar ontwaking en lewe asof sy getroud is, help ons haar om haar hemelse Man te vind. Ons moedig haar aan om op te hou met verdere intimiteit aangesien haar verhouding met haar eks-kêrel of verloofde of vennoot  of “die pa van haar kinders” meer soos ‘n vrou wat geskei het is. 

There are a few, however, who really don’t need a husband. My daughter Tara for instance.

Daar is ‘n paar, nietemin, wat regtig nie ‘n man nodig het nie. My dogter Tara byvoorbeeld .

Like a few younger unmarried women who are or have taken our Rebuilding Courses, she is not married, she has never “known” a man, and actually has never even had a boyfriend or been on a date. One day she expressed this to me that it’s a little awkward for her to experience the Lord in the same way as 99% of the women who are part of RMIEW do. So after SG, I was able to explain it was because there was NOT that void in her life. But what IS a huge void is having a betrothed, a future Husband, who the Lord is to her now until she marries.

Soos ‘n paar jonger ongetroude vrouens wat ons Herbou kursusse geneem het of in die proses is, sy is nie getroud nie, sy het nog nooit ‘n man “geken” nie, en eintlik nog nooit ‘n kêrel gehad het of uitgegaan het nie. Een dag het sy met my bespreek dat dit ‘n bietjie ongemaklik is vir haar om die Here op dieselfde manier te ervaar as 99% van vrouens wat nie deel is van RMIEW doen nie. So nadat ek GN het was ek in staat om te verduidelik dat dit was omdat sy NIE daardie leemte in haar lewe gehad het nie. Maar wat ‘n groot leemte  IS, is om ‘n verloofde, ‘n toekomstige Man, te hê wie die Here is totdat sy trou. 

When I referred to her relationship with the Lord this way, as being betrothed or engaged, she  got excited and went on to say this was more of how it used to be back before, when an unmarried woman dated and gave themselves to men who they were not married to. That, actually, it was even farther back, when young women trusted their parents to find them a suitable and honorable husband. She said it’s like she had an “arranged” marriage—by God the Father—and that means, I told her, because He is Prince of Peace it makes her His Princess. And can I say, in my eyes, she’s is like a pure and untouched princess.  

Toe ek na haar verhouding met die Here verwys het op hierdie manier, as verloof, het sy opgewonde geraak en aangegaan om te sê dit was meer soos wat dit was vantevore, toe ‘n ongetroude vrou uitgegaan het en hulleself vir mans gegee het met wie hulle nie getroud was nie. Dit, eintlik, was selfs verder terug, toe jong vrouens hulle ouers vertrou het om vir hulle ‘n gepaste en eerbare man te vind. Sy het gesê dit is asof sy ‘n “gereëlde huwelik” gehad het—deur God die Vader—en dit beteken, het ek vir haar gesê, omdat Hy die Vredevors is maak dit haar Sy Prinses. En kan ek sê, in my oë, is sy soos ‘n rein en onaangeraakte prinses. 

From Tara’s early teen years, when she committed to never dating, she’s been wearing a promise ring (many mistake it for an engagement ring) and was often told she’s like a princess, but not in the way it’s usually thought of. They say she is more like a real live princess, more like Grace Kelly who played this role in one of our favorite old movies, the Swan. In this movie, her character has been saving herself and been groomed to be a queen, therefore, she had spent her entire teen and early twenties learning how to be a queen. This meant she never had boyfriends, but set her sights on what role she would play in her husband’s kingdom—which would of course meant she would certainly not have past intimate relationships with common men or boyfriends.

Van Tara se vroeë tienerjare, toe sy haarself toevertrou het om nooit met mans uit te gaan nie, dra sy ‘n belofte ring (baie dink dit is ‘n verloofring)  en was dikwels vertel dat sy soos ‘n prinses is, maar nie op die manier wat daar gewoonlik aan gedink word nie. Hulle sê sy is meer soos ‘n lewendige prinses, meer soos Grace Kelley wat hierdie rol in een van ons gunsteling ou flieks gespeel het, die Swaan. In die fliek, het haar karakter haarself gespaar en gereed te maak om ‘n konining te word, daarom, het sy al haar tienerjare en vroeë twintigs gespandeer om te leer hoe om ‘n konining te word. Dit beteken sy het nooit kêrels gehad nie, maar haar oog gehou op watter rol sy kon speel in haar man se koninkryk—wat natuurlik beteken sy sou sekerlik nie in die verlede intieme verhoudings met gewone mans of kêrels gehad het nie.     

As for Tara, having a close relationship with her betrothed now, the Lord, is what helps her not get antsy or get ahead of Him. She has no interest in dating and says she never even is tempted to look at anyone either. Instead, right now she’s focusing on making sure she will be a good wife, mother, homemaker (cooking, cleaning, shopping) and learning to do everything well. This, I’ve told her, will ensure that this transition from being betrothed to being a wife, will be an easy transition—one she is already well prepared for. And since she has never been close to any man (other than her father and brothers), she will have no trouble being “one flesh” with her future husband, loyal to him alone.

Vir Tara, om ‘n noue verhouding nou met haar verloofde te hê, die Here, is wat haar help om nie jeukerig te raak of Hom vooruit te gaan nie. Sy het geen belangstelling om uit te gaan nie en is nooit in die versoeking om na enige iemand te kyk nie. In plaas daarvan, fokus sy om seker te maak dat sy ‘n goeie vrou, moeder, tuisskepper, (kook, skoonmaak, inkopies) sal wees en om te leer om alles goed te doen. Dit het ek vir haar gesê, sal verseker dat die oorgang stadium van ‘n verloofde na ‘n vrou, maklik sal wees—een vir wat sy alreeds goed voorberei is. En aangesien sy nog nooit na aan enige man was nie (ander as haar pa en broers), sal sy geen probleem hê om “een vlees” met haar toekomstige man te wees nie, lojaal alleen aan hom.  

"I'm Not Worth"—Wisdom

“Ek is Nie Waardig Nie”—Wysheid

Titus 2:3—

Titus 2:3—

“Older women likewise…teaching what is good, that they may encourage the young women…”

“Ouer vrouens...gee goeie raad, dat hulle jong vrouens kan aanmoedig…”

Wisdom From Erin

Wysheid Van Erin

Many women remain at the feet of Jesus when He is longing to embrace you in His arms.

Baie vrouens bly by die voete van Jesus wanneer Hy hunker om jou in Sy arms toe te vou.  

Yes, we do see Mary Magdalene in Luke 7:37-39, kissing the feet of Jesus, drying his feet with her hair from the tears that flowed, however, as His bride the Lord longs to have your heart full of gratitude, but not continually bowed down.

Ja, ons sien Maria Magdalena in Lukas 7:37-39, sy het sy voete gesoen en met haar hare afgedroog van die trane wat op sy voete gedrup het, nietemin, as Sy bruid smag die Here dat jy ‘n hart vol dankbaarheid moet hê, maar nie voortdurend kop onderstebo loop nie.   

We also see when Ruth slept at the feet of Boaz (Ruth 3:6-8) but once he redeemed Ruth, and took her to be his wife.

Ons sien ook toe Rut by die voete van Boaz geslaap het (Rut 3:6-8) maar toe hy haar vry gekoop het, het hy haar geneem  om sy vrou te wees.  

Just as we say in each Marriage Evaluation:

Net soos wat ons in elke Huweliks Evaluasie sê:

We want to encourage you to  focus on your relationship with the LORD, looking to Him as your Husband—since this is the reason He allows each crisis to happen—so you will come to know Him and His love.

Ons wil jou aanmoedig om op jou verhouding met die Here te fokus, na Hom te kyk as jou Man—aangesien dit die rede is hoekom Hy toelaat dat elke krisis gebeur—sodat  jy Hom en Sy liefde leer ken.

Assignment: Read what He wants to say to you and mark these verses in your Bible to read EVERY day.

Taak: Lees wat Hy vir jou wil sê en merk hierdie verse in jou Bybel om ELKE dag tee lees.

“Fear not, for you will not be put to shame [insert your name]

“Moenie bang wees nie, jy sal nie weer in die skande kom nie [Denise]

And do not feel humiliated, for you will not be disgraced;

Moenie so verleë daar staan nie, jy sal nie weer verneder word nie.

But you will forget the shame of your youth,

Jy sal die skande uit jou jong dae vergeet,

And the reproach of your widowhood you will remember no more.

en nie meer dink hoe jy verneder is toe jy ‘n weduwee was nie. 

“For your Husband is your Maker, Whose name is the Lord of hosts; And your Redeemer is the Holy One of Israel, Who is called the God of all the earth.

“Hy wat jou gemaak het, is jou man, sy Naam is die Here die Almagtige. Die Heilige van Israel is jou Verlosser; Hy word die God van die hele wêreld genoem.  

“'For the Lord has called you, Like a wife forsaken and grieved in spirit, Even like a wife of one’s youth when she is rejected,' Says your God"–Isaiah 54:4-6

“Jy is ‘n verstote en bitter bedroefde vrou, maar die Here roep jou terug, want hoe kan ‘n man sy eie vrou vergeet? Sê jou God”—Jesaja 54:4-6

"Instead of your shame you will have a double portion, and instead of humiliation they will shout for joy over their portion. Therefore they will possess a double portion in their land, Everlasting joy will be theirs. For I, the Lord, love justice, I hate robbery...and I will faithfully give them their recompense and make an everlasting covenant with them. Then their offspring will be known among the nations, and their descendants in the midst of the peoples.

“In plaas van vernedering saal julle twee keer soveel besittings hê as tevore, in plaas van minagting sal julle lof ontvang oor wat julle besit. Julle sal in julle land twee keer soveel besit as vantevore en julle sal altyd vreugde hê. Ek is die Here, Ek het die reg lief, Ek haat roof en misdaad. In my trou sal Ek my volk gee wat Ek beloof het, ek sal ‘n ewige verbond met hulle sluit. Hulle afstammelinge sal bekend wees onder die nasies, hulle nakomelinge onder die volke. 

All who see them will recognize them because they are the offspring whom the Lord has blessed.

Almal wat na my volk kyk, sal besef dat hulle ‘n volk is wat deur die Here geseën is.

And you will say, no longer bowed down but embraced:

En jy sal sê, nie meer kop onderste bo maar omhels:

"I will rejoice greatly in the Lord, My soul will exult in my God; For He has clothed me with garments of salvation, He has wrapped me with a robe of righteousness, As a bridegroom decks himself with a garland, And as a bride adorns herself with her jewels. For as the earth brings forth its sprouts, and as a garden causes the things sown in it to spring up, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring up before all the nations"—Isaiah: 61:7-11

“Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my gered, vir my oorwinnaars klere aangetrek. Ek is soos ‘n bruidegom met ‘n priester kroon op, soos ‘n bruid met juwele aan. Soos die grond plante laat uitspruit, soos die plante in ‘n tuin vrugte gee, so gee die Here my God die oorwinning en laat Hy al die nasies luister na die loflied tot sy eer” Jesaja: 61:7-11  

~ Erin

~ Erin

Definition

Definisie

Worthy: deserving effort, attention, or respect.

Waardig: verdien poging, aandag, of respek.

Unworthy: not deserving effort, attention, or respect.

Onwaardig: verdien nie poging, aandag, of respek. 

Synonyms (words that mean the same):

Sinonieme (woorde wat dieselfde beteken):

Undeserving

Onverdiend

Ineligible

Ongeskik

Unqualified

Onbekwaam

Unfit

Onbevoegd

Bible Support

Bybel Ondersteuning

Proverbs 31:10

Spreuke 31:10

[Description of a Worthy Woman] An excellent wife, who can find? For her worth is far above jewels.

[Beskrywing vn ‘n Waardige Vrou] ‘n knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. 

Revelation 5:12

Openbaring 5:12

“Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessing.”

“Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang.”

CONCLUSION

KONKLUSIE

There isn’t a more important lesson and principle that’s in the Bible, in my opinion, than understanding, seeking and Finding your Heavenly Husband. When I, like Atarah, began to yearn for more, I SG for how. I asked Him if I needed to read the Bible more or sing praise songs or love songs or go for long walks alone to find Him like that again. I was desperate.

Daar is nie ‘n meer belangrike les en prinsiep wat in die Bybel is, in my opinie, as verstanhouding, jou Hemelse Man te Vind en na te streef. Toe ek, soos Atarah begin het om te smag vir meer, het ek GN vir Hoe. Ek het Hom gevra of ek die Bybel meer moet lees of lof gesange sing of liefdes liedjies sing of vir ‘n lang stap moet gaan om Hom weer so te vind. Ek was desperaat. 

What I realized was like salvation, like being filled with the Holy Spirit, it is nothing I COULD do. It was a void that only He could fill and because I sought, and knocked and pleaded, He told me to repeat what I didn’t yet feel.

Wat ek besef het was soos redding, soos om gevul te wees met die Heilige Gees, dit is niks wat ek KON doen nie. Dit was ‘n leemte wat net Hy kon vul en omdat ek gesoek het, en geklop het en gepleit het, het Hy vir my gesê om te herhaal wat ek nog nie gevoel het nie.

Lord, You’re all I want.

Here, U is al wat ek wil hê.

Lord, You’re all I need.

Here, U is al wat ek nodig het.

Lord, You’re all I live for.

Here, U is al waarvoor ek lewe. 

As I said, when I said those words each morning and night (and each time He’d bring it to my mind) I didn’t FEEL anything. But at some point, it began to spring up within my heart and my countenance took on a glow!

Soos ek gesê het, toe ek daardie woorde elke oggend en aand gesê het (elke keer wat Hy my herinner het) het ek NIKS gevoel nie. Maar op een punt, het dit begin om binne my hart op te spring en my gelaat het gestraal! 

If you’re willing to let go of your EH (in the same way you hope your EH will someday let go of the OW), then I promise that repeating that phrase will change your life.

As jy gewillig is om jou AM te laat gaan (op dieselfde manier wat jy hoop jou AM sal eendag die AV laat gaan), dan belowe ek jou dat deur die frase te herhaal sal jou lewe verander.

Lord, you’re all I want.

Here, U is al wat ek wil hê.

Lord, you’re all I need.

Here, U is al wat ek nodig het.

Lord, you’re all I live for.

Here, U is al waarvoor ek lewe.

Heavenly Husband TESTIMONIES!

Hemelse Man GETUIENISSE!

If you’ve struggled with the Lord being your Husband and He’s helped you overcome the fear,

As jy gesukkel het met die Here wat jou Man is en Hy jou gehelp het om vrees te oorkom, 

please take a moment to SUBMIT AN “Overcoming a Hurdle” PRAISE REPORT CLICK HERE.

Get MORE help over your Hurdles and Fears

As jy gesukkel het met die Here wat jou Man is en Hy jou gehelp het om vrees te oorkom, 

Neem asseblief ‘n oomblik om ‘n “Oorkom ‘n Probleem” PRYS VERSLAG IN TE DIEN KLIK HIER.

Kry MEER hulp oor jou Probleme en Vrese

“For by wise leading you will make war, and the fight is won when there are many wise [wo]men to help you make the right plans.” Proverbs 24:5-6 NLV.

“Dit is die wyse man wat sterk is, die een wat kennis het, wat werklik mag het. Jy maak oorlog ná beraadslaging, en die oorwinning kom deur baie raadgewers.” Spreuke 24:5-6.

MORE Testimonies to help you Find Your Heavenly Husband

MEER Getuienisse om jou te help om Jou Hemelse Man te vind 

SUBMIT AN “Overcoming a Hurdle” PRAISE REPORT CLICK HERE

DIEN ‘n “Oorkom ‘n Probleem “LOF VERSLAG IN KLIK HIER

The more real and transparent you can be, the more it will help other women identify with you, and the easier for those who follow after you 

Hoe meer eg en deursigtig jy kan wees, hoe meer sal dit help vir ander vrouens om met jou te identifiseer en hoe makliker vir die wat na jou volg.

“...en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.” —Joh 8:32 

Nou is dit tyd om HIER TE KLIK en jou hart aan die Here uit te stort en te joernaal “Wat ek Geleer Het.”