Day 15
Dag 15

The Freedom of Letting Go…
Die Vryheid Om Te Laat Gaan...

but first a Restored Marriage Testimony
maar eers ‘n Herstelde Huweliks Getuienis

Once Unfaithful Now Has a New Heart!
Eens op ‘n slag Ontrou Nou ‘n Nuwe Hart 

This testimony began after a young woman and her husband had only been married a short time. They were both excited that she had become pregnant right away. Unfortunately, it resulted in a tragic miscarriage. Shortly after, she found she was expecting again; however, she only carried this baby two short months, then miscarried again.

Hierdie getuienis het begin na ‘n jong vrou en haar man net vir ‘n kort rukkie getroud was. Hulle was albei opgewonde dat sy onmiddelik swanger geraak het. Ongelukkig, het dit in ‘n tragiese miskraam opgeeindig. Kort daarna, het sy uitgevind dat sy weer verwag; alhoewel, sy hierdie baba net twee kort maande gedra het, en toe weer ‘n miskraam gehad het.  

She and her husband were living abroad since her husband was in the military. She said that it seemed to help them both so much during this time, to have a couple that she and her husband had become close to.

Sy en haar man het oorsee gebly aangesien haar man in die militêr was. Sy het gesê dat dit gelyk het asof dit hulle soveel gehelp het gedurende hierdie tyd, om ‘n paartjie te hê met wie hulle baie intiem geraak het. 

Only a few months later, she was again expecting. This time both were very hopeful since she was entering her second trimester.

Net ‘n paar maande later, het sy weer verwag. Hierdie keer was albei hoopvol aangesien sy in haar tweede trimester was. 

Then, one night she fell asleep on the couch while their friends were visiting late. When she woke up, she became paralyzed with shock—there across the room was her husband and the other woman kissing!! The other husband had apparently gone home. Panic struck, and not knowing what to do, she decided to move around to alert the adulterous couple that she was waking up. Startled, they jumped apart pretending that nothing had happened.

Toe, een aand het sy op die bank aan die slaap geraak terwyl haar vriende laat gekuier het. Toe sy wakker word, het sy geparaliseer geword met skok—daar aan die oorkant van die kamer was haar man en die ander vrou besig om te soen!! Die ander man het waanskynlik huistoe gegaan. Paniek bevange, en nie weet wat om te doen nie, het sy besluit om rond te beweeg om die owerspelige paartjie bewus te maak dat sy besig was om wakker te word. Verras, het hulle uitmekaar gespring en gemaak asof niks gebeur het nie.

That day, after her husband left for the base, she contacted her in-laws who were Christians and they began to pray. Suddenly her husband was transferred back to their hometown for more training at a local military base. God had intervened! She thought the whole nightmare was over, until she noticed an email from the other woman addressed to her husband. She was shocked when she read the love letter that included a plan for them to “run away together after the baby is born”!

Daardie dag, nadat haar man weg is na die basis toe, het sy haar skoonouers wat Christene was gekontak en hulle het begin bid. Skielik was haar man terug na hulle tuisdorp oorgeplaas vir nog opleiding by ‘n plaaslike militêre basis. God het tussenbeide getree! Sy het gedink dat die hele nagmerrie verby was, totdat sy ‘n epos van die ander vrou geadresseer aan haar man opgemerk het. Sy was geskok toe sy die liefdes brief lees wat ‘n plan vir hulle om “saam weg te hardloop nadat die baba gebore is” ingesluit het!  

Again she called her in-laws for help. This time they called Restore Ministries. Within two days, she and her in-laws had How God Will Restore Your Marriage and the women’s workbook in hand. Both she and her in-laws read and reread the books.

Weer het sy haar skoonouers om hulp geskakel. Hierdie keer het hulle Herstel Ministeries geskakel. Binne twee dae, het sy en haar skoonouers die Hoe God Jou Huwelik Kan en Sal Herstel boeke en die vrouens se werkboek in hulle hande gehad. Beide sy en haar skoonouers het die boek oor en oor gelees.

However, against the principles in the book, her father-in-law insisted on confronting his son about his behavior, but it only encouraged him to then outwardly pursue the woman he felt he was “in love” with. Again, they contacted Restore Ministries. We told them that with his blatant statement, it was clear that they would need a miracle.

Nietemin, teen die beginsels in die boek, het haar skoonpa aangedring om sy seun te konfronteer oor sy gedrag, maar dit het hom net aangemoedig om uiterlik die ander vrou na te sit op wie hy gevoel het hy “verlief” was. Weer, het hulle Herstel Ministeries gekontak. Ons het hom vertel dat met sy blatante verklaring, dit duidelik was dat hulle ‘n wonderwerk sou nodig hê. 

The miracle came after much prayer. Her husband agreed to go to church with his parents. That night, he repented at the altar of his sin of adultery and stood up with a new heart.

Die wonderwerk het na baie gebid gekom. Haar man het ingestem om saam sy ouers kerk toe te gaan. Daardie aand, het hy by die altaar van sy sonde van owerspel tot inkering gekom en opgestaan met ‘n nuwe hart.

Update: This woman and her husband have three little ones now! They had a temporary setback about a year after their miracle when the other woman resurfaced. The young wife confessed that she was the one who had “backslidden” and stopped following the principles in the book and workbook. The OW surfacing sent this young woman back to her book and workbook again with renewed vigor! She said for the rest of her life she committed to staying in the book at all times, which has caused her to walk the principles out daily to protect her marriage. To God be all the glory!

Opdateer: Die vrou en haar man het nou drie klein kindertjies! Hulle het ‘n tydelike terugslag omtrent ‘n jaar na die wonderwerk gehad toe die ander vrou weer te voorskyn gekom het. Die jong ma het gebieg dat sy die een was wat afvallig geraak het en opgehou het om die prinsiepe in die boek en werkboek te volg. Met die AV wat te voorskyn gekom het het dit die jong ma met ywer teruggestuur na haar boek en werkboek! Sy het gesê dat sy vir die res van haar lewe ten alle tye verplig in die boek sal bly, wat veroorsaak het dat sy elke dag die prinsiepe sou toepas om haar huwelik te beskerm. Aan God al die glorie! 

~Paige in Florida, RESTORED
~Paige in Florida, HERSTEL

Experience the
Ervaar die

Freedom of "Letting Go"
Vryheid om “Te Laat Gaan”

Our Team agrees there is no more IMPORTANT lesson than this determines RESTORATION or waiting forever for it.

Ons Span stem saam daar is niks meer BELANGRIKER les as hierdie een nie en dit bepaal HERSTEL of dat jy vir ewig daarvoor sal wag.

Here is what Hilary, our Minister in Training from South Africa shares about what she learned about "Letting Go."

Hier is wat Hilary, ons Minister In Opleiding van Suid Afrika deel oor wat sy geleer het oor om te “Laat Gaan.”

I can honestly say that when I experienced the truth about letting go it was one of the most awesome revelations that I have ever experienced from God. Would you believe that I even went as far as to test the principle? It wasn't that I was testing God, more to the fact that I wanted to make sure of what He was telling me and to wrap my heart around it, so that I could explain it better to others as a minister. I am a RMIOU Minister in Training, and hope to be a minister some day and help others experience a restored marriage as I have.

Ek kan eerlik sê dat toe ek die waarheid om te laat gaan ervaar het was dit een van die ongelooflike openbarings wat ek al ooit van God ervaar het. Sou jy glo dat ek tot sover gegaan het om die prinsiep te toets? Dit was nie dat ek God getoets het nie, maar die feit dat ek wou seker maak van wat Hy besig was om my te vertel en om my hart daarin toe te vou, sodat ek dit beter aan ander kon verduidelik as ‘n minister. Ek is ‘n RMIOU Minister en hoop om een dag ‘n minister te word en ander te help om ‘n herstelde huwelik te ervaar soos wat ek het.

I first thought that letting go was not contacting my ex-husband, not asking him for anything, not complaining about the children, etc. I made sure, in fact, that I did none of those things and took all my problems to the Lord. I did not ask my ex-husband for anything. But of course, I still missed my ex-husband. I actually thought about him all day long and longed for him. I wanted just to phone him or have some sort of kindly contact.

In die begin het ek gedink om te laat gaan was om nie my eks-man te kontak, hom nie vir enige iets te vra nie, nie te kla oor die kinders nie, ens. Inteendeel, ek het seker gemaak dat ek niks van daardie dinge gedoen het en het al my probleme na die Here toe geneem. Ek het nie my eks-man vir enige iets gevra nie. Maar natuurlik, het ek nog steeds my eks-man gemis. Ek het eintlik die heel dag aan hom gedink en na hom gehunker. Ek wou hom net skakel of een of ander vriendelike kontak hê.   

It was during one of these days dreaming sessions that the Lord got my attention. He showed me in a kind, loving way that letting go is not a matter of NOT DOING anything but that it is definitely a matter of the heart. Thinking and dreaming of my ex-husband meant that my ex-husband was taking God's place in my life. Whether he was part of my life, living apart from me or not, whether he knew it or not— I had made my ex-husband the king of my heart, a spot which should solely be for My Lord.

Dit was gedurende een van daardie droom sessies wat die Here my aandag gekry het. Hy het vir my in ‘n vriendelike, liefdevolle manier gewys dat om te laat gaan is nie ‘n saak van NIE enige iets DOEN nie maar dat dit definitief ‘n saak van die hart is. Deur te dink en droom van my eks-man beteken dat my eks-man God se plek in my hart geneem het, of hy dit nou geweet het of nie—ek het my eks-man die koning van my hart gemaak, ‘n plek wat uitsluitlik vir My Here moet wees.  

When I realised this, each time I thought of my ex-husband I would apologize to the Lord, ask Him to forgive me and start thanking Him for being there for me, for loving me, for being the Lord of my life. In the beginning, it was difficult, because I had to really take hold of each thought and bring it under submission and then repent of making my ex-husband king again. I went before the Lord many times, but after a few weeks, it began to get easier.

Toe ek dit besef het, het ek elke keer wat ek aan my eks-man gedink het vir die Here om verskoning gevra, en Hom gevra om my te vergewe en Hom te bedank dat Hy daar was vir my, dat hy my liefhet, en dat Hy die Here van my lewe is. In die begin, was dit moeilik, omdat ek regtig elke gedagte moes vasvat en dit onder onderwerping bring en dan tot inkeer kom dat ek weer my eks-man koning gemaak het. Ek het baie kere voor die Here gegaan, maar na ‘n paar weke het dit makliker geword. 

I was having a particular battle with letting go one day, when I got a breakthrough and the love I felt for the Lord just enfolded me—it was such an awesome experience! Not long after I received a phone call from my ex-husband... would you believe he said he was longing for ME? He said he called because he just wanted me to know.

Ek het een dag ‘n besonderse stryd gehad om te laat gaan, toe ek ‘n deurbraak kry en die liefde van die Here my net omvou het—dit was so ‘n ongelooflike ervaring! Nie lank daarna nie het ek ‘n telefoon oproep van my eks-man ontvang… kan jy glo dat hy na MY gehunker het? Hy het gesê dat hy geskakel het omdat hy my net wou laat weet. 

Hmmmmmm... so of course - being me, I was confounded by the fact that just as soon as I had my full focus on the Lord, not on anything I wanted Him to do for me, like work on my husband's heart, etc. the Lord turned my ex-husband's heart and put it in his mind to call me.

Hmmmmmm… so natuurlik - omdat ek ek is, was ek dronkgeslaan deur die feit dat so spoedig as wat ek my volle fokus op die Here gehad het, en nie op enige iets wat ek wou gehad het Hy vir my moes doen nie, soos werk aan my man se hart, ens die Here het my eks-man se hart omgekeer en dit in sy gedagtes geplaas om my te skakel. 

It was then that the Lord gave me the following Bible verse in Jeremiah 15:19-21 "Therefore, thus says the LORD, 'If you return, then I will restore you. Before Me you will stand; and if you extract the precious from the worthless, You will become My spokesperson. They for their part may turn to you, But as for you, you must NOT turn to them. Then I will make you to this people fortified wall of bronze; and though they fight against you, they will not prevail over you; for I am with you to save you and deliver you', declares the LORD." 

Dit was toe dat die Here my die volgende Bybel verse in Jeremia 15:19-21 gegee het “Die Here het toe gesê: As jy jou woorde terugneem, sal Ek jou weer in my diens neem. As wat jy sê, waarde sal hê en nie onsin sal wees nie, sal jy weer namens My kan praat. Die mense moet jóú volg, nie jy vir hulle nie. Ek maak jou vir hierdie volk ‘n bronsmuur waardeur hulle nie kan dring nie; hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want Ek is by jou, sê die Here, Ek sal jou help en jou red. Ek sal jou red uit die mag van slegte mense, jou bevry van dié wat op geweld uit is.”

I noticed specifically the part which says "... They for their part may turn to you, but as for you, you must not turn to them." I had no idea what this could possibly mean, so I asked the Lord to show me. It was then that He gave a revelation ~ Not contacting my ex-husband did not mean I had let go because in my heart he was still very much in a place which was God's given place.

Ek het spesifiek die deel wat sê “ … Die mense moet jóú volg nie jy vir hulle nie opgemerk.” Ek het geen idee gehad wat dit moontlik kon beteken nie, so toe vra ek die Here om my te wys. Dit was toe dat Hy vir my ‘n openbaring gegee het ~ Deur nie my eks-man te kontak nie beteken ek het laat gaan nie omdat in my hart was hy nog steeds in ‘n plek wat God se gegewe plek was. 

I had to remove my heart entirely from my husband. In other words, I was not to pray for him for peace, for protection, for joy and happiness or that his day would be a smooth path—I was only to pray that "God's Will be done in his life." In fact, the Lord encouraged me to pray for my ex-husband in tongues, that some call "praying in the Spirit," so that I would pray totally as God directed me.

Ek moes my hart heeltemal van my man verwyder. In ander woorde, ek moes nie vir hom bid vir vrede, vir beskerming, vir vreugde en geluk of dat sy dag ‘n gladde paaidjie sou wees nie—ek moes net bid dat “God se Wil geskied in sy lewe.” Om die waarheid te sê, die Here het my aangemoedig om vir my eks-man in tale te bid, wat sommige mense noem “bid in die Gees,“ sodat ek sou totaal bid soos wat God my gelei het.

At first, I thought it was rather harsh because we all want to carry/cover our loved-ones in prayer, especially for protection and to help make life easier for them. It wasn't until I realised how really powerful letting go completely is, that I could TRUST God and actually be happy with not contacting, not praying, not turning towards my husband for anything, but instead placing God in the exact spot that I finally allowed my ex-husband to be in.

In die begin het ek gedink dit was ietwat ongevoelig omdat ons almal ons geliefdes in gebed wil dra/bedek, spesiaal vir beskerming en om die lewe makliker vir hulle te maak . Dit was nie totdat ek besef het hoe kragtig om totaal te laat gaan regtig is, dat ek op God kon VERTROU en eintlik gelukkig kon wees deur hom nie te kontak, nie te bid, nie na my man te keer vir enige iets nie, maar in plaas daarvan om finaal God in die presiese posisie te plaas wat ek toegelaat het vir my man om in te wees.  

Like you, I had read How God Can and Will Restore Your Marriage book and had made a point of praying specific verses for my husband every day. I had been under the belief that I should be praying for him, and I am sure that had I heard this revelation in the beginning of my Restoration Journey, I might have scorned it, but because Restoration is a Journey, I was at the point where the Lord was showing me a much more powerful method of following Him. The method, of course, is simply to pray "Thy Will be done" and to leave the outcome to HIM. Once I got the message, it all began to turn around and very quickly too. My ex-husband started to pursue me with zeal. I could see how God was working in his life and how he had started seeing God in his own life.

Soos jy, het ek die Hoe God Jou Huwelik Kan en Sal Herstel boek gelees en het ek ‘n punt daarvan gemaak om elke dag spesifieke verse vir my man te bid. Ek het geglo dat ek vir hom moes bid, en ek is seker dat ek hierdie openbaring in die begin van my Herstel Reis gehoor het, ek het dit dalk versmaai, maar omdat Herstel ‘n Reis is, was ek op die punt waar die Here my ‘n baie meer kragtige metode om Hom te volg gewys het. Die metode, natuurlik, is om eenvoudig te bid “ U Wil Geskied” en om die uitkoms aan HOM oor te laat. Toe ek die boodskap verstaan het, het dit alles begin omdraai en baie gou ook. My eks-man het my met ywer agterna gesit. Ek kon sien hoe God in sy lewe werk en hoe hy begin het om God in sy eie lewe te sien.

Because I needed to grow and keep moving forward as the Lord led me, the How God Can and Will Restore Your Marriage book helped in the beginning of my journey to build and strengthen me (by praying those prayers which you will find) and to get me to the place where I was strong enough to let go. Then I was able to move from having to pray to steady me, to being able to move completely to the point of TRUSTING and praying "Thy will be Done!"

Omdat dit nodig was dat ek groei en aanhou vorentoe beweeg soos wat die Here my gelei het, die Hoe God Jou Huwelik Kan en Sal Herstel boek het my in die begin van my reis gehelp om my op te bou en te versterk  (deur die gebede te bid wat jy sal vind) en om my op die plek te kry waar ek sterk genoeg was om te laat gaan. Toe was ek in staat om te beweeg van om te bid om my te stut, tot om in staat te wees om heeltemal op die punt te kom om te VERTROU en te bid “U wil Geskied!”

Whenever I had God in His rightful place, I would have to run to stay ahead of my ex-husband (I am putting it like this so that you can visualise what I am trying to say...) but any day that I put my ex-husband first and did not let go, I would slow to a crawl and still not find my ex-husband anywhere near me. 

Wanneer ek God in Sy regmatige plek gehad het, moes ek hardloop om voor my eks-man te bly (ek sit dit so sodat jy kan visualiseer wat ek probeer om te sê…) maar enige dag wat ek my eks-man eerste geplaas het en nie laat gaan het nie, het ek stadig beweeg en kon nog steeds nie my eks-man enigsins naby my kry nie.

It was then that the power of letting go really became real to me. When pursuing God, not for His Hand, but just for His love and awesomeness, everything came together over and beyond anything that I could ever imagine. In fact, I have started the letting go principle in other areas in my life and guess what? Uh-huh... The same thing happens!

Dit was toe dat die krag van laat gaan regtig vir my begin waar word het. Wanneer jy God begin nastreef, nie vir Sy Hand, maar net vir Sy liefde en ongelooflikheid het alles bymekaar gekom en verder as alles wat ek my ooit kon verbeel. Om die waarheid te sê, ek het die laat gaan prinsiep in ander gebiede van my lewe toegepas en raai wat? Uh-huh… Dieselfde ding gebeur!

I will definitely continue to apply this principle of letting go in many different areas  of my life. In other relationships within my family and beyond. In the areas of my finances, my work, my dreams, my children... I have seen that when I let go and give it ALL to God, then things begin to happen. When I don't try to make things happen or pray for them to happen as I want them to and just pray that God's Will be done, then I see answered prayer. But not just any answered prayer, answered prayer that was answered in a way beyond anything that I could have imagined. I first had to lay it all down at the feet of Jesus though, before any result was seen.

Ek sal definitief voort gaan om hierdie prinsiep van laat gaan op baie gebiede van my lewe toe te pas. In ander verhoudings binne my familie en verby.  Op die gebiede van my finansies, my werk, my drome, my kinders...Ek het gesien dat wanneer ek laat gaan en ALLES vir God gee dan begin dinge gebeur. Wanneer ek nie probeer om te maak dat dinge gebeur nie of bid vir hulle om te gebeur soos ek wil hê dit moet en net te bid dat God se wil geskied, dan sien ek antwoord op gebed. Maar nie net enige beantwoorde gebed nie, maar gebed  wat beantwoord is op ‘n manier verby enige iets wat ek my kan voorstel. Ek moes dit eers by die voete van Jesus lê, voor enige resultaat gesien was.

"If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness"—1 John 1:9

“Maar as ons ons sondes bely - Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle onregtigheid”—1 Johannes 1:9

I confess that I still need to let go of certain things in my life, things that I haven't given completely to My Lord. Sometimes it is difficult to not worry or fret about something, especially in the line of finances. I don't let go and let God. This definitely limits His ability to move on my behalf.

Ek bely dat ek nog steeds moet laat gaan van sekere dinge in my lewe dinge wat ek nie heeltemal aan My Here gegee het nie. Somtyds is dit moeilik om my nie te bekommer of te knies oor iets nie, spesiaal in die lyn van finansies. Ek laat nie gaan en laat God nie. Dit beperk Sy vermoë om om my onthalwe te beweeg. 

Now for my "Letter to the Lord." (Feel free to pray this with me.)

Nou vir my “Brief aan God.” (Voel vry om dit saam my te bid.)

My darling Jesus. Thank you so much for wanting to free me from all my burdens. You long for me to let go and to let you deal with everything in my life and sometimes I can do that but at other times, I tend to think I can do a better job than You. I am sorry for not trusting You enough. I am willing to lay everything before You, at Your feet, but I really need Your help as I can't do it on my own. I love You Jesus and I thank you for all the many blessings You have in store for me each and every day. Amen.

My liefling Jesus. Baie dankie dat U my van al my laste wil bevry. U verlang dat ek laat gaan en U toelaat om met alles in my lewe af te reken en somtyds kan ek dit doen maar ander tye, neig ek om te dink ek kan beter doen as U. Ek is jammer dat ek nie op U genoeg vertrou nie. Ek is gewillig om alles voor U te lê by U voete, maar ek het regtig U hulp nodig omdat ek dit nie op my eie kan doen nie. Ek is lief vir U Jesus en dankie vir al die baie seëninge wat U ieder en elke dag vir my in stoor het. Amen. 

Different Stages of "Letting Go"
Verskillende Stadiums van “Laat Gaan”

What the Lord showed us is that at every step of marriage crisis you must "let go" to prevent your marriage crisis from going to the next stage of destruction. Read below to see where you are:

Wat die Here ons gewys het is dat op elke stap van ‘n huweliks krisis moet jy “laat gaan” om voor te kom dat jou huweliks krisis na die volgende stadium van verwoesting gaan. Lees hier onder waar jy is: 

A wife whose husband is in the home, but is not coming home on time, must "let go" of trying to police him through curfews, "20 questions" or the "silent treatment."

‘n Vrou wie se man in die huis is, maar nie op tyd huistoe kom nie, moet “laat gaan” van probeer om polisie te speel met klokreëls, “20 vrae” of “stilstuipe.”

A wife who finds out that her husband is involved with another woman must "let go" by not following him or confronting him but using this time as a "wake up call" or she will push him into leaving or divorcing her.

‘n Vrou wat uitvind dat haar man by ‘n ander vrou betrokke is moet “laat gaan” deur hom nie te volg of te konfrontreer nie maar eerder die tyd gebruik as ‘n “wakker word oproep” of sy sal hom in die rigting stuur waar hy haar sal los of skei.

A wife whose husband leaves her (or asks her to leave) and she continues to hold on rather than "letting go" will find that her husband will push and pursue a divorce—hoping that this will stop his wife's pursuits.

‘n Vrou wie se man loop (of haar vra om te loop) en sy hou aan om vas te hou eerder as om “te laat gaan” sal vind dat haar man sal druk en agterna sit vir ‘n egskeiding—in die hoop dat dit sy vrou se agterna sit sal eindig.

A wife whose husband has divorced her, who continues to pursue, will soon marry the other woman.

‘n Vrou wie se man haar geskei het, wat voortgaan om agterna te sit, sal spoedig met die ander vrou trou.

An ex-wife who is clearly still interested in her ex-husband, rather than finally "letting go" will often see her former husband in a strong second marriage AND commonly find him wanting custody of their minor children!

‘n Eks-vrou wat nog duidelik in haar eks-man belangstel, eerder as om finaal ‘te laat gaan” sal dikwels haar vorige man in ‘n sterk tweede huwelik sien EN in die algemeen kry dat hy toesig van hulle minderjarige kinders wil hê! 

HOW Can I LET GO?
HOE Kan Ek LAAT GAAN?

"Please help!! I've tried letting go but I seem to want my husband even more!"

“Help asseblief!! Ek het probeer om te laat gaan maar dit lyk asof ek my man net meer wil hê!”

When we TRY to let go, the opposite happens—it actually makes us LONG for that person or thing even more!

Wanneer ons PROBEER om te laat gaan, gebeur die teenoorgestelde—dit maak dat ons eintlik nog meer na daardie persoon of ding VERLANG! 

The way God explained it to me is that when we are trying to diet, all we can think about is FOOD. That's because when something is removed, rather than being replaced, then the craving gets stronger.

Die manier wat God dit aan my verduidelik het is dat wanneer ons probeer om te dieet, al waaraan ons kan dink is KOS. Dit is omdat wanneer iets verwyder word, eerder as vervang, dan raak die drang sterker.

What you need to do is simply INCREASE your time and longing for the Lord, then you will quite naturally let go slowly but surely!

Wat jy nodig het om te doen is om eenvoudig jou tyd en verlange na die Here te VERMEERDER, dan sal jy op ‘n natuurlike wyse stadig maar sekerlik laat gaan! 

The most powerful experience I had in falling IN LOVE with the Lord happened long after my marriage was restored. You may laugh but it was due to a song that I listened to that began this Restoration Journey—restoring the PASSION I had for the Lord when my husband was gone in 1989 that I realized I didn't have as strong. The song basically asked where was that person, me, who used to believe strong enough to walk on water and stand before Goliaths. I wanted that, and in the course understood it meant I needed more of the Lord in my life.

Die mees kragtigste ondervinding wat ek gehad het was om op die Here VERLIEF TE RAAK lank na my huwelik herstel was. Jy mag dalk lag maar dit was as gevolg van ‘n liedjie waarna ek geluister het wat hierdie Herstel Reis begin het—deur die PASSIE wat ek vir die Here gehad het toe my man weg was in 1989 wat ek besef het nie so sterk was nie. Die liedjie het basie gevra waar die persoon was, ek, wie sterk genoeg geglo het om op water te kan loop en voor Goliate te staan. Ek wou dit gehad het, en in die kursus het ek verstaan dat dit beteken het dat ek meer van die Here in my lewe nodig het. 

The way I did this was to ASK Him HOW I could gain this. The first time I had this passion was deep in adversity but was there a way to jumpstart it without adversity, which could easily mean it would last long after an adversity was gone (and they always DO go, it only feels it will never go).

Die manier wat ek dit gdoen het was om Hom te VRA Hoe ek dit kon win. Die eerste keer wat ek hierdie passie gehd het was toe ek diep in teenspoed was maar daar was ‘n manier om dit te weer te laat opvlam sonder om deur teenspoed te gaan, wat maklik kon beteken dat dit lank sal hou selfs na die teenspoed weg is (en DIT gaan altyd, dit voel net asof dit nooit sal nie).

The Lord used a preacher who came to our church and told the same story I had heard at least 3 times and I was frustrated, not wanting to hear it "again." But this time something clicked, and I realized in this story laid my answer. I began saying several times a day, "Lord, You're ALL I need, You're ALL I want, You're ALL I live for."

Die Here het ‘n priester wat na ons kerk toe gekom het en dieselfde storie watek al 3 keer gehoor het kom vertel ek was frustreerd, want ek wou dit nie “weer” hoor nie.” Maar hierdie keer het iets sin gemaak en ek het in hierdie storie besef dat dit is waar my antwoord gelê het. Ek het verskeie kere per dag begin sê, “Here, U is AL wat ek nodig het, U is AL wat ek wil hê, U is AL vir wie ek leef.” 

Trust me, I did not FEEL those words at all, but then something happened! All of a sudden I began to FEEL what I was saying. I began to feel that He was ALL I needed or wanted and who I wanted to live for!

Vertrou my, ek het glad nie daar woorde GEVOEL nie, maar toe gebeur iets! Ewe skielik het ek begin VOEL wat ek sê. Ek het begin voel dat Hy al was wat ek nodige gehad het of wou gehad het en vir wie ek wou lewe! 

I found I was "in love" with the Lord like never before! It was like when your first boyfriend shows up in your life, but a thousand times more wonderful!!! The Lord, whether we realize it or not, was and will always be our FIRST Love, with all those feelings, even if we "thought" we were in love before. When we experience Him, by saying this over and over and over again, you will never be able to explain to anyone (except women like us who have experienced the same thing) how it feels!!

Ek het gevind dat ek “verlief’ was op die Here soos nooit vantevore nie! Dit is soos wanneer jou eerste kêrel in jou lewe opdaag, maar ‘n duisend keer meer wonderlik!!! Die Here, of ons dit nou besef of nie, was en sal altyd ons EERSTE Liefde wees, met al daardie gevoelens, selfs as ons “gedink” het dat ons vantevore verlief was. Wanneer ons hom ondervind, deur dit oor en oor en oor te sê, sal jy nooit weer aan enige iemand kan verduidelik (behalwe vrouens soos ons wat dieselfde ding eervaar het) hoe dit voel!!

"Lord, You're ALL I need

“Here, U is AL wat ek nodig het 

You're ALL I want,

U is AL wat ek wil hê,

You're ALL I live for."

U is AL waarvoor ek lewe.”

More Testimonies for help with "Letting Go": "Christmas Love Songs" written by ~ Michele in California

Nog getuienisse om te help om “Te laat Gaan”: "Christmas Love Songs"

geskryf deur Michelle in Kalifornia

“EH & OW Unhappy”
“AM & AV Ongelukkig”

Jesus is the sweetest “thing” in this world. He is the only Lover who can satisfy us and He is the only Healer who can really heal the deepest wounds we don’t even know exist. Yesterday when i was falling asleep He reminded me another area He show Himself so strong and i still did not write about.

Jesus is die soethartigste “ding” in hierdie wêreld. Hy is die enigste Beminde wat ons kan bevredig en Hy is die enigeste Geneesheer wat regtig die diepste wonde kan genees wonde wat ons nie eens weet bestaan nie. Gister toe ek besig was om aan die slaap te raak het Hy my herinner aan ‘n ander area waar Hy Homself so sterk gewys het en waaroor ek nog steeds nie geskryf het nie.

When i was in USA, I found out that my EH and OW went for luxury vacation to another country for 10 days. These 10 DAYS was a problem for me. Such a long time and only them. It was not really jealousy, because I do not really desire something similar in term of place nor company, but it was more about the time spent with their daughter what my son never got. And as i reminder of this vacation i had a magnetic souvenir of this place on the fridge, so anytime i went to take something from the fridge i saw the holiday. And my EH did not even try to hide it.

Toe ek in die VSA was, het ek uitgevind dat my AM en die AV vir ‘n luukse vakansie vir 10 dae na ‘n ander land toe was. Daardie 10 DAE was ‘n probleem vir my. So ‘n lang tyd en net hulle alleen. Dit was nie regtig jaloesie nie ek het nie regtig ‘n begeerte na iets in terme van plek of geselskap nie, maar dit was meer oor die tyd gespandeer met hulle dogter wat my seun nie gekry het nie. En as ‘n herinnering van hierdie vakansie het ek ‘n magneet soewenier van hierdie plek op die yskas, so elke keer wat ek iets uit die yskas wou haal het ek die vakansie gesien. En my AM het dit nie eens probeer wegsteek nie.  

I was talking to my Beloved and i told Him, how can i possibly forget all these things and how and why would i want to have restore marriage if there is so many things I have to rise up above them? He is the Best of the Best ladies!! This time He told me that I am constantly on vacation with Him. He is the Lover of my soul. He is giving me and my son something nobody can ever give. No earthly person. This satisfied me and brought perfect peace and from that time whenever i went to open the fridge, i did it with love, compassion and even smile on my face knowing that they can go anywhere in the world, they will never find what they are looking for. Peace and harmony.

Ek het met my Beminde gepraat en Hom vertel, hoe kan ek moontlik al hierdie dinge vergeet en hoekom sou ek ‘n huwelik herstel as daar so baie dinge is waar ek moet oprys bo hulle? Hy is die Beste van die Beste dames!! Hierdie keer het Hy my vertel dat ek die heel tyd met vakansie is. Hy is die liefhebber van my siel. Hy gee vir my en my seun iets wat niemand kan gee nie. Geen aardse persoon. Die het my bevredig en perfekte vrede van daardie tyd af gebring en van toe af elke keer wat ek die yskas gaan oopmaak het, het ek dit met liefde gedoen, deernis en met selfs ‘n glimlag op my gesig wetende dat hulle enige plek in die wêreld kan gaan, hulle sal nooit vind waarna hulle soek nie. Vrede en harmonie. 

Another small test came when we all, with my PIL visiting, went for a trip to the city, to a place my EH was with OW before. Again, he did not try to hide. He talked openly about places he was. So he took all of us to the same places to have a breakfast. I was sure I am eating something that OW ate. And surely enough we even stayed in the same hotel. This time i was not bothered or sad by it, but i felt so bored. Nothing was exciting for me. Even though we been there only three days my heart was longing for quiet time in the sofa only me and my real Husband. As i was going through the places, watching some shows, even though everything was fulfilling for my eyes, my heart was empty. And i was talking to Him and telling Him about it. And you know ladies what my Beloved told me? This is what all EH and OW (not only mine) experience. They are rushing from thing to thing, from show to show to find something what will make them happy, help them to forget what kind of life they have...only to find out that this kind of lifestyle is making them more unhappy.

Nog ‘n klein toets het gekom toe ons almal, met my skoonouers wat kom kuier het, vir ‘n uitstappie dorp toe gegaan het ‘n plek waar my AM en die AV voorheen was. Weer, het hy nie probeer om dit weg te steek nie. Hy het openlik gepraat oor plekke waar hy was. Toe neem hy ons almal na dieselfde plekke om ontbyt te gaan geniet. Ek was seker dat ek besig was om iets te eet wat die AV geeet het. En waarlik genoeg ons het in dieselfde hotel gebly. Hierdie keer was ek nie gepla of hartseer daaroor nie, maar ek het verveeld gevoel. Niks was opwindend vir my nie. Selfs al was ons smaar net drie dae daar het my hart verlang na stilte tyd op die rusbank met net my en my regte Man. Soos wat ek deur plekke gegaan het, vertonings gekyk het, al was alles vervullend vir my oë, maar was my hart leeg. En ek het met Hom gepraat en Hom daarvan vertel. En julle weet dames wat my Beminde my vertel het. Dit is wat alle AM en AV beleef (nie net myne nie). Hulle jaag van ding tot ding van, vertoning na vertoning om iets te vind wat hulle gelukkig gaan maak, hulle help om te vergeet watter lewe hulle lei...net om uit te vind dat hierdie soort leefstyl hulle meer ongelukkig maak.   

Through these small trials, i can see how deeply loved I really am. Because three words of my Beloved “I love you” can do instant miracle within me. Before i did not understand but now i can testify - these trials are not to harm me, these trials are to make me strong, unshakable for this world around me. But not only this. These trials are helping me to rush to the arms of the ONE where I can find everything what I so desire.

Deur hierdie klein beproewings, kon ek sien hoe diep bemin ek regtig was. Omdat die drie woorde van my Beminde “ek het jou lief” kan onmiddelike wonderwerke in my bewerk. Voorheen kon ek nie verstaan maar nou kan ek getuig - hierdie beproewings is nie om my seer te maak nie, hierdie beproewings is om my sterk te maak, onwrikbaar vir die wêreld rondom my. Maar nie net dit nie. Hierdie beproewings help my om in die ams van die EEN waar ek alles kan vind wat ek begeer te hardloop. 

~ Amalia in Poland

Are you exhibiting strength and dignity—smiling at the future?

Beeld jy sterkte en ‘n edel persoonlikheid uit—geen kommer oor die toekoms nie?

Proverbs 31:25—

Spreuke 31:25—

“Strength and dignity are her clothing and she smiles at the future.”

“Alles aan haar spreek van ‘n sterk en edel persoonlikheid; sy het geen kommer oor die toekoms nie.”

If you'd like to take a huge step forward along your Restoration Journey in order to let go, take a moment to read about having a more discreet profile picture, along with your BNN, then setting up a new email address. CLICK HERE to learn more about the power to let go>>

As jy daarvan sou hou om ‘n groot stap vorentoe te neem op jou Herstel Reis om jou in staat te stel om te laat gaan, neem ‘n oomblik om te lees oor hoe om ‘n meer diskrete profiel foto, saam met jou SN te hê, en dan ‘n nuwe epos adres op te stel. KLIK HIER en leer meer oor die krag van laat gaan>>

Honestly, Do the Principles in this Lesson Really Work?

Eerlik, werk die Prinsiepe in Hierdie Les Regtig?

"Your testimonies also are my delight; they are my counselors"— Psalm 119:24

“U verordeninge is my vreugde, hulle is my raadgewers”—Psalm 119:24

 Restored Marriage Testimony—
Herstelde Huweliks Getuienis—

The Best Thing I've Ever Done!
Die Beste Ding Wat Ek Ooit Gedoen Het!

Praise the Lord! Boy, is He the greatest! I never thought for a minute that my marriage was ever going to get better. Thanks to my Almighty Lord and Savior, He has shown me how to come to Him with my situation, “and I will help you and wipe those tears away from your face ... and replace them with smiles.”

Prys die Here! Man, is Hy die uitmuntende! Ek het nooit vir ‘n minuut gedink dat my huwelik beter sou word nie. Te danke aan my Almagtige God en Redder, het Hy my gewys hoe om na Hom toe te gaan met my situasie, “en ek sal jou help en daardie trane van jou gesig af vee … en met glimlagte vervang.”  

My husband left me six months ago for another woman. He told me he loved her and no longer loved me. I was devastated and didn’t know what to do or who to turn to. I would call my husband every day begging for him to come back to me. I even called the OW every day asking her how she could do this to my family. Let me tell you all I did was make the situation a lot worse. I thank God every day for the help of restore ministries and for my now gentle and quiet spirit!

My man het my ses maande terug gelos vir ‘n ander vrou. Hy het vir my gesê hy is lief vir haar en nie meer vir my nie. Ek was verpletter en ek het nie geweet wat om te doen of na wie om te keer nie. Ek het my man elke dag geskakel en hom gesmeek om terug te kom na my toe. Ek het selfs die AV elke dag geskakel en gevra hoekom sy dit aan my familie doen. Laat ek jou vertel al wat ek gedoen het was om die situasie erger te maak. Ek dank God elke dag vir herstel ministeries en nou vir my stil en sagmoedige gees!  

I didn’t want to let go of my husband but I had to. Yes, is caused much pain and there was the crying myself to sleep every night at first. I had to let go and give him and my situation to the Lord. So I did. I stopped calling him and begging him to come back because I realized that it only made me look weak and pathetic. I stopped calling the other woman like a fool because that only made their so-called “love" stronger. I LET GO!

Ek wou nie laat gaan van my man nie maar ek moes. Ja, dit het baie pyn veroorsaak en in die begin het ek myself elke aand aan die slaap gehuil. Ek moes laat gaan en my situsie aan die Here gee. Toe het ek. Ek het opgehou om hom te skakel en te smeek om terug te kom want ek het besef dit het my net swak en patieties maak lyk. Ek het opgehou om die ander vrou soos ‘n dwaas te skakel omdat dit net hulle sogenaamde “liefde” sterker gemaak het. EK HET LAAT GAAN! 

It was the best thing that I have ever done for so many reasons. First I found myself my own Lover, His name is Jesus and boy did that change everything. It is more than six months since my husband called and begged to move back in with me! And I allowed Him only because my new Husband said so. I give all thanks to the Lord for this (and, of course, following the principles in your books)!

Dit was die beste ding wat ek al ooit gedoen het vir so baie redes. Eerstens het ek my eie Minnaar gevind, Sy naam is Jesus en man het dit alles verander. Dit is meer as ses maande vandat ek my man laas geskakel ht en gesmeek het om terug by my in te trek! En ek het Hom toegelaat net omdat my nuwe Man so gesê het. Ek gee alle dank aan die Here hiervoor (en natuurlik, om die prinsiepe in julle boeke te volg)!

Please let go, whatever you do. Start there and keep pressing into Him. Keep your faith and focus on Him and stop being unfaithful to Him because then, all things are possible! I went from being devastated that my husband left me for another woman to being an even stronger wife to the Lord as His bride, which is what the Wise Woman is about. I give thanks to God for preparing me for my husband’s return because it wasn't easy. When he's right there it's easy to fall back into that same frame of mind. But that's exactly when he stops pursuing me and treating me well. It's when my husband treats me like the harlot I am, but not to him, but to the Lord.

Laat asseblief gaan, watookal jy doen. Begin daar en hou aan om Hom na te streef. Behou jou geloof en fokus op Hom en hou op om ontrou aan Hom te wees want dan, is alle dinge moontlik! Ek het gegaan van verpletter wees dat my man my vir ‘n ander vrou gelos het tot om selfs ‘n sterker vrou te wees aan die Here as Sy bruid, wat waaroor die Wyse Vrou gaan. Ek gee dank aan God dat Hy my vir my man se terugkoms voorberei het omdat dit nie maklik was nie. Wanneer hy daar is is dit maklik om in daardie selfde gunstige stemming te val. Maar dit is presies wanneer hy ophou om my na te sit en my goed behandel. Dit is wanneer my man my behandel soos die hoer wat ek is, maar nie aan hom nie, maar aan die Here.

Please just give it all to the Lord. Don’t give up and turn to the world's ways. Your husband WILL be back very soon if you're following these principles, so be ready. YOU will be stronger and happier than you ever imagined and you'll make room for your husband to pursue God if you've trained yourself to pursue Him and not your husband. Take care.

Gee dit asseblief alles aan die Here oor. Moet nie opgee nie en na die wêreld se wee terugkeer nie. Jou man sal gou terug wees as jy hierdie prinsiepe volg, so wees gereed. JY sal sterker wees en gelukkiger as wat jy jouself kan voorstel en jy sal plek maak vir jou man om God na te streef as jy jouself opgelei het om Hom na te streef en nie jou man nie. Neem Sorg

Carmen in Maryland, RESTORED
Carmen in Maryland, HERSTEL

I Stopped Pursuing!
Ek het Opgehou Agternasit!

I don't know if it is the same with all women on this journey, but with me, although I was very clearly taught the principle of letting go since the first time I read the RYM book, I could not put it into practice immediately. When I first learned about all the awful truth last year's May, I used a mix of tough love principles with I don't know what else. That drew my husband farther away from me. After he went back in adulterous relationships, I tried to win him back with pursuing him even more, with my "undying unconditional love" for him, I even bought him tickets to come here to Brasil for 40 days, I practically had to beg him for that. Sure, we had a good time together those days, but at the moment he put his feet in the USA again, he started to run away from me again.

Ek weet nie of dit dieselfde is met al die vrouens op hierdie reis nie, maar met my, alhoewel ek duidelik die prinsiep van laat gaan geleer het van die eerste keer wat ek die HJH boek gelees het, kon ek dit nie  onmiddelik toepas nie. Toe ek verlede Mei die pynlike waarheid geleer het, het ek ‘n mengsel van tawwe liefde prinsiepe met weet nie wat anders gemeng nie. Dit het my man verder van my weg af weggestoot. Nadat hy terug gegaan het in owerspelige verhoudings, het ek probeer om hom terug te wen deur hom selfs meer agterna te sit, met my “onsterflike onvoorwaardelike liefde” vir hom, ek het selfs vir hom kaartjies gekoop om hier na Brazil toe te kom vir 40 dae, ek moes hom prakties smeek daarvoor. Sekerlik, ons het daardie dae ‘n goeie tyd gehad, maar die minuut wat hy weer sy voete in die VSA gesit het, het hy weer van my afweg begin hardloop.

Then one day, when he was working during a weekend and I called him, I think, 30 times, he simply ignored me. That was when the Lord told me, dear Marta, my child, come to me, and only me. I will heal you, I will be there for you. And indeed He did and is doing until now. I stopped pursuing my husband, I would only talk with him when he started to talk or ask me to talk. I spent almost all my time at home and any free time I had at work, I would spend with the Lord, being fed by His Word, having His grace and mercy and love poured out on me, and letting my husband into God's care. I even stopped praying for him! I would just tell God to use me for His will and I would be happy with whatever outcome He would decide. 

To een dag, terwyl hy op ‘n naweek gewerk het en ek hom geskakel het, ek dink, 30 keer het hy my eenvoudig ignoreer. Dit was toe dat die Here vir my sê, liewe Marta, my kind, kom na My toe en net na My toe. Ek sal jou genees, Ek sal daar wees vir jou. En inderdaad Hy was en Hy doen dit tot nou toe. Ek het opgehou om my man agterna te sit, ek het net met hom gepraaat wanneer hy begin praat het of my gevra het om te praat, ek het tyd met die Here spandeer, gevoed deur Sy Woord, en Sy guns en genade wat oor my uitgesort word, en om my man in God se hande te los. Ek het selfs opgehou om vir hom te bid! Ek het net vir God gevra om my vir Sy wil te gebruik en dat ek gelukkig sou wees met wakool die uitkoms waarop Hy besluit het. 

From that moment on, my husband's heart started to turn back to me, and it was quick! It has been 40 days now that my husband asked, I think a better word would be begged, to come back to me, and he is in a desperate need to come back home. I don't say anything about his problems there in the USA, I don't give him advice, I don't talk about the future, I let all of this in God's hands, and my husband started to make wonderful plans for the future here in Brasil. He even is considering , en hy is desperately trying to find some work here, something that he always said he would never do. So my walk with the Lord got stronger, and although now I need some balance because my husband is very demanding of my time, I am sure God will provide this too!🙂

Van daardie oomblik af, het my man se hart na my toe teruggekeer, en dit was vinnig! Dit is nou 40 dae vandat my man gevra het, ek dink ‘n beter  wood om te gebruik is gesmeek het, om terug te kom na my toe . Ek sê niks oor sy probleme daar in die VSA nie, ek gee hom nie advies nie, ek praat nie oor die toekoms nie, ek los dit alles in God se hande, en my man het begin om wonderlike planne vir die teokoms hier in Brazil te maak. Hy oorweeg dit, en is desperaat besig om te probeer om werk hier te vind, iets wat hy altyd gesê het hy sou nooit doen nie. So my wandel met dieHere het sterker geword, en alhoewel ek nou balans nodig het omdat my man my tyd baie vereis, ek is seker God sal dit ook voorsien!🙂

Marta in Brazil, RESTORED
Marta in Brazil, HERSTEL

"Will I Let Go"

“Wil Ek Laat Gaan”

by: Sabrina in Georgia

Deur: Sabrina in Georgia

Will I let go of the pain, misery, and sorrow,

Sal ek laat gaan van die pyn, ellende en verdriet,

Or will I trust the Lord knowing

Of sal ek op die Here vertrou wetende

There’s hope for tomorrow?

Dat daar hoop is vir more?

 

Will I believe or will I keep being deceived?

Sal ek glo of sal ek bedrieg word?

Will I press on or will I just keep settling for less?

Sal ek uithou of aanhou om met minder genoeë te wees?

 

You see I have promises, blessings, and an abundant life

Jy sien ek het beloftes, seëninge, en ‘n oorvloedige lewe

that my Father wants to give me

Wat my Vader my wil gee

So I can’t keep focusing on my past hurts that are stopping me

So ek kan nie aanhou om op my seerkry van die verlede te fokus nie

From being where I need to be.

Van wees waar ek nodig het om te wees.

 

Will I let go of darkness somewhere

Sal ek êrens van die donker laat gaan 

That’s holding onto me

Wat aan my vashou

Or will I choose life

Of sal ek die lewe kies

Cuz God wants to set me free

Omdat God my wil vrylaat

 

Will you let go?

Sal jy laat gaan?

I will let go now Lord in my heart

Ek sal die Here nou in my hart toelaat

Now I know there’s hope for you and me.

Noudat ek weet daar is hoop vir jou en my.

 

QUESTION:
VRAAG:

Please explain again…must I actually stop COMPLETELY stop praying for my husband in anyway…??  It just doesn’t sound right..please help me as I am now very very confused…. 

Verduidelik asseblief weer...moet ek werklik HEELTEMAL ophou om vir my man te bid…?? Dit klink net nie reg nie..help my asseblief omdat ek nou baie baie verwar is...

Mercia in South Africa

Mercia in Suid Afrika 

ANSWER:
ANTWOORD:

"Thus says the LORD, 'Cursed is the man who trusts in mankind and makes flesh his strength, and whose heart turns away from the LORD.

“So sê die Here: Daar rus ‘n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van My af wegdraai; 

“For he will be like a bush in the desert and will not see when prosperity comes, but will live in stony wastes in the wilderness, a land of salt without inhabitant.

“Hy is soos ‘n kaal bossie in droë wêreld wat nooit water kry nie; ‘n bossie wat in ‘n klipwoestyn staan, in ‘n brak wêreld waar niemand woon nie

“Blessed is the man who trusts in the LORD and whose trust is the LORD. For he will be like a tree planted by the water, that extends its roots by a stream and will not fear when the heat comes; but its leaves will be green, and it will not be anxious in a year of drought nor cease to yield fruit'"—Jeremiah 17:5-10

“Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here ‘n veilige vesting is; so iemand is soos ‘n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het; ‘n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie”’—Jeremia 17:5-10  

"Trust in the LORD with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight"—Proverbs 3:4-6 

“Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop”— Spreuke 3:4-6

The Lord has led you to us, where we have ongoing and many fruits of restoration. No, it doesn't sound right, not the way Christians believe, but look at the fruits in the church, DIVORCE, and remarriage even more than the world.

Die Here het jou na ons toe gelei, waar ons aanhoudend en baie vrugte van herstel het. Nee, dit klink nie reg nie, nie op die manier wat Christene glo nie, maar kyk na die vrugte in die kerk, EGSKEIDING, en hertrou selfs meer as in die wêreld.

You have been unfaithful to the LORD, right? He has not been first and you not letting go of praying for your husband, which BINDS and keeps you tied to him, proves who is still first. 

Jy was ontrou aan die HERE, reg? Hy was nie eerste nie en jy het nie laat gaan om vir jou man te bid nie, wat jou BIND aan hom en jou aanhou vasgemaak hou, bewys wie nog steeds eerste is.  

“You have removed lover and friend far from me; My acquaintances are in darkness”—Psalm 88:18

“U laat my vriende en my bure ver van my af staan, die duisternis van die dood is my geselskap”—Psalm 88:18

“You have removed my acquaintances far from me; You have made me an object of loathing to them; I am shut up and cannot go out”—Psalm 88:8

“U laat my vriende en my bure ver van my af staan, die duisternis van die dood is my geselskap”—Psalm 88:18

“She will pursue her lovers, but she will not overtake them; and she will seek them, but will not find them. Then she will say, ‘I will go back to my first Husband, for it was better for me then than now!’”— Hosea 2:7

“En as sy dan haar minnaars probeer opsoek en hulle nie raakloop nie, hulle soek en nie kry nie, sal sy dalk sê: “Ek sal na my eie man toe teruggaan, want ek was by hom beter versorg as nou.”—Hosea 2:7 

"The king’s heart is like channels of water in the hand of the LORD; He turns it wherever He wishes"—Proverbs 21:1

“Die wil van die koning staan onder die gesag van die Here; sos ‘n stroom water lei Hy dit soos Hy verkies”—Spreuke 21:1

If you love Him, you trust Him and you don't fear what you have turned over to Him, which should have long ago been your husband.

As jy vir Hom lief is, vertrou jy Hom en jy vrees nie wat jy na Hom oorgegee het nie, wat ‘n lang tyd terug jou man moes gewees het.

"There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love"—1 John 4:18

“Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie”—1 Johannes 4:1

The Message Bible says it this way:

Die Boodskap Bybel sê dit op hierdie manier:

"God is love. When we take up permanent residence in a life of love, we live in God and God lives in us. This way, love has the run of the house, becomes at home and mature in us, so that we're free of worry. There is no room in love for fear. Well-formed love banishes fear. Since fear is crippling, a fearful life—fear of death, fear of judgment, fear of rejection—is one not yet fully formed and has experienced His love"—1 John 4:18 

“God is liefde. As daar dus liefde uit jou lewe straal, vertel dit hoe naby jy aan God leef. So bereik die liefdevolle God sy doel met ons: ons kan die oordeelsdag met vrymoedigheid, sonder om bang te wees, tegemoetstap. In hierdie wêreld is ons situasie immers pesies dieselfde as Jesus sin. Waar daar liefde heers, is daar nie plek vir vrees nie, veral nie vrees vir God se finale oordeel nie. Ware egte liefde verdryf eenvoudig alle vrees. Iemand wat dus nog sulke vrees in hom ronddra, se lewe is nog nie deurdrenk met God se liefde nie. En hoekom nie? Want vrees is net heeltyd bekommerd oor die straf wat kan kom”—1 Johannes 4:18

To continue to pray for your lover, your earthly husband, means you are not only unfaithful to the Lord, who took your husband away and turned his heart from you, but to continue to do so means you are double-minded.

Om voort te gaan om vir jou beminde, jou aardse man te bid, beteken nie net dat jy ontrou aan die Here is nie, wat jou man weggevat het en sy hart van jou af gedraai het nie, maar om voort te gaan om dit te doen beteken dat jy besluitloos is.

“But let him ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways”—James 1:6–8. 

“Maar ‘n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So ‘n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat Hy iets van die Here sal ontvang nie”—Jakobus 1:6-8

“I hate those who are double-minded, but I love Your law” —Psalm 119:113

“Ek haat huigelary, maar u wet het ek lief”—Psalm 119:113

Women who keep praying, keep their husbands in their heart.

Vrouens wat aanhou bid, hou hulle mans in hulle harte.

PRAISE Restored Marriage
after She Let Go!!

LOF Herstelde Huwelik
nadat Sy laat Gaan het!!

Overcoming by the
Oorkom deur die

Word of Their Testimony
Woord van Hulle Getuienis

"Restoration in Progress"
“Herstel in Vooruitgang” 

In July we got a PR that said:
In Julie het ons ‘n LV gekry wat gesê het:

My Dear Sister's, today I want to share with you something very personal and to tell the truth I struggled for several days to write this-but I felt I must share it with other women who come to this ministry, and today after reading one of the encouragers (from Connie Wednesday, 7/11/12, Daily Encourager)

My Liewe Susters, vandag wil ek iets baie persoonlik met julle deel en om die waarheid te praat dat ek vir verskeie dae gesukkel het om dit te skryf-maar ek het gevoel ek moet dit met ander vrouens deel wat na hierdie ministerie toe kom, en vandag nadat ek een van die aanmoedigers (van Connie Woensdag, 7/11/12, Daaglikse Aanmoediger) gelees het. 

I came to the understanding how important it is to share not only our progress, but also our "falls"—and how God helps us to stand back up afterwards and move along our journey.

Het ek verstaan hoe belangrik dit is om nie net ons vooruitgang te deel nie, maar ook ons “agteruitgang”—en hoe God ons help om weer op te staan daarna en aan te beweeg op ons reis. 

I hope that today's Encourager will help you understand that we cannot influence Restoration by our "fleshly" attempts. Instead, we should give EVERYTHING to God, as: "For I know the thoughts that I think toward you, saith the LORD, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end." (Jer. 29:11,12).

Ek hoop dat vandag se Aanmoediger sal jou help om te verstaan dat ons nie Herstel deur ons “vleeslike” pogings kan beinvloed nie. In plaas daarvan , moet ons ALLES vir God gee, omdat “Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting.” (Jer. 29:11,12).

It is now 8 months since my husband has left me for the OW. We were living in Moscow at that time and wanted to take our daughter to live with us (she was with my parents in Ukraine). After he left I went to live in Ukraine. 

At the very beginning when I decided to divorce my husband because he was unfaithful, God stopped me and when I did that's when I heard Him say in my heart, also He told me in my heart that He will restore my marriage. But without knowing any principles of restoration I made a lot of mistakes—I begged him to come back, wrote him 10 messages a day, cried over the telephone, then became so upset that he didn't change then I changed my tactic and told him he can forget about me and our daughter, he is not her father anymore. I even wrote to OW!! It was such a mess, both in my head and my actions.

Aan die begin toe ek besluit het dat ek ‘n egskeiding wil hê omdat hy ontrou was, het God my gekeer en toe ek dit gedoen het was dit toe ek Hom hoor in my hart sê, ook het Hy my vertel in my hart dat Hy my huwelik sal herstel. Maar sonder dat ek enige van die prinsiepe van herstel geken het het ek baie foute gemaak—ek het hom gesmeek om terug te kom, het vir hom 10 boodskapppe ‘n dag gestuur, oor die telefoon gehuil, toe so ontsteld geraak dat hy nie verander het nie toe het ek my taktiek verander en hom vertel dat hy van my en ons dogter kan vergeet, hy is nie meer haar pa nie. Ek het selfs aan die AV geskryf!! Dit was so ‘n gemors, beide in my hart en aksies.

Then, he came home at Christmas and assured me that everything will be fine, that he will be with us—but as soon as he went to Moscow he disappeared again. And again I started to call, write, even quote scriptures. Oh my!!!

Toe, kom hy Kersfees huistoe en verseker my dat alles reg sal wees, dat hy saam ons sal wees—maar so gou as wat ons Moskou toe gegaan het het hy weer verdwyn. En weer het ek begin bel, skryf, en selfs die Skrif aangehaal. O tog!!!  

It did not help of course, and only made me feel horrible.

Dit het natuurlik nie gehelp nie, en my net aaklig laat voel.

But, after I came to your ministry I changed my heart and behavior completely. The turning point for me was after I had realized (with the help of the lessons in RRR 30 day course) that I should let him go!! Yes, it was hard, but I did it completely. Right away he noticed what I did. And, the more I was using the principles, the better I felt. That's when my husband began treating me much better. After his last visit I was so happy—it looked like restoration was just here. But…

Maar, na ek na julle ministerie toe gekom het het ek my hart en gedrag heeltemal verander. Die keerpunt vir my was nadat ek besef het (met die help van die lesse in HHH 30 dag kursus) dat ek hom moet laat gaan!! Ja, dit was moeilik, maar ek het dit heeltemal gedoen. Dadelik het hy opgemerk wat ek gedoen het. En, hoe meer ek die prinsiepe gebruik het, hoe beter het ek gevoel. Dit was toe my man my baie beter begin behandel het. Na die laaste besoek was ek so gelukkig—dit het gelyk asof herstel om die draai was. Maar... 

During the last 5 months I tripped up and start thinking that I should move back to Moscow to be near him; I even wanted to take our daughter there. It looked like a very nice plan "he will be able to see us" (not live in a city 1700 km.away). So I decided to go alone and then maybe take my daughter..HOW WRONG I WAS!!! I am now 3 weeks here, living only 4 km from him and I have not see him—not a single time!! After coming here he called me twice and that was all!!!

Gedurende die laaste 5 maande het ek gestruikel en begin dink dat ek terug moet trek Moskou toe om naby aan hom te wees; ek wou selfs ons dogter soontoe neem. Dit het soos ‘n baie mooi plan gelyk “hy sal in staat wees om ons te sien” (nie in ‘n stad woon 1700. km weg nie). So ek het besluit om alleen te gaan en dan miskien my dogter te neem..HOE VERKEERD WAS EK!!! Ek is nou 3 weke hier, ek bly net 4 km van hom af en het hom nog nie gesien nie—nie een keer nie!! Nadat ek hier arriveer het het hy my twee keer geskakel en dit was al!!!

I wrote this for that women who may be thinking that they can influence their restoration somehow—but when we do the worst happens. The only way we can is being with God, being obedient to Him and letting go.

Ek het dit vir die vrouens geskryf wat dalk dink dat hulle op een of ander manier herstel kan beinvloed—maar wanneer ons dit doen gebeur die ergste. Die enigste manier wat ons dit kan doen is om saam God te wees, gehoorsaam aan Hom te wees en te laat gaan.

"Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding." (Prov.3:5) I hope my mistakes that I confessed help each of you to do what you should. Let go, don't try to make your restoration happen or you will make mistakes.

“Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie.” (Spr.3.5) Ek hoop my foute wat ek gebieg het elkeen van julle sal help om te doen wat julle moet doen. Laat gaan, moet nie probeer om herstel te maak gebeur nie of jy sal foute maak.

Glory to God this lesson was so painful—as I know God let me live through it—to help me make the right conclusions and let go completely. And ladies, I prayed a lot about it. Once I let go God blessed me here with a job, finances (my husband began paying my bills here). But I needed to try to understand that I should stay calm and stay focused on the Lord. I am the kind of person that God knows that needed to allow me to live through this mistake for my good.

Glorie aan God hierdie les was so pynlik—soos ek weet het God my daardeur laat lewe—om my te help om die regte gevolgtrekke te maak en heeltemal te laat gaan. En dames, ek het baie daaroor gebid. Die oomblik wat ek laat gaan het het God my geseën met ‘n werk, finansies (my man het begin om my rekeninge hier te betaal). Maar ek moes probeer verstaan dat ek kalm moes bly en op die Here fokus. Ek is die soort persoon  wat God weet my moes toelaat om deur hierdie fout te lewe vir my eie beswil. 

Now I am leaving and looking forward to go home to my little daughter. I realized that God will make my Restoration at His timing not mine. And ladies, our Lord DOES NOT NEED OUR HELP:) He needs us to remain faithful to Him.

Noudat ek weggaan en uitsien om huistoe te gaan na my klein dogtertjie toe. Het ek besef dat God my herstel op Sy tydsberekening laat gebeur en nie myne nie. En dames, ons Here het NIE ONS HULP NODIG NIE:) Hy benodig ons om getrou aan Hom te wees.  

 In September Vika submitted another PR:
In September het Vika nog ‘n LV ingedien.

Hello Dear Sister's.

Hello Liewe Susters

I am glad to be a member of this fellowship, and I pray for each of you who come here. I am happy that I have an opportunity to share with you what God is doing in my life!

Ek is bly om ‘n lid van hierdie gemeenskap te wees, en ek bid vir elke een van julle wat hiernatoe kom. Ek is bly om ‘n geleentheid te hê om met julle te deel wat God besig is om in my lewe te doen! 

Rude, presumptuous, always right and all-knowing is how I was for years. My behavior injured my family and my friends...I had never thought how people felt after my words to them.

Ongeskik, aanmatigend, altyd reg en alles-wetend is hoe ek vir jare was. My gedrag het my familie en vriende beseer...ek het nooit gedink oor hoe mense voel na my woorde aan hulle nie.

I could not talk about something with my mom or my father without quarreling. I interrupted them and did not want to listen to them. And not long after all this happened to me is when I finally realized that something is wrong with me. It was through this I wanted to change. It laid heavily on me. I live with my parents now, and every day I was in tension. I could not find peace. I wanted just one thing—to live alone with my daughter.. 

Ek kon nie oor iets met my ma of pa praat sonder om te redeneer nie. Ek het hulle in die rede geval en wou nie na hulle luister nie. En nie te lank na dit met my gebeur het nie is toe ek finaal besef het dat daar iets met my verkeerd is. Dit was deur dit dat ek wou verander. Dit het hewig op my gerus. Ek bly nou saam my ouers, en elke dag was ek gespanne. Ek kon nie vrede vind nie. Ek wou net een ding gehad het—om alleen saam my dogter te bly.. 

And for the first time I started to pray to God to restore my relationships with my parents. I realized that running from the problem would not help.

En vir die eerste keer het ek begin bid en God gevra om my verhoudings met my ouers te herstel. Ek het besef dat om weg te hardloop van die probleem af nie sou help nie. 

As I prayed God showed me all the pain that my words caused my mom, all those sharp words, my terrible behavior. It was a turning point. Today my relationship is different. My attitude to my family is different. There are still some problems, but I believe God will finish what He started in this and other areas of my life. I thank Him for His Word, which teaches me and directs my steps. My big desire is to be a woman of gentle and quite spirit, to reflect God and His words in my everyday life. To be the light to the world, and that is my prayer.

Soos wat ek gebid het het God my al die pyn wat my woorde my ma gekos het te wys, al daardie skerp woorde, my verskriklike gedrag. Dit was ‘n keerpunt. Vandag is my verhouding anders. My houding teenoor my familie is anders. Daar is nog steeds probleme, maar ek glo dat God sal klaar maak wat Hy begin het in hierdie en ander areas van my lewe. Ek bedank Hom vir Sy Woord, wat my onderrig en my die regte pad laat loop. My grootste begeerte is om ‘n vrou met ‘n sagmoedige en stil gees te wees, om God se woorde elke dag in my lewe te weerkaats. Om die lig aan hierdie wêreld te wees.   

If you are not right with your family, you need to get this restored first. Read and think of this verse, "Honour thy father and thy mother, as the LORD thy God hath commanded thee; that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee, in the land which the LORD thy God giveth thee." (De.5:16) KJV "Honour all men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the king. Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward." (1Pe.2:17,18) KJV

As jy nie reg is met jou familie nie, moet jy eers herstel word. Lees en dink aan hierdie verse,  “Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy ‘n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee.” (De.5:16) Afr 83 “Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges liefhê. Vrees God. Eer die keiser. 

"Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation."

“Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God. Wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van God; en wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry.”

(Rom.13:1, 2) KJV

(Rom. 13:1,2) Afr 83

These verses are the keys to my understanding of God's will for the relationships in family, and not only. I realized how I dishonored God by violating His principles of how I am to be with everyone, especially my parents. Now I am so happy that we serve God Who is always ready to accept and forgive. He is full of Love, He is Love Himself. Let all the glory be to Him.

Hierdie verse is die sleutels tot my verstandhouding van God se wil vir die verhoudings in my familie, en nie net dit nie. Ek het besef hoe ek God oneer het deur sy prinsiepe te skend van hoe ek met almal moet wees, spesiaal my ouers. Nou is ek so bly dat ons ‘n God dien wat altyd reg is om te aanvaar en vergewe. Hy is vol liefde, Hy is Liefde Homself. Laat al die glorie aan Hom wees. 

Finally in Mid October we received this:
Finaal in die Middel van Oktober het ons dit ontvang:

Hello Dear Sister's,

Hello Liewe Susters,

I became so happy in my God and i knew for sure that He is all I need, that i will be happy with Him no matter what. So when my husband called me the previous week and told me he was going to come see us (me and my daughter)—I was sure that he was coming to divorce me. He visited us a months ago and always comes to see us once in a 2-3 months as he lives 1700 miles away.

Ek het so bly geword en ek het verseker geweet dat Hy al is wat ek nodig het, dat ek gelukkig met Hom sal wees maak nie saak wat nie. So toe my man my die vorige week geskakel het en gesê het hy gaan ons kom sien (vir my en my dogter)—was ek seker dat hy gaan kom om van my te skei. Hy het ons maande terug besoek en kom sien ons altyd een keer in 2-3 maande omdat hy 1700 km weg bly.

I was not upset or afraid because I knew everything would be for my good. So I asked God for the only thing—to help me to stay calm and to be faithful to Him. He was all I wanted. And yes I made a plans for how i would react (according to the RMIEW principles I learned).

Ek was nie ontsteld of bang omdat ek geweet het dat alles ten goede vir my sal wees. So ek het God vir die enigste ding gevra—om my te help om kalm te bly en getrou aan Hom te wees. Hy was al wat ek wou hê. En ja ek het planne gemaak oor hoe ek sou reageer (ooreenkomstig die RMIEW prinsiepe wat ek geleer het) 

When I came from my work my husband was there waiting for me. As I entered the room he began to hug and kiss me.!!! He bought me new shoes, food, shoes for our daughter and a lot of things for the house!!! He start by saying that he thinks about us, wants us to come be with him, and on and on . . . And the biggest surprise is that we were intimate for the first time of 10 months. I was shocked!!! In a good way of course🙂

Toe ek van die werk af terugkom was my man daar besig om vir ons te wag. Toe ek die kamer binne gaan het hy begin om my te omhels en te soen.!!! Hy het vir my nuwe skoene gekoop, kos, skoene vir ons dogter en baie goed vir die huis!!! Hy het begin deur te sê dat hy aan ons dink, dat hy wil hê ons moet saam hom wees, en so aan en so aan...En die grootste verrassing is dat ons vir die eerste keer in 10 maande intiem was. Ek was geskok!!! Op ‘n goeie manier natuurlik🙂

And to my surprise, there was of course nothing about divorce that I was prepared for and wasn't planning to resist🙂

En tot my verbasing, was daar niks oor egskeiding waarvoor ek voorbereid was en nie van plan om teen te staan nie 🙂

I wrote this PR to share with each of you how great it is to let go completely and when you do how God's plans will unfold... not our plans but His—GLORY TO HIM ONLY! What this ministry keeps telling us is true, when the Lord is in His first place, everything will be given to us! I see this truth working in my life and pray that everyone of you will see it in your own life when you let go and make Him first!!!

Ek het hierdie LV geskryf om met elkeen van julle te deel hoe wonderlik dit is om heeltemal te laat gaan en wanneer jy dit doen hoe God se planne aan die lig gebring word...nie ons planne maar Syne—GLORIE AAN HOM ALLEEN! Wat hierdie ministerie aanhou om ons te vertel is waar, wanneer die Here in Sy eerste plek is, sal alles aan ons gegee word! Ek sien hierdie waarheid in my lewe werk en bid dat julle dit almal  in julle eie lewens sal sien wanneer jy laat gaan en Hom eerste maak!!!

~ Viki in the Ukraine, who is currently in our first Rebuilder’s Course.
~Viki in die Oekraine, wat huidiglik in ons eerste Herbouers Kursus is. 

 

POWERFUL Promises
KRAGTIGE Beloftes

"For I know the thoughts that I think toward you, saith the LORD, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end." (Jer. 29:11,12)

“Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting! “(Jer. 29:11,12)

Surely, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the LORD." (Isa.55:8)

“My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die HERE.” (Jes.55:8) 

I wrote this for that woman who may be thinking that she can influence their restoration somehow. But the only way we can, is staying close to the Lord, being obedient to Him and to the principles of letting go and "Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding"(Prov. 3:5)

Ek het dit vir ‘n vrou geskryf wat dalk mag dink dat sy haar herstel op een of ander manier kan beinvloed. Maar die enigste manier wat ons dit kan doen, is om na aan die Here te bly, gehoorsaam aan Hom en die prinsiepe van laat gaan en “Vertrou volkome op die HERE en moenie op ju eie insigte staatmaak nie”(Spr. 3:5)  

"Therefore the LORD longs to be gracious to you, And therefore He waits on high to have compassion on you. For the LORD is a God of justice; How blessed are all those who long for Him." Isaiah 30:18 NASB

“Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm: Die Here is ‘n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou.”Jesaja 30:18 Afr 83 . 

"and our enemies will be the members of our household. He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me; and he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me. And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me. He who has found his life will lose it, and he who has lost his life for My sake will find it." Matthew 10:36-39

“Ja, ‘n man se huismense sal sy vyande wees. “Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir My, is nie werd om aan My te behoort nie; hy wat sy seun of dogter liewer het as vir My, is nie werd om aan My te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en My volg nie, is nie werd om aan My te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor; en hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit vind.”

 

By the Word of their Testimony
En die Boodskap waarvan hulle Getuig het

"And they have CONQUERED him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they loved not their lives even unto death." Revelation 12:11 ESV

“Hulle het self die OORWINNING oor hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het; en hulle het nie hulle lewens so liefgehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie .”Die Openbaring 12:11 Afr 83

“And they were VICTORIOUS by the blood of The Lamb and by the word of his testimony and they did not love their lives unto death." Revelation 12:11 ABPE

“Maar die gelowiges het die Satan OORWIN omdat die Lam gesterf het en omdat hulle vir almal vertel het wat hulle geglo het. Ja, hulle was nie bang toe die mense hulle ddoodgemaak het nie.” Openbaring 12:11 ABA

"They won the victory over him because of the blood of the lamb and the word of their testimony. They didn't love their life so much that they REFUSED to give it up." Revelation 12:11 GWT

“En hulle het hom self OORWIN op grond van die bloed van die Lam en die boodskap waaroor hulle getuig het.en hulle het nie hulle lewens so liefgehad dat hulle ONWILLIG was om vir Hom te sterwe nie. ” Openbaring 12:11 NLV

We've added a few excerpts from several Restored Marriage Testimonies to help you overcome this very difficult hurdle but is the most POWERFUL—mentioned more than any other principle in Restored Marriage Testimonies

Ons het ‘n paar uittreksels uit verskeie Herstelde Huweliks Getuienisse bygevoeg om jou te help om hierdie moeilike hindernis te oorkom maar is die KRAGTIGSTE—en word meer as enige ander beginsel in die Herstelde Huweliks Getuienisse genoem.

 

Kaylie RESTORED “Each Blessing Took the Hate-Wall Down Brick by Brick”

“I have to say that letting go is really powerful…”

Kaylie HERSTEL “Elke Seën het die Haat-Muur Baksteen by Baksteen Afgebreek”

“Ek moet sê dat om te laat gaan regtig kragtig is…”


Janine RESTORED "He Remarried the OW"
Janine HERSTEL “Hy het met die AV getrou”

“Of course I relented in my heart to accept His will for my life and about four months later my husband was free of the OW (no longer married) and contacted me again. He began by explaining that once I left him alone (and let go), he was able to feel the pain of the mistake he made and his horrible decision to marry the other woman (that he said he knew even before he married her). He told me when I kept chasing him, calling him and following his every move on FaceBook (before I closed my account) he thought marrying her would get me to leave him alone. What he didn't know was that it wasn't him getting married, but it was me denouncing my following the standers creed and finding my HH. 

“Natuurlik het ek in my hart toegegee om die Sy wil vir my lewe te aanvaar en omtrent vier maande later was my man vry van die AV (nie meer getroud) en het hy my weer gekontak. Hy het begin verduidelik dat toe ek hom alleen gelos het (en laat gaan het), hy in staat was om die pyn van die fout wat hy gemaak het en die aaklige besluit  om met die ander vrou te trou (wat hy gesê hy geweet het selfs voordat hy met haar getroud is) te voel. Hy het vir my gesê toe ek aangehou het om hom te jaag, en hom te skakel en sy elk beweging op FaceBook te volg (voordat ek my rekening toegemaak het) het hy gedink dat deur met haar te trou sou my kry om hom uit te los. Wat hy  nie geweet het nie was dat dit nie was dat hy getrou het nie nie, maar ek wat die staners se geloofsbelydenis afgekeur het en my HM gevind het.

"Dear friend, for any of you who are afraid to let go, I mean really let go, please walk away from what you're holding on so tightly to and trust God. It's fear that's making you hold onto what God wants you to let go of. You need to be willing to want HIS will over your own, whether that's to let go and live as His bride or if it's to accept His will to live as the wife of an EH or FH like He asked me.”

“Liewe vriend, vir enigeen van julle wat bang is om te laat gaan, ek bedoel regtig te laat gaan, loop asseblief weg van dit waaraan jy so styf vashou en vertrou op God. Dit is vrees wat jou maak vashou van  wat God wil hê jy moet laat gaan. Jy moet gewillig wees om SY wil bo jou eie te wil hê, of dit is om te laat gaan en as Sy bruid te lewe of om Sy wil te aanvaar om as die vrou van ‘n AM of VM soos wat Hy my gevra het om te doen te lewe.”

 

Judie RESTORED "Once I was Able to Let Go"

“Once I was able to let go, my EH approached me often.”

Judie HERSTEL “ Sodra ek in Staat was om Te Laat Gaan.”

“Sodra ek in staat was om te laat gaan, het my AM my dikwels genader.”

 

Pinar RESTORED “The Freedom to Let Go”
Pinar HERSTEL “Die Vryheid om te Laat Gaan”

“I realized the need to let go of my EH because my attitude only helped to keep him away. I stopped sending messages, controlling his schedules, and delivered them to my HH. I started to apply the principle of Winning Without Words and Kindness on the Tongue, I didn't complain and ask my EH for anything.

“Ek het besef dat ek van my AM moes laat gaan omdat my houding net gehelp het om hom weg te hou. Ek het opgehou om boodskappe te stuur, sy skedules te beheer, en dit by my HM afgelewer. Ek het die beginsel om te wen  Sonder Woorde en Vriendelike Onderrigting is op haar Tong aan te wend, ek het nie gekla of my AM vir enigiets gevra nie.

“The turning point of my restoration was when I read the chapter “The Freedom to Let Go” and truly understood this principle. Until that moment I hadn't yet stopped sending messages, controlling the time of his arrival at home, but when I studied this lesson I realized that I was not applying this principle correctly, because my EH was still the first one in my thoughts and in my heart. When I realized that I was being unfaithful to my HH, I started praying and asking the Lord to empty my heart of everything that was taking His place. I understood that I needed to stop praying for my EH because my EH was in control of everything. It was very difficult to stop praying for him, at first I felt a void, but soon after, that void was filled by my beloved HH. How lovely!! The more I looked for Him, the more He filled me with His love and brought peace to my heart. It was then that my EH started to act differently, started to show regret, and treat me with love.”

“Die keerpunt van my herstel was toe ek die hoofstuk “Die Vryheid om te Laat Gaan” gelees het en die beginsel werklik verstaan het. Tot op daardie oomblik het ek nog nie gestop om boodskappe te stuur nie, die tyd wat hy by die huis kom te kontroleer nie, maar toe ek hierdie les studeer het het ek besef dat ek nie die beginsel korrek aangewend het nie, omdat my AM nog steeds eerste in my gedagtes en hart was. Toe ek besef dat ek ontrou aan my HM was, het ek begin bid en die Here gevra om my hart leeg te maak van alles wat Sy plek inneem. Ek het verstaan dat dit nodig was om op te hou om vir my AM te bid omdat my AM in beheer was oor alles. Dit was baie moeilik om op te hou om vir hom te bid vir my AM omdat my AM in beheer vn alles was. Dit was baie moeilik om op te hou om vir hom te bid, in die begin het ek ‘n leemte gevoel maar gou daarna was daadie leemte gevul deur my beminde HM. Hoe lieflik!! Hoe meer ek Hom gesoek het hoe meer het Hy my met sy liefde gevul en vrede in my hart gebring. Dit was toe dat my AM begin het om anders op te tree, begin om spyt te kry, en my met liefde begin behande het.”

 

Manon RESTORED “I Told Him, No, I Wasn’t Able to Let Go of My Lover”
Manon HERSTEL “Ek het vir Hom Gesê, ek Was nie In Staat om My Minnaar Te Laat Gaan Nie”

letting go, winning without words, and being humble were the principles that touched me the most. In the beginning, I was constantly tormenting my EH with messages, I watched his every move but when I read about the principle of letting go, I immediately stopped everything. It was harder to let it go in my heart, but with God's grace and mercy, I did it. “as I let go, I just held on even more to my HH and gave myself wholly to Him.”

laat gaan, Sonder Woorde, en om nederig te wees was die beginsels wat my die meeste in die begin aangeraak het. In die begin het ek my AM aanhoudend gemartel met boodskappe, ek het sy elke beweging dopgehou maar toe ek die beginsel van laat gaan glees het, het ek onmiddellik alles gestop. Dit was moeiliker om dit in my hart te laat gaan, maar met God se guns en genade, het ek dit gedoen. “soos wat ek laat gaan het, het ek net selfs meer aan my HM vasgehou en myself volkome vir Hom gegee.” 

 

Miranda RESTORED "WIN Without Words"
Miranda HERSTEL WEN Sonder Woorde”

“When you let go, that's when God comes in and changes everything and rewrites the story.”

“Wanneer jy laat gaan, dit is wanneer God inkom en alles verander en die storie oor skryf.”

 

Violeta RESTORED "I Took Off My Wedding Ring; It Bothered Him the Most"
Violeta HERSTEL “Ek Het My Trouring Afgehaal; Dit Het Hom Die Meeste Gepla”

“The principle that was hardest for me was to LET GO….When I read the truth, about letting go, and stopped pursuing, he really began to think I didn't care about him and he began pursuing me!”

#Die beginsel wat die moeilikste vir my was was om te LAAT GAAN...Toe ek die waarheid oor laat gaan gelees het, en opgehou het om hom agterna te sit, het hy regtig begin dink dat ek nie oor hom omgee nie en het hy begin om my agterna te sit!”

 

Elda RESTORED "I Started Letting God Fight my Battles!"
Elda HERSTEL “Ek Het Begin Laat God My Gevegte Veg!”

I think the biggest thing is truly understanding that God is in control of every situation. I always needed to remind myself of Exodus 14:14. I started letting God fight my battles so I could remain calm and keep my eyes fixed on my Heavenly Husband.

Ek dink die grootste ding is om werklik te verstaan dat God in beheer is van elke situasie. Ek moes altyd myself herinner aan Eksodus 14:14. Ek het begin dat God my gevegte veg sodat ek kalm kon bly en my oë op my Hemelse Man gerig.

Yes, I could tell I WAS close to being restored because the closer I kept getting to the Lord, the more my earthly husband wanted to be with me. It truly happens when you let go of everything and let God work.

Ja, ek kon sê ek WAS naby aan herstel omdat hoe nader ek aan die Here beweeg het, hoe meer wou my aardse man by my wees. Dit gebeur werklik wanneer jy van alles laat gaan en laat God werk.

 

Alana RESTORED “The Day the Ground Opened Up and Swallowed Me"
Alana HERSTEL “Die Dag wat die Grond Oopgemaak het en My Ingesluk Het”

“The best thing about learning to let go is that in the same measure that we let our EH (earthly husband) go, the more of our HH (Heavenly Husband) we get and then we feel loved, valued and desired again!”

“Die beste ding van leer om te laat gaan is dat in dieselfde maat wat ons ons AM (aardse man) laat gaan, hoe meer van ons HM (Hemelse Man) kry ons en dan voel ons geliefd, gewaardeerd en weer begeer!”

“The turning point for sure was when I let go in my heart. I was living with my HH (Heavenly Husband) fully satisfied and told Him that I was willing to live with Him if that was His will because if I could choose, I’d choose Him. So very shortly after that my EH (earthly husband) came home.”

“Die keerpunt verseker was toe ek in my hart laat gaan  het. Ek het ten volle tevrede saam my HM (Hemelse Man) gelewe en het vir Hom gesê ek was gewillig om saam Hom te lewe as dit Sy wil was want as ek kon kies, sou ek hom kies. So baie kort daarna het my AM (aardse man) huis toe gekom.

 

Hanalen RESTORED "Back Home a Whole Month Earlier Thanks to Pandemic"
Hanalen HERSTEL “Terug By Die Huis ‘n Hele Maand Vroeër Danksy Die Epidemie”

“The turning point came when I finally let go of my EH. ... Just as Erin and all the people at RMI say, when you fully let go, that’s when my HH decided it was time to start turning the tides (I just never expected it to be so soon).”

“Die keerpunt het gekom toe ek finaal van my AM laat gaan het…Net soos wat Erin en al die mense by RMI sê, wanneer jy finaal laat gaan, dit is toe dat my man besluit het dit is tyd om die gety te draai (ek het net nooit verwag dit sou so gou wees nie).’

 

Belina RESTORED “Like All Feminists, I Complained Because He Didn't Help Me”
Belinda HERSTEL ‘Soos Alle feministe, Het Ek Gekla Omdat Hy My Nie Gehelp Het Nie”

I let go of my EH (earthly husband) completely in my heart! I truly delivered it to the Lord. Soon I no longer cared about the restoration of my marriage! I cared about my restoration with my Lover only! I just wanted my Heavenly Husband, in short, because my relationship with Him was pure and true, He was mine and I was His, that was more than enough for me. If this is not how you feel dear sister then this is what is in the way of your restoration and your happiness.

Ek het my AM (aardse man) heeltemal in my hart laat gaan! Ek het dit werklik aan die Here uitgelewer. Gou het ek nie omgegee oor die herstel van my huwelik nie! Ek het alleenlik omgegee oor my herstel met my Minnaar! Ek wou net my Hemelse Man hê, kortliks, omdat my verhouding met Hom rein en waar was, Hy was myne en ek was Syne, dit was meer as genoeg vir my. As dit nie is hoe jy voel nie liewe suster dan is dit wat in die pad van jou herstel en jou geluk is.

Dear friend, He loves you! HE wants the best for you and your family! Many may say that their marriage is hopeless (I hear this a lot), but don't believe me, believe Him that YOUR MARRIAGE can be restored. YES! God can RESTORE your marriage!!!! Just trust! Shut up! Let go! Let go of everything that keeps you from the Lord! Say to the Lord, "You are my refuge and my strength, my God, in whom I trust". Psalm 91:2 "God is my salvation; I will have confidence and I will not fear. The Lord, yes, the Lord is my strength and my song; He is my salvation!" Isaiah 12:2 Say, "Even if I walked through the valley of the shadow of death, I would fear no harm, because You are with me, Your rod and Your staff comfort me." Psalm 23:4

Liewe vriend, Hy is lief vir jou! HY wil wat die beste vir jou en jou familie is hê! Baie mag sê dat hulle huwelk hopeloos is (ek hoor dit baie), maar moet my nie glo nie, glo Hom dat JOU HUWELIK herstel kan word. JA! God kan jou huwelik HERSTEL!!!! Vertrou net! Bly stil!! Laat gaan! Laat gaan van alles wat jou van die Here af hou!  “Sê vir die Here, “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou”.Psalms 91:2 “God is my redder; Ek vertrou op Hom, ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming; Hy is my redder.”Jesaja 12:2 Sê, “Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.”Psalms 23:4

 

Joy RESTORED “It Was Me
Vreugde HERSTEL “Dit Was Ek

“I begged Him to help me let go completely...Putting the Lord FIRST in my life and heart, for so long, was something I didn't know just how to do it. My flesh was weak and even then, my heart was not willing. I learned to keep asking and praying to Him to help me let go of my EH and restoration. The process of letting go was one I continually have to learn throughout my RJ and especially now that I am restored...It happened the very next day, my EH asked me what I never imagined he would, not after our conversation the night before, before I finally let go. My EH was asking me to go with him to his family reunion!! Only the Lord!! He changed things in an instant!! The instant I was willing and able to finally let go of everything!!”

“Ek het Hom gesmeek om my te help om heeltemal te laat gaan...Om die Here EERSTE in my lewe en hart te plaas, was vir so lank, iets wat ek net nie geweet het hoe om te doen nie. My vlees was swak en selfs toe, was my hart nie gewillig nie. Ek het geleer om aanhou te vra en vir Hom te bid om my te help om my AM en herstel te laat gaan. Die proses om te laat gaan was een wat ek voortdurend deu my HR moes leer en spesial noudat ek herstel is...Dit het die volgende dag gebeur, my AM het my gevra wat ek my nooit sou verbeel hy sou nie, nie na ons gesprek die aand vantevore nie, voordat ek finaal laat gaan het. My AM het my gevra om saam hom na sy familie reunie toe te gaan!! Alleenlik die Here!! Hy het dinge in ‘n oomblik verander!! Die oomblik wat ek gewillig en in staat was om van alles te laat gaan!!    

Lastly, one of the best ways to let go—by experiencing the love your Heavenly Husband.
Laastens, een van die beste manier om te laat gaan—deur jou Hemelse Man se liefde te ervaar.

“...en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.” —Joh 8:32 

Nou is dit tyd om HIER TE KLIK en jou hart aan die Here uit te stort en te joernaal “Wat ek Geleer Het.”