Sharing is caring!

This week I’m excited to share with you something my HH asked me and what it revealed: Is your cup half-empty or half-full?

Hierdie week is ek opgwonde om iets met jou te deel wat my HM my gevra het en wat  geopenbaar is: Is jou beker half-leeg of half-vol?

Several weeks ago I had written a living lesson about letting go of everything I owned in “Added Fear.” Since then, I have continued just trusting that the Lord had something for me back then. Wow, at the time I had no idea!! Since letting go, I live the life of a bride who is on a continuous, never-ending honeymoon! More than anything what I hope you’re beginning to understand is this— He wants us to live a life, an abundant life here on earth, and then when our life ends here to just transition to Paradise—but wow, it sure seems like Paradise here!

Verskeie weke gelede het ek ‘n lewende les geskryf oor laat gaan van alles wat ek besit het in “Addeerde Vrees.” Van toe af, het ek voort gegaan om te vertrou dat die Here destyds vir my iets gehad het. Wow, destyds het ek geen idee gehad nie!! Vandat ek laat gaan het lewe ek die lewe van ‘n bruid wat op ‘n deurlopende, nimmer-eindigende wittebrood is! Meer as enige iets wat ek hoop jy begin om te verstaan is dit—Hy wil hê ons moet ‘n lewe, ‘n oorvloedige lewe hier op aarde leef, en dan wanneer ons lewe hier eindig om dan net na die Paradys oor te gaan—maar wow, dit lyk sekerlik soos Paradys hier! 

Right now I'm sitting on the beach. It's where I spend every single  Sunday with Him. Even if it’s raining, I drive with plans to just stay in the car.  By completely letting go of everything I owned, not knowing where I'd live, He led me to live in a coastal area. Now I'm able to join my Beloved on the beach every Sunday at sunrise. We just enjoy looking out over the vast expanse of water, watching a variety of birds flying or scurrying along the sand at the water’s edge, and the ultimate treat is watching the dolphins swimming up and down the coast. For the most part, the beach (at this time of the morning) is deserted, it’s just me and Him, with the occasional beach walker or jogger.

Ek sit nou op die strand. Dit is waar ek ieder en elke Sondag saam Hom spandeer. Selfs al reën dit, ek ry met planne om net in die motor te bly. Deur heeltemal te laat gaan van alles wat ek besit het, en nie te weet waar ek sal bly nie, het Hy my gelei om in ‘n kusgebied te bly. Nou is ek in staat om by my Beminde elke Sondag op die strand aan te sluit by sonsopkoms. Ons geniet dit om oor die groot uitgestrektheid van water te kyk, en ‘n verskeidenheid voëls dop te hou wat vlieg of aan die water se punt skarrel, en die finale traktasie is om die dolfyne dop te hou wat op en af die kus swem. Vir die meeste part, is die strand (hierdie tyd van die oggend) verlate, dit is net ek en Hy, met ‘n strand loper of drawwer af en toe. 

Today it's breathtaking. The waters are violent, rough and churning wildly due to tropical storms off the coast. It was raining, but nevertheless I heard Him say to go, and when I got here it wasn’t raining! With just a sliver of sand left, I watch this most incredibly beautiful scene—so much like the storms in our lives are meant to be. The question that He asked me to ask you is as we sat and talked was, “Is your cup half empty? Is it half full? Or???” Because my answer was and will always be  "Oh, Darling, my cup is overflowing!"

Vandag is asemrowend. Die water is gewelddadig, rof en karring wild as gevolg van tropiese storms van die kus af. Dit het gereën, maar nietemin het ek Hom hoor sê gaan, en toe ek daar kom het dit nie gereën nie! Met net ‘n flinter sand oor, het ek hierdie ongelooflike pragtige toneel dopgehou—so baie soos die storms in ons lewens bedoel is om te wees. Die vraag wat Hy my gevra he om vir jou te vra  soos wat ons gesit en praat het was, “ Is jou beker half leeg? Is dit half vol? Of???” Omdat my antwoord was en sal altyd wees “O, liefling, my beker is oorlaai!”

Does this remind you of a verse? A promise He made to you? “You [Lord] prepare a table before me in the presence of my enemies; You have anointed my head with oil; My cup overflows” or maybe you know it as “Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.” But don’t stop there, the promise  goes onto say, “Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house (or outside) of the LORD forever.” Psalm 23:5-6

Herinner dit jou aan ‘n vers? ‘n Belofte wat Hy aan jou gemaak het? “ U l[Here] laat my by ‘n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk; U ontvang my soos ‘n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid.” Maar moet nie daar stop nie, die belofte gaan aan om te sê, “U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in (of buite) die huis van die HERE tot in lengte van dae.” Psalms 23:5-6

Letting go of everything was only the first step in this journey with Him. As everything was literally being removed from under me, hahaha, which is a funny story in itself. He chose not to reveal where I would live—not for quite a few months. I lived in an Airbnb for a few weeks, traveled slowly south, with a few things I thought might be where we were going. Each month brought new exciting experiences along with Him testing me on how much I trusted Him. Then, not surprisingly, after seven months (remember number 7 represents completion in the Bible?), I arrived here. Trusting Him to this level is why I am living in paradise. He led me to look for and find an off-season vacation rental that’s ridiculously cheap. Not only am I minutes from the beach, but I have a private backyard pool where I can float and listen to historical novels in the afternoons.

Om van alles te laat gaan was net die eerste stap in hierdie reis met Hom. Omdat alles letterlik van onder my verwyder was, hahaha, wat ‘n snaakse storie opsigself. Hy het geies om nie te openbaar waar ek sou bly nie—nie vir ‘n paar maande nie. Ek het in ‘n Airbnb vir ‘n paar weke gebly, stadig suid gereis, met ‘n paar goed wat ek gedink het mag wees waar ons sou gaan. Elke maand saam Hom het meer opwindende ondervindings gebring met Hom wat my toets oor hoeveel ek op Hom vertrou het. Toe, nie verrasend nie, na 7 maande (onthou 7 verteenwoordig voleindiging in die Bybel?), het ek hier arriveer. Om op Hom op hierdie vlak te vertrou is waarom ek in paradys lewe. Hy het my gelei om te kyk en ‘n uit seisoen ‘n vakansie huurplek te vind wat belaglik goedkoop was. Ek is nie net minute van die strand af ne, maar ek het ‘n privaat swembad in my erf agter waar ek kan dryf en na historiese boeke in die middae luister.

It is paradise, and yet, since I am living here during the off season, I will need to move again. So since we are all human beings, my flesh likes to try to rise up and say, “Oh no, where will I go? Where will I find to live next? I’ll have to find another place…”, but almost instantly peace comes over me when He reminds me, “You don’t need to find anything! You didn’t find this place. I will lead you.” How true!!! I would never ever have found this gem, this perfect location, living near my favorite beach, having everything I need so conveniently located and at a tiny fraction of the cost. So, it’s simple, all He wants me to do is to trust Him again and again and again! Yes, “Surely goodness and mercy shall follow me” and He will “lead me” each time. I will not spend one second wasted on worrying or trying to figure things out.

Dit is paradys, en tog, aangesien ek hier gedurende die buite seisoen bly, sal ek weer moet trek. So aangesien ons almal menslike wesens is, hou my vlees daarvan om op te styg en te sê, O, nee waar sal ek gaan? Waar sal ek vind om volgende te bly? Ek sal ‘n ander plek moet vind…”, maar amper dadelik kom vrede oor my wanneer Hy my herinner, “Jy hoef nie enige iets te vind nie! Jy het nie hierdie plek gevind nie. Ek sal jou lei.” Hoe waar!!! Ek sal nooit ooit hierdie edelsteen gevind het nie, die perfekte ligging, om naby my gunsteling strand te bly, om alles wat ek nodig het so gerieflik geleë en teen ‘n fraksie van die koste. So, dit is eenvoudig, al wat Hy wil hê ek moet doen is om Hom weer en weer te vertrou! Ja “ U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly” en Hy sal “my lei” elke keer. Ek sal nie een sekonde mors om te spandeer om bekommerd te wees of om te probeer om dinge uit te pluis nie.   

So my question to you, once again, is ”Is your cup, your life, your heart, half-empty? Or half-full darling bride? I hope it is running over just as mine is, every day, all day!!!

So my vraag aan jou, weereens, is “Is jou beker, jou lewe, jou hart, half-leeg? Of half-vol liefling bruid? Ek hoop dit dit is oorlaai net soos wat myne is, elke dag, heeldag!!!