Sharing is caring!

Last week we discussed the results of stepping up and trusting Him in order to move up higher. So, what happens when the result of your following Him is not as you hoped, and maybe is so far beyond what you think you can handle or deal with? There’s no question we all begin to doubt and question that what you did wasn’t His plan. You wonder, “Where did I miss Him, which turn did I fail to make? God help me, am I doing things in the flesh? Why? Oh, why am I not soaring but instead am once again trudging through the deepest mud in the valley of the shadows?”

Verlede week het ons die resultate van vorentoe tree en op Hom te vertrou bespreek sodat ons hoër kan beweeg. So, wat gebeur wanneer die relsutaat van jou wat Hom volg nie is wat jy gehoop het nie, en miskien is dit ver bo wat jy dink of wat jy kan hanteer? Daar is geen vraag dat ons almal begin twyfel en bevraag dat dit nie sy plan was nie. Jy wonder, “Waar het ek Hom gemis, watter draai het ek misluk om te maak? God help my, doen ek dinge in die vlees? Hoekom? O, hoekom sweef ek nie maar in plaas daarvan is ek besig om weereens deur die diepste modder in die vallei van die skaduwees voort te strompel?”  

So how do we combat doubt so that we can continue living the abundant life, a life without regrets that is in no way selfish and self-centered, and that you continue to care more about others than yourself, conducting yourself as His bride?

So hoe bestry ons twyfel sodat ons kan voort gaan om die oorvloedige lewe te lewe, ‘n lewe sonder spyt wat op geen manier selfsugtig en self-gestentreer is nie, en dat jy voort gaan om meer oor ander om te gee as jouself, en jou as Sy bruid gedra.

It shows when you exhibit a calmness and regal response or reaction to what is being thrown at you or what you’re being thrown into—this reflects His love and proves (to others and to yourself) that you indeed haven’t missed Him at all. We know that throughout His life and anyone who has been called to live for Him, has encountered trials, but it’s in the peacefulness, the slow-moving and gracefulness, which speaks volumes and proves you haven’t missed Him.

Dit wys wanneer jy ‘n kalmte en ‘n koninklike reaksie uitbeeld vir wat na jou gegooi word of waarin jy gegooi word—dit weërspieël Sy liefde en bewys (aan ander en aan jouself) dat jy Hom inderdaad glad nie gemis het nie. Ons weet dat dwarsdeur Sy lewe en enigiemand wat geroep is om vir Hom te lewe, beproewings ervaar het, maar dit is in die vreedsaamheid, die stadig-bewegende en grasieusheid, wat volume spreek en bewys dat jy Hom nie gemis het nie. 

When we were children we acted and reacted as such. Yet, now as we put away those childish behaviors we can confidently look into His face, finding our reassurance there—often without a word ever being spoken. Then with the gentle hand on the small of our back or the gentle taking of our hand, it’s almost as if He’s gliding us out onto a dance floor in the clouds. It’s He who will navigate us around the other couples who are whirling and swirling about. All we need to do is follow His lead. Clearly a life of no regrets.

Toe ons kinders was het ons soos kinders opgetree en reageer. Tog, nou soos wat ons daardie kinderlike optredes wegsit kan ons met vertroue in Sy gesig kyk, en ons gerusstelling daar kry—dikwels sonder dat ‘n woord ooit gespreek word. Dan met die  sagmoedige hand op die klein gedeelte van ons rug of om ons hand liggies te neem, is dit amper as asof Hy ons uitgly op ‘n dansvloer in die wolke. Dit is Hy wat ons om  ander paartjies wil navigeer wat swaai en draai. Al wat ons nodig het om te doen is om Sy leiding te volg. Duidelik ‘n lewe met geen spyt nie.