Sharing is caring!

Last week I ended with a P.S. after discovering that what was hidden in the treasure box wasn’t what I’d remember it being. Instead, it said, that the source of my strength was in “meeting” my adversity well.

Verlede week het ek geëindig met ‘n N.S. nadat ek ontdek het wat in die skatkissie was was nie hoe ek dit onthou het nie. In plaas daarvan, het dit gesê, dat die bron van my krag was om my teenspoed goed te “ontmoet”   

There are many paths we could take to discover more about this principle, but the first picture that I noticed that triggered something important, was when I noticed the word “meeting” my adversity.

Daar is baie paadjies wat ons kan neem om meer van hierdie beginsel te ontdek, maar die eerste prentjie wat ek opgemerk het wat iets belangrik veroorsaak het, was toe ek die woord “ontmoet” my teenspoed opgemerk het.

Years ago while living on a small farm, the farmhouse that the Lord actually used to restore my son’s marriage to his wife, was like most farms. It was remote. Our closest neighbor (longtime family friends; friends who my children refer to as “aunt and uncle”) lived exactly one mile away. Even to get to the farmhouse from the seldom-traveled highway was a quarter mile down a long gravel driveway.

Jare gelede terwyl ek op ‘n klein plaas gebly het, die plaashuis wat die Here eintlik gebruik het om my seun se huwelik aan sy vrou te herstel, was soos meeste plase. Dit was afgeleë. Ons naaste bure (ou familie vriende; vriende na wie my kinders as “tannie en oom verwys”) het presies 1.6 kilometer weg gebly. Selfs om by die plaashuis van die selde-gereisde hoofweg te kom was ‘n kwart kilometer weg by ‘n lang gruis ryweg af.  

The night I “met” my adversary was while coming back very late from being in the city. With no streetlights, no lights of any sort, I made the turn onto my driveway and began driving slowly down the quarter-mile gravel driveway only to see the headlights that had been following me turn down too. Of course, my heart began to pound in my chest, and that’s when I had to make a decision. When I got to my garage, would I drive in quickly, close it tight and run inside to a safer bedroom to wait out whatever was coming? Or….

Die aand wat ek my teenstander “ontmoet”” het was toe ek baie laat teruggekom het uit die stad uit. Met geen straatligte, geen ligte van enige soort, het ek in my ryweg ingedraai en het stadig op die kwart kilometer lange gruis ryweg gery net om hoofligte te sien wat my ook gevolg het en gedraai het. Natuurlik, het my hart in my bors begin klop, en dit is toe wat ek ‘n besluit moes maak. Wanneer ek by my motorhuis uitkom, sou ek gou inry, dit styf toemaak en binne hardloop na ‘n veiliger slaapkamer om te wag vir watookal op pad was? Of...  

What I did was to pull in, get out of my car and walk to the opening of my garage door while standing to wait for the truck that had followed me. I am not sure how I was standing; I don’t believe I stood with my hands on my hips defiantly (like we see in movies), but I know one thing, I was vulnerable to whatever was about to happen. When the truck slowly pulled up, the window came down and though it was dark I was able to realize it was our neighbors’ son. What he said was, “Wow, you’re sure brave! I’m sure Gladys (the woman whose farm it used to be) would have run inside to call my dad to bring his shotgun over! Why did you just stand there?” I told him because rather than run and hide in fear, for God knows how long, I would rather meet and face whatever was about to happen.

Wat ek gedoen het was om in te trek, uit my motor te klim en na die opening van die motorhuis te stap terwyl ek gewag het vir die trok wat my gevolg het. Ek is nie seker hoe ek gestaan het nie; ek glo nie ek het uitdagend met my hande op my heupe gestaan nie ( soos wat ons in die rolprente sien nie), maar ek weet een ding, ek was kwesbaar vir watookal op die punt gestaan het om te gebeur. Toe die trok stadig ingery het, het die venster afgerol en alhoewel dit donker was was ek in staat om te besef dat dit my bure se seun was. Wat hy gesê het was, “ Wow, jy is braaf! ek is seker Gladys ( die vrou wie se plaas dit was) sou ingehardloop het om my pa te skakel om sy haelgeweer oor te bring! Hoekom het jy net daar gestaan?” Ek het vir hom gesê eerder as om te hardloop en in vrees weg te kruip, vir God weet hoe lank, sou ek eerder wat op die punt staan om te gebeur van aangesig tot aangesig ontmoet.

Again I’m laughing because last week’s message was all about “peaking” and slamming the door; now, this week, I’m saying to meet and face the opposition.

Weer lag ek omdat verlede week se boodskap was alles oor “loer” en die deur toeslaan; nou, hierdie week, sê ek om die teenstander te ontmoet en die opposisie van aangesig tot aangesig te ontmoet.  

Yet, I believe what’s different is I wasn’t safe inside with Him, sleeping cuddled up. This time, and so often, we’re out in the open, vulnerable to attacks that are sure to happen to us. It’s then that “meeting” our fears, our adversity… No, not being ready to fight, but not quickly running to hide is what we can do when we tap into the Source of our strength. As His bride, the true Source of our strength is His love and it’s why we are able to smile and even laugh at the future Proverbs 31:25.

Tog, glo ek wat anders is ek was nie veilig binne saam Hom nie, aan die slaap opgerol. Hierdie keer, en so dikwels, is ons uit in die oopte, kwesbaar vir die aanvalle wat seker is om met ons te gebeur. Dit is dan wanneer ons ons vrese, ons teenstander “ontmoet” … Nee, om nie gereed te wees om te veg nie, maar om nie gou te hardloop en weg te kruip is wat ons kan doen om in die Bron van ons krag in te skakel. As Sy bruid, die ware bron van ons krag is Sy liefde en dit is hoekom ons kan glimlag en lag vir die toekoms Spreuke 31:25.