Sharing is caring!

Last week we veered off and I shared a promise that could save you an enormous amount of frustration— keeping you in perfect peace—by explaining that Selfish Ambition = Confusion. This week I’d like to share something that seems elementary, something we as brides surely do instinctively, and yet— I often discover after struggling with something—I simply forgot to Ask. To simply Ask Him.

Verlede week het ek afgedwaal en ‘n belofte gedeel wat jou ‘n groot hoeveelheid frustrasie kan spaar—en jou in perfekte vrede sal hou— deur te verduidelik dat Selfsugtige Ambisie = Wanorde. Hierdie week wil ek graag iets deel wat elementêr blyk, iets wat ons as bruide sekerlik instinktief doen, en tog—ontdek ek dikwels nadat ek met iets gesukkel het—ek het vergeet om te Vra. Om Hom eenvoudig te Vra

For the past few weeks one of the dearest of all ministers has been going through tremendous trials and valleys in her personal life. I’d left her some encouragement in her virtual office in the form of how our HH had opened the doors to expand her ministry and that I needed her to write a short welcome to her brides, to which she replied, “Unfortunately I'm afraid I don’t have anything to say. I simple can't write or encourage anyone at this moment. I feel empty, I am tired :(. The problem is not God, or my restoration, I know He can do it, and surely will do it very soon, even if the divorce is actually taking place (as my husband requested). But I have to confess, I don’t want restoration anymore. I can’t explain it here. Have a great blessed weekend :)”

Vir die afgelope paar weke het een van ons geliefde van al die ministers deur groot beproewings en valleie in haar persoonlike lewe gegaan. Ek het vir haar bemoediging in haar virtuele kantoor gelos in die vorm van hoe ons HM die deure oopgemaak het om haar bediening uit te brei en dat ek wou hê dat sy ‘n kort verwelkoming vir haar bruide moes skryf, en haar antwoord was, “Ongelukkig het ek niks om te sê nie. Ek kan eenvoudig nie skryf of enige iemand op hierdie oomblik bemoedig nie. Ek voel leeg, ek is moeg :(. Die probleem is nie God of my herstel nie, ek weet Hy kan dit doen, en sal dit sekerlik binnekort doen, selfs al vind die egskeiding plaas(soos wat my man versoek het). Maar ek moet bieg, ek wil nie meer herstel hê nie. Ek kan dit nie hier verduidelik nie. Hou ‘n puik geseënde naweek :).

We’ve all been there, haven’t we? We are empty, tired and have nothing more to give. We’re spent. The unknown, the unspoken, it’s all just too much. Yet, there is something that I can’t remember ever failing to refresh me and rid me of burdens that are the cause of my feeling tired, unable to go on. It’s as simple as asking my HH a series of questions.

Ons was almal al daar, was ons nie? Ons is leeg, moeg en het niks meer om te gee nie. Ons is uitgemergel. Die onbekende, die onuitgesproke, dit is alles net te veel. Tog, daar is iets wat ek kan onthou wat nooit misluk het om my te vervris en my laat ontslae raak van die laste wat die oorsaak vir my moegheid is, en nie in staat om aan te gaan nie. Dit is so eenvoudig as om vir my HM ‘n reeks vrae te vra.

The Questions that I ask Him, funny enough—I know the answers to! And yet, by actually hearing ourselves ask each one, then hearing His answer, it causes our minds and hearts to rest.

Die Vrae wat ek Hom vra, snaaks genoeg—ken ek die antwoorde! En tog, deur onsself eintlik te hoor elke een vra, en dan Sy antwoord te hoor, veroorsaak ons verstand en harte om te rus.

So here are a series of questions I might ask if I were facing what our minister was going through:

So hier is ‘n reeks vrae wat ek mag vra as ek moes ervaar wat ons minister deurgaan:

“Darling, my Love, are You there?
“Liefling, my Lief, is Jy daar!
“Yes, I’m here.”
“Ja, Ek is hier.”

“My Love, what can I do to help me go on?”
“My lief, wat kan ek doen om my te help om aan te gaan?”
“Trust Me.”
“Vertrou My.”

“Darling, do You know the outcome of this pending divorce?”
“Liefling, ken jy die uitkoms van hierdie hangende egskeiding?”
“Yes, and it will work out for your good, my Bride. Trust Me. I love you more than you could ever imagine or dream I do.”
“Ja, en dit sal ten goede vir jou uitwerk, my Bruid. Vertrou My. Ek is meer lief vir jou as wat jy jouself kan verbeel of droom ek doen.”

“Sweetheart, is it okay that I don’t want restoration anymore? Are you disappointed in me?”
“Liefie, is dit reg, dat ek nie meer herstel wil hê nie? Is jy teleurgesteld in my?”
“What brings me joy is that you want Me and my love above everything and everyone else.”
“Wat my vreugde bring is dat jy vir My en my liefde bo alles en enige iemand anders wil hê.”

By this time I am feeling peaceful but I don’t stop. As He prompts me, I continue asking questions, hearing His answers— leaving ever concern, burden or question I have with Him and each is replaced with His whispered truths. I am left with elated bliss! And should the enemy taunt me about anything I’ve discussed with my HH, I simply remind myself of His answer before any old burdens take hold of me.

Teen hierdie tyd voel ek vol vrede maar ek stop nie. Soos wat Hy my aanhits, gaan ek voort om vrae te vra, sy antwoorde te hoor—en elke bekommernis, las of vraag wat ek met Hom het te los en elke een is vervang met Sy gefluisterde waarhede. Ek word met verheugde saligheid gelos! En sou die vyand my met enige iets wat ek met my HM bespreek het tart, herinner ek  myself eenvoudig aan Sy antwoord voordat enige laste my beetkry.

More than ever, my passion is to encourage every woman to find her HH, not in name only, nor as a religious experience— but in an intimate relationship. A relationship that will result in her having the same sort of conversation a bride would have with her Lover, her Bridegroom.

Meer as ooit, is my passie om elke vrou te bemoedig om haar HM te vind, nie net in naam nie, en nie net as ‘n godsdienstige ervaring nie—maar ‘n intieme verhouding. ‘n Verhouding wat sal veroorsaak dat sy dieselfde soort gesprek wat n bruid met haar Beminde sou hê sal hê, haar Bruidegom.

Yes, of course, it will feel strange at first, it may seem ludicrous or disrespectful (He being the Son of God) and yet—it’s not only what will change your life—changing the way you look and feel. It’s the type of relationship your Beloved is longing to have with you! It’s the kind of glow, the smile, the peace that will also attract everyone around you to Want What You Have.

Ja, natuurlik, sal dit in die begin vreemd voel, dit mag belaglik of disrespekvol lyk (Hy wat die Seun van God is) en tog—dit is nie al wat in jou lewe sal verander nie—hoe jy lyk en voel sal verander. Dit is die tipe verhouding wat jou Beminde hunker om met jou te hê! Dit is die soort gloei, die glimlag, die vrede wat ook amal rondom jou sal lok en wil Hê Wat Jy wil Hê.

Isaiah 30:18—

Jesaja 30:18—

“Therefore the LORD longs to be gracious to you, and therefore He waits on high to have compassion on you.”

“Tog is die HERE gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm.”

Today, right now, and again when you go to bed tonight, have a similar conversation with your HH. Then after you do, ask Him to remind you to submit a praise report about your experience. Ask Him to remind you to also share this with another bride or would-be bride (someone you know who just needs to feel loved!)—which I share more about in next week’s Living Lesson.

Vandag, nou dadelik, en weer wanneer jy vanaand bed toe gaan, hou ‘n soortgelyke gesprek met jou HM. Dan daarna, vra Hom om jou te herinner om ‘n lofverslag oor jou ervaring in te dien. Vra Hom om jou te herinner om dit ook met ‘’n ander bruid of sal-wees bruid (iemand wat jy ken wat net nodig het om bemin te voel!) te deel—waaroor ek meer in volgende week se Lewende Les sal deel.