Sharing is caring!

Last week we discussed no longer crawling around on our bellies, feeling broken down, shut down, rejected—believing instead that our Beloved died to give us the best of everything and to believe, as His bride—we deserve the best He wants to give us. This week I’d like to share why, as brides, we may find ourselves unable to see the top of our problems because they’re piled so incredibly high. Understanding why He lovingly allows problems and difficulties to stack up against you.

Verlede week het ons bespreek dat ons nie meer op ons mae gaan rondkruip nie, gebroke voel, afgesluit, verwerp—en eerder glo dat ons Beminde gesterf het om vir ons die beste van alles te gee en om te glo, as Sy bruid—verdien ons die beste wat Hy ons wil gee. Hierdie week wil ek graag deel waarom, as bruide, ons onsself nie in staat is om die bopunt van ons probleme te sien omdat hulle so ongelooflik hoog gestapel is. Om te verstaan hoe Liefdevol Hy probleme en moeilikhede toelaat om teen jou op te stapel.

Recently I began to notice that instead of my life being the endless honeymoon I’d enjoyed for months and months, problems began to increase until I dropped them all one morning and gave them back to the Lord where they belonged. Repeatedly I began to say, “This isn’t my problem, it’s Yours Darling.” After the fourth or fifth time this happened, I asked Him what was going on. That’s when He reminded me of the Angel Principle that I want to share with you!

Onlangs het ek begin agterkom dat in plaas daarvan dat my lewe die eindelose wittebrood is wat ek vir maande en maande geniet het, het probleme begin vermeerder totdat ek hulle almal in een oggend laat val het en hulle vir die Here terug gegee het waar hulle behoort. Herhalend het ek begin sê, “Dit is nie my probleem nie, dit is Joune Liefling.” Na die vierde en vyfde keer het dit gebeur, ek het Hom gevra wat besig is om aan te gaan. Dit is toe wat Hy my aan die Angel Beginsel herinner het wat ek met jou wil deel!

Angel was a minister who was with RMI for several years. She left behind several wonderful changes we still enjoy, and it was she who pointed out this principle to me. It was right there, but I had never noticed it before.

Angel was ‘n minister wat vir etlike jare vir HMI gewerk het. Sy het verskeie wonderlike veranderings nagelaat wat ons nog steeds geniet, en dit was sy wat hierdie beginsel aan my uitgewys het. Dit was reg daar, maar ek het dit nooit voorheen opgemerk nie.

In 2006 I suggested Angel leave the ministry to focus on her family. Angel had been estranged from her family for many many years, when suddenly they began contacting her, reaching out to her for help. So I encouraged her to make her family her ministry and to continue to follow His lead, to be in the center of  God’s will for her life.

In 2006 het ek voorgestel dat Angel die bediening verlaat om op haar familie te fokus. Angel was vir baie jare van haar familie vervreem, toe hulle haar skielik begin kontak het, en na haar toe uitgereik het om hulp. So toe moedig ek haar aan om haar familie haar bediening te maak en om voort te gaan om Sy leiding te volg, om in die middel van God se wil vir haar lewe te wees.

When we did meet up several months later, not only did I get to see Angel again, but I got to meet several members of her family. They were driving through Ozark and had stopped at a nearby restaurant for dinner. Angel called me and I drove right over getting there just in time for dessert. Since both of us were fasting, we went outside just to talk and I asked her how she was really doing. Angel said, “My life has been fantastic—incredible, in fact!” Angel was glowing and she was prettier than I had ever remembered.

Toe ons etlike maande later bymekaar gekom het, het ek nie net weer vir Angel gesien nie, maar ek het etlike lede van haar familie ontmoet. Hulle sou deur Ozark gery het en het by ‘n naby geleë restaurant gestop vir aandete. Angel het my geskakel en ek het oor gery net in tyd vir nagereg. Aangesien ons albei gevas het, het ons buite gegaan net om te praat en ek het haar gevra hoe dit regtig gaan. Angel het gesê, “My lewe is fantasties—ongelooflik, eintlik!” Angel het gestraal en sy was mooier as wat ek haar onthou het. 

Yet, instead of telling me all the “good things” that had been happening, she began by sharing a long list of problems and crises that led to her glow. She said, “My life is fantastic because I let go of everything—especially trying to solve all my family's problems. After you suggested I leave RMI, God turned my ex husband’s heart against me. One day he called and asked me to leave the house in a week that I had been living in since we got married. I had no idea where I would go, so as I packed, rather than simply trusting He had a plan, I began trying to figure out where I’d go. The next week my cousin attempted suicide and was in a coma. Several of my family called me asking what they should do.  The week after that my mom was diagnosed with… well, you get the picture. God began to pile so many problems on top of me, one on top of another that I was afraid they would soon topple over and bury me. That’s when I said to the Lord, ‘I surrender!’ After I surrendered it all, everyone and everything, and I vowed never again to ‘try’ to do anything or help anyone. Instantly I felt bathed in peace and I watched as my Beloved began to solve all my problems, without my help.”

Tog, in plaas daarvan om vir my van al die “goeie dinge” te vertel wat besig was om te gebeur, het sy begin om ‘n lang lys van krisisse en probleme te deel wat gelei het tot haar gloei. Sy het gesê my lewe is fantasties omdat ek van alles laat gaan het—spesiaal om te probeer om al my familie se probleme op te los. Nadat jy voorgestel het dat ek HMI los, het God my eks-man se hart teen my gedraai. Een dag het hy my geskakel en my gevra om die huis waar ek gebly het sedert ons getroud is binne ‘n week te verlaat. Ek het geen idee gehad waar ek sou gaan nie, so soos wat ek gepak het, eerder as om eenvoudig te vertrou dat Hy ‘n plan het, het ek begin uitpluis waar ek sou gaan. Die volgende week het my nefie probeer om selfmoord te pleeg en was in ‘n koma. Met verskeie van my familie lede wat my skakel om my te vra wat hulle moet doen. Die week daarna was my moeder gediagoniseer met ...wel, jy kry die prentjie. God het begin om so baie probleme teen my op te stapel, een boop die ander dat ek bang was dat dit binnekort sou omval en my daaronder begrawe. Dit is toe wat ek vir die Here gesê het ‘ek gee oor!’ Nadat ek alles oorgegee het, alles en almal, en ek ‘n eed afgelê he om nooit weer te “probeer” om enigiets te doen of enigiemand te help nie. Onmiddellik het ek in vrede gebaai gevoel soos wat ek toegekyk het hoe my Beminde begin het om al my probleme, sonder my hulp, op te los.  

Are you in a situation where you can’t see the top of your problems because they’re piled so incredibly high? It’s time to apply the Angel Principle. Give Him your problems, “This isn’t my problem, it’s Yours, Darling.” Then watch as one by one each and every difficulty begins to resolve itself—leaving you to “love on” the One who makes our faces glow—radiating His love for everyone to witness.

Is jy in ‘n situasie waar jy nie die bopunt van jou probleme kan sien nie omdat hulle so ongelooflik hoog opgestapel is? Dit is tyd om die Angel Beginsel toe te pas. Gee Hom jou probleme, “Dit is nie my probleem nie, dit is Joune, Liefling.” Hou dop soos wat een vir een elke moeilikheid self begin oplos—en jou los om “liefde aan’ die Een wat ons gesigte maak gloei te gee—stralend Sy liefde vir almal om te attesteer.

Hello, my bridal friends,
Hello, my bruid vriendinne,

Two weeks ago I received a letter about the payment of my Council Tax that was overdue (very late), here where I live, you cannot delay more than 1 month, because, by law, they try to resolve the debt quickly. And they said in the letter that the enforcement agent would come and visit me and take my belongings to cover the debt.

Twee weke gelede het ek ‘n brief oor die betaling van my Raad Belasting  wat agterstallig was ontvang (baie laat) hier waar ek bly, kan jy nie meer as 1 maand vertraag nie, want wetsgewys, probeer hulle om die skuld gou op te los. En hulle het in die brief gesê dat die handhawingsagentskap sou my kom besoek en my besittings vat om die skuld te dek.

I was really scared. But I had just read the LL week 45 of the Angel Principle and that was refreshing. I was able to deliver this problem to Who is my Beloved HH and as Angel said: Darling! this problem is not mine but Yours, Can you solve it for me? And I then let it go. Because I really couldn't solve it due to my very complicated current financial situation.

Ek was regtig bang. Maar ek het net onlangs die LL week 45 van die Angel Beginsel gelees en dit was verfrissend. Ek was in staat om hierdie probleem aan Wie my Beminde HM af te lewer en soos wat Angel gesê het: Liefling! Die probleem is nie myne nie maar Joune, Kan jy dit vir my oplos? En dit dan laat gaan. Omdat ek dit regtig nie kon oplos as gevolg van my gekompliseerde huidige finansiële situasie.

I prayed and fasted for 7 days. On the day that the enforcement agent would come, I prayed for half an hour before with my friend Sara, so after the prayer, I took the Bible to meditate and waited .... they made an appointment to come at 6 pm... at 6:40 pm no one slammed the door I simply gave glory to the King and truly said: the Lord of hosts fights for me and as His bride, I only need to be still in the middle of the furnace lit seven times more waiting for the salvation of my Love. At 7 pm I sent a message to Sara saying what our Beloved Husband did, He threw out the agents and so I would be able to make the payment next week without having to take my goods because I am a faithful tither and could not be stolen. For sure if it was another time I would be crying desperately and trying to act alone.

Ek het vir 7 dae gevas en gebid. Op die dag wat die handawings agent sou kom, het ek vir ‘n half uur voor die tyd saam my vriendin Sara gebid, so na die gebed het ek die Bybel geneem en gemediteer en gewag ...hulle het ‘n afspraak gemaak om 6 nm te kom...6:40 het niemand aan die deur geklop nie en ek het eenvoudig die glorie aan die Koning gegee en werklik gesê: die Here van die leërskare baklei vir my en as Sy bruid, moet ek maar net stil wees in die middel van die oond wat sewe maal warmer gemaak is terwyl ek wag vir die Redding van my Liefde. Om 7 nm het ek ‘n boodskap vir Sara gestuur om haar te vertel wat ons Beminde Man gedoen het. Hy het die agente uitgegooi sodat ek in staat sou wees om die paaiement die volgende week te maak sonder om my goed te vat omdat ek ‘n getroue tiendeheffer is en nie gesteel kan word nie. As dit ‘n ander tyd was sou ek verseker desperaat gehuil het en probeer het om alleen op te tree.  

“…and he that hasteth with his feet sinneth” Proverbs 19:2

“...oorhaastigheid bring foute” Spreuke 19:2

Dear friends, I have learned from all these tests of my faith that we cannot act with our hands, we cannot rush our steps, we cannot do like the “old woman” leaning on our understanding, but we must learn that there is Someone who can do everything and He is our Husband, our Lord, and Savior ... give everything to Him, do not struggle in the furnace, take His word and be still waiting for His salvation. This happens if you are obeying, tithing, fasting, going the extra mile, not justifying yourself, but waiting on Him for everything because my God will supply all your needs with the glorious riches in Christ - Philippians 4:19.

Liewe vriende, ek het uit al hierdie toetse van my geloof geleer dat ons nie kan optree met ons hande nie, ons kan nie ons treë verhaas nie, ons kan nie soos die “ou vrou”  op ons eie insigte staatmaak nie, maar ons moet leer dat daar Iemand is wat alles kan doen en Hy is ons Man, ons Here, en Redder ...gee alles aan Hom, moet nie in die oond sukkel nie, neem Sy woord en wees stil en wag vir Sy redding. Dit gebeur as jy gehoorsaam, tiendes gee, vas, die ekstra myl gaan, nie jouself regverdig nie, maar op Hom wag vir alles omdat my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus - Filippense 4:19.

Say to Him: Darling! This problem is not ‘mine, but Yours, Can You solve it for me?

Sê vir Hom: Liefling! Die probleem is nie myne nie, maar Joune, Kan Jy dit vir my oplos?

“For your husband is your Maker, The LORD of hosts is His name; And your Redeemer is the Holy One of Israel, Who is called the God of the whole earth. Isaiah 54:5 Amplified Bible (AMP)

“Hy wat jou gemaak het, is jou man, sy Naam is die HERE die Almagtige. Die Heilige van Israel is jou Verlosser; Hy word die God van die hele wêreld genoem. Jesaja 54:5 Afr 83 

I love this verse that says: my Husband is the Lord of Hosts!

Ek is lief vir die vers wat sê: my Man is die HERE die Almagtige!

Be encouraged!

Wees Bemoedig!

~ Erica in Ierland

I tithe to RMI my Storehouse

Ek geem my tiende aan HMI my Stoorkamer