Sharing is caring!

Last week we ended with referring to the Proverbs 31 woman remembering, “Strength and dignity are her clothing and she smiles at the future.” In another version it says, “Clothed in strength and dignity, with nothing to fear, she smiles when she thinks about the future.” And the New Living Translation says, “She is clothed with strength and dignity, and she laughs without fear of the future.” (Proverbs 31:25).

Verlede week het ons geëindig deur na die Spreuke 31 vrou te verwys en te onthou, “Alles van haar spreek van ‘n sterk en edel persoonlikheid; sy ken geen kommer oor die toekoms nie.” In ‘n ander weergawe sê dit, “Sy is ‘n sterk en netjiese vrou, sy is nie bekommerd oor wat later sal gebeur nie.” En in die Nuwe Lewende Vertaling sê dit, “Sy het innerlike krag en waardigheid. Sy is nie bekommerd oor die toekoms nie.” (Spreuke 31:25). 

What I love to sit still and ponder is that our Source is endless. When we hear so much about how resources are running out, aren’t we able to smile about it because we know His resources never run out? No matter what we need, whether it’s love or comfort, or even when it’s monetary needs, He has an endless supply that He will happily give when it’s in our best interest.

Waarvoor ek lief is om stil te sit en oor na te dink is dat ons bron eindeloos is. Wanneer ons so baie hoor oor hoe bronne uithardloop, is ons nie in staat om daaroor te glimlag nie omdat ons weet Sy bronne hardloop nooit uit nie? Maak nie saak wat ons nodig het nie, of dit liefde of vertroosting, of selfs wanneer dit geldelike behoeftes is, Hy het ‘n eindelose toevoer wat Hy bly sal wees om te gee wanneer dit in ons beste belang is.  

That’s the point, isn’t it? When for some “odd” reason we find ourselves in short supply of what we really need—why do we believe He’s withholding from us what we “need”? All I know for certain is that whatever it is, it IS, it has to be, for our good, for our safety, for our protection—something and in some way that not giving it to us means a greaterGOOD for us!

Dit is die punt, is dit nie? Wanneer vir ons vir een of ander “vreemde” rede onsself in kort toevoer vind van wat ons regtig nodig het—hoekom glo ons dat Hy van ons weerhou wat ons “nodig” het? Al wat ek verseker weet is dat watookal dit is, dit IS, moet wees vir ons eie beswil, vir ons veiligheid, vir ons beskerming—iets en op een of ander manier om dit nie vir ons te gee nie beteken ‘n groter ten GOEDE vir ons!

Just today I read a daily journal where someone mentioned still having financial struggles she was sure would clear up once she began tithing. Then I moved onto reading a praise report from one of our ministers who realized her busyness that left her exhausted, was what He had used to keep her from a lot of mess she could have been involved and entangled in. Once He revealed this to our minister, she said, she immediately lost the “weariness” she had felt, even though she was still just as busy.

Personally, I have had struggles understanding why He’d been withholding restoring my health. Yet, more and more, almost daily, I have to admit I am beginning understand and see how it’s meant for my good.

Persoonlik, sukkel ek om te verstaan hoekom Hy weerhou het om my gesondheid te herstel. Tog, meer en meer, amper daagliks, moet ek erken dat ek begin om te verstaan en sien dat dit vir my eie beswil bedoel is.

First of all, I see how much my life would be so much different, without so many blessings I’ve experienced due to my poor health. And, in a way that none of us would choose, due to my health, He’s giving me so many almost forgotten desires of my heart. For instance, if I were fully well, there’s no doubt I’d be going, going, going. Yet for the most part, I don’t go out much, and because by nature I’m a homebody, preferring to live quietly and not go out, this is really a lovely blessing.

Eerstens, sien ek hoe my lewe so baie anders sal wees, sonder soveel seëninge wat ek ervaar het as gevolg van my slegte gesondheid. En, op ‘n manier wat nie een van ons sou verkies nie, Hy gee my so baie vergete begeertes van my hart. By voorbeeld, as ek heeltemal gesond was, is daar geen twyfel dat ek sou aangaan, en aangaan. Tog vir die meeste part, gaan ek nie baie uit nie, en omdat ek van natuur ‘n huishen is, en verkies om stil te lewe en nie uit te gaan nie, is dit regtig ‘n lieflike seën. 

Amazing too is His timing. When I personally (and our ministry) came under a recent attack, it was at the exact time when He chose to bless me with something I’d dreamed about for so many years! And had it not been for my poorer, but improving health, this longtime, unimaginable blessing would never have happened.

Ongelooflik ook is Sy tydsberekening. Toe ek persoonlik (en ons ministerie) onder ‘n onlangse aanval gekom het,  was dit op die presiese tyd toe Hy gekies het om my te seën met iets waaroor ek vir so baie jare gedroom het! En was dit nie vir my slegte, maar verbeterde gesondheid nie, sou hierdie lang tyd, ondenkbare seën nooit gebeur het nie.  

Another desire I’ve had for a very long time, which I can be less discreet about, is not having to travel as much. Without my good health, I’m not traveling (at least not internationally) and so here again is another desire of my heart. Yet, this particular blessing isn’t as much for me as much as it also *spills over to my daughter, Tara. Due to my health, she is whose traveling internationally for me and for our ministry.

Nog ‘n begeerte wat ek vir ‘n baie lang tyd gehad het, waaroor ek minder diskreet kan wees, is om nie so baie te reis nie. Sonder my goeie gesondheid, reis ek nie (ten minste nie internasionaal nie) en so hier weer is nog ‘n begeerte van my hart. Tog, hierdie besonderse seën is nie soveel vir my omdat dit ook “oorspoel oor my dogter, Tara. As gevolg van my gesondheid, is sy die een wat internasionaal vir my en ons ministerie reis.

I know without a doubt if I had traveled with Tara (or more accurately she with me), the dynamic would have been entirely different. Without me, she has become the spiritually strong younger wise woman that is catching the attention of so many. She has had so many rare and special opportunities to share about RMI and my 14 year restoration, which has resulted in the most precious of fruits, her Tara says, after she shares about the ministry, she then often is asked and has the opportunity to share her own testimony, that of never dating (never holding hands or even kissing). Something so rare these days— like finding a 10-carat diamond ring just as Proverbs says. And also that she chose not to study the ways of the world, but instead, studying His ways, through His Word. Many ridiculed, mocked and harassed her about this decision—but now they stand in awe at having been giving the reward of experiencing countries and people and life around the world!

Ek het onder twyfel geweet dat as ek saam Tara reis (of meer akkuraat sy met my), die dinamies sou heeltemal anders wees. Sonder my, het sy die spirituele sterk jonger wyser vrou geword wat die aandag van so baie trek. Sy het soveel skaars en spesiale geleenthede om oor HMI en my 14 jaar herstel te deel, en die resultaat in die mees kosbaarste van haar vrugte. Tara sê, sy word dikwels gevra en het die geleentheid om haar eie getuienis te deel, dit om nog nooit uit te gaan (of selfs handjies vas te hou of selfs te soen nie). Dit is so skaars in vandag se dae—soos om ‘n 10-karaat diamantring te vind net soos Spreuke sê. En ook omdat sy verkies het om nie die maniere van die wêreld te studeer nie, maar eerder, Sy maniere te bestudeer, deur Sy woord. Baie het gespot, gekoggel en haar geteister oor hierdie besluit—maar nou staan hulle in verbystering om die beloning te kry om lande en mense en die lewe om die wêreld te ervaar!   

Dear bride, what source do you fear is running out or has run out? Is it your health, or finances, or companionships? No matter what, if you take the time to sit with Him often enough, just to talk and listen, snuggle and cuddle, when the subject comes up, immediately your mind will flood with the answers. You’ll begin to realize that He does have an endless supply of everything, which He will happily give you when it’s in your best interest. Often after you wait. And though being without or not having quite enough has you concerned, the truth is, He is withholding whatever it is, to instead, give you and bring about many forgotten desires of your heart. It simply takes asking Him to show you.

Liewe bruid, watter bron vrees jy is besig om uit te hardloop of het alreeds uitgehardloop? Is dit jou gesondheid, of finansies, of geselskap? Maak nie saak wat nie, as jy die tyd neem om saam Hom dikwels genoeg te sit, net om te praat en luister, knuffel en troetel, wanneer die onderwerp opkom, sal jou gedagtes onmiddellik met die antwoorde stroom. Jy sal begin besef dat Hy ‘n eindelose toevoer van alles het, wat Hy bly sal wees om jou te gee wanneer dit in jou beste belange is. Dikwels na jy wag. En tog om sonder te wees of om nie heeltemal genoeg te hê nie maak jou bekommerd, die waarheid is, Hy weerhou watookal dit is, om eerder, vir jou,baie vergete begeertes van jou hart te gee en te bring. Dit neem eenvoudig om Hom te vra om jou te wys.    

P.S.

Dear bride, "I thank God for every remembrance of you.”

N.S.

Liewe bruid, “Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink.”

P.P.S.

*spills over. A marvelous spiritual principle is this: When you give, you aren’t the only one blessed. You will discover, as I do almost daily, that those who are close to you also are blessed, the “running over” is spilling over. The closest to you, the more they, too, become drenched with blessings. Luke 6:38 “Give, and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure—pressed down, shaken together, and running over. For by your standard of measure it will be measured to you in return.”

N.N.S.

*oorvloei. ‘n Wonderlike spirituele beginsel is dit: Wanneer jy gee, is jy nie die enigste een wat geseën word nie. Jy sal ontdek , soos wat ek daagliks doen, dat die wat na aan jou is ook geseën is, die “propvol” is oorvloei. Die naaste aan jou, hoe meer word hulle, ook, met seëninge deurweek. Lukas 6:38 “Gee, en vir julle sal gegee word: ‘n goeie maat, ingestamp, geskud, en propvol. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word.”