★★★★★

Last week we discussed when we are the unknowing victims and there is no way for us to “have known better.”

Verlede week het ons bespreek wanneer ons die onwetende slagoffers is en daar geen manier vir ons is om “beter te geweet het nie.”

 This week I want to talk about an even more troubling situation when women have put themselves in harm's way. Therefore, it’s not as easy to be set free as those who couldn’t have known, and this is exactly where the enemy will torment you.

Hierdie week wil ek met jou praat oor selfs ‘n meer hinderlike situasie wanneer vrouens hulleself in skadelike situasies plaas. Daarom, is dit nie maklik om vrygestel te word soos die wat nie kon geweet het nie, en dit is presies waar die vyand jou sal martel.

What hope is there for women who are not completely innocent? Such as women who may drink or who have put themselves in harm's way or when they chose to be alone with a man, knowing that they actually sensed there was any danger? In other words, they should have known.

Watter hoop is daar vir vrouens wie nie heeltemal onskuldig is nie? Soos vrouens wat drink en hulleself in skadelike poisises geplaas het of wanneer hulle verkies om alleen saam met ‘n man te wees, wetend dat hulle eintlik aangevoel het dat daar enige gevaar was? Met ander woorde, hulle moes geweet het.

Is there hope for women who are partially or even fully to blame?

Is daar hoop vir vrouens wat gedeeltelik of selfs ten volle te blameer is?

ABSOLUTELY!

ABSOLUUT! 

The key verse that is the foundation of our faith is “While we were yet sinners!” (Romans 5:8) Jesus didn’t die because we were good or even partially good, none of us were innocent of sin. No. It’s when we were sinners, that’s when He loved us enough to die for us!

Die sleutel vers is dat die grondslag van ons geloof is “Toe ons nog sondaars was!” (Romeine 5:8) Jesus het nie gesterf omdat ons goed was of selfs gedeeltelik goed was nie, nie een van ons was onskuldig aan die sonde nie. Nee. Dit is toe ons sondaars was, dit is toe dat Hy ons lief genoeg gehad het om vir ons te sterf! 

This means that even when we played a part in what happened to us, He is standing there with His arms open wide ready to speak kindly and lovingly to us!! And not only do we receive His love, but He goes beyond what we could ever imagine!

Dit beteken dat selfs wanneer ons ‘n deel gespeel het oor wat met ons gebeur het, staan Hy daar met Sy arms wawyd oop gereed om vriendelik en liefdevol met ons te praat!! En nie net ontvang ons Sy liefde nie, maar Hy gaan bokant dit  wat ons ooit kan voorstel!  

 Isaiah 40:2—“Speak kindly . . . And call out to her, that her warfare has ended, that her iniquity has been removed, that she has received of the LORD'S hand DOUBLE for all her sins.”

Jesaja 40:2— “Bring vir Jerusalem die goeie tyding, sê vir hom sy swaarkry is verby, hy het geboet vir sy sonde, hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes.”

So, this means, if you’ve been battling a war against shame and guilt—with regrets and revisions playing over and over again in your head “I should have known!!” and it’s even partly true, YES, you should have known better—but it’s time to give the battle to Him and then spend your energy and focus on reaping the DOUBLE blessings He died to give you!

So, dit beteken, as jy ‘n oorlog teen skande en skuld baklei het—met spyt en herhalings wat oor en oor in jou kop spel “ek moes geweet het!!” en selfs al is dit gedeeltelik waar, JA, jy moes beter geweet het—maar dit is tyd om die stryd vir Hom te gee en dan jou energie te spandeer en te fokus om die DUBBEL seëninge waarvoor Hy gesterf het om vir jou te gee te oes!

Exodus 14:13—“Do not fear! Stand by and see the salvation of the Lord which He will accomplish for you today..."

Eksodus 14:13— “Moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red…”

If you do need to confess something you should not have gotten involved in, ask the Lord how He’d like you to take care of it. Don’t wait, stop to ask Him now. So then, when you’re accused or tormented again you’ll be able to remind yourself you are forgiven, and not only forgiven, you’ve been blessed double!!

As jy iets moet bely waar jy nie by betrokke moes geraak het nie, vra die Here hoe Hy wil hê dat jy daarvan ontslae moet raak. Moet nie wag nie, stop en vra Hom nou. So dan, wanneer jy beskuldig of weer gemartel is sal jy jouself herinner dat jy vergewe is, en nie net vergewe nie, jy is dubbeld geseën.   

From that moment on, each and every time the accuser tries to torment you, you can smile and look up with gratitude in your heart, because the truth is that the enemy can’t steal your peace from you. It is finished.

Van daardie oomblik af, ieder en elke keer wat die aanklaer jou probeer martel, kan jy glimlag en opkyk met dankbaarheid in jou hart, omdat die waarheid is dat die vyand nie jou vrede van jou kan af steel nie. Dit is volbring.

Clearing up your past is something you don’t have to make a project of. Instead, just deal with them one-by-one as they come up in your head and mind.

Deur jou verlede op te klaar is iets waarvan jy nie ‘n projek hoef te maak nie. In plaas daarvan, hanteer dit net een vir een soos wat dit in jou kop en gedagtes opkom. 

One thing is to make sure you’re clear on, and a truth that will set you free, is that though you may (and probably will) remember something, you’ll find that when you give it to the Lord and resolve the pain, shame and every other negative emotion—when you think of it again, there should be NO negative emotion attached. In other words, YES, you’ll remember but it remains in your head, without emotions from your heart being attached.

Een ding is om seker te maak dat jy duidelik oor is, en ‘n waarheid wat jou sal vrystel, is dat alhoewel jy iets mag (en moontlik sal) onthou, sal jy vind dat wanneer jy dit vir die Here gee en die pyn oplos, skande en enige ander negatiewe emosie—wanneer jy weer daaraan dink, daar behoort GEEN negatiewe emosie aangeheg te wees nie. Met ander woorde, JA, jy sal onthou maar dit sal in jou kop bly, sonder emosies van jou hart wat aangeheg is. 

It’s important to know this because the enemy is clever and crafty, so he loves to lie just enough to torment you even more: when you do remember, he will say that because you still remember, it means you haven’t forgiven. That’s a lie.

Dit is belangrik om dit te weet omdat die vyand slim en listig is, so hy hou daarvan om net genoeg te lieg om jou selfs meer te martel: wanneer jy wel onthou, sal hy dit sê omdat jy nog steeds onthou, dit beteken jy het nie vergeet nie. Dit is ‘n leuen.

The reason HE still has you remember is for one reason only—to help minister to other women! With the pain, shame and every other negative feeling gone, leaving behind only the double blessings, that begins with you "sowing" these truths into the lives of others.

Die rede wat HY jou nog steeds laat onthou is net vir een rede—om te help om aan ander vrouens te minister! Met die pyn, skande en enige ander negatiewe gevoel wat weg is, en net die dubbel seëninge agter gelos, wat begin deur hierdie waarhede in die lewens van ander te “saai”  

And to help you to do this, we want to encourage more of you to begin seeking God for wisdom about writing your own Restoration Journey Novel.

En om jou te help om dit te doen, wil ons meer van julle aanmoedig  om God te begin nastreef vir wysheid om jou eie Herstel Reis Roman te skryf.

If you’ve faithfully filled out all the lesson forms while journalling to the Lord, then you’ve been documenting your journey and it can be used to create chapters for your book.

As jy getrou al die lesvorms ingevul het terwyl jy aan die Here joernaal het, begin dan jou reis te dokumenteer en dit kan gebruik word om hoofstukke vir jou boek te skep.