Last week I said that it might be fun for me to share a few pictures of when I traveled, which I also said so often reminds me of a living lesson I would love to share with you. And that if it’s Him, if it’s His plan, it’ll happen easily.

Verlede week het ek gesê dat dit pret mag wees vir my om ‘n paar fotos te deel van wanneer ek gereis het, wat ek ook gesê het my dikwels herinner aan ‘n lewende les wat ek lief sal wees om met jou te deel. En dat as dit Hy is, as dit Sy plan is, sal dit maklik gebeur.

Matthew 11:29-30—“Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For My yoke is easy and My burden is light.” 

Matteus 11:29-30— “Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.”

Well, it seems to have happened.

Wel, dit lyk asof dit gebeur het.

The moment I finished last week, He’d led me to where I kept my pictures, and I was able to easily gather just a few pictures to share, and I also added short captions for you to read. So before reading my message, please take a moment to look through my Pictures, read the captions— and then come back so I can share a bit more about my experience in Hamamatsu, Japan….

Die oomblik wat ek verlede week klaar gemaak het, het Hy my gelei tot waar ek my fotos gehou het, en was ek in staat om maklik ‘n paar fotos bymekaar te maak om te deel, ek het ook kort opskrifte vir jou bygevoeg om te lees. So voor jy my boodskappe lees, neem asseblief ‘n oomblik om deur my Fotos te gaan, lees die opskrifte—en kom dan terug sodat ek ‘n bietjie meer kan deel oor my ervaring in Hamamatsu, Japan….  

Now that you’ve seen a picture of Sandra and her family, let me share a wonderful story I’ve shared so often with my own children and close friends.

Noudat jy ‘n foto van Sandra en haar familie gesien het, laat my ‘n wonderlike storie deel wat ek so dikwels met my eie kinders en noue vriende gedeel het. 

When Sandra heard I’d been invited to travel to Asia with a partner who had offered to pay for the tour (which included 5 Asian countries), Sandra asked if I could come speak at her church. What I had trouble understanding was how she was translating the RYM to Portuguese, but was living in Japan. Then I discovered that a very large Brazilian population lived in this city due to opportunities for work. Sandra’s husband had left her to go work in Japan but after finding RMI and following the RYM, she offered to translate the book. Soon after she told me she was restored and was moving to join her husband where she and her family now live. Of course, I was excited, accepted, and immediately looked to see just how close she lived from my brother—it was right on the way to and from the airport! 

Toe Sandra gehoor het dat ek uitgenooi was om Asië toe te reis met ‘n vennoot wat geoffer het om vir die toer te betaal (wat 5 Asië lande ingesluit het), Sandra het gevra of ek by haar kerk kon praat. Wat ek moeilik gehad het om te verstaan was hoe sy die HJH boek in Portugees vertaal het, maar in Japan gebly het. Toe het ek ontdek dat ‘n baie groot Brasiliaanse populasie in hierdie stad woonagtig was as gevolg van werksgeleenthede. Sandra se man het haar gelos om in Japan te gaan werk maar nadat sy HMI gevind het en die HJH boek gevolg het, het sy geoffer om die boek oor te vertaal. Binnekort daarna het sy vir my vertel dat sy herstel was en sou trek om by haar man aan te sluit waar sy en haar familie nou bly. Natuurlik, was ek opgewonde, het aanvaar, en onmiddelik gekyk net hoe naby sy aan my broer gebly het—dit was reg oppad na en van die lughawe.  

As I’d done before, I didn’t “plan” and had no idea what the Lord would ask me to speak about. But what was interesting is that on my way there while traveling on the bullet train, the Lord spoke to me saying I was to take NO money from them. Often a collection is taken up and the speaker either gets all or part of it, yet He was saying, take NO money when offered.

Soos wat ek voorheen gedoen het, het ek nie “beplan” nie en geen idee gehad waaroor die Here wou hê ek moes praat nie. Maar wat interessant was is  oppad soontoe terwyl ek op die bullet trein was, het die Here met my gepraat en gesê dat ek GEEN geld van hulle moes neem nie. Dikwels word ‘n kolleksie geneem en die spreker kry alles of ‘n deel daarvan, tog het Hy gesê, neem GEEN geld wanneer dit geoffer word nie.

So when I got to the church I made this clear to Sandra and asked that she tell the pastor. I saw him nod his head when she translated what I said and I smiled, nodding my head, and assumed that it was settled. After I spoke, I did see them pass the offering bags, but I didn’t pay too much attention since taking up an offering is customary in every church service. It was later when we were in the pastor’s office and he handed me a huge manila envelope filled with Yen (the Japanese currency) that I realized they had taken up an offering for ME even though I’d explained before I spoke I could not take money from them.

So toe ek by die kerk kom het ek dit duidelik aan Sandra gestel en gevra dat sy vir die pastoor sê. Ek het gesien hoe hy sy knop knik toe sy oorvertel het wat ek gesê het en ek het geglimlag, my kop geknik en aangeneem dat dit afgehandel is. Nadat ek gepraat het, het ek gesien hoe hulle die offer sakkies aangee, maar ek het nie veel aandag daaraan geskenk nie aangesien om ‘n offerande op te neem gebruiklik in elke kerk diens is. Dit was later toe ons in die pastoor se kantoor was en hy vir my ‘n groot manilla koevert gevul met Yen (die Japanse geldeenheid) gegee het wat ek besef het dat hulle ‘n offerande vir MY opgeneem het selfs al het ek verduidelik voordat ek gepraat het dat ek nie geld van hulle af kon neem nie. 

Trying to hand it back, he kept shaking his head no and pushed my hands and the money back towards me, so I turned and gave the envelope to Sandra. I explained to her, again, that He told me to take NO money from them and for them to use it for their church or give it to another charity or ministry they supported.

Ek het probeer om dit terug te gee, maar hy het aanhoudend sy kop geskud en my hande en die geld terug na my toe gestoot, toe draai ek om en gee die koevert vir Sandra. Ek het weer aan haar verduidelik, dat Hy vir my gesê het om GEEN geld van hulle af te neem nie en vir hulle om dit vir hulle kerk te gebruik of om dit vir ‘n ander liefdadigheid of  ministerie te gee wie hulle ondersteun het. 

After a discussion I didn’t understand, she turned to me, asking if they could at least pay for my traveling to Japan. I said it has been paid for. What about the train fare? When I heard the Lord that I could accept, but “only” the amount for the train fare. Then I watched as the pastor and his wife took some bills out and put them into a smaller envelope that she handed to me with a smile. I nodded and thanked them, then sensed something. I turned to Sandra and asked, “Is this only train fare or is there more?” She asked and turned back to me, “There is enough for a meal at the train station too.” So I handed the envelope back and explained I could ONLY take the train fare, nothing more.

Na ‘n gesprek wat ek nie verstaan het nie, het sy na my toe gedraai, en gevra of hulle ten minste vir my reis Japan toe kon betaal.  Ek het gesê dat dit klaar betaal was. Wat van die trein tarief? Toe ek die Here hoor dat ek kon aanvaar maar “net” die bedrag vir die trein tarief. Toe kyk ek hoe die pastoor en sy vrou note uit neem en in ‘n kleiner koevert sit wat sy met ‘n glimlag aan my oorgehandig het. Ek het geknik en hulle bedank, en toe iets aangevoel. Ek het na Sandra toe gekeer en gevra, “Is dit net die trein tarief of is daar meer? Sy het gevra en terug na my toe gedraai, “Daar is genoeg vir ‘n maaltyd en ook die trein stasie.” So toe gee ek die koevert terug en verduidelik dat ek NET die trein tarief kon neem, niks meer nie. 

As she began translating what I said, while watching her, my head whipped around when I heard a loud very startling gasp coming from the pastor who was weeping uncontrollably. I had no idea what prompted his explosive emotions, even though I’d seen him cry through much of my message that turned out to be about my sister “loving the unloved.” 

Soos wat sy begin vertaal het wat ek gesê het, terwyl ek haar dopgehou het, het my kop omgeswaai toe ek ‘n harde baie onstellende snak van die pastoor af gehoor het wat onbeheers gehuil het. Ek het geen idee gehad wat hierdie ontplofbare emosies aangehits het nie, alhoewel ek hom sien huil het dwarsdeur my boodskap wat uitgedraai het om oor my suster te wees “lief vir die ongeliefde.”

It took a while but soon he composed himself well enough to explain to Sandra who translated and told me. The pastor confessed that he had believed and spoke often saying that there were “no real Christians” in America. They were all fake, money hungry false prophets. Now, he said, he realized he was so wrong and wanted to repent. He stepped up to hug me, and his wife followed and soon I was wrapped in a huge group hug.

Dit het ‘n rukkie geneem maar hy het homself gou gekalmeer wel genoeg om dit vir Sandra te verduidelik en vir my vertaal en vertel het. Die pastoor het gebieg dat hy geglo het en dikwels gepraat en gesê het dat daar nie “egte Christene” in Amerika was nie. Hulle was almal vals, geldgierige vals profete. Nou, het hy gesê, het hy besef dat hy so verkeerd was en wou berou daaroor. Hy het vorentoe beweeg om vir my ‘n drukkie te gee, en sy vrou het agterna gekom en gou was ek in ‘n groot groepsdrukkie toegevou.

How important is it to follow and listen to the Lord no matter what?

Hoe belangrik is dit om te volg en te luister na die die Here maak nie saak wat nie?

It would have been easier to just graciously accept the money, rationalizing that I had explained, and this is when I should be agreeable. I could have blessed many with what I have to assume was quite a lot of money. Yet, I knew then and I know now, whether I am traveling abroad or traveling spiritually along my Restoration Journey—there are too many counting on me to stay in the center of the narrow road—to remain safe and also to experience everything He has for me/us.

Dit sou makliker gewees het om net grasieus die geld te aanvaar, en te rasionaliseer wat ek verduidelik het en it is wanneer ek instemmend moet wees. Ek kon baie geseën het met wat ek moes aanneem baie geld moes wees. Tog, ek het toe geweet en ek weet nou of ek nou oorsee reis of spiritueel reis  langs my Herstel Reis—daar is te veel wat op my staatmaak om in die middel van die nou pad te bly—veilig te bly en ook om alles te ervaar wat Hy vir my/ons het.

Just as I was about to share this story with you, the Lord reminded me it’s important that we daily live our lives this way, because as we know we are epistles read by all men—people are watching. People like my five-year-old grandson whose parents are teaching him the importance of obeying.

Net toe ek op die punt staan om die storie met jou te deel, het die Here my herinner dat dit belangrik is dat ons daagliks ons lewens op hierdie manier moet lewe, omdat soos ons weet ons epistels is wat deur alle mense gelees word—mense hou ons dop. Mense soos my vyf-jarige kleinseun wie se ouers hom die belangrikheid van gehoorsaamheid leer.

A few weeks ago Huxley came out of his room only to find the entire dining and living room flooded by water. His mom was next door with me, so he went to the door leading out to the garage. But rather than open it, he heard his dad had the woodcutter going and he knew that he wasn’t allowed to open the door for safety reasons. So he began turning the garage lights on and off over and over again. Thankfully, sensing no one was just playing with the lights, his dad opened the door to see the flooding and was able to get to the washer to adjust the hose that had come loose!

‘n Paar weke gelede het Huxley uit sy kamer gekom net om te vind dat die hele eetkamer deur water oorvloei was. Sy moeder was langsaan saam my, toe gaan hy na die deur toe wat na die motorhuis toe uitlei. Maar eerder as om dit oop te maak, het hy gehoor dat sy vader die houtsny masjien aan het en het hy geweet dat hy nie om veilighieds redes die deur mag oopmaak nie. So toe begin hy die motorhuis ligte oor en oor aan en af te skakel. Dankbaar, toe sy vader aanvoel dat niemand nie net met die ligte speel nie, het sy vader die deur oopgemaak om die vloed te sien en was in staat om by die sluitring uit te kom om die pyp wat losgekom het te verstel.   

Since this time, we’ve spoken with Huxley so often to praise him when in the company of others for obeying. This little boy didn’t justify what he could have assumed was a circumstance where it would be “okay” to disobey. This proves that no matter what excuse or reason you have, no matter how good it may be, it’s never just “okay” to disobey. And that finding a way TO obey will result in the trial being a favorite chapter of your live’s epistle—one you’ll draw on often and something awe inspiring to share to encourage others.

Van toe af, het ons met Huxley so dikwels gepraat om hom in die geselskap van ander te prys omdat hy gehoorsaam het. Hierdie klein seuntjie het nie regverdig wat hy kon aangeneem het was omstandighede waar dit “reg” sou wees om te ongehoorsaam nie. Dit bewys dat maak nie saak watter verskoning of rede  jy het nie, maak nie saak hoe goed dit mag wees nie, dit is nooit net “reg” om te ongehoorsaam nie. En dat om ‘n rede te vind om TE gehoorsaam sal resulteer in die beproewing wat ‘n gunsteling hoofstuk van jou lewe se epistels sal wees—een waarop jy dikwels sal na verwys en iets wat ontsaglik inspirerend is om met ander te deel en aan te moedig.