Sharing is caring!

Last week we ended with this key verse that we brides have come to embrace!

Verlede week het ons met hierdie sleutel vers geeindig wat ons bruide geleer het om te omhels!

The thief comes only to steal and kill and destroy; I came that they may have life, and have it abundantly. John 10:10

‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Johannes 10:10

As His bride He wants you to feel and embrace that you deserve all that He paid to give you, as His bride. He wants you to be living lavishly drenched in His love. No, it doesn't mean you or I will live in a palace, feasting on delicacies. But trust me and trust other brides who have flung themselves into the waiting arms of their Beloved to know that where we live feels like a palace—what we eat, when we dine with Him, each morsel melts in our mouths. 

As Sy bruid wil Hy hê dat jy alles moet voel en omhels wat Hy betaal het om vir jou te gee. Hy wil hê dat jy ryklik geweek in Sy liefde moet lewe. Nee, dit beteken nie dat jy en ek in ‘n paleis sal bly en aan snoeperye smul nie. Maar vertrou my en vertrou ander bruide wie hulself in die wagtende arms van hulle Beminde geslinger het om te weet dat waar ons bly voel soos ‘n paleis—wat ons eet, wanneer ons saam Hom dineer, smelt elke krieseltjie in ons mond.

There are many reasons you need to embrace this truth and not shy away from moving from sitting on the floor at His feet, drenching His feet with your tears and woes. Moving up, sitting with Him nestled in His loving arms.  

Daar is baie redes waar jy die waarheid moet omhels en nie wegskram om te beweeg van by sy voete sit op die vloer, en Sy voete geweek met jou trane en ellende. Opskuif, sit met Hom genestel in Sy liefdevolle arms. 

As a Bridegroom how many times has He reached down to pull you up to sit with Him? As His bride, we need to respect and honor what will bring our bridegroom joy, which is to live in such a way that it causes your heart to swell. To feel like we spoke about last week, feeling like your cup of joy is overflowing. In order for your face to shine, to glow because this is the evidence that He is real. This is true witnessing—people who see you will witness what's happening in you and in your life. So continuing to think, “I don't deserve this” and to always feel as if you've been chastised by the Lord is simply not the way a bride should live. Who would “What You Have”?

As ‘n Bruidegom hoeveel keer het Hy afgereik om jou op te te tel om by Hom te sit? As Sy bruid, moet ons respek en eer wat ons bruidegom vreugde sal bring, wat is om op so ‘n manier te lewe wat sal veroorsaak dat jou hart opswel. Om te voel soos waaroor ons verlede week gepraat het, om te voel asof jou beker van vreugde oorloop. Sodat jou gesig kan straal, om te gloei omdat dit die bewyse is dat Hy eg is. Dit is ware attestering—mense wat jou sien sal attesteer oor wat in jou en in jou lewe gebeur. So om aan te hou om te dink, “ek verdien dit nie” en om altyd te voel asof jy deur die Here gekasty is is eenvoudig nie die manier wat ‘n bruid moet lewe nie. Wie sou “Wat Jy het”?

Of course, there are times when we feel conviction, where you or I might possibly say to Him, "Oh Darling, You and I know I could have done better" then hugging Him with a smile and possibly a tear, "Oh my Love, I'm so grateful that You love me so much! I know you'll help me to do better." What else can you feel but joy and happiness—radiating His love for everyone to witness?

Natuurlik, is daar tye wanneer ons oortuiging voel, waar jy of ek moontlik vir Hom mag sê, “o, Liefling, Jy en ek weet ek kon beter gedoen het” en Hom dan met ‘n glimlag en moontlik ‘n traan ‘n drukkie te gee, “O my Liefde, ek is so dankbaar dat Jy my so baie liefhet! Ek weet jy sal my help om beter te doen.” Wat anders behalwe vreugde en geluk kan jy voel— Sy liefde uitstraal vir almal om te attesteer?

So the next time that you’re feeling, "I don't deserve..." something—anything— think again. Often what He's taught me to do is to imagine another bride I know, then asking myself, "Do I want this bride to think they don't deserve to be healed, or financially blessed, or delivered from whatever crisis they're going through?" Of course, not! Neither you nor I would ever want that for any of His brides. So, if we as humans think that way, how is our Heavenly Husband feeling? Heartbroken too.

So die volgende keer wat jy voel, “ek verdien nie…” iets—enigiets—dink weer. Dikwels dit wat Hy my geleer het om te doen is om ’n ander bruid wat ek ken te verbeel, en myself dan te vra, “Wil ek hê hierdie bruid moet dink hulle verdien nie om genees, of finansieël geseën te word nie, of uitgelewer van wat ook al krisis hulle deurgaan?” Natuurlik, nie! Nie jy of ek sal dit ooit vir enige van Sy bruide wil hê nie. So, as ons as mens so dink, hoe voel ons Hemelse Man? Ook Hartseer.

Without a doubt He believes we deserve the best of everything—we need to accept everything that He wants to give to us and it's not the point of deserving or not deserving whatever it is. Simply accepting everything that He longs to give us, no longer crawling around on our bellies, feeling broken down, shut down, rejected— that's simply not His bride.

Sonder twyfel glo Hy dat ons die beste van alles verdien—ons moet alles aanvaar wat Hy ons wil gee en dit is nie die punt van verdien of nie verdien watookal dit is. Om eenvoudig alles te aanvaar waarna Hy hunker om vir ons te gee, nie meer rondkruip op ons mae, en gebroke voel, afgesluit, verwerp—dit is eenvoudig nie Sy bruid nie.

This means you, dearest bride. Each of us has to live this way ourselves because when we do, we are able to show other women how they can live this lesson too—because it’s the way they see us living!

Dit beteken jy, liewe bruid. Elke een van ons moet onsself so lewe want wanneer ons doen, is ons in staat om vir ander vrouens te wys hoe hulle ook hierdie les kan lewe—omdat hulle sien dit is hoe ons leef!