Sharing is caring!

“Why are the nations in an uproar and the peoples devising a vain thing? The kings of the earth take their stand and the rulers take counsel together against the LORD and against His Anointed . . . He who sits in the heavens laughs, the Lord scoffs at them” (Ps. 2:1–4).

“Waarom is daar onrus onder die volke, waarom smee die nasies planne - en dit tevergeefs? Die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die HERE en teen sy gesalfde . . . Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit, die Here spot met hulle” (Ps. 2:1-4). 

Last week I shared my contentment with never going out, choosing instead to remain home. Like always I’d written the weekly message a few weeks ahead, so when I read it again before posting it, I had to laugh again because recently I’ve been going out almost every day. And when I realized this, that I was laughing, I remembered this opening verse above. I didn’t remember all of it, only “He who sits in the heavens laughs.” Isn’t it nice to know that when we’re laughing, He’s right there laughing with us? Hopefully, it makes your heart light and at other times makes you feel like your heart could just burst it’s so full of joy!

Verlede week het ek my tevredenheid gedeel om nooit uit te gaan nie, en te verkies om eerder by die huis te bly. Soos altyd het ek die weeklikse boodskap ‘n paar weke vooruit geskryf, so toe ek dit weer lees voordat ek dit plaas, moes ek weer lag omdat ek onlangs omtrent elke dag uitgegaan het. En toe ek besef, dat ek gelag het, het ek die openings vers hier bo onthou. Ek het nie dit alles onthou nie, net “Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit.” Is dit nie lekker om te weet dat wanneer jy lag, is Hy daar en lag saam ons? Hopelik, maak dit jou hart lig en ander tye maak dit jou voel asof jou hart net kan bars dit is so vol vreugde!

“A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones” (Prov. 17:22).

‘n Vrolike mens is ‘n gesonde mens, ‘n neerslagtige mens raak uitgeput” (Spr. 17:22). 

After I contemplated this, I read how the verse began (the portion I didn't highlight). I've meditated on that portion a lot recently because it gives me comfort and it's probably another reason my HH had me go find it for this weekly message because He’s just so sweet that way to make sure there's the truth that I can carry with me.

Nadat ek hieroor nagedink het, het ek gelees hoe die vers begin (die deel wat ek nie uitgelig het nie). Ek het onlangs baie oor daardie porsie gemediteer omdat dit my verttroosting bring en moontlik nog ‘n ander rede is hoekom my HM my dit laat vind het vir hierdie weeklikse boodskap omdat Hy op daardie manier so oulik is om seker te maak daar is die waarheid wat ek saam my kan dra. 

Even though I wasn’t feeling my “best” every day, nevertheless, He set up outings, many that included my grandsons, since we now all live in one big house together. “And He has said to me, ‘My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness.’ Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ’s sake; for when I am weak, then I am strong” (2 Corinthians 12:9– 10). "And finally He said to me, 'My grace is enough to cover and sustain you. My power is made perfect in weakness.' So ask me about my thorn, inquire about my weaknesses, and I will gladly go on and on—I would rather stake my claim in these and have the power of the Anointed One at home within me. I am at peace and even take pleasure in any weaknesses, insults, hardships, persecutions, and afflictions for the sake of the Anointed because when I am at my weakest, He makes me strong."

Alhoewel ek selfs nie elke dag my “beste” voel nie, nietemin, stel Hy uitstappies op, baie wat my kleinseuns insluit, aangesien ons nou almal saam in ons groot huis bly. “En Hy het vir my gesê, “Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak mis is ek sterk.” (2 Korintiers 12:9-10). “Hy het egter vir my gesê: “My genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwensliking.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede spog sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Ek is dus tevrede met my swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede ter wille van Christus, want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk.” 

Whether my going out again was due to havin:g Him want me to share my utter contentment with my thorn or weakness or because it was the “appointed time” for me to no longer remain a homebody. One thing is sure—He won’t fail to keep His promises. So today, take comfort in this truth dear bride.

Of my uitgaan as gevolg was van Hom wat wil hê dat ek my uiterste tevredenheid met my doring of swakheid deel of omdat dit op die “”aangestelde tyd” was vir my om nie langer ‘n huishen te bly nie. Een ding is seker—Hy sal nie misluk om Sy beloftes te hou nie. So vandag, neem vertroosting in hierdie waarheid liewe bruid.