This week I’ve been applying and doing my best to navigate through some rough waters, landmines to be honest, and through it all, what helped me the most is a principle I use every day, all day. He Leads Me. Those 3 words sum up something so simple, yet profoundly important in our everyday lives, and if practiced daily, can be what helps you navigate when it “feels” like everything and everyone is coming against you.

Hierdie week het ek my beste gedoen om deur rowwe waters te navigeer, landmyne om eerlik te wees,  en deur dit alles, wat my die meeste gehelp het was die beginsel wat ek elke dag, die heel dag gebruik, en aanwend. Hy Lei My. Daardie 3 woorde som iets so eenvoudig, tog so diepsinnig belangrik in ons daaglikse lewens op, en as ons dit daagliks uitoefen, kan dit wees wat jou help navigeer wanneer dit “voel” asof alles en almal teen jou kom. 

Yet it’s a simple application when shared with someone very dear to you, which can’t help but make you smile. If you’re not familiar with the HLM Principle, go to Living Lesson Day 3 "He Leads Me" It’s short but oh so powerful.

Tog dit is ‘n eenvoudig applikasie wanneer dit met iemand na aan jou gedeel word, wat nie kan help as om jou te maak glimlag nie. As jy nie familiêr is met die HLM beginsel nie, gaan na die Lewende Les Dag 3 “Hy Lei My" Dit is kort maar O, so kragtig. 

Midweek my oldest grandson, just nine, accompanied me while running errands, reminding me of his dad at that same age and already feeling eminently blessed how God creates offspring that look and act like their parents  It was when we got outside, after loading everything into the car when he says quite seriously, “Mimi, I need to use the restroom.” Instinctively, I said out loud, “Lord, we need to find a restroom that’s easy to get to, clean and safe.” And immediately a fast-food chain came to mind that I don’t remember ever going to, not to mention I had no idea where it was. So I said the name and he said, “Oh yea, it’s right over there” and sure enough, I looked to where he was pointing and it took us less than one minute to drive, park right outside the side door and when we entered, there were the restrooms.

In die middel van die week, het my oudste kleinseun, wat net nege is, my vergesel terwyl ek besig was om opdragte uit te voer, wat my herinner het aan sy pa om en by dieselfde ouderdom en ek het alreeds so besonders geseënd gevoel oor hoe God kinders skep wat net soos hulle ouers lyk en optree. Dit was na ons buite gekom het, en alles in die motor gelaai het wat hy heel ernstig sê, “Mimi ek moet die ruskamer gebruik.” Instinktief het ek luid uit gesê, “Here ons moet ‘n ruskamer vind wat maklik is om by uit te kom, skoon en veilig is.” En onmiddellik het ‘n kitskos kettingwinkel in my gedagtes opgekom wat ek nie kon onthou het ek ooit na toe gegaan het nie, om nie te noem ek het geen idee gehad waar dit was nie. Toe sê ek die naam en hy sê, “o ja dit is reg daar” en seker genoeg, ek het gekyk na waar hy sy vinger gewys het en dit het ons minder as ‘n minuut geneem om soontoe te ry, reg by die sydeur te parkeer en toe ons ingegaan het, was die ruskamers reg daar.    

Upon opening the women’s, it was private (not many stalls), and I heard the men’s door lock. I was able to get in and out before my grandson came out and said, “Wow Mimi, you’re fast, you got out faster than I could!” Yet this lesson that He orchestrated to teach my grandson this principle was yet over. As we got into the car I noticed it was noon and mentioned either heading home or finding somewhere to have lunch out. No easy feat.

Toe ons die vrouens sin oopgemaak het, was dit privaat (nie te veel stalletjies nie), en ek het die mans se deursleutel gehoor. Ek was in staat om in en uit te kom voor my kleinseun uitgekom het en gesê het, “Wow Mimi, jy is vinnig, jy het vinniger uitgekom as wat ek kon!” Tog hierdie les wat Hy georkestreer het om my kleinseun ‘n les te leer was nog nie verby nie. Toe ons in die motor geklim het het ek agtergekom dat dit middag was en het ek genoem dat ons moes huis toe ry of êrens vind om middagete uit te geniet. Nie ‘n maklike prestasie nie.

To help him heal from a few things, his mom had just put the boys on a no gluten, no dairy regime. So, again, I asked out loud, “Lord, where can we eat that’s gluten, dairy free and where we’d enjoy eating?” Immediately I thought of a restaurant I knew was about a three-minute drive, but “really?” did it have a gluten free menu? So I googled it (which I recommend only doing after you check your GPS “God’s Position Spiritually”) and up pops a picture of a huge burger, no cheese on a gluten free bun.

Om hom te help om van ‘n paar dinge te genees, het hulle moeder hulle op ‘n geen gluten, suiwelvry regime geplaas. So, weer, het ek luid uit gevra, “Here, waar kan ons eet wat glutenvry, en suiwelvry is en waar ons sal geniet om te eet?” Onmiddellik het ek aan ‘n restaurant gedink wat ek geweet het omtrent ‘n drie minute ry vér was, maar “regtig?” het dit ‘n glutenvry spyskaart gehad? So toe google ek dit (wat ek jou voorstel om te doen alleenlik na jy jou GPS “  God se Posisie Spiritueel nagegaan het”) en  ‘n foto hetverskyn van ‘n groot burger, geen kaas op ‘n glutenvye Plaasbolletjie.  

We had a lovely lunch, talking about all sorts of things, but the best part for me was the three-minute drive over when I was able to ask, “Did you notice how we found the restroom and this great restaurant that has the perfect lunch for you?” “Of course, you asked God.” And that’s when I said, “Then I guess you also know that the promise is from Proverbs, ‘Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight” and also Psalms 23 ‘He leads me.’ Mimi always asked the Lord because why start leaning and get off course, right?” My grandson affirmed each time I made a point, and then I knew it was time to stop talking about it.

Ons het ‘n lieflike middagete gehad, en oor allerlei soorte dinge gepraat, maar die beste deel vir my was die drie-minute rit toe ek in staat was om te vra, “Het jy agter gekom hoe ons die  ruskamer en hierdie aangename restaurant gevind het wat die perfekte middagete vir jou gehad het?” Natuurlik, jy het vir God gevra.” En dit is toe wat ek gesê het, “Dan raai ek jy weet dat die belofte uit Spreuke is, ‘Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop” en ook Psalms 23 ‘Hy lei my.’ Mimi vra altyd die Here hoekom op jou eie insigte staatmaak en van koers af gaan, reg?” My kleinseun het elke keer wat ek ‘n punt bewys het dit bevestig, en toe weet ek dat dit tyd was om op te hou om daaroor te praat.    

* Planting a seed and watering it, without drowning your seed or small plant is important if you want it to survive.

* Deur ‘n saad te plant en dit te water, sonder om jou saad of klein plant te verdrink is maklik as jy wil oorleef.

Dear bride. This week you may have felt like your world was spinning out of control, leaving you confused and unsure of which road to take. If so, like me, simply ask just as I did. If you’re not used to living this way, as His bride, you don’t want to miss out on the simplicity of Him leading you throughout your day. Try it and if you find it as I say, submit a PR and I’ll share them next week when I will share how to know which road to take when you’ve come to a fork in the road.

Liewe bruid. Hierdie week mag jy gevoel het asof jou wêreld uit beheer wentel, en jou verward of onseker gelos het oor watter pad om te neem. Indien so, soos ek, vra eenvoudig net soos wat ek gedoen het. As jy nie gewoond is om so te lewe nie, soos Sy bruid, wil jy nie uitmis op die eenvoud om Hom te hê wat jou deur jou dag lei nie. Probeer dit en as jy dit vind soos ek sê, dien ‘n LV in en ek sal hulle volgende week deel wanneer ek deel hoe om te weet watter pad om te kies wanneer jy by ‘n vurk in die pad kom.