Sharing is caring!

Last week I shared with you an amazing Revelation Regarding Lies and how IF you ponder them, it will serve to steal your joy and also keep you from being a good representation as His bride. And as His bride, we must be different because if we keep any lie alive we will soon fall into guilt about something that is simply not true, which is this week’s message.

Verlede week het ek met julle ‘n ongelooflike Openbaring Betreffende Leuens gedeel en hoe AS jy oor hulle nadink, dit sal dien om jou vreugde te steel en jou ook weerhou om ‘n goeie verteenwoordiger as Sy bruid te wees. En as Sy bruid, moet ons anders wees omdat as ons enige leuen lewendig hou sal ons gou skuldig voel oor iets wat eenvoudig nie waar is nie, wat hierdie week se boodskap is.

As I said in Week 26 “Revelation Regarding Lies” I kept asking the Lord if something was true, using the principle in Psalm 139:23-24—“Search me, O God, and know my heart; try me and know my anxious thoughts; and see if there be any hurtful way in me, and lead me in the everlasting way.”

Soos wat ek gesê het in Week 26 “Openbaring Aangaande Leuens” ek het aangehou om vir die Here te vra of iets waar was, en die beginsel in Psalm 139:23-24 gebruik— “Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!” 

As far back as I can remember, whenever anyone tells me a fault I have or corrects me in any way, I first assume it’s true. Instead of shaking it off, thinking it couldn’t possibly BE true, I’ve always wanted to be a better person, for Him, and back when I was very young, to be better for my parents. Thankfully, knowing He speaks to me has helped me have real conversations with Him, so now, it’s as simple as ASKING Him if something is true.

So ver terug as wat ek kan onthou, wanneer iemand my van ‘n fout vertel wat ek het of my op enige wyse korrigeer, neem ek eers aan dat dit waar waar is. In plaas daarvan om dit af te skud, en te dink dat dit moontlik waar KAN wees, ek wou nog altyd ‘n beter persoon wees, vir Hom, en toe ek baie jonk was, om beter vir my ouers te wees. Dankbaar wetende dat Hy met my praat en omdat Hy my gehelp het om egte gesprekke met Hom te hê, so nou, is dit so eenvoudig as Hom te VRA of iets waar is. 

You also have this same ability, dear bride, so make this the most important habit of your life. Asking Him about everything—especially when you hear things. He knows everything and unless it’s none of your business or something He’d rather you not be concerned about, He will give you clarity and help you to know the truth. And of course, we all know the truth will set us free—free from so many things.

Jy het ook dieselfde vermoë, liewe bruid, so maak dit die mees belangrikste gewoonte van jou lewe. Vra Hom oor alles—spesiaal wanneer jy dinge hoor. Hy weet alles en tensy dit nie jou besigheid is nie of iets waaroor Hy eerder nie wil hê jy moet behep wees mee nie, Hy sal jou duidelikheid gee en help om die waarheid te ken. En natuurlik, ons almal weet dat die waarheid ons sal vry maak—vry van so baie dinge. 

Now, back to the truth when we’ve been told a fault or have been correct. If whatever’s been said IS true, even a small portion of it— then He simply shows me how to change, without any form of guilt whatsoever. Instead, what He shares is always filled with peace, excitement, and hope.

Nou, terug na die waarheid toe wanneer ons gesê word van ‘n fout of korrek was. As watookal gesê was waar IS, selfs ‘n klein gedeelte daarvan—dan wys Hy my eenvoudig om te verander, sonder enige vorm van skuld watookal. In paas daarvan, is wat Hy deel is altyd gevul met vrede, opgewondenheid, en hoop.

*So if you ever feel anything differently, not at peace or excited or hopeful when you ask Him anything, then it’s not from Him, okay?

*So as jy ooit iets anders voel, nie vreedsaam of opgewonde of hoopvol wanneer jy Hom iets vra nie, dan is dit nie van Hom af nie, oukei?

Unfortunately, this time around, I had a barrage of emails asking me if what they’d heard was true—often not citing what portion of the long enumeration of lies they were referring to. So I’d often find that I’d let one or more of the lies enter in, like letting an annoying fly or mosquito into my brain that would buzz around distracting me.

Ongelukkig, hierdie keer, het ek ‘n menigte eposse gehad wat my gevra het of wat hulle gehoor het waar is—dikwels haal hulle nie aan watter deel van die lang opnoeming van leuens hulle na toe verwys nie. So dikwels vind ek dat ek toelaat dat een of meer van die leuens binnedring, soos om ‘n lastige vlieg of muskiet in my brein in toe te laat wat rond zoem en my aandag aftrek.

Though I am completely unsure of how it happened, I began to feel a sense of fallacious guilt. Fallacious because everything said was based on a mistaken belief that was full of holes and entirely made up. And again, guilt is never from God. (To help you understand this, please read, Living Lesson Week 4-6 "Convicted" "Cover-Up" and "Accuser").

Alhoewel ek heeltemal onseker i van hoe dit gebeur het, het ek begin om misleidende skuld te voel. Misleidend omdat alle wat gesê was gebaseer was op ‘n foutiewelik geloof wat vol gate was en heeltemal opgemaak was. En weer, is skuld nooit van God af nie. (Om jou te help om dit te verstaan, lees asseblief, Lewende Les Week 4-6 “Skuldigbevinding” “Toemaak” en “Aanklaer”).

What is also so alarming is that I had no idea I’d taken on this fallacious guilt. Soon it felt like I was carrying a heavy burdensome load—not to mention that by claiming or taking possession of any false guilt means the true guilty party will never feel remorse or be allowed the conviction needed to get themselves right with God.  (Again, to help you understand this, please read, Living Lesson Week 4-6 "Convicted" "Cover-Up" and "Accuser").

Wat ook so verontrustend is i dat ek geen idee gehad het dat ek hierdie misleidende skuld op myself geneem het nie. Gou het dit gevoel asof ek ‘n swaar drukkende las gedra het—om nie te noem dat deur dit te eis of besit te neem van vals skuld beteken die skuldige party sal nooit skuld of berou voel of die oortuiging toegelaat word wat hulleself nodig het om reg met God te kom nie. (Weer, om jou te help om dit te verstaan, lees asseblief Lewende Les Week 4-6 “Skuldigbevinding” “Toemaak” en “Aanklaer).

Next week I will share with you how I was set free from the fallacious guilt that was making me feel worn out. 

Volgende week sal ek met jou deel hoe ek vrygestel was van misleidende skuld wat my uitgemergel het.