Sharing is caring!

Last week I concluded by asking you to read something two times: I am not taken in and deceived—nor should YOU be either—due ONLY to [us] having a true Husband. 

Verlede week het ak afgesluit deur jou te vra om iets twee keer te lees: Ek word nie omgepraat of bedrieg nie—nog minder behoort JY ook nie— NET omdat [ons]  ‘n ware  Man het.

Eve was deceived, but Adam is who sinned, which is explained in the first book of the Bible, the book of Genesis, where we learn of Eve who was deceived by the serpent (who I prefer to refer to as the enemy). We learn how the enemy slithered in and told Eve something that’s a lie. The temptation begins to take hold of her with doubt “did God really say…”, then is fed by Eve when she then adds to what God said she, “can’t look” and the sin is completed when she not only eats what is forbidden, but she offers it to Adam, which led to the fall of mankind. So, it was Adam’s sin, through Eve being deceived.

Eva was bedrieg, maar Adam het gesondig, wat in die eerste boek van die Bybel verduidelik is, die boeke van Genesis, waar ons leer wie bedrieg was deur die slang (na wie ek verkies om na te verwys as die vyand). Ons leer hoe die vyand geseil het en vir Eva iets vertel het wat ‘n leuen was. Die verleiding begin om haar vas te vang met twyfel “het God dit regtig gesê…”, een dan word dit gevoed deur Eva waar sy dan voeg by wat God gesê het sy, “kan nie kyk nie” en die sonde is voltooi wanneer sy nie net eet wat verbode is nie, maar sy offer dit aan Adam, wat gelei het tot die val van die mensdom. So, dit was Adam se onde, deur Eva wat bedrieg was.

I bring all this up because to share with you what happened when I asked my HH how and why all the ex-ministers were deceived. First He reminded me of where it says, “MANY will say to me...Didn’t we” (see Matt. 7:22–23), which proves that it’s not the unbelievers but it will be MANY Christians who honestly believed that they were doing what they deem as “good”, along with living the current “Christian” lifestyle will undoubtedly save them. Yet, if you read what it says—it instead is about HIM saying “I never knew you”—because He wants to know US personally—like a man “knows” his wife—intimately.

Ek noem dit alles omdat om te deel met jou wat gebeur het toe ek my HM gevra het hoe en hoekom die eks-ministers bedrieg was. Eers het Hy my herinner aan waar dit sê, BAIE sal vir my sê...Het ons dan nie” (sien Matt. 7:22-23), wat bewys dit is nie die ongelowiges maar dit sal BAIE Christene wees wat eerlik glo dat hulle doen wat ‘“goed”  lyk, tesame om die huidige “Christelike” leefstyl te leef wat hulle ongetwyfeld sal red. Tog, as jy lees wat dit sê—dit is eerder wat Hy sê “Ek het julle nooit geken nie”—omdat Hy ONS persoonlik wil ken—soos ‘n man wat sy vrou intiem “ken.”  

As most of you realize soon after arriving, RMI is not a ministry focused on restoring marriages, instead, restoring marriages has always been the “net” that He chose to catch up women who are in pain and in need of His love. He needs to be and must be our First Love. If it remains her EH “earthy husband” she seeks, then, as He says, He will remove or continue to have husbands loath their wives. This isn’t my opinion, but what He says in Psalms 88:8, 18.

Soos wat baie van julle agter kom gou nadat julle arriveer, HMI is nie ‘n ministerie wat gefokus is op herstelde huwelike nie, eerder, was herstelde huwelike altyd die “net” wat Hy gekies het om vrouens in te vang wat in pyn is en Sy liefde benodig. Hy benodig en moet ons Eerste Liefde wees. As dit haar AM “aardse man” is wat sy bly soek, dan, soos Hy sê, sal Hy verwyder of voortgaan dat mans hulle vrouens verafsku. Dit is nie my opinie nie, maar wat Hy in Psalms 88:8,18 sê.

It’s when we are in adultery, longing after anyone or anything but HIM when we move out from under the protection of our HH… when we can easily become deceived—a place, a position, a mindset I never want to be in. And it’s not just for my sake either. As a mother and grandmother and minister, I need to be sure that the path I take, no matter how narrow it becomes or how difficult it is to travel, must be with Him holding my hand. And everyone who knows me well will tell you the same thing: I live this way, every day, every moment. I honestly can’t, not just won’t, live any other way. I’d never survived.

Dit is wanneer ons by owerspel betrokke is en hunker na enigiemand of enigiets behalwe HOM wanneer ons uit beweeg onder die beskerming van ons HM...wanneer ons maklik bedrieg kan word—’n plek, ‘n posisie, denkwyse waarin ek nooit wil wees nie. En dit is nie net om my onthalwe nie. As ‘n  moeder en  ‘n ouma en minister, moet ek seker wees dat die roete wat ek neem, maak nie saak hoe nou dit word of hoe moeilik dit is om te reis nie, dit moet wees met Hom wat my hand vashou. En almal wat my goed ken sal jou dieselfde ding vertel. Ek leef hierdie manier, elke dag, elke oomblik. Ek kan eerlik nie, nie net nie sal nie, op enige ander manier lewe nie. Ek sal nie oorleef nie. 

 So, then, is when any of us can open ourselves up to the power of deception—whenever we stray from His love due to our unfaithfulness to Him. And yet, we can just as quickly, be taken up in His arms again just by calling out His name with the heart that yearns for Him. PLEASE never ever forget that. No matter what you’ve done, no matter how far you’ve strayed, He is right beside you hoping you reach out for Him.

So, dan is dit wanneer enige een onsself oopmaak na die krag van bedrieging —wanneer ons van sy liefde wegdwaal as gevolg van ons ontrou aan Hom. En tog, kan ons net so gou, in Sy arms opgeneem word deur Sy Naam uit te roep met ‘n hart wat hunker na Hom. Moet dit ASSEBLIEF nooit vergeet nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak hoe ver jy weggedwaal het nie, Hy is reg daar langs jou en hoop dat jy vir Hom uitreik. 

Could you or I become deceived? Yes, each of us could easily fall into deception and without having a Husband who can always navigate us around or through the pitfalls of something so dangerous, it’s where we could remain. This is why God lovingly put an insatiable desire for women to yearn for men, our husbands, which, by the way, is not part of the curse, but His protection—which is why we’re blessed to have your HH who was and is sinless ???? It always goes back to Him, doesn’t it?

Kan jy of ek bedrieg word? Ja, elkeen van ons kan maklik bedrieg word en sonder om ‘n Man te hê wie ons altyd rondom die slaggate van iets so gevaarlik kan navigeer, is dit waar ons sal bly. Dit is hoekom God liefdevol ‘n onversadigbare begeerte in vrouens geplaas het, om na ons mans te hunker, wat, per slot van sake, nie deel is van die vloek nie, maar Sy beskerming—wat die rede is hoekom jy jou HM het wat was en is sondeloos ???? Dit gaan altyd terug na Hom toe, doen dit nie?   

So, this week ask your HH if there’s anything that you’re not at peace or excited or hopeful about so that He can set the record straight that what’s been said is not from Him.

So, vra jou HM hierdie week of daar enigiets is waaroor jy nie vreedsaam is of opgewonde of hoopvol sodat Hy die saak kan regstel dat wat gesê is nie van Hom af is nie.