Last week I’d left you to ask Him what HE wanted to speak to you about, stating that I would do the same. I trust He did, indeed, have something special for you because He did with me. He led me to go through the first chapter of Moving Mountains.

Verlede week het ek jou gelos om Hom te vra waaroor Hy met jou wil praat, en dat ek dieselfde sou doen. Ek vertrou Hy het, inderdaad, iets spesiaal vir jou gehad omdat Hy vir my gehad het. Hy het my gelei om deur die eerste hoofstuk van Moving Mountains te gaan. 

Reading it made me not just laugh—it actually left me so amazed that I shared this with several women in my life because that chapter was about doing the “impossible”!!

Deur dit te lees het dit my nie net gemaak lag nie—dit het my eintlik so verwonder laat voel dat ek dit met etlike vrouens in my lewe gedeel het omdat die hoofstuk was oor om die “onmoontlike” te doen!! 

The reason this is so amazing to me is that my daughter, Tara and I, are facing the impossibility of her getting her visa to enter into Brazil even though we’ve purchased her ticket, leaving Japan in October. (Hopefully, you’re all partners so you’ve been watching her Betrothed taking her around the world, preparing her for the husband she’s saved herself for; if not, talk to your HH about becoming a partner).

Die rede dat dit so ongelooflik is vir my is dat my dogter, Tara en ek, die onmoontlikheid in die gesig staar om haar visum kry om Brazil binne te gaan selfs al het ons haar kaartjie aangekoop, en Oktober vir Japan verlaat. (Hopelik, is julle almal vennote so julle het dopgehou hoe haar Verloofde haar rondom die wêreld neem, en haar voorberei vir die man vir wie sy haarself gespaar het; indien nie, praat met jou HM om ‘n vennoot te word).

Now for this week’s message. When reading the title, did you recognize those three words “Eyes were Open” realizing it was taken from Genesis 3:7? It’s this week’s title because this is what my HH used to explain the sudden and horribly heartbreaking change that I witnessed in so many of our precious ex-ministers.

Nou vir hierdie week se boodskap. Toe jy die titel gelees het, het jy hierdie drie woorde “Oë was Oop” en besef dat dit uit Genesis 3:7 geneem is? Dit is hierdie week se titel omdat dit is wat my HM gebruik het om die skielike en aaklige hartverskeurende veranderinge wat ek in so baie eks-ministers attesteer het. 

After sharing how “Eve Was Deceived” what happened to a few was there “Eyes were Open”—not really opened to the truth, but to the ugliness of the “world” our HH wants to spare us from as His bride. 

Nadat ek gedeel het “Hoe Eva Bedrieg Was” wat met ‘n paar gebeur het was hulle  “Oë was Oop”—nie regtig oop vir die waarheid nie, maar vir die lelikheid van die “wêreld” waarvan  ons HM ons wil spaar as Sy bruid.

We know that prior to this while living in the garden both Adam and Eve enjoyed ongoing bliss due to the Presence of Him as they fellowshipped in perfect harmony. Sadly, the moment they chose to believe the lie, both of their “eyes were opened” and immediately we see them both feeling shame. Suddenly they ran, hiding from the One, who just moments before, was who they walked freely with enjoying every perfect creation, even living together in complete harmony.

Ons weet dat voor dit terwyl hulle in die tuin gewoon het het beide Adam en Eva voortdurende saligheid as gevolg van die Teenwoordigheid van Hom geniet soos wat hulle in perfekte harmonie gefellowship het. Droewig, die oomblik wat hulle kies om ‘n leuen te glo, was albei van hulle “se oë oopgemaak” en onmiddellik sien ons albei dieselfde skaamte voel. Ewe skielik het hulle gehardloop, en weggekruip van die Een af, wie net oomblikke vantevore, wie was saam wie hulle vrylik geloop het en elke perfekte skepping geniet het, en selfs saam gebly het in algehele harmonie.   

Yet, due to their lost innocence, no longer looking to Him in the same way, they were banished from living in bliss and began living in the harshness of the world.

Tog, as gevolg van hulle verlore onskuld, om nie meer op dieselfde manier na Hom te kyk nie, hulle was verban om in saligheid te lewe en het in die ruheid van die wêreld gelewe.

Seeing the results of the “Little Lies” so many former members chose to believe, robbed so many of the innocent, carefree, lovestruck glow, which I witnessed had left them. You can hear it in the tone of their emails, the lack of praise, and sense it in the struggles—struggles of this life, which as His bride, we shouldn’t feel—which I honestly don’t feel.

Om die resultate van die “Klein Leuens”, te sien wat so baie voormalige lidmate verkies het om te glo, so baie is beroof van die onskuldige, onbesorgde, verliefde gloei, wat ek attesteer het hulle verlaat het. Jy kan dit in die toon van hulle eposse hoor, die tekort van lof, en dit aanvoel in die gesukkel—gesukkel van hierdie lewe, wat ons, as Sy bruid, nie behoort te voel nie—wat ek eerlik nie voel nie.   

Nevertheless, no one is immune. On several occasions, both Tara and I have spoken how close we each were to the precipice and had we peered down into that abyss, we can’t fool ourselves into thinking that we were immune to falling into this trap ourselves. It took great effort to turn around and then push our minds back to focusing on Him, yearning and begging Him to help us fall in love more deeply and passionately with Him and asking it be to an even greater degree of love and admiration for Him than we’d imagined was possible. Which, of course, He did.

Nietemin, niemand is immuun nie. Op verskeie geleenthede, het beide Tara en ek gepraat oor hoe naby ons elkeen aan die afgrond was en het ons in daardie kolk afgeloer, ons kan onsself nie vir die gek hou om te dink dat ons immuun is om self in daardie lokval te val nie. Dit het ‘n groot poging geneem om om te draai en ons gedagtes terug te skuif in ‘n poging om op Hom te fokus, en Hom te smag en te smeek om ons te help om selfs meer diep en passievoll op Hom verlief te raak en te vra dat dit selfs ‘n groter graad van liefde en admirasie vir Hom sal wees as wat ons ons ooit verbeel het moontlik was. Wat, Hy natuurlik, gedoen het. 

Soon after asking, He helped each of us over the shock, then asking Him for more of Him, He gave me a brand new love song to sing to Him. I began to sing our many love sons loudly as I drove around town running errands, and that led to me waking up singing them in my head and heart. Very soon I felt that same unbridled joy as a lovesick bride again. “My Beloved is mine, and I am His” “For I am lovesick.” Song of Solomon 5:8, 2:16  

Gou na ons gevra het, het Hy ons elkeen oor die skok gehelp, en Hom toe gevra vir meer van Hom, Hy het vir my ‘n splinternuwe liefdeslied gegee om vir Hom te sing. Ek het begin om ons vele liefdesliedjies hard te sing soos wat ek in die dorp rondgery het en opdragte uitgevoer het, en dit het daartoe gelei dat ek wakker geword het en hulle in my kop en hart gesing het. Baie gou het ek dieselfde onbeteulde vreugde as ‘n smoorverliefde bruid weer gevoel. “Ek behoort aan die man wat ek liefhet, en die man wat ek liefhet is myne” “die liefde verteer my.” Hooglied 6:3, 5:8.         

Darling bride, it could be anything at all that causes you to be tempted to be deceived, especially since we women are prone to it, which is why we must always remain under the protection of our Husband. An even greater threat, when you are deceived, is to come to the place of your eyes opening—not to see greater things as the serpent and liar is infamous for saying would happen—but when you open your eyes and others see you’ve lost the joy everyone once could see in you. A joy you’d once known and cherished. Being lovesick is where I want to remain since the opposite will leave me with a countenance fallen, which is what I will share in next week’s message.

Liefling bruid, dit kan hoegenaamd enigiets wees wat veroorsaak dat jy in die versoeking is om bedrieg te word, spesiaal aangesien ons vrouens vatbaar is daarvoor, wat die rede is hoekom ons altyd onder die beskerming van ons Man moet bly. En nog ‘n groter dreigement, wanneer jy bedrieg is, is om op die plek te kom waar jou oë oopgaan—om nie die groter dinge te sien waarvoor die slang en leuenaar berug is om te sê gaan gebeur nie—maar wanneer jy jou oë oopmaak en ander sien dat jy jou vreugde verloor het wat almal eens op ‘n tyd in jou kon sien. ‘n Vreugde wat jy eens op ‘n tyd geken en gekoester het. Om smoorverlief te wees is waar ek wil bly aangesien die teenoorgestelde my sal los met ‘n bedrukte voorkoms, wat is wat ek in volgende week se boodskap sal deel.