★★★★★

Today I’d like to jump right into a concept that comes with a multitude of principles that I believe are so important to learn and understand (in order to) remain free—free to experience Him and His Word to the fullest.

Vandag wil ek dadelik inspring in ‘n konsep wat met ‘n menigte beginsels kom wat ek glo so belangrik is om te leer en te verstaan (om in staat te wees om vry te bly —vry om Hom en Sy Woord tot die volste te ervaar.

Much of what we rely on has been our “feelings” —and as we women know our feelings are what drives most of us.

Baie van wat ons op staat maak was ons “gevoelens” —en ons as vrouens weet ons gevoelens is wat die meeste van ons dryf.

The way we are each created was perfect as it says in Psalm 139:14—“I will give thanks to You, for I am fearfully andwonderfully made; Wonderful are Your works, and my soul knows it very well.”

Die manier waarop ons geskep is was perfek soos dit sê in Psalm 139:14—”Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker:”

With this in mind, the more we understand how we tick, how we were made, the more, I believe, we will be able to benefit from our often unpredictable emotions. He wants us to understand ourselves as women, in order to minister to other women in an "understand way", and also learn to not just give in to or give way to or deal with our emotions ourselves. Instead, our deep feelings are yet another reason why we need Him so desperately.

Met dit in gedagte, hoe meer ons verstaan hoe ons werk, hoe ons gemaak was, hoe meer, glo ek, sal ons in staat wees om voordeel uit ons dikwels onvoorspelbare emosies te trek. Hy wil hê ons moet onsself as vrouens verstaan, om in staat te wees om aan ander vrouens te minister op ‘n “verstaanbare manier”, en ook leer om nie net in te gee of uiting te gee of met ons emosies onsself af te handel nie. In plaas daarvan, is ons diep gevoelens nog ‘n rede hoekom ons Hom so desperaat nodig het. 

Let’s begin with the feelings we have when we mess up. Very often when we mess up, we come under either conviction or guilt. The difference between these two emotions is that usual or normal emotion, guilt, does not feel good.

Kom ons begin met die gevoelens wat ons het wanneer ons droog gemaak het, ons word eerder oortuig of ons voel skuldig. Die verskil tussen hierdie twee emosies is dat gewone of normale emosies, skuld, voel nie goed nie. 

Guilt falls under negative emotions, and condemnation is often the companion or aftermath of guilt. So since these are negative feelings that come over us, where or who do you think they come from?

Skuld val onder negatiewe emosies, en kondemnasie is dikwels die metgesel of nawerking van skuld. So aamgesien hierdie negatiewe gevoelens is wat oor ons kom, waar of van wie dink jy kom hulle vandaan?

Right, the enemy.

Reg, die vyand.

Negative feelings of guilt and condemnation are NOT from God.

Negatiewe gevoelens van skuld of kondemnasie is NIE van God af nie.

Feelings of guilt and condemnation and whatever thoughts that follow are not what the Lord is telling you at all. So by simply asking yourself HOW you feel and determining if those feelings are negative, you can instantly know where those feelings and thoughts are from, NOT from Him! Instead, these negative feelings are lies and something that you need to shake off like a viper. (Read Acts 28:5 and bookmark your favorite version.)

Gevoelens van skuld en kondemnasie en watookal gedagtes wat volg is glad en geheel nie wat die Here jou vertel nie. So deur jouself eenvoudig te vra HOE jy voel en om vas te stel of daardie gevoelens negatief is, kan jy oombliklik weet waar daardie gedagtes en gevoelens vandaan kom, NIE van Hom af nie! In plaas daarvan, is hierdie negatiewe gevoelens leuns en iets wat jy moet afskud soos ‘n slang. (Lees Handelinge 28:5 en boekmerk jou gunsteling weergawe.) 

These are the same feelings that I sense Adam and Eve probably felt, which is why they hid from God. Because another companion of guilt and condemnation is shame and shame pushes you to hide. Hide from others, hide from God, and hide your (accused of) sin.

Hierdie is dieselfde gevoelens wat ek aanvoel Adam en Eva moontlik gevoel het, hoekom hulle weggekruip het van God af. Omdat ‘n ander metgesel van skuld en kondemnasie is skande en skande forser jou om weg te kruip. Weg te kruip van ander, weg te kruip van God af, en van jou (beskuldigde) sonde af weg te kruip. 

Yet, this is exactly when we need to go to our Father or snuggle close to our Heavenly Husband. Each and every time we are in trouble due to something we sense we did wrong, we need to run to, rather than away from the Comfort and truth we need.

Tog, dit is presies wanneer ons na ons Vader toe moet gaan of na aan ons Hemelse Man moet knuffel. Ieder en elke keer wat ons in die moeilikheid is as gevolg van iets wat ons aanvoel ons verkeerd gedoen het, moet ons hardloop eerder na, as weg van die Vertroosting en waarheid wat ons nodig het.  

And, this is when we need to identify where the feelings came from: are they good or negative? That's when we run TO rather than away from the One who can set us straight and give us the truth. And when we do, that’s when we will experience His love that “casts out all fear” and also covers a “multitude” of sins and what He died for “while we were yet sinners.”

En dit is wanneer ons moet identifiseer waar die gevoelens vandaan kom: is hulle goed of negatief? Dit is wanneer ons eerder NA as weg van die Een hardloop wat ons kan regstel en die waarheid gee. En wanneer ons doen, is dit wanneer ons Sy liefde sal ervaar wat “vrees verdryf” en ook ‘n “ baie”  sondes bedek  en waarvoor Hy gesterf het “toe ons nog sondaars was.”

Be forewarned, the enemy is always waiting to destroy anything good you give birth to. And if he doesn’t have permission to steal it, he’ll do something clever— simply dump negative emotions on you, which make you feel you want to hide, so that he can then follow through with more of his clever schemes.

Wees vooraf gewaarsku, die vyand wag altyd om enige iets goeds te vernietig waaraan jy geboorte gegee het. En as hy nie toestemming het om dit te steel nie, sal hy iets slim doen—eenvoudig negatiewe emosies op jou neerstort, wat jou maak voel asof jy wil wegkruip, sodat hy dan kan opvolg met meer van sy slim skemas

Thankfully, once we have experienced the Lord's love fully and we really experience Him as our Husband, and we cling to Him, we won’t allow ourselves to be separated from Him or allow these negative feelings to remain with us. That’s why as His bride, we need to practice and then share with women who don’t know to simply go to Him, talk to Him about everything, allowing Him to love us, to feel His forgiveness, and so that He can help us get things right with whomever.

Dankbaar, sodra ons die Here se liefde ten volle ervaar het en ons Hom regtig as ‘n man ervaar, en ons aan Hom vasklou, sal ons nie onsself toelaat om van Hom geskei te wees of toe te laat dat hierdie negatiewe gevoelens binne ons bly nie. Dit is hoekom as Sy bruid, moet ons oefen en dan met vrouens deel wat eenvoudig nie weet hoe om eenvoudig na Hom toe te gaan nie, praat met Hom oor alles, laat Hom toe om ons lief te hê, om Sy vergiffenis te voel, en sodat Hy ons kan help om dinge reg te kry met wieookal.

TODAY, rather than struggling or suffering or trying to control your feelings, take each of your feelings to your HH today. He is sitting right there beside you just waiting to speak His truth of love, forgiveness, and tell you all the wonderful plans He has for your future—if you will only take everything you need to Him.

VANDAG, eerder as om te sukkel of te ly of om te probeer om jou gevoelens te beheer, neem elke een van jou gevoelens vandag na jou HM toe. Hy sit net daar langs jou en wag om Sy waarheid van liefde, vergiffenis, te praat en jou te vertel van al die wonderlike planne wat Hy vir jou het vir jou toekoms—as jy net alles wat jy nodig het na Hom toe sal vat.