Sharing is caring!

Last week, after practicing how to remain peaceful, I woke up to discover such an encouraging testimony that a woman had submitted.

Verlede week, nadat ek geoefen het hoe om vreedsaam te bly, het ek wakker geword om so ‘n bemoedigende getuienis te ontdek wat ‘n vrou ingedien het.  

Of course, it made my day so bright and I just thought what a wonderfully peaceful day this will be! That’s when I noticed (after being up for almost an hour; after waking up singing a song about being Happy), I heard a loud pop, saw a flash of lightening and our home began to rumble. I found out that a storm had been raging for hours! Yet, I felt completely safe and what amazed me is that I had slept right through it! Even after I woke up, for over an hour, I was clueless to what was happening outside.

Natuurlik, het dit my dag so helder gemaak en ek het net gedink wat ‘n wonderlike vreedsame dag dit sal wees! Dit is toe dat ek agter gekom het (nadat ek vir amper ‘n uur op was; nadat ek ‘n liedjie gesing het oor om Gelukkig te wees), het ek ‘n luid klap gehoor; ‘n weerligstraal gesien en ons huis het begin dreun. Ek het uitgevind dat ‘n storm al vir ure gewoed het! Tog, ek het heeltemal veilig gevoel en wat my verbaas het was dat ek reg deur geslaap het! Selfs na ek wakker geword het, vir ‘n uur, het ek glad nie geweet wat buite aangaan nie. 

Both Matthew 8:23-27 and Mark 4:35-41 give us an account of what happened when our HH slept through a storm—a storm so massive that threatened to drown everyone on board the ship He was on. Before reading what I’ve got to say, take a moment to read these accounts first and ask your HH to point out what He wants to show you.

Albei Matteus 8:23-27 en Markus 4:35-41 gee ons ‘n weergawe van wat gebeur het toe ons HM deur ‘n storm geslaap het—’n storm so massief dat dit gedreig het om almal aan boord die skip waarop hy was te verdrink. Voor jy lees wat ek te sê het, neem ‘n oomblik om hierdie weergawes eerste te lees en jou HM te vra om aan te toon wat Hy jou wil wys. 

When I read it, He first pointed out that when Matthew begins his account of what happened in verse 23, he says that His disciples “followed Him into the boat.” As His brides, He reminded me that each of us have chosen to follow our HH, and that as His bride, totally “in love” with Him, we want to be willing to go no matter where He takes us, and no matter what means of transportation He chooses to get us there along our RJ “Restoration Journey.”

Toe ek dit gelees het, het Hy eers aangetoon dat wanneer Matteus sy weergawe van wat gebeur het in vers 23 begin, sê hy dat sy dissipels “ Hom in die boot gevolg het.” As sy bruide, het Hy my herinner dat elkeen van ons gekies het om ons HM te volg, en dat as Sy bruid, heeltemal “verlief” op Hom, ons gewillig moet wees om te gaan maak nie saak waar Hy ons neem nie, en maak nie saak deur watter soort vervoer Hy kies om ons daar langs on HR “Herstel Reis” te kry nie. 

Then when I read Mark’s version of the same story, he gives us even more information as he explains why they were in the boat… “Jesus suggested they cross over to the other side of the lake.”

Toe toe ek Markus se weergawe van dieselfde storie gelees het, gee hy ons meer informasie soos wat hy verduidelik hoekom hulle in die boot was… “Jesus het voorgestel dat hulle na die oorkant toe vaar.” 

Traveling along our own restoration journey, though we often prefer to stay put, especiallywhen where we are is finally comfortable and calm, the last thing we want to do is to move to the other side of the comfort we have begun to enjoy. Yet, may I say dear bride that what He has ahead for you and me is always going to be better than what He’s asking us to leave behind.

Deur op ons eie herstel reis te vaar, alhoewel ons dikwels verkies om te bly waar ons is, spesiaal wanneer ons finaal gemaklik en kalm is, is die laaste ding wat ons wil doen om na die ander kant van die gemak wat ons begin geniet het te beweeg. Tog, mag ek sê liewe bruid dat wat Hy vir my en jou het wat vorentoealtyd beter gaan wees as wat Hy jou vra om agter te laat.

Today in the testimony submitted I mentioned above, I sat stunned when I read something she said, something He told her when she sought His answers, which was the same thing He had told me almost a year ago!

Vandag in die getuienis wat ek bo genoem het, het ek verstom gesit toe ek iets gelees het wat sy gesê het, iets wat Hy haar vertel het toe sy antwoorde gesoek het, wat dieselfde ding is wat Hy my amper ‘n jaar terug vertel het!

How it came about was rather strange. There was a “treasure” box that was sitting next to my bed (while we were staying in a short term rental while in Florida visiting a few of my children). And inside was a fortune that said simply, “The best is yet to come” which is what I read in my email this morning. She said, “I LISTENED  TO YOU,  ALWAYS GIVING  ME ENCOURAGEMENT !!!!  NOW IS MY TURN TO CHEER YOU UP!!! BE ENCOURAGE, THE  BEST IS STILL COMING.”

Hoe dit gebeur het was ietwat vreemd. Daar was ‘n “skat kissie” wat langs my bed gestaan het (terwyl ons in ‘n korttermyn huurplekkie in Florida gebly het terwyl ek vir ‘n paar van my kinders besoek het). En binne was ‘n fortuin wat eenvoudig gesê het, “Die beste lê nog voor” wat is wat ek vanoggend in my epos gelees het. Sy het gesê, “EK HET VIR JOU GELUISTER, WAT MY ALTYD BEMOEDIGING GEGEE HET !!!! NOU IS DIT MY BEURT OM JOU OP TE BEUR!!! WEES AANGEMOEDIG, DIE BESTE KOM NOG STEEDS.”

Now I want to pass on something to each of you, because that’s what He wants you to know and be clear about…

Nou wil ek iets aan elkeen van julle aangee, omdat dit is wat Hy wil hê jy moet weet en duidelik wees oor... 

“‘For I know the plans that I have for you,’ declares the LORD, ‘plans for welfare [the health, happiness, and good fortunes of a person] and not for calamity, in order to give you a future and a hope’” (Jeremiah 29:11). Then in the NET Bible it says, “For I know what I have planned for you,’ says the Lord. ‘I have plans to prosper you, not to harm you [*how could you ever think that?]. I have plans to give you a future filled with hope”!

“Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die HERE: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!”’ (Jeremia 29:11). Dan in die NLV (Nuwe Lewende Vertaling) sê dit, “Ek weet wat Ek vir julle beplan het,” sê die Here. “Ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê.”!  

*BTW, I was who added [how could you ever think that?] because I chided myself for thinking it was He who was using others to speak to me, accusations that were painful. Why would He use someone else when every single morning, and every moment throughout my entire day, He is who I am speaking and listening to?! So why would He use someone else to be unkind or harsh? When He said in John 3:17 NIV “For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him.” I want you too, to consider this since you, too, are His sweet bride.

*PSVR, ek was die een wat bygevoeg het [hoe kon jy dit ooit dink] omdat ek myself berispe het om te dink dat dit Hy was wat ander gebruik het om met my te praat, aantygings wat pynlik was. Hoekom sou Hy iemand anders gebruik wanneer elke enkele oggend, elke oomblik deur my hele dag, Hy die een is met wie ek praat en na wie ek luister?! So hoekom sou Hy iemand anders gebruik om onvriendelik te wees of vrank? Toe Hy in Johannes 3:17 gesê het (AFR 83) God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.” Ek wil ook hê dat jy, oorweeg aangesien jy, ook, sy lieflike bruid is.  

Coming back to the point of this message, which is, if each night (or when you’re concerned about anything), you snuggle up to your HH. So that even if there are storms raging all around you, even to the point when everyone else around you might become fearful, you can sleep cuddled safely in His arms, not even aware there IS a storm until you look out from your safety and notice the damage.

Om terug te kom na die punt toe van hierdie boodskap, wat, as jy elke aand (of wanneer jy bekommerd is oor enigiets), jy opsnuffel na jou HM toe. Sodat al is daar storms wat al rondom jou  woed, selfs tot op die punt waar almal rondom jou begin vreesvol word, kan jy veilig in Sy arms snoesig slaap, nie eens bewus dat daar ‘n storm IS wat woed totdat jy uitkyk vanaf jou veiligheid en die skade agterkom.   

This is what He wants for His bride, right? So rather than run out into the storm, a storm that no one but HE can control, wait and even sleep inside where it’s warm and dry, curled up next to Him. At some point, you can be sure, He will rebuke and silence the storm, a storm that once appeared so dangerous.

Dit is wat Hy vir Sy bruid wil hê, reg? So eerder as om in die storm in te hardloop, ‘n storm wat niemand maar HY kan beheer nie, wag en slaap selfs binne waar dit warm en droog is, opgekrul langs Hom. Op dieselfde stadium, kan jy seker wees, Hy sal die stilte en die storm berispe, ‘n storm wat eens op ‘n tyd so gevaarlik voorgekom het.

It’s again time to STOP now (or make a date later) to selah what you’ve learned, in other words, meditate on everything. AND be sure that you just don’t think about what you’ve learned, but you set up a date with your Husband to be alone with Him and ASK Him to share with you how this message applies to you and anything else you can ASK Him. Then sit quietly and listen  And keep your love alive by living like this daily.

Dit is weer tyd om nou te STOP (of ‘n datum later te maak) om te sela wat jy geleer het, met ander woorde, mediteer op alles. EN wees seker dat jy nie net dink oor wat jy geleer het nie, maar stel ‘’n datum op met jou Man om alleen saam Hom te wees en Hom te VRA om met jou te deel hoe hierdie boodskap van toepassing is op jou en enigiets anders wat jy Hom kan VRA. Sit dan stil en luister en hou jou liefde lewendig deur daagliks so te lewe.