Too many of our Ministers, and other women (who talk incessantly about their HH), show signs to the contrary—that they don’t really see Him as their Husband, which is why I wrote Finding My Heavenly Husband

Te veel van ons Ministers, en ander vrouens (wat aanhoudend oor hulle HM praat), wys teenoorgestelde  tekens—dat hulle Hom nie regtig sien as hulle Man sien nie, wat is hoekom ek Vind My Hemelse Man geskryf het.    

The next thing we notice, after the joy of understanding His love, is that like many married couples the wife begins doing all the talking and very little listening to her new Husband. In this Weekly Message, I’m hoping to remedy this tragedy with today’s Living Lesson.

Die volgende ding wat ons agterkom, na die vreugde daarvan om  Sy liefde te verstaan, is dat soos baie getroude paartjies begin die vrou al die praatwerk doen en luister min na haar nuwe Man. In hierdie Weeklikse Boodskap, hoop ek om hierdie tragedie te genees met vandag se Lewende Les. 

Just as in any relationship, it’s not about just talking TO someone and sharing your thoughts and your ideas and your emotions. So, too, in your relationship with the Lord.

Net soos in enige verhouding, gaan dit nie net oor om MET iemand te praat en jou gedagtes en jou idees en emosies te deel nie. So, ook, met jou verhouding met die Here. 

Like any good marriage, the man at first does all the talking. You read His Word, His Love letters to you, His promises to you, His vision for your future and what he believes about everything. Unfortunately, once the novelty wears off, you, become more of a wife than a bride. You begin to do all the talking, making all the decisions, and soon you're back to the old you.

Soos enige goeie huwelik, in die begin doen die man eerste al die praatwerk. Jy lees Sy Woord, Sy Liefdesliedjies aan jou, Sy beloftes aan jou, Sy visie vir jou toekoms en wat hy oor alles glo. Ongelukkig, sodra die nuutheid afneem, word jy meer van ‘n vrou as ‘n bruid. Jy begin om al die praatwerk te doen, al die besluite te maak, en binnekort is jy terug na die ou jy.   

 To keep your love alive and remain His bride, you need to stop and listen and ask Him about things—just like you used to do. So together you can have a real, not one sided (or lopsided), loving and successful relationship. 

Om jou liefde lewendig te hou en Sy bruid te bly, moet jy stop en luister en Hom oor dinge vra—net soos wat jy in die verlede gedoen het. Sodat jy saam ‘n regte, nie eensydige (of windskewe), liefdevolle en suksesvolle verhouding kan hê. 

So often, we’re sad and disheartened when we read spiritually mature women who share how they did this or that or felt this or that, but then we see that they never share what the LORD said to them about what they should do as the remedy.

So dikwels, is ons treurig en ontmoedig wanneer ons spirituele volwasse vrouens hoor deel hoe hulle dit of dat gedoen het of dit of dat gevoel het, maar dan sien ons dat hulle nooit deel wat die Here vir hulle gesê het wat hulle as ‘n geneesmidel behoort te doen nie.

Over and over they stay on their same course of action or are off doing something else they hope will help or they sadly suffer carrying their negative emotions with them. When right there, right next to them, there is Someone who has all the answers.

Oor en oor bly hulle op dieselfde koers van aksie en gaan af en doen iets anders wat hulle hoop sal help of hulle ly droewig deur hulle negatiewe emosies saam hulle te dra. Wanneer reg daar, reg langs hulle, is daar Iemand wat al die antwoorde het.

Normally we have to write back and ask, “So, what did the Lord tell you to do?” when it’s proof they are simply not being a good bride but have turned into an independent wife—neglecting they even have a Husband.

Normaalweg moet ons terug skryf en vra, “So, wat het die Here vir jou gesê om te doen?” wanneer dit bewys is dat hulle eenvoudig nie ‘n goeie bruid is nie  maar wat ‘n onafhanklike vrou geword het —en skeep hulle die feit dat hulle ‘n Man het af.  

It’s simply foolish to not ask and talk to Him about everything! No, not when you get to the end or find yourself confused (or confusing others by your nonsense). Go to Him with everything and for everything and you’ll find your paths are straight and joyful because you’re really traveling along with Him!

Dit is eenvoudig onnosel om nie met Hom oor alles te praat en oor alles te vra nie! Nee, nie wanneer jy aan die einde kom of jouself verward vind nie (of jy ander met jou nonsens verwar nie). Gaan na Hom toe met alles en vir alles en jy sal vind dat jou paaie reguit en vreugdevol is omdat jy regtig saam met Hom reis!

Let me give you an example. As far back as when I was first restoring my marriage in 1989 and everyone was praying "against" my impending divorce, which I had heard my husband had filed. Yet, for some reason, I didn’t have the same passion and never felt led to pray against it.

Laat my jou ‘n voorbeeld gee. So ver terug as toe ek my huwelik in 1989 eers herstel het en almal “teen”my naderende egskeiding gebid het, wat ek gehoor het my man aanhanig gemaak het. Tog, vir een of ander rede, het ek nie dieselfde passie gehad en nooit gelei gevoel om te bid nie.   

Baffled, I simply stopped and ASKED the Lord, “Is the divorce going to go through?” To which He said, “Yes, but you can trust Me.” So I did. Simple!

Verbysterd, het ek eenvoudig gestop en die Here GEVRA, “Gaan die egskeiding deurgaan?” En waarop Hy geantwoord het, “Ja, maar jy kan op My vertrou.” So ek het. Eenvoudig!

Then after I asked, and heard His answer, when I went back to my small group the next week and women said they were praying "against" my divorce, I said, “Oh, you don’t need to. The Lord said it would go through but to trust Him.”

Toe na ek gevra het, en Sy antwoord gehoor het, toe ek die volgende week terug na my klein groepie toe gegaan het en die vrouens gesê het dat hulle “teen” my egskeiding bid, het ek gesê, “o, Julle hoef nie. Die Here het gesê dit sou deurgaan maar om op Hom te vertrou.”

Thankfully I had only one woman who came up "against" me (who later I asked to leave due to other issues we were having with her). She rebuked me and shouted, “You have to BELIEVE!! And you have to pray AGAINST IT!!” Clearly, she didn’t care at all about His will and that as Christians we’re often asked to go “through the valley of the shadow of death” in order to come out with a testimony. And I doubt if she ever stopped to listen to Him. Instead, she had her own agenda as some of you still do.

Dankbaar, het ek net een vrou gehad wat “teen” my gekom het (wie ek later gevra het om te loop as gevolg van ander aangeleenthede wat ons met haar gehad het). Sy het my berispe en geskree, “Jy moet GLO!! En jy moet DAARTEEN bid!!” Duidelik, het sy glad nie omgegee oor Sy wil nie en as Christene word ons dikwels gevra om “deur diep donker skaduwees’ te gaan sodat ons met ‘n getuienis kan uitkom. En ek twyfel of sy ooit gestop het om na Hom te luister. In plaas daarvan, het sy haar eie agenda gehad soos sommige van julle nog steeds het.  

This means that, by the time you’ve completed your Restoration Journey, you should know and have been trained to simply ASK Him about everything. Such as:

Dit beteken dat, teen die tyd wat jy jou Herstel Reis voltooi het, behoort jy te weet en opgelei te wees deur Hom eenvoudig te VRA oor alles. Soos:

Is the divorce going through?

Gaan die egskeiding deur?

What do you want me to do about (fill in the blank)?

Wat wil jy hê moet ek doen oor (vul die spasie in)?

 Why am I struggling with (name them) feelings?

Hoekom sukkel ek met (noem hulle) gevoelens?

 Have I forgiven (this person) so if I have, why do I keep thinking about (this person)?

Het ek vergewe (die persoon) so indien so, hoekom hou ek aan om oor (die persoon) te dink? 

The List is endless!! My list is endless. From the moment I wake up until I go to sleep, and even in the middle of the night if I wake up—I am talking to Him and listening to Him speak to me.

Die Lys is eindeloos!! My lys is eindeloos. Van die oomblik wat ek wakker word tot ek gaan slaap, en selfs in die middel van die nag wanneer ek wakker word—praat ek met Hom en luister wanneer Hy met my praat.

To help prove this, here are my absolute favorite verses on this topic that you need to mark and read until each principle is burned and branded into your soul.

Om te help om dit te bewys, hier is my absolute gunsteling verse oor hierdie onderwerp wat jy nodig het om te merk totdat elke beginsel in jou siel gebrand en gebrandmerk is.

Isaiah 45:11— "Thus says the LORD, the Holy One of Israel, and his Maker:'Ask Me about the things to come ...'"

Jesaja 45:11— “So sê die Here, die Heilige van Israel, die skepper van Israel: Durf julle van My rekenskap vra oor wat gaan gebeur? ...”’

Isaiah 42:9-10—“Behold, the former things have come to pass, Now I declare new things; Before they spring forth I will proclaim them to you. Sing to the Lord a new song, Sing His praise from the end of the earth!"

Jesaja 42:9-10— “Wat Ek voeër aangekondig het, het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan. Voor dit gebeur, laat Ek julle al daarvan hoor. Sing tot eer van die Here ‘n nuwe lied, sing sy lof oor die hele aarde.”

Isaiah 30:21—"Your ears will hear a word behind you, 'This is the way, walk in it,” whenever you turn to the right or to the left.'" But you need to be listening.

Jesaja 30:21— “Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou ‘n stem hoor sê: “Hier is die pad loop hierlangs.” Maar jy moet luister.

Isaiah 48:6—“I proclaim to you new things from this time, even hidden things which you have not known."

Jesaja 48:6— “Van nou af laat Ek julle nuwe dinge hoor, dinge wat verborge was , waarvan julle niks geweet het nie.”

This means you need to go to Him and ask Him what He thinks, how He feels, what HE wants you to do, as a couple. And it begins with simply things:

Dit beteken dat jy na Hom toe moet gaan en Hom vra wat Hy dink, hoe Hy voel, wat HY wil hê jy moet doen, as ‘n paartjie. En dit begin met eenvoudige dinge:

Lord, what do You want me to wear today?Lord, how do You want me to fix my hair?

Here, wat wil Jy moet ek vandag aantrek? Here, hoe wil JY hê moet ek my hare doen? 

Lord, what are Your plans for dinner tonight?

Here, wat is Jou planne vir ete vanaand?

If this isn’t your normal daily routine, then I can tell you honestly that you’re missing out? He will show you things that look great on you—things that you never thought to wear. Also, you might wear something that doesn’t match the weather report, but because He knows what the weather really will be, you’ll be dressed for it!

As dit nie jou normale daaglikse roetine is nie, dan kan ek eerlik vir jou sê jy mis uit? Hy sal vir jou dinge wys wat mooi aan jou lyk—dinge wat jy gedink het jy nooit sou dra nie. Ook, jy mag iets dra wat nie by die weer berig pas nie, maar omdat Hy weet hoe die weer regtig gaan wees, sal jy aangetrek wees daarvoor!

And if you don’t have enough clothes, He may just have you stop by somewhere to purchase some! I’ve been known to wander into stores thinking to myself “What are you doing here!?!?” Then asking Him (as I always do and what I’ve trained my children to do), “Lord, just show me what you want me to buy. What You’ve picked out for me and why You led me here.” On more than one occasion I had things actually jump or be flung into my cart.

En as jy nie genoeg klere het nie, mag Hy jou vra om êrens te stop om te koop! Ek is bekend om in die winkels rond te loop en by myself te dink “Wat doen ek hier!?!?” En Hom dan te vra (soos wat ek altyd doen en hoe ek my kinders opgelei het om te doen), “Here, wys my net wat jy wil hê ek moet koop. Wat jy vir my uitgesoek het en hoekom Jy my hiernatoe gelei het.” Op meer as een geleentheid het ek eintlik dinge gehad wat na my toe uitgespring het of in my trollie gegooi is. 

One time I needed something for a new granddaughter, but she had gotten SO MUCH there wasn’t anything I thought she needed. I was pushing my cart down an aisle and a hanger got tangled, and in flew a designer bib. I stood there for a while stunned like “What happened?” But I knew to purchase it and my DIL couldn’t stop telling me it was EXACTLY what she’d been looking for but couldn’t find! And what tops it off, almost always what He shows us (or throws in our cart) will be such a great bargain—to confirm it’s from Him.

Een keer het ek iets nodig gehad vir ‘n nuwe kleindogter, maar sy het SOVEEL gehad dat daar niks was wat ek gedink het sy nodig gehad het nie. Ek het my trollie by die gang af gestoot en ‘n hanger het vasgehaak, en binne het ‘n ontwerpers borslappie gevlieg. Ek het vir ‘n kort rukkie verstom daar gestaan soos “Wat het gebeur? Maar ek het geweet dat ek dit moes koop en my Skoondogter kon nie ophou om my te vertel dat dit PRESIES was waarvoor sy gesoek het nie maar nie kon vind nie! En om alles te kroon, amper altyd wat Hy ons wys (of in ons trollie gooi) sal so ‘n groot winskopie wees—om te bevestig dat dit van Hom af is.  

Secondly, I have to say it still breaks my heart when I see sooooo many women, who have come so far in their RJ, but who still forget that God created man (beginning with the first humans, Adam and Eve) for fellowship!! And also that the Lord is a Man, created as a Man and therefore also craves and wants fellowship from His bride. Even with everything, He’s done you still don’t really connect and spend time by having open communication with Him. Many are still talking “about” Him, claiming He’s more than what He really is in their lives.

Tweedens, moet ek sê dat dit nog steeds my hart breek wanneer ek sooooooveel vrouens sien, wat so ver in hulle HR gekom het, maar wat nog steeds vergeet dat GOD die mens geskape het (begin met die eerste mense, Adam en Eva) vir fellowship!! En ook dat die Here ‘n Man is, geskep as ‘n Man en daarom hunker Hy en wil hy fellowship het met Sy bruid. Selfs met alles, wat Hy gedoen het konnekteer jy nog steeds nie en spandeer nie tyd deur ‘n oop verhouding met Hom te hê nie. Baie praat “oor” Hom, en eis dat Hy meer is as wat Hy regtig in hulle lewens is.   

Let’s face it, the Lord is a Gentleman, which means He will sit quietly while you babble on and on—even letting you do your own thing. He’ll wait until you get yourself in a big enough mess that you finally ask Him His thoughts. Only then will you know the truth and be set free from yourself.

Kom ons wees eerlik, die Here is ‘n Heer, wat beteken hy sal stil sit terwyl jy aan en aan babbel en  jou selfs toelaat om jou eie ding te doen. Hy sal wag totdat jy jouself in ‘n groot genoeg gemors kry dat jy Hom finaal Sy gedagtes vra. Net dan sal jy die waarheid ken en vrygestel word van jouself. 

Isaiah 55:8-9—“‘For My thoughts are not your thoughts, nor are your ways My ways,’ declares the LORD. ‘For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways and My thoughts than your thoughts.’”

Jesaja 55:8-9— “My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die HERE; soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes.”

Proverbs 3:4-6—“Trust in the LORD with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight.” 

Spreuke 3:5-6— “Vertrou volkome op die HERE en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop. 

Isaiah 64:4—"For from days of old they have not heard or perceived by ear, Nor has the eye seen a God besides You, Who acts in behalf of the one who waits for Him."

Jesaja 64:4— “Van ouds af het niemand so ets gehoor nie, het niemand so iets verneem nie, het geen oog ‘n god gesien wat vir dié wat op hom vertrou, doen wat U doen nie.”  

So going back to your relationship with the Lord, what would happen if you had a person who hung around with you but they never stopped to LISTEN or ASK how you felt or what you knew? How would you feel? Rejected maybe. Well, He feels the same way.

So deur terug te gaan na jou verhouding met die Here, wat sou gebeur as jy ‘n persoon gehad het wat om jou rondhang maar nooit gestop het om te LUISTER of te VRA hoe jy gevoel het of wat jy weet nie? Verwerp miskien. Wel, Hy voel dieselfde.  

If you never stopped to LISTEN or ASK how He feels or what He knows (even though He knows the answers to everything!!) what kind or level of a relationship would you say you have? Doesn’t this sound like the same marriage relationship you tore down with your EH before coming here?

As jy nooit gestop het om te LUISTER of te VRA hoe Hy voel of oor wat Hy weet nie (selfs al ken Hy die antwoorde op alles!!) watter soort vlak van ‘n verhouding sou jy sê het jy? Klink dit nie na dieselfde huweliks verhouding wat jy afgebreek het met jou AM voordat jy hiernatoe gekom het nie?

Let me also explain, that very often the Lord doesn’t give me the answers, but simply tells me, “Trust Me” and that is more than enough for me to let go and simply know He’s got it under control. It’s so freeing. When I first wrote A Wise Woman it taught me how to be the wife of an earthly husband—what I should have been taught before I married. Yet it wasn’t until I applied those same principles to my relationship with my Heavenly Husband when I found my life really changing and when I felt so free and cherished by Him.

Laat my verduidelik dat baie dikwels gee die Here nie vir my die antwoorde nie, maar sê eenvoudig, “Vertrou My” en dit is meer as genoeg vir my om te laat gaan en eenvoudig te weet dat Hy dit onder beheer het. Dit is so bevrydend. Toe ek eers ‘n Wyse Vrou geskryf het het dit my geleer hoe om die vrou vir ‘n aardse man te wees—wat ek geleer moes geword het voordat ek getroud is. Tog dit was nie totdat ek daardie selfde beginsels in my verhouding met my Hemelse Man toegepas het dat ek gevind het hoe my lewe verander en toe ek so vry en deur Hom gekoester gevoel het.

Even though today’s lesson was longer than usual, STOP now (or make a date later) to selah what you’ve learned, in other words, meditate on everything. AND be sure that you just don’t think about what you’ve learned, but you set up a date with your Husband to be alone with Him and ASK Him to share with you how this message applies to you and anything else you can ASK Him. Then sit quietly and listen  And keep your love alive by living like this daily.

Selfs al was vandag se les langer as gewoonlik, STOP nou (of maak ‘n datum later) om te sela wat jy geleer het, in ander woorde, mediteer op alles. EN wees seker dat jy nie net dink oor wat jy geleer het nie, maar dat jy ‘n datum met jou Man opstel om alleen saam Hom te wees en VRA Hom om met jou te deel hoe hierdie boodskap op jou van toepassing is en enigiets anders wat jy Hom kan vra. Sit dan stil en luister. En hou jou liefde lewendig deur elke dag so te lewe.