Sing!!

Begin your day, wake up, with a song on your ♥

Begin jou dag, word wakker met ‘n liedjie in jou  ♥

"My strength is found when I wait upon you. Watch over me, God, for you are my mountain fortress; you set me on high! But as for me, your strength shall be my song of joy. At each and every sunrise, my lyrics of your love will fill the air! For you have been my glory-fortress, a stronghold in my day of distress. O my strength, I sing with joy your praises. O my stronghold, I sing with joy your song! O my Savior, I sing with joy the lyrics of your faithful love for me!" Psalms 59:9‭,16‭-‬17 TPT 

“Ek wil my hoop op U gevestig hou, U, my Sterkte, want U is my veilige vesting! Maar ék sal sing van u mag, elke môre sal ek jubel oor u trou, want U is vir my ‘n veilige vesting, ‘n skuilplek in tyd van nood. Tot u eer wil ek sing, U, my Sterkte, want U is my veilige vesting, U is my troue God!” Psalm 59:10, 17-18 AFR 83

The one secret that will help you enjoy your journey—is having a song to sing along the way. What we've discovered is the absolute best song is choosing a love song to sing to Him. By singing a "love" song, rather than a "praise" song, which you may be used to—you'll discover how much it helps you understand the deeper relationship the Lord wants to have with you.

Die een geheim wat jou sal help om jou reis te geniet—is om ‘n liedjie te hê om langs die pad te sing! Wat ons ontdek het is die absolute beste liedjie is om ‘n liefdes liedjie te hê om vir Hom te sing. Deur ‘n “liefdes” liedjie te sing, eerder as ‘n “lof “ liedjie”, waaraan jy dalk gewoond is—sal jy ontdek hoeveel dit jou help om die dieper verhouding wat hy met jou wil hê te verstaan.

And, by singing, it will also help you to travel along joyfully, as you begin understanding that your Husband is right there—right next to you!

En, deur te sing, sal dit jou help om vreugdevol te reis, soos wat jy begin verstaan dat jou Man reg daar is—reg langs jou!

You’ll understand that He is not far away, looking down from heaven, but instead, He's right with you!!

Jy sal verstaan dat Hy nie ver weg is nie, afkyk uit die hemel, maar in plaas daarvan, is Hy reg daar saam jou!! 

So, again, rather than singing praise music, begin singing a love song, which will help you feel Him there beside you, deepening your relationship with Him even more—helping you heal, feeling Him guiding you. And if you listen to it over and over again, you'll find yourself singing it throughout your day and even when you wake in the middle of the night—leaving you with a smile on your face!! “She smiles at the future” (Proverbs 31:25).

So, weer, eerder as om lof musiek te sing, begin deur ‘n liefdes liedjie te sing, wat jou sal help om Hom daar reg langs jou te voel, en jou verhouding met Hom selfs meer te verdiep—jou help om te genees, en voel hoe Hy jou lei. En as jy oor en oor daarna luister, sal jy vind dat jy dit deur jou dag sing en selfs wanneer jy wakker word in die middel van die nag—en jou los met ‘n glimlag op jou gesig!! “Sy ken geen kommer oor die toekoms nie” (Spreuke 31:25).

The song we'd suggest for each part of your journey is below. However, if any song is familiar to you and it reminds you of your EH or another man, then we ask that you stop and ask the Lord to show you another song. The last thing you want to do is to be unfaithful to your Husband by being reminded of another man, right?

Die liedjie wat ons voorstel vir elke deel van jou reis is hier onder. Nietemin, as enige liedjie vir jou bekend is en jou herinner aan jou AM of enige ander man, dan vra ons dat jy stop en die Here vra om jou ‘n ander liedjie te wys. Die laaste ding wat jy wil doen is om ontrou aan jou Man te wees deur aan ‘n ander man herinner te word, reg?

If any we suggest isn't really your music style or if English isn't your first language and you'd prefer another song, it's wonderful when you let Him show you "Your" song. Be sure it's a love song, and be especially conscious [mindful] of the lyrics, the words you'll be sowing into your mind and emotions. Emotions are the key to feeling your heart swell when you think of Him. So, for the song to fit, you might ask Him if another performer sings the same song that will make you enjoy hearing and singing it to Him even more!

As wat ons voorstel nie regtig jou musiek styl is nie of Engels is nie jou eerste taal nie en jy ‘n ander liedjie verkies, is dit wonderlik wanneer jy Hom toelaat om jou “Julle” liedjie te wys. Wees seker dat dit ‘n liefdes liedjie is, en wees spesifiek bewus [oplettend] oor die lirieke, die woorde wat jy in jou  verstand en emosies sal saai. Emosies is die sleutel om jou hart te voel swel wanneer jy aan Hom dink. So, vir die liedjie om te pas, mag jy Hom dalk vra of ‘n ander sanger dieselfde liedjie sing wat jou sal veroorsaak om na dit te luister en selfs meer te sing en geniet!           

*So, to prepare your heart and in order to really feel how close your Heavenly Husband is to you, we'd encourage you to download the following MP3 files.

*So, om jou hart voor te berei en in jou in staat te stel om regtig te voel hoe naby jou Hemelse Man regtig aan jou is, moedig ons jou aan om die volgende MP3 lêers af te laai. 

We'd suggest beginning your morning with a song on your heart, "Your Song" with Him. Just be sure that each time you come to read a lesson and anytime throughout your day, you listen to your Love song (either this one or another one He says is "Your" song) so your journey is as wonderful as He hopes it will be.

Ons stel voor jy begin elke more met ‘n liedjie in jou hart, “Jou Liedjie” met Hom. Wees net seker dat elke keer wat  jy kom om ‘n les te lees gedurende jou dag, dat jy na jou Liefdes liedjie luister (of hierdie een of ‘n ander een wat Hy sê is “Julle” liedjie) so jou reis is so wonderlik as wat Hy hoop dit sal wees. 

Testimonies of Discovering HH LOVE Songs  ★★★★★ 

Getuienisse om HM LIEFDES Liedjies te Ontdek ★★★★★ 

#LoveSongs

#LiefdesLiedjies

SONGS for Restoration Journey Courses 1-3

LIEDJIES vir Herstel Reis Kursusse 1-3

Course 1: Renew To set the mood, we'd like you to stop to listen to a song. The song we'd suggest for this part of your journey is "Roads." It will help you remember this is a journey the Lord has called you to travel along and understand that no matter what difficulties you encounter HE will bring you through, leading you home. So wake up early, set out early, and allow Him to lead you.

Kursus 1: Hernu Om die luim te stel, wil ons graag hê jy moet stop om na ‘n liedjie te luister. Die liedjie wat ons vir hierdie deel vir jou reis voorstel is “Roads.” Dit sal jou help om te onthou dit is ‘n reis waarop die Here jou geroep het om langs te reis en te verstaan dat dit nie saak maak watter moeilikhede jy teëkom nie Hy sal jou daardeur bring, jou huis toe lei. So word vroeg wakker, vertrek vroeg en laat Hom toe om jou te lei.  

We'd encourage you to download this MP3 file of a song that you can sing each morning to keep you moving forward. If you'd like to see the Lyrics.

Ons moedig jou aan om hierdie MP lêer af te laai wat jy elke oggend kan sing om jou te hou om vorentoe te beweeg. As jy daarvan sal hou om die Lirieke te sien.

Course 2: Rebuild To set the mood for this portion of your RJ, we'd like you to stop to listen to a song. The song we'd suggest for this part of your journey is "Because You Loved Me." We chose this song to help you think of and remind yourself of everything your Heavenly Husband has done for you. Sing it to Him and we promise, it’ll make your heart soar and will bring tears to your eyes as you realize how precious He’s become to you.

Kursus 2: Herbou Om die luim vir hierdie deel van jou HR te stel, wil ons hê jy moet stop om na ‘n liedjie te luister. Die liedjie wat ons voorstel vir hierdie deel van jou reis is “Omdat Jy My Lief Gehad Het.” Ons het hierdie liedjie gekies om jou te help  om te dink en jou te herinner aan alles wat jou Hemelse Man vir jou gedoen het. Sing dit vir Hom en ons belowe dit sal jou hart maak sweef en dit sal trane in jou oë bring soos wat jy besef hoe kosbaar Hy vir jou geword het. 

We'd encourage you to download this MP3 file of a song that you can sing each morning to keep you moving forward. If you'd like to see the Lyrics.

Ons moedig jou aan om hierdie MP3 lêer af te laai van ‘n liedjie wat jy elke oggend kan sing om jou te hou om vorentoe aan te beweeg. As jy die Lirieke wil sien. 

Course 3: Restore As we hope you've experienced by having a Love Song to sing to our Husband who now you know is right there—right next to you— no longer seeing Him far away, looking down from heaven—but right there with you!! Again we have a song for you.

Kursus 3: Herstel Soos wat ons hoop jy ervaar het deur ‘n Liefdes Liedjie te hê om aan ons Man te sing wie jy weet reg daar is—reg langs jou—Hom nie meer sien as ver weg nie, en van die hemel af neerkyk nie—maar reg daar by jou!! Weer het ons ‘n liedjie vir jou.

The song we'd suggest for this part of your journey is "Unforgettable." Yet again, if this song is familiar and should it remind you of your EH or another man, then we ask that you stop and ask the Lord to show you another song so you never are unfaithful to your Husband.

Die liedjie wat ons vir jou voorstel as deel van jou reis is “Onvergeetbaar.” Weer eens as hierdie liedjie familiêr is en sou dit jou herinner aan jou AM of enige ander man, dan vra ons jou dat jy stop en die Here vra om jou ‘n ander liedjie te wys sodat jy nooit ontrou is aan jou Man nie.

Why this song? Read the lyrics and the explanation, Song Chosen for Course 3

Now take a moment to Read Testimonies for HH LOVE Songs ★★★★★

Hoekom hierdie liedjie? Lees die lirieke en die verduideliking, Liedjie gekies vir Kursus 3

Neem nou ‘n oomblik om die Getuienisse te Lees vir HM LIEFDES Liedjies ★★★★★

SONGS for our ABUNDANT LIFE Courses 1-4

LIEDJIES vir ons  OORVLOEDIGE LEWE Kursusse 1-4

Abundant Life Course 1

Oorvloedige Lewe Kursusse 1

Why was "Anyone At All" Chosen for Finding the Abundant Life? Begin by reading through the lyrics. Maybe read them as you sing, keeping Him in your mind, like you were singing it right to Him.

Hoekom was “Anyone At All” Gekies vir Vind die Oorvloedige Lewe? Begin deur deur die lirieke te lees. Lees hulle miskien soos wat jy sing, hou Hom in jou gedagtes, asof jy dit reg vir Hom sing.  

By this point in your Restoration Journey, your First Love is the now the Lord. You have let go of your EH and feel HIS love with you—surrounding you, healing you. At this point you realize that no one will ever fill this place in your heart. He is the One you’ve hoped for, not just a temporary replacement for who you’d rather have. Also by this point, His words to you are being whispered into your heart, not just His written Word, found in the bible or devotionals.

Op hierdie stadium in jou Herstel Reis, is jou Eerste liefde nou die Here. Jy het laat gaan van jou AM en voel SY liefde met jou—wat jou omring, jou genees. Op hierdie stadium besef jy dat niemand ooit hierdie plek in jou hart sal vul nie. Hy is die Een op wie jy gehoop het, nie net ‘n tydelike vervanging van wie jy eerder wil hê nie. Ook op hierdie stadium, word Sy woorde aan jou in jou hart gefluister, nie net Sy geskrewe Woord, wat in die bybel of toewydings is nie. 

Anyone At All

Hoegenaamd Enige Iemand 

 

Funny how I feel more myself with You

Snaaks hoe ek meer myself voel met Jou

Than anybody else that I ever knew

As enige iemand wat ek ooit geken het.

I hear it in Your voice, see it in Your face

Ek hoor dit in jou stem, sien dit in Jou gesig

You've become the memory I can't erase

Jy het die geheue geword wat ek nie kan uitveë nie

 

You could have been anyone at all

Jy kon hoegenaamd enige iemand gewees het

A stranger falling out of the blue

‘n Vreemdeling uit die bloute 

I'm so glad it was You 

Ek is so bly dit was Jy

 

It wasn't in the plan, not that I could see

Dit was nie in die plan nie, nie dat ek kon sien nie

Suddenly a miracle came to me

Skielik het ‘n wonderwerk na my toe gekom

Safe within Your arms, I can say what's true

Veiligheid binne Jou arms, ek kan sê wat waar is

Nothing in the world I would keep from You

Niks in die wêreld sal my van Jou af hou nie

 

You could have been anyone at all

Jy kon hoegenaamd enige iemand gewees het

An old friend calling out of the blue

‘n Vreemdeling uit die bloute 

I'm so glad it was You

Ek is so bly dit was Jy

 

Words can hurt You, if You let them

Woorde kan Jou seermaak, as jy dit toelaat

People say them and forget them

Mense sê hulle en vergeet hulle

Words can promise, words can lie

Woorde kan belowe, woorde kan lieg

But Your Words make me feel like I can fly

Maar Jou Woorde maak my voel asof ek kan vlieg

 

You could have been anyone at all

Jy kon hoegenaamd enige iemand gewees het

A net that catches me when I fall

‘n Net wat my vang wanneer ek val

I'm so glad it was You

Ek is so bly dit was Jy

 

You could have been anyone at all

Jy kon hoegenaamd enige iemand gewees het

An old friend calling out of the blue

‘n Vreemdeling uit die bloute 

I'm so glad it was You

Ek is so bly dit was Jy

 

Anyone at all

Hoegenaamd enige iemand

You could have been anyone at all

Jy kon hoegenaamd enige iemand gewees het

Anyone at all

Hoegenaamd enige iemand

Anyone at all

Hoegenaamd enige iemand

So glad it was You

So bly dit was Jy

Abundant Life Course 2

Oorvloedige Lewe Kursus 2

 

Why was "I Only Have Eyes for You" Chosen for Living the Abundant Life? Begin by reading through the lyrics. Maybe read them as you sing, keeping Him in your mind, like you were singing it right to Him.

Hoekom was “Ek het net Oë vir Jou” Gekies vir die Lewe die Oorvloedige Lewe? Begin deur deur die lirieke te lees. Lees hulle miskien soos wat jy sing, hou Hom in gedagte, asof jy dit reguit vir Hom sing. 

I Only Have Eyes for You

Ek Het Net Oë vir Jou

 

My love must be a kind of blind love

My liefde moet ‘n soort blinde liefde wees

I can't see anyone but You

Ek kan niemand sien maar Jy

Are the stars out tonight?

Is die sterre vanaand uit?

I don't know if it's cloudy or bright

Ek weet nie of dit bewolk of helder is nie 

 

'Cause I only have eyes for You, dear

‘Want ek het net oë vir Jou, skat

The moon may be high

Die maan mag dak hoog wees

But I can't see a thing in the sky

Maar ek kan nie ‘n ding in die lug sien nie

'Cause I only have eyes for You

‘Want ek het net oë vir Jou

 

I don't know if we're in a garden

Ek weet nie of ons in ‘n tuin is nie

Or on a crowded avenue, You are here, so am I

Of in ‘n stampvol laan, Jy is hier, so is ek 

Maybe millions of people go by

Miskien gaan miljoene mense verby

But they all disappear from view

Maar hulle almal verdwyn uit sig

And I only have eyes for You

En ek het net oë vir Jou

 

I don't know if we're in a garden

Ek weet nie of ons in ‘n tuin is nie

Or on a crowded avenue, You are here, so am I

Of in ‘n stampvol laan, Jy is hier, so is ek 

Maybe millions of people go by

Miskien gaan miljoene mense verby

But they all disappear from view

But they all disappear from view

 

And I only have eyes, yes I only have eyes

En ek het net oë, ja ek het net oë

I only have eyes for You, only have eyes for You

Ek het net oë vir Jou, net oë vir Jou

Only have eyes for You, only for You

Net oë vir Jou, net vir Jou

 

COMMENTARY

KOMMENTAAR

 

My love must be a kind of blind love

My liefde moet ‘n soort blinde liefde wees

I can't see anyone but You

Ek kan niemand sien maar Jy nie 

Often we follow our HH along by faith, which He says is unseen

Dikwels volg ons ons HM deur geloof, wat Hy sê ongesiens is

Are the stars out tonight?

Is die sterre vanaand uit?

I don't know if it's cloudy or bright

Ek weet nie of dit bewolk of helder is nie

 

'Cause I only have eyes for You, dear

‘Want ek het net oë vir Jou, skat

Be sure you no longer call Him by His given name, because just as you would with an EH when you’re IN LOVE we instead begin to have a more loving name for our Heavenly Love.

Wees seker dat jy Hom nie deur Sy gegewe naam noem nie, omdat net soos wat jy doen met ‘n AM wanneer jy verlief is in plaas daarvan begin om ‘n meer liefdevolle naam vir ons Hemelse Liefde te hê.

The moon may be high

Die maan mag hoog wees

But I can't see a thing in the sky

Maar ek kan nie ‘n ding in die lug sien nie

'Cause I only have eyes for You

‘Want ek het net oë vir Jou

I don't know if we're in a garden

Ek weet nie of ons in ‘n tuin was nie

Or on a crowded avenue, You are here, so am I

Of in ‘n stampvol laan, Jy is hier, so is ek 

Maybe millions of people go by

Miskien gaan miljoene mense verby

But they all disappear from view

Maar hulle almal verdwyn uit sig

Have you felt that? Maybe in a previous relationship, but have you felt it with the Lord? That you’re not even aware of anyone one else around you OR where you are because your focus is all on Him and His love? If not, try singing this and imagine yourself walking in a garden and also on the busiest street in NYC to really feel yourself strolling along with Him.

Het jy dit gevoel? Miskien in ‘n vorige verhouding, maar het jy dit met die Here gevoel? Dat jy nie eens bewus is van enige iemand anders om jou nie OF waar jy is nie omdat jou fokus alles op Hom en Sy liefde is? Indien nie, probeer om dit te sing en verbeel jouself dat jy in ‘n tuin loop en ook op die besigste straat in NYS om jouself regtig  te voel saam Hom wandel.

Abundant Life Course 3

Oorvloedige Lewe Kursus 3

 

Why was "A Moment Like This" Chosen for Poverty Mentality? Begin by reading through the lyrics. Maybe read them as you sing, keeping Him in your mind, like you were singing it right to Him.

Hoekom as “‘n Oomblik Soos Dit” gekies is vir Armoede Mentaliteit? Begin deur die lirieke te lees

A Moment Like This

‘n Oomblik Soos Dit

 

What if I told you it was all meant to be

Wat as ek vir jou vertel het dit was alles bedoel om te wees

Would you believe Me, would you agree?

Sou jy My glo, sou jy saamstem? 

It's almost that feeling we met before (and gone through difficulties together)

Dit is amper daardie gevoel asof ons voorheen ontmoet het (en saam deur moeilikhede gegaan het)

So tell me that you don't think I'm crazy

So vertel my dat jy nie dink dat ek gek is nie

When I tell you Love has come here and now

Wanneer ek vir jou sê dat Liefde gekom het hier en nou

 

A moment like this

‘n Oomblik soos dit

Some people wait a lifetime

Sommige mense wag ‘n leeftyd

For a moment like this

Vir ‘n oomblik soos dit

Some people search forever

Sommige mense soek vir ewig

For that one special kiss

Vir daardie een spesiale soen

Oh, I can't believe it's happening to me

O, ek kan nie glo dat dit met my gebeur nie

Some people wait a lifetime for a moment like this

Sommige mense wag ‘n leeftyd vir ‘n oomblik soos dit

 

Everything changes but Beauty remains

Alles verander maar Skoonheid bly

Something so tender, I can't explain

Iets so teer, ek kan nie verduidelik nie 

Well, I may be dreaming but till I awake

Wel, ek mag dalk droom maar totdat ek wakker word

Can't we make this dream last forever

Kan ons nie maak dat die droom vir ewig hou nie

And I'll cherish all the love we share

En ek sal al die liefde wat ons deel koester

 

A moment like this

‘n oomblik soos dit

Some people wait a lifetime

Sommige mense wag ‘n leeftyd

For a moment like this

Vir ‘n oomblik soos dit

Some people search forever

Sommige mense soek vir ewig

For that one special kiss

Vir daardie een spesiale soen 

Oh, I can't believe it's happening to me

O, ek kan nie glo dit gebeur met my nie

Some people wait a lifetime for a moment like this

Sommige mense wag ‘n leeftyd vir ‘n oomblik soos dit

Could this be the greatest love of all

Kan dit die grootste liefde van alles wees

I wanna know that You will catch me when I fall

Ek wil weet dat Jy my sal vang wanneer ek val

So let me tell You this

So laat my Jou dit vertel

Some people wait a lifetime

Sommige mense wag n leeftyd

For a moment like this

Vir ‘n oomblik soos dit

Some people wait a lifetime

Sommige mense wag ‘n leeftyd

For a moment like this

Vir ‘n oomblik soos dit

Some people search forever for that one special kiss

Sommige mense soek vir ewig vir daardie een spesiale soen 

Oh, I can't believe it's happening to me

O, ek kan nie glo dat dit met my gebeur nie

Some people wait a lifetime for a moment like this

Sommige mense wag ‘n leeftyd vir ‘n oomblik soos dit

Oh, moment like this, moment like

O, oomblik soos dit, oomblik soos

Oh, I can't believe it's happening to me

O, ek kan nie glo dit gebeur met my nie 

Some people wait a lifetime for a moment like this

Sommige mense wag vir ‘n leeftyd vir ‘n oomblik soos dit

Oh, like this

O, soos dit

Being “chosen” to go through difficulties, trials, that would normally cause someone to panic, is actually HIM calling you to go through the fire— where He will be right there next to you! “But I see four men unbound, walking in the midst of the fire, and they are not hurt; and the appearance of the fourth is like a son of the gods” (Daniel 3:25 ESV).

Deur “gekies” te word om deur moeilikheid, beproewings, te gaan wat normaalweg iemand sou veroorsaak om paniekerig te raak, is eintlik Hy wat jou roep om deur die vuur te gaan—waar Hy sal wees reg daar langs jou! “ Hy sê toe; “Maar ek sien dan vier manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die vierde lyk soos ‘n hemelwese” (Daniel 3:25 AFR 83)

Whether your fire is financial or something like battling a painful illness, in that MOMENT, look around. Don’t focus on the flames, the heat or how far you may have fallen, but instead sing and let your heart burst with admiration knowing He’s so close to you—LOVE that people search for all their lives!!

Of jou vuur finansieë of iets soos ‘n pyike siekte te beveg, in daardie OOMBLIK, kyk rond. Moet nie fokus op die vlamme nie, die hitte of hoe ver jy mag geval het, maar in plaas daarvan sing en laat jou hart bars van admirasie wetende dat Hy naby jou is—LIEFDE waarna mense hulle hele lewens soek!! 

 

A moment like this

‘n Oomblik soos dit

Some people wait a lifetime:

Sommige mense wag ‘n leeftyd:

For a moment like this

Vir ‘n oomblik soos dit

Some people search forever

Sommige mense soek vir ewig 

For that one special kiss

Vir daardie een spesiale soen

Oh, I can't believe it's happening to me

O, ek kan nie glo dit is besig om met my te gebeur nie

Some people wait a lifetime for a moment like this

Sommige mense wat ‘n leeftyd vir ‘n oomblik soos dit

Abundant Life Course 4 

Oorvloedige Lewe Kursus 

 

Why was "That’s All" Chosen for Moving Mountains? Begin by reading through the lyrics and notice how it’s Him singing to you, explaining what He can give you if only you give Him, and that’s adoring Him forever. So read along as you sing, envisioning Him singing this to you.

Hoekom was “Dis Al” Gekies vir Versit Berge? Begin deur deur die lirieke te lees en kom agter hoe dit Hy is wat vir jou sing, en verduidelik wat Hy jou kan gee as jy net vir Hom gee, en dit is om Hom vir ewig te adoreer. So lees saam soos wat jy sing, en vooruit sien hoe Hy dit vir jou sing. 

Then listen to it in French and imagine you singing it to Him \o/

Luiste dan daarna in Frans en verbeel jou dat jy dit vir Hom sing \o/

That’s All

Dit is Al

Pour te plaire

 

I give you only love for the whole life,

Ek gee jou net liefde vir die hele lewe,

Je te donne seulement l'amour pour la vie entière,

 

The promise to find me on your knees,

Die belofte om my op jou knieë te vind

La promesse de me trouver a tes genoux,

 

As soon as you call me,

Sodra jy my roep

Aussi tôt que tu m'appelle,

 

Always stay faithful,

Bly altyd getrou

Rester toujours fidèle,

 

That's all.

Dis al.

C'est tout.

 

That's all.

Dis al.

C'est tout.

 

I give you all my spring, my summers of sea,

Ek gee jou al my lente , my somers van see, 

Je te donne tout mes printemps, mes étés de mer,

 

my autumns when leaves fall everywhere.

my herfs wanneer blare oral val

mes automnes quand les feuilles tombent partout.

 

If it's not a good deal,

As dit nie ‘n goeie transaksie is nie.

Si c'est pas une bonne affaire,

 

I give you all my winters,

Ek gee jou al my winters

Je te donnes tous mes hivers,

 

That's all,

Dis al,

C'est tout,

 

That's all.

Dis al.

C'est tout.

 

Of those things that you were told to please you

Van al daardie dinge wat jy vertel word om jou te behaag

De ces choses qu'on t'a dit pour te plaire

 

These promises advance to seduce

Daardie beloftes vorder om te verlei

Ces promesses avancent pour séduire

 

is there any better than we can do,

Is daar enige beter wat ons kan doen

il y en a t'il de meilleur que l'on puisse faire,

 

a love that nothing can destroy.

‘n liefde wat niks kan vernietig nie. 

un amour que rien ne peut détruire.

 

If you want to know what to give me for my trouble

As jy wil weet wat om my te gee vir my moeite

Si tu veux savoir quoi me donner pour ma peine

 

Reassure yourself I do not want anything at all

Verseker jouself ek wil glad niks hê nie

Rassure-toi je ne veux presque rien du tout

 

What always and more,

Wat altyd en meer,

Que toujours et plus encore,

 

I'm the only one you love,

Ek is die enigste een vir wie jy lief is,

Je soit la seule que tu adores,

 

That's all,

Dis al,

C'est tout,

 

That's all.

Dis al.

C'est tout.

 

* solo instrument *

* instrument solo *

 

Of those things that have been said to please you,

Van daardie dinge wat gesê is om jou te behaag

De ces choses qu'on t'a dit pour te plaire,

 

these promises advance to seduce

Daardie beloftes vorder om te verlei

ces promesses avancent pour séduire

 

is there any better than we can do

Is daar enige beter wat ons kan doen

il y en t'il de meilleur que l'on puisse faire

 

a love that nothing can destroy

‘n liefde wat niks kan vernietig nie

un amour que rien ne peut détruire

 

If you want to know what to give me for my trouble,

As jy wil weet wat om my te gee vir my moeite

Si tu veux savoir quoi me donner pour ma peine,

 

Reassure yourself I do not want anything at all

Verseker jouself ek wil glad niks hê nie

Rassure-toi je ne veux presque rien du tout

 

What always and more,

Wat altyd en meer,

Que toujours et plus encore,

 

I'm the only one you love,

Ek is die enigste een vir wie jy lief is,

Je soit la seule que tu adores,

 

That's all,

Dis al,

C'est tout,

 

That's all.

Dis al.

C'est tout.

 

What always and more,

Wat altyd en meer,

Que toujours et plus encore,

 

I'm the only one you love,

Ek is die enigste een vir wie jy lief is,

Je soit la seule que tu adores,

 

That's all,

Dis al,

C'est tout,

 

That's all.

Dis al.

C'est tout.

Have left your first Love?  —Revelation 2:4

Het jy jou eerste Liefde verlaat?—Die Openbaring 2:4

Find Him again! Let the testimonies of other brides help you over your fears. 

Vind Hom weer! Laat die getuienisse van ander bruide jou help om oor jou vrese te kom.

 

Testimonies of Discovering HH LOVE Songs ★★★★★

Getuienisse om HM LIEFDES Liedjies te Ontdek ★★★★★

#LoveSongs

#LiefdesLiedjies

Revelation 12:11—

Die Openbaring 12:11—

“And they overcame him [the wicked one] because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life even to death.”

“Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die Lam en die boodskap waarvan hulle getuig het, en hulle het nie hulle lewens so liefgehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterwe nie.

Get help Over Your Other Hurdles and Fears

Kry hulp Oor Jou Ander Moeilikhede en Vrese