His Laws
Sy Wette

It's hard to embrace God's Word and His principles when you get to the part about "the law." God says that for us to prosper in everything we do, we must "delight" ourselves in the LAW of the Lord and then to meditate on that LAW day and night. How can we delight ourselves is the law when a "law" is something we loathe?

Dit is moeilik om God se Woord en Sy beginsels te omarm wanneer jy by die deel oor “die woord” kom. God sê dat vir ons om voorspoedig te wees in alles wat ons aanpak, meet ons “vreugde” vind in die WOORD en dit dag en nag oordink. Hoe kan ons  vreugde vind in die woord wanneer “die woord” iets is wat ons verafsku ? 

If you have read Chapter 1 of my RYM "Restore Your Marriage" book, then you may remember reading this (below). Take a moment to read it again to help you to understand this week's LP. 

As jy Hoofstuk 1 van die HJH “Herstel Jou Huwelik” boek gelees het, dan mag jy onthou dat jy dit (hier onder) gelees het. Neem ‘n oomblik om dit weer te lees om jou te help om hierdie week se LP te verstaan.

But his delight is in the law of the LORD,
And in His law he meditates day and night.

Maar wat in die woord van die HERE sy vreugde vind,
dit dag en nag oordink.

The Bible is filled with the SPIRITUAL LAWS of His creation. When God created the world, He not only created it with its physical laws, like the law of gravity, but He also created it with SPIRITUAL LAWS. Just as violating the physical law of gravity will result in you stumbling or an object falling, so will violating the principles of Scripture…

Di Bybel is gevul met die SPIRITUELE WETTE van Sy skepping. Toe God die wêreld geskep het, het Hy dit nie net met fisiese wette, soos die swaartekragwet, maar Hy het dit ook met SPIRITUELE WETTE geskep. Net soos om die swaartekragwet te oortree sal veroorsaak dat jy struikel of ‘n voorwerp wat val, so sal die oortreding van die beginsels van die Woord...

It's only when we violate laws that we detest them. The truth is, laws are set in place, then taught to us, for our protection. It's almost like an invisible gate of protection surrounding us! It's not that we are fenced in, but instead, it is Him surrounding us with His protection and His favor.

Dit is net wanneer ons die wette oortree dat ons hulle verafsku. Die waarheid is, wette is in plek gestel, dan vir ons geleer, vir ons beskerming. Dit is amper soos ‘n onsigbare hek van beskerming om ons! Dit is nie dat ons ingehok is nie, maar in plaas daarvan, is dit Hy wat ons omring met Sy beskerming en Sy guns.   

It is only when we get it into our minds that we want to wander outside of this protective screen that we put ourselves in danger of either falling off a cliff or being devoured by the enemy. It's simply the way we look at that law, our invisible moat of protection surrounding us, which will decide the success or failure of our future.

Dit is net wanneer ons dit in ons gedagtes kry dat ons buite sy beskermende skerm wil dwaal dat ons onsself in gevaar stel om of af te val van die krans af of deur die vyand verslind te word. Dit is eenvoudig hoe ons na die wet kyk, ons onsigbare sloot van beskerming wat ons omring, wat die sukses of mislukking van ons toekoms sal bepaal.   

Each verse you meditate on will give you the knowledge you will need to succeed.

Elke vers waarop jy mediteer sal jou die kennis gee wat jy nodig het om te slaag. 

Hosea 4:6
My people are destroyed for lack of knowledge Because you have rejected knowledge, I also will reject you…

Hosea 4:6
My volk gaan onder omdat hulle nie aan My toegewy is nie. Omdat jy jou taak om hulle aan My toe te wy verwerp het, verwerp Ek jou...