My HH "Heavenly Husband"
My HM "Hemelse Man"

YOUR Husband is your Maker
JOU Man is jou Maker

Becoming His Bride—His Church
Word Sy Bruid—Sy Kerk

LoveAtLast.org
LiefdeUiteindelik.org

“'For the Lord has called you, Like a wife forsaken and grieved in spirit,
“Jy is ‘n verstote en bitter bedroefde vrou, maar die Here roep jou terug,

Even like a wife of one’s youth when she is rejected,' Says your God.
Want hoe kan ‘n man sy eie vrou vergeet, sê jou God.

"For YOUR Husband is your Maker, Whose name is the Lord of hosts;
HY wat jou gemaak het is jou Man, sy Naam is die Here die Almagtige.

And your Redeemer is the Holy One of Israel,
Die Heilige van Israel is jou Verlosser; 

Who is called the God of all the earth.'"
Hy word die God van die hele wêreld genoem.

—Isaiah 54:6, 5
—Jesaja 54:6, 5

RF AFR LOGO SQ

Just about every pastor would agree that when Jesus comes back for His Bride, His “Church”...

Net omtrent elke pastoor sou saamstem dat wanneer Jesus terugkom vir Sy Bruid, Sy “Kerk”...

He is NOT coming back for a building.

Hy kom NIE terug vir ‘n gebou nie. 

May I ask what or who is He coming back for?

Mag ek vra vir wat of wie Hy terugkom?

Right, not a church building—He is coming back for YOU!

Reg, nie ‘n kerk gebou nie—Hy kom terug vir JOU!

“Fear not, for you will not be put to shame;

“Moenie bang wees nie,

And do not feel humiliated, for you will not be disgraced;

Jy sal nie weer in die skande kom nie,moenie so verleë daar staan nie, jy sal nie weer verneder word nie

But you will forget the shame of your youth,

Jy sal die skande uit jou jong dae vergeet

And the reproach of your widowhood you will remember no more.

En nie meer dink hoe jy verneder is toe jy ‘n weduwee was nie.

“For your Husband is your Maker, whose name is the LORD of hosts; and your Redeemer is the Holy One of Israel, who is called the God of all the earth. For the LORD has called you, like a wife forsaken and grieved in spirit, even like a wife of one’s youth when she is rejected, says your God”—Isaiah 54:4-6

“Hy wat jou gemaak het, is jou man, sy Naam is die Here die Almagtige. Die Heilige van Israel is jou Verlosser; Hy word die God van die hele wêreld genoem. Jy is ‘n verstote en bitter bedroefde vrou, maar die Here roep jou terug, want hoe kan ‘n man sy eie vrou vergeet? Sê jou God”—Jesaja 54:4-6

Become His bride and your HH will soon become everything you'll ever want or need too!!

Word Sy bruid en jou HM sal ook binnekort alles wat jy ooit sal wil hê of benodig word!!  

Every single one of us has been “forsaken,” “grieved” and “rejected” by our earthly husbands, just like you have.

Ieder en ‘n elke een van ons was “verstote,” “bedroef” en “vergete” deur ons aardse mans, net soos jy. 

Yet, the more we learned we are His church, we are His bride, the more each of us was able to experience His LOVE for ourselves.

Tog, hoe meer ons geleer het ons is Sy kerk, ons is Sy bruid, hoe meer is elke een van ons in staat om Sy LIEFDE vir onsself te ervaar. 

We were able to let go of everything—all our burdens and fears!

Ons was in staat om van alles te laat gaan—al ons laste en vrese!

With our hands and hearts free we took His hand in both of ours—and He became our HH "Heavenly Husband."

Met ons hande en harte vry het ons Sy hand in albei ons sin geneem—en Hy het ons HM “Hemelse Man” geword.


Let go of everyone and everything—
Laat gaan van almal en alles—

Take His hand in both of yours!
nadat Hy dit met Neem Sy hand in albei van joune!

“...just as Christ also loved the church and gave Himself up for her, so that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the Word, that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing; but that she would be holy and blameless" —Ephesians 5:25-27

“...soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy nadat Hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergliks, heilig en onbesrispelik”—Efesiërs

He gave Himself up for, His bride. It is YOU who He wants to sanctify and cleanse from all the pain and shame of your past. Shame that was done to you and shameful things you fell into yourself. Experiencing His love will make you new, holy (which actually means “set apart”) and blameless! How wonderful is that?!?!?

Hy het Homself opgegee vir, Sy bruid. Dit is JY wie Hy wil reinig en skoon was van al die pyn en skande van jou verlede. Skande wat aan jou gedoen is en skandalige dinge waarin jy jouself geval het. Deur Sy liefde te ervaar sal jou nuut, heilig (wat eintlik beteken “geroep”) en vrygespreek maak! Hoe wonderlik is dit?!?!?!  

The “church” has become just another "religion" rather than being the loving "relationship" He longs to have with each of us.

Die “kerk” het net nog ‘n “geloof” geword eerder as die liefdevolle “verhouding” waarna Hy hunker om met elke een van ons te hê.

“Therefore the LORD longs to be gracious to you, and therefore He waits on high to have compassion on you. For the LORD is a God of justice; how blessed are all those who long for Him”—Isaiah 30:18.

“Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm: Die HERE is ‘n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou”—Jesaja 30:18.

Christians stopped longing for HIM.

Christene het opgehou om na HOM te hunker.

For our relationship with our HH "Heavenly Husband" to grow, we cannot and should not just meet with Him on Sundays and maybe Wednesdays. We shouldn't ruin our experience of knowing Him intimately by adding any rules or tasks to a check-off list, like reading the Bible. Reading His Word, you need to understand are His love letters to you. When you realize this it will make you yearn and thirst for Him. “As the deer pants for the water brooks, so my soul pants for Thee, O God.” Psalm 42:1.

Vir ons verhouding met ons HM “Hemelse Man” om te groei, kan ons en moet ons nie net Sondae en miskien Woensdae bymekaar kom nie. Ons moet nie ons ervaring om Hom intiem te leer ken ruïneer deur reëls of take by te voeg by ‘n aftik lys, soos om die Bybel te lees. Deur Sy Woord te lees, moet jy verstaan is Sy liefdes briefies aan jou. Wanneer jy dit besef sal dit jou laat smag en dors vir Hom. “Soos ‘n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God.” Psalm 42:1

Love At Last
Liefde Uit Eindelik 

We long to help you treasure your RELATIONSHIP with the Lord, Who is not just your Savior. We want to encourage you to really feel like a bride, His Bride, and experience Him as your Husband. We encourage you to read the lyrics of this Love Song.

Ons smag daarna om jou te help om jou VERHOUDING met die Here te koester, Wie nie net jou Redder is nie. Ons wil jou aanmoedig om regtig soos ‘n bruid te voel, Sy Bruid, en Hom as jou Man te ervaar. Ons moedig jou aan om die lirieke van hierdie Liefdes Liedjie te lees.

"At Last"
“Uiteindelik”

At Last
“Uiteindelik”

My Love has come along
Het My liefde aangekom

My lonely days are over
My eensame dae is verby

At Last
“Uiteindelik”

And life is like a song
En die lewe is soos ‘n lied

My heart was wrapped up in clovers
My hart was toegedraai in klawers

The skies above are blue
Die lug bo is blou

I found a Dream, that I could speak to
Ek het ‘n Droom gevind, met wie ek kon praat 

The night I looked at You
Die aand wat ek na Jou gekyk het

I found a Thrill to press my cheek to
Het ek ‘n Trilling gevind waarteen ek my wang kon druk

A Dream that I can call my own
‘n Droom wat ek my eie kan noem

You smiled, You smiled
Jy het geglimlag, Jy het geglimlag

A Thrill that I have never known
‘n Trilling wat ek nooit geken het nie

Oh oh for You are mine At Last
O o want Jy is myne Uiteindelik

Oh and then the die was cast
O en toe die rolverdeling 

And here we are in heaven
En hier is ons in die hemel

A Dream that I can call my own
‘n Droom wat ek my eie kan noem

I found a Dream, that I could speak to
Ek het n droom gevind, waarmee ek kon praat

I found a Thrill to press my cheek to
Ek het  ‘n Trilling gevind waarteen ek my wang kon druk

And here we are in heaven
En hier is ons in die hemel

A Thrill that I have never known
‘n Trilling wat ek nooit geken het nie

Oh oh
O o

You smiled, You smiled
Jy het geglimlag, Jy het geglimlag

for You are mine At Last
Want Jy is myne Uiteindelik

Oh and then the die was cast
O en toe die rolverdeling 

To help you feel His love, we encourage you to download this MP3 file of a song that you can sing to your HH "At Last" to listen throughout the day.

Om jou te help om Sy liefde te voel, bemoedig ons jou om die MP3 leêr van die liedjie af te laai of ‘n liedjie wat jou aan jou HM kan sing “At Last” om deur die dag daarna te luister.

Take a moment to read the amazing testimonies of HH LOVE Songs

Neem ‘n oomblik om die ongelooflike getuienisse van HM LIEFDES Liedjies te lees

When WE really feel like His Bride and enjoy ongoing fellowship with Him all day, every day, our faces will glow!

Wanneer ons regtig soos Sy Bruid voel en jy voortdurende fellowship met Hom die heel dag, elke dag geniet sal ons gesigte straal!  

Psalm 34:4-5 ESV— “I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant, and their faces shall never be ashamed.”

Psalm 34:5-6 Afr 83— “Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord, Hy het my gered uit alle doodsgevare. Dié wat swaar kry, sien op na Hom en straal van blydskap, hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie.”

With our faces reflecting His love, when we speak to others, we can’t help but share His love, speaking to others what He is doing in our lives, which is what "witnessing" really means. And when we do, because of the excitement in our hearts, without even trying, we will be encouraging other women to also become His church, His bride.

Met ons gesigte wat Sy liefde uitstraal, wanneer ons met ander praat, kan ons nie help maar om Sy liefde te deel nie, en met ander te praat oor wat Hy in ons lewens doen nie, wat is wat “attesteer” regtig beteken. En wanneer ons doen, as gevolg van die opgewondenheid in ons harte, sonder om selfs te probeer, sal ons ander vrouens aan moedig om ook Sy kerk, Sy bruid te word.

“Once I knew the Lord as my Husband, God began doing miracles with my relationships in my family - I’m able to share with my Mom about how we come to know God, as our Lover, Friend, Lord, King, and Husband, and she is enjoying it (at the beginning she was very against it and thought that I’m getting crazy, because nobody knows God in this way in my family).

“Sodra ek die Here as my Man geken het, het God begin om wonderwerke met my verhoudings in my familie te doen = ek is in staat om met my ma  te deel oor hoe ons gekom het om God as ons, Minnaar, Vriend, Here, Koning, en Man te leer ken het, en sy geniet dit (in die begin was sy baie daarteen en het gedink dat ek gek word, omdat niemand God op hierdie manier ken in my familie nie). 

"A year ago, when I let go of my church and began to translate the RYM book and I told my family about it, everyone was condemning, criticizing, and scoffing at me, nobody understood that He called me to be set apart.  But now, a year later, the situation is so calm. Nobody laughs, nobody is challenging, even my dad always asks me if I have some work I have to finish. I am happy that I am able to help and passed through a hot furnace, which was very hot, but now I see only His blessings, His peace, and joy in my restored relationships with my entire family.”

“n Jaar terug, toe ek my kerk laat gaan het en begin het om die HJH boek oor te vertaal het ek vir my familie daarvan gesê, almal was baie veroordelend, kritiserend en het my bespot, niemand het verstaan dat Hy my geroep het nie. Maar nou, ‘n jaar later, is die situasie so kalm. Niemand lag nie, niemand is uitdagend, selfs my pa vra my altyd of ek werk het wat ek moet klaar maak. Ek is bly dat ek in staat is om te help en deur die warm smeltoond gegaan het, wat baie warm was, maar nou sien ek net Sy seëninge, Sy vrede, en vreugde in my herstelde verhoudings met my hele familie.”

To help you overcome this tremendous hurdle, take a moment to read Testimonies of Finding My HH “Heavenly Husband.”

Om jou te help om hierdie ontsaglike moeilikheid in jou lewe te oorkom, neem ‘n oomblik om Testimonies of Finding My HH “Heavenly Husband.” te lees

What is also very helpful is this lesson Heavenly Husband to really know Him as He longs to be in your life! 

Wat ook baie helpvol is is die les Hemelse Man om Hom regtig te ken soos wat Hy hunker om in jou lewe te wees!

Remember, "For where two or three have gathered together in My name, I am there in their midst”—Matthew 18:20 This means that if you want the Lord to enter your house, your workplace and everywhere else you know His peace and presence it needed, as His bride He will be right there with you once you are His bride!

Onthou, “want waar twee of drie in My Naam saam is, daar is Ek by hulle.”—Matteus 18:20 Dit beteken dat as jy wil hê die Here moet jou huis binne gaan, jou werksplek en oral anders waar jy weet Sy vrede en teenwoordigheid benodig word, as Sy bruid sal Hy reg daar by jou wees sodra jy Sy bruid is! 

Everywhere we go HE is in our midst—therefore we are experiencing and, in a way, having "church" everywhere!!!!

Oral waar ons gaan is HY in ons midde—daarom ervaar ons en, op ‘n manier,  het ons “kerk” orals!!!!

Isn't that what Jesus said to do in Mark 16:15?

Is dit nie wat Jesus gesê het om te doen in Markus 16:15?

"And He said to them, 'Go into all the world and share the Good News to all creation.'" 

“Hy het vir hulle gesê:“Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom.”

Wasn't it "Good News" when you heard and later experienced how much the Lord LOVES you?

Was dit nie “Goeie Nuus” toe jy gehoor het en later ervaar het hoe baie die Here jou LIEF HET nie?

RF AFR LOGO SQ
RF

We'd NOW Like to invite YOU to JOIN Restoration Fellowship.
Ons wil JOU nou nooi om by ons Herstel Fellowship AAN TE SLUIT.  

Don’t wait…
Moet nie wag nie...

Do you have some QUESTIONS?
Het jy enige VRAE?

Take a look at our Q&A that should help 🙂
Kyk na ons V&A dit behoort te help 🙂

Or, if you prefer, you can simply begin taking our most
Of, as jy verkies, kan jy eenvoudig begin deur ons mees

Life-Changing Course!
Lewens-Veranderende Kursus!

LIVE LIKE A BRIDE!
LEWE SOOS ‘n BRUID!

Begin to have JOY instead of Sorrow by
Begin om VREUGDE te hê in plaas van Verdriet

Finding the Abundant Life

Vind die Oorvloedige Lewe