d

3 GRATIS 30-Dae Huweliks Herstel Reis Kursusse

If you're serious about restoration, you'll need more spiritual strength, which is why we set up a SFP "Spiritual Feeding Program"—spiritual nourishment that will heal and strength you for your journey—each full of His Word, His promises to you!

As jy ernstig is oor herstel, het jy meer spirituele krag nodig, wat die rede is hoekom ons ‘n SPV “Spirituele Voeding Program” opgestel het—spirituele voeding wat jou sal genees en versterk vir jou reis—elke een vol van Sy Woord, Sy beloftes aan jou! 

Psalm 107:20—

Psalm 107:20—          

"He sent His Word and healed them, and delivered them from ALL their destructions."

“Hy het hulle met ‘n enkele woord gesond gemaak, hulle aan die dood laat ontkom.”

Isaiah 55:11 NKJV—"So shall My word be that goes forth from My mouth; It shall not return to Me void, but it shall accomplish what I please, And it shall prosper in the thing for which I sent it."

Jesaja 55:11 AFR 83 Vertaling— “So sal die woord wat uit my mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigter sake na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het.”

We've laid out a full course menu that will carrying you through your Restoration Journey the quickest and so you can actually enjoying your journey!

Ons het die volle kursus menu uitgelê wat jou die vinnigste deur jou Herstel Reis sa dra en sodat jy eintlik die reis kan geniet!

Come here, each and every morning to read our Daily Encourager. Once you SUBSCRIBE to our Encourager you can read an encouraging praise report or Restored Marriage Testimony every morning—then head to your Restoration Journey Course by clicking the Restoration Journey picture—or choose from several from the menu— Morning Devotional, Psalms & Proverbs, learn how to Read through Your Bible in only months or go to listen to Your Love Song. Simply click on each picture and/or link along the right column of the Encourager to feast on spiritual nourishment that will heal and strength you for your journey. 

Kom elke oggend hier om ons Daaglikse Bemoediger te lees. Sodra jy aan ons Bemoediger ONDERSKRYF het kan jy elke dag ‘n Bemoedigende Lofverslag of ‘n Herstelde Huweliks Getuienis lees—dan kan jy na jou Herstel Reis Kursus toe beweeg deur op die herstel Reis Foto te klik—of iets uit etlike uit die menu te kies—Oggend Toewyding, Psalms en Spreuke, leer om in net maande deur jou Bybel te lees of gaan en luister na Jou Liefdes Liedjie. Klik eenvoudig op elke foto en/of skakel langs die regte kolom van die Bemoediger om op spirituele voeding te fees wat jou sal genees en krag gee vir jou reis.    

Washing You with the Water of His Word
Was Jou met die Water van Sy Woord

The more of HIS Word you read, listen to and focus on, the more your pain will be washed away. 

Hoe meer jy SY WOORD lees, na luister en op fokus, hoe meer sal die pyn weg gewas wees.

Ephesians 5:26-27—

Efesiërs 5:26-27—

"So that He might sanctify [beautify] her, having cleansed her by the washing of water with the Word, that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing; but that she would be holy [set apart] and blameless.”  

“Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik.”

The few who pour their whole hearts into this process, setting aside time every day (because they are serious about restoration), find themselves restored even before they've completed each of their courses. Why not you?

Die paar wat hulle hele hart in hierdie proses uitstort, en elke dag tyd opsy sit (omdat hulle ernstig is oor herstel), vind hulle self herstel selfs voor hulle elke een van hulle kursusse voltooi het. Hoekom nie jy nie?

As Isadora says in her restored marriage testimony "I can't lie, as Erin and everyone kept telling me, it was easier when my EH "earthly husband" was not here than it is now that I'm restored. It’s much more difficult to make time for my Heavenly Husband, it’s not like when I was alone with just me and Him." Her restoration happened in the middle of taking Course 3, which is vital in order to be prepared for your husband's return.

Soos wat Isadora sê in haar herstelde huwelik getuienis “Ek kan nie lieg nie, soos wat Erin en almal aanhou sê, dit was makliker  toe my AM “aardse man” nie daar was as wat dit nou is dat ek herstel is. Dit is baie moeiliker om tyd te maak vir my Hemelse Man, dit is nie soos toe ek alleen was nie met net ek en Hy. “Haar herstel het in die middel van haar Kursus 3 gebeur, wat noodsaaklik is om jou in staat te stel vir jou man se terugkoms.

Renew • Rebuild • Restore
Hernu • Herbou • Herstel

Simply begin with Course 1 "Renew" for 30-days, then onto Course 2 "Rebuild" for 30-days, and then Course 3 "Restore" until you submit your Restored Marriage Testimony and can say…

Begin eenvoudig met Kursus 1 “Hernu” vir 30-dae, gaan dan aan na Kursus 2 “Herbou” vir 30-dae, en dan Kursus 3 “Herstel” totdat jy jou Herstelde Huwelik Getuienis ingedien het en kan sê... 

“I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith” (2 Timothy 4:7).

“Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het gelowig end-uit volhou.” (2 Timoteus 4:7


Kursus 1: Hernu
★★★★★ Resensies
Leer Meer


Kursus 2: Herbou
★★★★★ Resensies
Leer Meer


Kursus 3: Herstel
★★★★★ Resensies
Leer Meer

★★★★★ Jennifer in Tennessee

“What a Difference In My Life”
“Wat ‘n Verskil In My Lewe”

Praise God that my life is turning around! When I started the first course, my marriage and my life were falling apart. I held it all together pretty well on the outside, but on the inside I was a total mess. After finding the RMI site, I saw what really needed to be healed and repaired was ME! When I started working on me, got deeper in the Word, I saw so many areas I needed to seek forgiveness and work on. Oh, what a glorious day when He opened my eyes and I turned it all over to Him. My changes have made a difference in every area of my life, my marriage included. My children are happier, I'm happier and I see changes in my relationship with my husband. Of course everyone is saying your marriage is hopeless and there is nothing you can do. But—they’re wrong! I never thought a few months ago that I could say I was content where I am.

Prys God dat my lewe omdraai! Toe ek die eerste kursus begin het, was my huwelik en my lewe besig om uitmekaar te val. Ek het dit heel maklik aan die buitekant bymekaar gehou, maar aan die binnekant was ek ‘n totale wrak. Nadat ek die HMI webwerf gevind het, het ek gesien wat regtig genees moes word en herstel was EK! Toe ek begin het om aan my te werk, dieper in die Woord te gaan, het ek so baie gebiede waar ek vergiffenis moes vra en aan werk. O, wat ‘n glorieryke dag toe Hy my oë oop gemaak het en ek dit alles aan Hom oorgegee het. My veranderinge het ‘n verskil in alle gebiede van my lewe gemaak, insluitende my huwelik. My kinders is gelukkiger, ek is gelukkiger en ek sien veranderinge in my verhouding met my man. Natuurlik sê almal jou huwelik is hopeloos en daar is niks wat jy kan doen nie. Maar—hulle is verkeerd! Ek sou nooit ‘n paar maande terug kon sê ek is voldaan waar ek is.

H@L

Hope for Me?
Hoop vir My?

If your marriage is in trouble,
As jou huwelik in die moeilikheid is,

If everyone is telling you it's hopeless,
As almal jou vertel dit is hopeloos,

Even if it has already ended in divorce
Al het dit reeds geëindig het in egskeiding 

YES!
JA!

There really IS HOPE for YOUR marriage!!
Daar IS regtig HOOP vir JOU huwelik!! 

Women who have experienced the impossible—a restored marriage that everyone said was completely & utterly HOPELESS—are who helped Erin design these courses to help YOU on YOUR Restoration Journey.

Vrouens wie die onmoontlike ervaar het—’n herstelde huwelik wat almal sê wat heeltemal en uiterlik HOPELOOS is—is wie Erin gehelp het om hierdie kursusse te ontwerp om JOU te help op JOU Herstel Reis.  

Using the same resources (our books and videos) along with newly written lessons, our RRR courses were designed to help each and every woman experience the impossible—a RESTORED Marriage!! And then, become Encouraging Women themselves—by ministering to OTHER women.

En dieselfde hulpbronne gebruik (ons boeke en videos) saam met nuut geskrewe lesse, ons HHH kursusse was ontwerp om ieder en elke vrou te help om die onmoontlike te ervaar—’n HERSTELDE Huwelik!! En dan, Bemoedigende Vrouens Hulleself te word—deur aan ANDER vrouens te minister.

But FIRST you will need Renewed Hope!!!
Maar EERSTE het jy Hernude Hoop nodig!!!

Step 1, Course 1 Renewed Hope—
Stap 1, Kursus 1 Hernude Hoop—

How God Can and Will Restore Your Marriage
Hoe God Jou Huwelik Kan en Sal Herstel

In Course 1, over the course of 30 days, each morning begin by visiting our Encourager TO be Spiritually Fed. Beginning even before you open your computer, you can sing a love song to Him, and then move onto a Daily Devotional, Encourager Praise Reports, and maybe read a few Psalms and Proverbs, which so many restored marriages say helps to lay the foundation. Finally move onto reading just ONE chapter of this best selling book, ending with journaling to Him.

In Kursus 1, oor die koers van 30 dae, begin elke oggend deur ons Bemoediger te besoek OM Spiritueel Gevoed te word. Begin selfs voor jy jou rekenaar oopmaak, jy kan ‘n liefdes liedjie aan Hom sing, en dan na die Daaglikse Bemoediger beweeg, Bemoedigende Lofverslae, en lees miskien ‘n paar Psalms en Spreuke, wat so baie herstelde huwelike sê help om die fondasie te lê. Beweeg finaal aan en lees net EEN hoofstuk van hierdie Beste Verkope Boek, eindig deur aan Hom te joernaal.

Also, to combat any negative thoughts or comments from "well-meaning friends, coworkers or family members" after not only gaining newfound truth that will begin changing your life, but as proof— in each lesson we have an exciting Restored Marriage Testimony to continue building your faith in God's ability and desire to Restore YOUR Marriage!  

Ook, om enige negatiewe gedagtes of kommentaar teen te staan van “wel-menende vriende, medewerkers of familie lede” nadat jy nie net nuutgevonde waarhede gewin het wat jou lewe sal begin verander nie, maar as bewyse—in elke les het ons ‘n opwindende Herstelde Huwelik Getuienis om voort te gaan om jou geloof in God se vermoë en begeerte om JOU Huwelik te herstel te bewys! 

Whether you're able to get spiritually fed during your morning, or if it's throughout the day, or just when you get home later in the evening—it's vitally important for you to get spiritual nutrients by feeding on the full course. Be sure you never skip the final step in your journey, which is to journal what you've learned, thought, and felt about all day. Journalling this to Him will prepare you for after you're restored.

Of jy nou in staat is om spiritueel gevoed te word gedurende jou oggend, of as dit gedurende die dag is, of net wanneer jy huis toe kom later in die aand—dit is van kardinale belang vir jou om spirituele voedigstowwe te kry deur op die vol kursus te voed. Wees seker jy slaan nie die finale stap in jou reis oor nie, wat is om te joernaal wat jy geleer het, gedink het, en die heeldag oor gevoel het. Deur dit aan Hom te joernaal sal jou voorberei vir na jy herstel is.

"Journaling my Restoration Journey is something the Lord led me to do at the very beginning, way back in 1989, which has proved to solidify not only the direction the Lord is leading me each day, but also as a way for me to discover and experience greater intimacy with the Lord, which led to my restoration and has kept me close to Him all these years later."

“Deur my Herstel Reis  te Joernaal is iets wat die Here my terug in 1989 gelei het om te doen, wat bewys het om nie alleen die rigting waarin die Here my elke dag gelei het te verdig nie, maar ook ‘n manier vir my om ‘n groter intimiteit met die Here te ontdek en te ervaar, wat gelei het tot my herstel en my al hierdie jare later na aan Hom gehou het.    

~ Erin, RMI Founder
~Erin, HMI Stigter

"Doing a lesson was so different from just reading the RYM book. Journaling after each lesson really made me look deep within myself and evaluate my life and my relationship with the Lord. When I bought the RYM book, I had no intention of applying for any of the courses. But after I read the RYM book a dozen times, I wanted more. I needed more. I had no idea just how much I would come to love doing my lesson forms. The Lord has surprised me by revealing things to me I have never thought of before. I learned so many things about myself, my Lord, Our relationship and so much more. Ladies, if you haven't applied for the course, please start applying! Doing this course has brought me even closer to the Lord than I imagined and I love it! Lord! I praise Your Holy Name! Thank You!

“Deur ‘n les te doen was so anders as om net die HJH boek te lees. Om te joernaal na elke les het my regtig diep binne myself laat kyk en my lewe en my verhouding met die Here te evalueer. Toe ek die HJH boek gekoop het, was ek glad nie van plan om aansoek te doen vir enige van die kursusse nie. Maar na ek die HJH boek ‘n dosyn kere gelees het, wou ek meer gehad het, ek het meer nodig gehad. Ek het geen idee gehad hoe baie ek daarvan sou hou om my les vorms te doen nie. Die Here het my verras deur dinge aan my te openbaar waaraan ek nooit tevore gedink het nie. Ek het so baie dinge oor  myself geleer, my Here, ons verhouding en so baie meer. Dames as jy nie aansoek gedoen het vir die kursus nie, begin asseblief om aansoek te doen! Deur hierdie kursus te doen het my nog nader aan die Here gebring as wat ek myself kon indink en ek is gek daaroor! Here! ek loof U Heilige Naam! Dankie! 

~Joy RESTORED in California
~Joy HERSTEL in Kalifornie

"One day as I began reading through my lesson, I felt so down and so discouraged that I started slumbering through my lesson. But then I got to a portion where you confess your sins in the form. Oh sisters that made a huge difference in my life. I woke up this morning feeling fresh, light and truly forgiven. In fact, I felt so much of His love flowing in my life, I am so much at peace with myself and I have a new life!! Today I feel that I am a new bride with a HH that loves me above all things. It is time to stop condemning but instead run to Him! Even if we are deep down in the pit, crawl to the Lord because He will reach for our hand and lift us up. Thank You Lord, I stand in awe of You forever.

“Een dag soos wat ek begin lees het deur my les, het ek so teneergedruk gevoel en so ontmoedig dat ek begin sluimer het deur my les. Maar toe kom ek by ‘n gedeelte in die vorm waar jy oor jou sondes bieg. O’ susters dit het ‘n groot verskil in my lewe gemaak. Ek het vanoggend wakker geword en verfris gevoel; lig en werklik vergewe. Die feit is, ek het so baie van Sy liefde gevoel wat in my lewe vloei, ek is so veredevol in myself en het ‘n nuwe lewe!! Vandag voel ek dat ek ‘n nuwe bruid is met ‘n HM wat my liefhet bo alle dinge. Dit is tyd om op te hou om te veroordeel en in plaas daarvan na Hom toe te hardloop! Selfs wanneer ons diep onder in die put is, kruip na die Here toe omdat Hy sal uitreik vir ons hand en ons oplig. Dankie Here, ek staan in eerbied van U vir ewig.  

~ Patty RESTORED in South Africa
~ Patty HERSTEL in Suid Afrika 

 By the Word of Their Testimony

Beginning with our first book that we FILLED with RESTORED marriages that came from women, just like you, who applied the principles from our best seller RYM, we've added excellent RMTs to your course, which you will also journal about to remind yourself that your testimony will be added to the next volume our next Word of Their Testimony book.

Begin met ons eerste boek wat ons GEVUL het met HERSTELDE huwelike wat gekom het van vrouens, net soos jy, wat die beginsels toegepas het in ons beste verkoper HJH, ons het uitstekende HH getuienisse bygevoeg by die kursus, waaroor jy ook sal joernaal om jouself te herinner dat jou getuienis by die volgende volume Word of Their Testimony bygevoeg sal word.   

By reading first-hand accounts from women just like you, who applied the principles you'll be learning, in their hopeless and seemingly impossible marriages—you'll witness the results— Restoration! And as you read above, feeling and experiencing His love that will set you free from your pain and despair!!

Deur eerstehandse gebeurtenisse van vrouens net soos jy te lees, wie die beginsels aangewend het sal jy leer, in hulle hopelose en skynbare onmoontlike huwelike—sal jy getuig van die resultate— Herstel! En soos wat jy hier bo lees, en Sy liefde aanvoel en ervaar wat jou sal vrymaak van jou pyn en wanhoop!!

Each day you'll be reinforcing the truths from Scripture to help you gain strength and momentum along your Restoration Journey so you can finish the course. Soon you, too, will say, "I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith"—2 Timothy 4:7.

Elke dag sal jou die waarhede uit die Skrifleer versterk om jou te help om krag en momentum langs jou Herstel Reis te win sodat jy die kursus kan voltooi. Binnekort, sal jy ook sê, Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit volgehou”—2 Timoteus 4:7

Because..."we desperately want each of you to show the same effort to make your hope sure until the end. This is so you won’t be lazy but follow the example of the ones who inherit the promises through faith and patience" —Hebrews 6:11-12

Omdat…”ons desperaat wil hê dat julle dieselfde inspanning moet insit om jou hoop verseker te maak tot aan die einde. Dit is sodat jy nie sal lui wees maar die voorbeeld volg van die wat die beloftes erf deur geloof en geduld”—Hebreërs 6:11-12  

And if that were not enough to build your faith, we've also added our best selling "Be Encouraged" Classic eVideos so you can hear see and hear Erin share what God brought her through!!

En as dit nie genoeg is om jou geduld te bou nie, het ons ook ons top verkoper “Wees Aangemoedig” Klassieke eVideos sodat jy kan hoor en sien wat Erin deel met wat God haar deurgebring het!!

Once you have HOPE and can believe GOD is able and wants to RESTORE your Marriage then you're ready to move to Course 2 "Rebuild" with more truth.

Sodra jy HOOP het en kan glo dat GOD is in staat en dat Hy jou huwelik wil HERSTEL dan is jy gereed om aan te beweeg na Kursus 2 “Herbou” met meer waarhede. 

Step 2, Course 2 Rebuilding Your Life—
Stap 2, Kursus 2 Herbou Jou Lewe—

Romans 12:2 says: "Don’t be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your minds so that you can figure out what God’s will is—what is good and pleasing and mature."

Romeine 12:2 sê: “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

Course 2 is where you will continue by Rebuilding your life —to help you get out of crisis & stay out. 

Kursus 2 is waar jy sal voortgaan deur jou lewe te Herbou —te help om jou uit die krisis te kry en uit te bly.  

By renewing your mind and rebuilding your life based on what God says rather than what you see or hear from others, the natural result is you moving from Crisis to Calm.

Deur jou gedagtes te hernu en jou lewe te herbou gebaseer op wat God sê eerder as wat jy sien of hoor van almal, die natuurlike resultaat is jy wat beweeg van Krisis tot Kalm. 

Our Rebuilding Course is a life-changing 30-Day Restoration Journey that includes short, powerful and exciting lessons that address the most common mistakes that prevent restoration from happening.

Ons Herbou Kursus is ‘n lewens-veranderde 30-Dae Herstel Reis wat kort, kragtige en opwindende lesse insluit wat die meeste algemene foute adresseer wat herstel voorkom om te gebeur.

And to keep you encouraged and motivated, along with your lessons, we begin each lesson with MORE Restored Marriages Testimonies!!

En om jou bemoedig en gemotiveerd te hou, saam jou lesse, begin ons elke les met MEER Herstelde Huweliks Getuienisse!! 

Here is a list of just a few of the online lessons you'll be studying:
Hier is ‘n lys van net ‘n paar van die aanlyn lesse wat jy sal studeer:

Friends-1-300x192

Establishing Strong & Lasting Relationships
Vestig Sterk & Blywende Verhoudings

blushing_bride-300x199

God's Makeover
God se Vernuwing

wedding-ring-300x192

Wearing Your Wedding Rings
Dra Jou Trou Ringe

adultery-768x515

Dealing with Adultery
Hantering van Owerspel

bright_idea-300x179

Secrets to Securing Your Success
Geheime om Jou Sukses te Beveilig

Step 3, Course 3 Restore—
Stap 3, Kursus 3 Herstel—

This course was designed to prepare women to be ready for restoration and their husbands' return—by focusing on helping other women.

Hierdie kursus was ontwerp om vrouens voor te berei vir herstel en hulle mans se terugkoms—deur te fokus om ander vrouens te help.

Jesus said, "Therefore everyone who hears these words of Mine and acts on them, may be compared to a wise man who built his house on the Rock” —Matthew 7:24 

Jesus het gesê, “Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het ”—Matteus 7:24

Our "Restore" course begins with learning why it's important to rebuild your life on the Rock—after you've renewed your mind. By first reading through, then working through A Wise Woman, while journaling, you will see the Lord begin to get you ready for restoration.

Ons “Herstel” kursus begin deur te leer hoekom dit belangrik is om jou huis op die Rots te bou—nadat jy jou gedagtes hernu het. Deur eerste deur te lees, en dan deur ‘n Wyse Vrou te werk terwyl jy joernaal, jy sal sien hoe die Here jou begin reg kry vir herstel. 

"By WISDOM a house is built, and by understanding it is established; and by knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches” —Proverbs 24:3–4

“Daar is VERSTAND nodig om ‘n huis te bou, insig om sy fondamente te lê, kennis om sy kamers te vul met allerhande kosbare en mooi goed” —Spreuke 24:3-4

Taken from our BEST SELLER A Wise Woman—By a FOOL Who Built on Sinking Sand, we've created a series of 4 POWERFUL Courses:

Geneem uit ons TOP VERKOPER ‘n Wyse Vrou—Deur ‘n DWAAS wat op Sinkende Sand Gebou het, het ons ‘n reeks van 4 KRAGTIGE Kursusse: 

Here is a LIST of ALL the RESTORE COURSES that were built on the very popular workbook A Wise Woman, and the principle we are basing the four sessions of lessons on are:

Hier is ‘n LYS van AL die HERSTELDE KURSUSSE wat op die baie populêre werkboek ‘n Wyse Vrou gebou is, en die beginsel waarop ons die vier sessies baseer is:

"By Wisdom a house is built, and by Understanding it is established; and by Knowledge the rooms are filled with all Precious and Pleasant Riches”—Proverbs 24:3–4

“Daar is VERSTAND nodig om ‘n huis te bou, insig om sy fondamente te lê, kennis om sy kamers te vul met allerhande kosbare en mooi goed” —Spreuke 24:3-4

Course 3 consists of 4 components:
Kursus 3 bestaan uit 4 komponente:

1. Studying A Wise Woman chapters specific to the married woman.
1. Studeer n Wyse Vrou hoofstukke spesifiek vir die getroude vrou.

2. Finding your Abundant Life in order to prepare for the hardship of your newly restored relationship.
2. Vind die Oorvloedige Lewe om jou voor te berei vir die swaarkry van jou nuut-gevonde verhouding.

3. Getting your home ready "Making the Most of Your Time" for your future ministry and/or your husband's return by working through Workers@Home.
3. Kry jou huis in orde “Maak die meeste van Jou Tyd” vir jou toekomstige ministerie en/of jou man se terugkoms deur deur Workers@Home te werk.

4. Preparing for Your ONM "Online Network Ministry" as a Minister, Evangelist or Prayer Warrior.

• To align your spiritual position for a restored marriage like Melanie and Chelle.
• To prevent you from going back to your old ways.
• To keep your focus on others.  

4. Berei jou voor vir jou “Aanlyn Netwerk Ministerie” as ‘n Minister, Evangelis of Gebeds Krygsman.

• Om jou spirituele posisie op te lyn vir ‘n herstelde huwelik soos Melanie en Chelle.
• Om te voorkom dat jy terugkeer na jou ou maniere.
• Om jou fokus op ander te hou.

An Abundant Life
‘n Oorvloedige Lewe

"The thief comes only to steal, and kill, and destroy; I came that they might have life, and might have it abundantly.” John 10:10 Restoration doesn't end your journey, instead He allowed this crisis in your life to show you how He wants you to live as His bride!

“‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.” Johannes 10:10 Herstel eindig nie jou reis nie, in plaas daarvan het Hy hierdie krisis in jou lewe toegelaat om jou te wys dat Hy wil hê dat jy soos Sy bruid moet lewe!

• Restoration Fellowship •
• Herstel Fellowship •

Finding Love at Last by becoming His bride—will heal you from the pain your feeling—but you will be able to FEEL and experience joy—joy that you never dreamed was possible!

Vind Uiteindelik Liefde deur Sy bruid te word—sal jou genees van die pyn wat jy besig is om te voel—maar jy sal in staat wees om genot te VOEL en te ondervind—genot wat jy nooit gedroom het moontlik was nie! 

“God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams!” Ephesians 3:20 The Message

“God is so magtig en sterk. Juis met daardie krag werk Hy ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen waarvan ons nie eens kon droom nie!” Efesiërs 3:20 Die Boodskap  


Vind die Oorvloedige Lewe
★★★★★ Resensies
Leer Meer


Lewe die Oorvloedige Lewe
★★★★★ Resensies
Leer Meer


VOORTDURENDE Daaglikse Bemoediging
★★★★★ Resensies
Leer Meer


Bemoedigende Boekwinkel
★★★★★ KRAGTIGE Hulpbronne
Leer Meer