My beloved is mine, and I am His . . .

When I found Him whom my soul loves;

I held on to Him and would not let Him go . . .

For I am lovesick.

—Song of Solomon 3:2–4; 5:8

 

Ek behoort aan die man wat ek liefhet, 

 en die man wat ek liefhet, is myne,

Skaars was ek by hulle verby of ek het hom at ek liefhet gekry.

Ek het hom vasgegryp en hom nie laat los nie;

sê vir hom die liefde verteer my.”

—Hooglied 3:4, 6:3; 5:8

 

When I began this chapter, uncharacteristically thanks to His love, I struggled to get it written. I knew where we were headed, and I also knew that it was fear that was causing my hesitancy. Though we’ve been told 365 times in the Bible never to fear anything, and as I’ve written before, especially not fearing what other people think, I still had hesitated and put off writing this chapter. My concern was that I knew what I had to say had the potential to stir up fearful emotions in some of you who are currently seeking restoration for their marriage, then potentially be used by the enemy to discourage you.

Toe ek hierdie hoofstuk  begin het, onkarakteristies te danke aan sy liefde, het ek gesukkel om dit geskryf te kry. Ek het geweet waarheen ons op pad is, en ek het ook geweet dat dit vrees was wat my huiwering veroorsaak het. Alhoewel ons 365 kere in die Bybel gesê word dat ons niks moet vrees nie, en soos wat ek voorheen geskryf het, om nie te vrees oor wat ander mense dink nie, het ek nog geaarsel en dit ontwyk om hierdie hoofstuk te skryf. My bekommernis was dat ek geweet het wat ek wou sê die potensiaal het om vreesvolle emosie in sommige van julle op te wek wat huidig herstel vir julle huwelike soek, en dan potensiaal deur die vyand gebruik kan word om jou te ontmoedig.. 

At the same time, what I’m about to share is so exciting from my perspective, I literally want to shout it from the rooftops, telling the entire world. So no matter how it begins to unfold, my desire in writing this chapter is to help you understand it was your heart I had in mind. It is my hope that it will not, in any way, make you feel in the least discouraged or worried or that any other negative emotion would wash over you.

Ter selfdertyd, wat ek op die punt staan om te deel is van my perspektief so opwindend dat ek dit van die dak af wil skree, en die hele wêreld daarvan vertel. So maak nie saak hoe dit begin ontvou nie, my begeerte om hierdie hoofstuk te skryf is om jou te help verstaan wat in jou hart en gedagtes is. Dit is my hoop dat dit nie, op enige manier, jou in die minste ontmoedig sal maak voel of bekommerd of dat enige negatiewe emosie oor jou sal was nie. 

The way it can adversely affect you is that so often we see the journeys others are called to take and we can’t help but wonder, “How is this going to affect me? Is this something He is going to make me go through too?” The truth is, most often the answer is, No, and He’s not going to call you to take the same course He’s asked me (or others) to take. So anytime you start to become concerned, stop to let His love and assurance quiet your fears because there’s simply no way His plan for your future is not intended to be bright, exciting and drenched in His love. Remember, He died to give you your Abundant Life, right?!

Die manier wat dit jou nadelig kan affekteer is omdat ons so dikwels die reistog sien wat ander geroep is om te neem en ons nie kan help as om te wonder, “Hoe gaan dit my affekteer nie? Is dit iets wat Hy my ook gaan maak deurgaan”? Die waarheid is, meer dikwels is die antwoord, Nee, en Hy gaan jou nie roep om dieselfde koers te neem wat Hy my (of ander) gevra het om te neem nie. So enige tyd wat jy begin om bekommerd te voel, stop sodat Sy liefde en assuransie jou vrese sal stilmaak omdat daar eenvoudig geen manier is dat Sy plan vir jou toekoms nie bedoel is om helder, opwindend en geweek in Sy liefde te wees nie. Onthou Hy het gesterf om jou jou Oorvloedige Lewe te gee, Reg?!      

So, to get started, please bear with me just a bit longer because I’m going to veer off before I begin. It’s because just recently I was reading a book by an author and I found myself so lost with almost half of what she’d written. It was because she’d written it with her “regular followers” or fans in mind, and I was not one of them—so I had no idea what she was even talking about. So this means that I need to begin this chapter by quickly laying out my personal situation, so that those of who are new to my books or to Erin’s RMI ministry are not confused by what I am about to share.

So, om te begin, hou net so bietjie langer met my uit omdat ek gaan afwyk voordat ek gaan begin. Dit is omdat ek net onlangs ‘n boek gelees het deur ‘n skrywer en myself so verlore gevind het met amper die helfte van wat sy geskryf het. Dit is omdat sy dit met haar “gereelde volgers” of bewonderaars in gedagte geskryf het, ek ek was nie een van hulle nie—so ek het geen idee gehad waaroor sy geskryf het nie. So dit beteken dat ek nodig het om hierdie hoofstuk te begin deur gou my persoonlike situasie uit te lê, sodat die wat nuut is met my boeke of met Erin se HMI ministerie nie verwar is oor wat ek op die punt staan om te deel nie.

One of the most difficult parts of going through my husband leaving and divorcing me, once again, had to do with the fact that my personal ministering and also helping RMI originated with my own marriage being restored. After years of seeking God to restore my marriage, He answered my prayers, when I trusted God to restore it, while learning and diligently following the restoration principles that I found from RMI, which I readily confirmed by checking them with my own Bible. As a result, soon after my marriage was restored, women in my church came to me for help and guidance that resulted in me having a ministry within my church. Then later it also opened doors for me to speak around the world—bringing hope to women who were in marriage crises and unbearable pain who also wanted their marriage restored.

Een van die moeilikste dele om deur te maak waar my man my gelos het en, weer, van my geskei het, het te doen met my persoonlike ministering en ook om HMI te help het die oorsprong met my eie huwelik wat herstel is. Jare na ek God nagestreef het om my huwelik te herstel, het Hy my gebede beantwoord, toe ek op God vertrou het om dit te herstel, terwyl ek ywerig die herstel beginsel gevolg het wat ek in HMI gevind het, wat ek geredelik bevestig het deur hulle met my eie Bybel na te sien. As ‘n resultaat, gou na my huwelik herstel was, het vrouens in my kerk na my toe gekom om hulp en leiding wat veroorsaak het dat ek ‘n ministerie binne my kerk gehad het. Toe later het dit ook deure vir my oopgemaak om dwarsoor die wêreld te praat  

“Then the LORD stretched out His hand and touched my mouth, and the LORD said to me, ‘Behold, I have put My words in your mouth. See, I have appointed you this day over the nations and over the kingdoms, to pluck up and to break down, to destroy and to overthrow, to build and to plant” (Jeremiah 1:9–10).

“Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê: Ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, Ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig” (Jeremia 1:9-10).

So when my husband had once again left me, and divorced me after fourteen years of being restored (who, I shared was one of the pastors at the church where I’d been ministering), many women bailed out of our fellowships as quickly as they would if a ship was sinking—but who could blame them? Those who remained were left stunned, shocked, and shaken as they couldn’t help but think of their own marriage and they were afraid their restoration wouldn’t “last” either. Surprisingly, many expected me to give themencouragement and support during a time in my own life when I was living through it, which left me also a bit bewildered, because I had no idea what was really up ahead for me, or my ministry, or my children, or my finances, or my future.

So toe my man my weer gelos het, en my geskei het na 14 jaar van herstel (wat ek gedeel het was een van die pastore by die kerk waar ek geminister het), het baie vrouens so gou as wat ‘n skip sou sink, ons fellowship verlaat—maar wie kon hulle blameer? Die wat agter gebly het was verstom, geskok en geruk omdat hulle nie kon help as om aan hulle eie huwelik te dink en hulle was bang dat hulle herstel ook nie lank sou “hou” nie. Verrassend het baie van hulle verwag dat ek hulle aanmoediging en bystand moes gee gedurende ‘n tyd in my lewe wat ek daardeur gelewe het, wat my ook ‘n bietjie verbouereerd gelos het, omdat ek geen idee gehad het wat in die toekoms vir my voorlê nie, of my ministerie, of my kinders, of my finansies, of my toekoms.  

As strange as it sounds, that’s when He began opening the doors for me to begin to travel (actually just three weeks after my divorce was final). I got invitations from several churches, where they said they had many women who had questions regarding how this would change their restoration. And, one of the most sought-after questions had to do with inquiries about my future “marriage restoration”—when and how it would take place “this time.” What I learned from coming through my husband’s second abandonment, (and you’ll understand more if you read my book Facing Divorce—Again), was that a crisis of this magnitude has a way of changing its victim in incredible ways. It’s actually not only brought me to a level of intimacy that I only ever dreamed I would have with the Lord; but it was a deeper intimacy than I thought even existed or had ever remotely heard anyone ever share, not even something I’d heard someone sing about.

So vreemd soos wat dit klink, dit is toe wat Hy begin het om deure vir my oop te maak om te reis (eintlik drie weke nadat my egskeiding finaal was). Ek het uitnodigings van verskeie kerke gekry, waar hulle gesê het dat hulle baie vrouens het wat vrae gehad het oor hoe dit hulle herstel sou verander. En, een van die mees gesogte vrae het te doen gehad met navra oor my toekomstige “huweliks herstel”— wanneer en hoe dit “hierdie keer” sou plaasvind.“  Wat ek geleer het deur deur my man se tweede verlating te kom, (en jy sal meer verstaan as jy my boek Staar Egskeiding in die Gesig—Weer)te lees was dat ‘n krisis van hierdie grootte ‘n manier het om sy slagoffer op ongelooflike maniere te verander. Dit het nie net vir my tot op ‘n vlak van intimiteit gebring wat ek net oor kon droom om met die Here te hê nie; maar dit was ‘n dieper intimiteit  as wat ek gedink het bestaan het of selfs verreweg enigiemand gehoor het oor deel, nie eens iets wat ek gehoor het iemand oor sing nie.  

This newly enhanced relationship I’d found very soon became the main focus of my life. I no longer was looking at my future or any other detail of life, certainly not about any sort of marriage restoration. Wonderfully, my attention turned solely to the One whom I found loved me beyond imagination. When this happened, I realized that I was desperate to hold onto His tenderness towards me no matter what. The desperation began to actually become an obsession especially when I felt it threatened. Anytime I would get an email or was asked by someone “Michele I’m excited to know when your next restoration might take place? Has God told you how it’s going happen?” When anyone would ask me about my future restoration with my ex-husband, I found myself digging deeper into the heart of my Beloved lest anyone try to take me away from what I had found—HIM and His love. Love that I was soaking in, each day, every day, and especially resting in throughout the night.

Hierdie nuwe verhoogde verhouding wat ek gevind het het gou die hoof fokus van my lewe geword. Ek het nie meer na my toekoms of enige ander besonderhede van my lewe gekyk nie, sekerlik nie oor enige soort van  huweliks herstel nie. Wonderbaarlik, het my aandag alleenlik gedraai na die Een by wie ek liefde bo my verbeelding kon vind. Toe dit gebeur het, het ek besef dat ek desperaat was om aan Sy teerheid vas te hou maak nie saak wat nie. Hierdie desperasie het eintlik begin om ‘n obsessie te word spesiaal toe ek bedreig gevoel het. Enige tyd wat ek ‘n epos ontvang het of deur iemand gevra was “Michele ek is opgewonde om te weet wanneer jou volgende herstel mag plaasvind?” Wanneer enigiemand my gevra het oor my toekomstige herstel met my eks-man, het ek myself gevind dieper in die hart van my Beminde  uit vrees dat enigiemand probeer om weg van my te neem wat ek gevind het—HOM en Sy liefde. Liefde waarin ek, ieder en elke dag, spesiaal gedurende my rus in die nag geweek het.  

During these times I felt threatened, when I’d asked Him to never let me go, He often leads me to read, “The woman who is unmarried, and the virgin, is concerned about the things of the Lord, that she may be holy both in body and spirit; but one who is married is concerned about the things of the world, how she may please her husband. This I say for your own benefit; not to put a restraint upon you, but to promote what is appropriate and to secure undistracted devotion to the LordBut in my opinion she is happier if she remains as she is; and I think that I also have the Spirit of God” (1 Corinthians 7: 34–40).

Gedurende hierdie tye het ek bedreig gevoel, toe ek Hom gevra het om my nooit te laat gaan nie, Hy lei my dikwels om te lees, “Ook die ongetroude vrou en die jongmeisie gee aandag aan die dinge van die Here, om na liggaam en gees aan Hom toegewy te wees. Maar die getroude vrou gee ook aandag aan die dinge van die wêreld, aan hoe sy haar man kan behaag. Dit sê ek vir julle eie beswil. Ek wil julle nie aan bande lê nie, maar ek wil hê julle moet in eerbaarheid en in onverdeelde toewyding aan die Here lewe...Tog is sy na my mening gelukkiger as sy ongetroud bly; en ek dink dat ek ook die Gees van God het” (1 Korintiërs 7: 34-40). 

At first when I’d answer any question regarding my next or second marriage restoration, I found myself basically on autopilot or sort of in a daze. What I struggled with had to do with my ministering. For years I’d been working with Erin to help women who were desperate (as I had been) to have their marriages restored, so of course, at the time this was my main and only focus for what I ministered.

In die begin toe ek enige vraag aangaande my volgende of tweede huwelik beantwoord het, het ek myself op stuurautomaat of in een of ander dwaal gevind. Waarmee ek gesukkel het het te doen gehad met my ministering. Vir jare het ek saam Erin gewerk om vrouens te help wie desperaat (soos ek was) om hulle huwelike herstel te hê, so natuurlik, destyds was dit my hoof en enigste fokus vir wat ek geminister het.

So, with the turn of events in my life, very quickly I knew that even though I could surely lose my position with RMI and also lose my entire fellowship that I’d established at my church, along with any further speaking engagements (and which meant losing any and all my income, that was already crumbling beneath me), I felt I needed to be completely transparent and share my true feelings—I no longer was seeking restoration, and in fact, I did not want it. 

So, met die omkeer van gebeure in my lewe, het ek baie gou geweet dat alhoewel ek sekerlik my posisie met HMI sou verloor en ook my hele fellowship wat ek by my kerk gevestig het, saam met enige verdere afsprake (en wat beteken het dat ek enige en al my inkomste verloor het, wat alreeds onder my begin verkrummel het), het ek gevoel dat dit nodig was vir my om heeltemal deursigtig te wees en my ware gevoelens moes deel—ek het nie meer herstel gesoek nie, en die waarheid was, ek wou dit nie hê nie. 

“My beloved is mine, and I am His . . . When I found Him whom my soul loves; I held on to Him and would not let him go . . . For I am lovesick” (Song of Solomon 3:2–4; 5:8).

Ek behoort aan die man wat ek liefhet,  en die man wat ek liefhet, is myne,kaars was ek by hulle verby of ek het hom wat ek liefhet gekry. Ek het hom vasgegryp en hom nie laat los nie; sê vir hom die liefde verteer my.” —Hooglied 3:4, 6:3; 5:8.

At the time this was going on, this concept had never ever been spoken about within the ministry, but thankfully, no longer is a statement about it (not wanting my marriage restored) as shocking as it once had been. Unfortunately, since I had been the first to utter such heresy, I watched as many women began to turn their backs on me. The new focus of my ministry was more than they could bear, and sadly they wrongly began to believe that I no longer believed in marriage restoration since I wasn’t seeking it for myself.

Destyds toe dit aangegaan het, was daar nooit in die ministerie oor die konsep gepraat nie, maar dankbaar, ook nie meer n verklaring daaroor nie (om nie my huwelik herstel te wil hê nie) so skokkend soos wat dit eens op ‘n tyd was. Ongelukkig omdat ek die eerste een was om sulke dwaalleer te uiter, het ek toegekyk hoe baie vrouens hulle rug op my gedraai het. Die nuwe fokus van my ministerie was meer as wat hulle kon verdra, en droewig het hulle verkeerdelik begin glo dat ek nie meer in huweliks herstel geglo het  aangesien ek dit nie vir myself gesoek het nie.

My dilemma wore on and at one point, early one morning while still in bed, I blurted out to the Lord that I would obey and do anything He asked me, but… I would not restore my marriage to my ex-husband because I would never leave Him! I pulled the covers over my head, and within seconds I began to weep thinking of how I must have grieved my Husband with my horrid attitude. With tears, I sobbed, asking if He was disappointed in me. What I heard surprised me, and I believe it will surprise you too. He said that it did not grieve Him in anyway, but instead it blessed Him and touched His heart!!

Die dilemma het aangegaan en op een punt, vroeg een oggend terwyl ek nog steeds in die bed was, het ek aan die Here uitgeblaker dat ek sou gehoorsaam en enigiets doen wat Hy vir my gesê het om te doen, maar dat ek nie my huwelik aan my eks- man sou herstel nie omdat ek Hom nooit sou los nie! Ek het die kombers oor my kop getrek, en binne sekondes het ek begin huil en gedink oor hoe ek my Man moes gegrief het met my aaklige houding. In trane, het ek gehuil, en gevra of Hy teleurgesteld was in my. Wat ek gehoor het het my verras, en ek glo dit sal jou ook verras. Hy het gesê dat dit Hom op geen manier gegrief het nie, maar in plaas daarvan dat dit Hom geseën het en Sy hart aangeraak het!! 

Stunned, He went on by reminding me how Joshua rebelled against God’s command to stay off Mt. Zion (since anyone who came too close would be killed) while Moses went up to meet with Him face-to-face. Joshua wanted and needed more of God—no matter what it cost him. Then later, did you remember it was Joshua who took over when Moses’s anger caused him to never make it to the Promised Land? So what he’d done, going against God’s command, was rewarded.

Verstom, het Hy aangegaan en my herinner hoe Josua teen God se bevel rebelleer het om van Berg Sion af te bly (aangesien enigiemand wat te naby gekom het doodgemaak sou word) terwyl Moses opgegaan het om Hom van aangesig tot aangesig te ontmoet. Wou Josua en het hy meer van God nodig gehad—maak nie saak wat dit hom gekos het nie. Toe later, kan jy onthou dit was Josua wat oorgevat het toe Moses se woede veroorsaak het dat hy dit nooit tot in die Beloofde Land gemaak het nie? So wat hy gedoen het, om teen God se bevel te gaan, was beloon.

Next He reminded me about Ruth and when she refused Naomi’s insistence to leave her and go back to her people. Ruth demanded saying, no, she would remain with her mother-in-law—and that’s when God blessed her and she became the wife of Boaz—not to mention being in the lineage of Jesus!

Next the Lord reminded me about Elisha who refused each time Elijah tried to make him stay behind. God blessed him as we see later in the Bible that it was Elisha who had far more of an anointing, more than Elijah ever had.

Volgende het Hy my aan Rut herinner en toe sy Naomi  se aandringing geweier het om haar te los en terug na haar mense toe te gaan. Rut het aangedring en gesê, nee, sy sou by haar skoonma bly—en dit is toe God haar geseën het en sy Boaz se vrou geword het—om nie te noem om in die stamboom van Jesus te wees nie! 

Volgende het die Here my herinner oor Elisa wat geweier het elke keer wat Elija hom probeer maak het om agter te bly. God het hom geseën soos wat ons later in die Bybel sien dat dit Elisa was wat ver meer van die salwing gehad het, meer as wat Elija ooit gehad het. 

It seems that God is pleased with undying loyalty, devotion, and a kind of love that refuses to leave His presence is.

Dit lyk asof God innemend is met onsterflike lojaliteit, toewyding, en ‘n soort liefde wat weier om Sy teenwoordigheid te verlaat.

Even though I felt much better, I still found myself so anxious and fearful that the Lord would someday ask me to restore my marriage with my ex-husband, possibly for His glory. Then one fateful day while in South Africa, my dear, sweet hostess asked me if she could ask me a personal question. When she asked, it was basically the same sort of question that seemed to be on everyone’s mind, “Would you ever take your husband back?” I answered her the same way as I’d done countless times before:

Alhoewel ek baie beter gevoel het, het ek myself nog steeds so angstig en vreesvol gevind dat die Here my een dag sou vra om my huwelik met my eks-man te herstel moontlik vir sy glorie. Toe een noodlottige dag terwyl ek in Suid Afrika was, het my liewe gasvrou gevra of sy my ‘n persoonlike vraag kon vra. Wat sy gevra het, was basies dieselfde soort vraag wat gelyk het asof dit op almal se gedagtes was, “Sou jy jou man ooit terugvat?” Ek het haar geantwoord op dieselfde manier wat ek ontelbare kere vantevore gedoen het:

“No matter what God asked me to do, I would do . . . no matter what it was.”

“Maak nie saak wat God my vra om te doen nie, ek sal dit doen . . . maak nie saak wat dit was nie.”

That night as I lay in bed, I did something that seems so simple, yet I had never thought about it until then. I asked the Lord, “Darling, when someone asks me that question, how do You want me to answer?”

Daardie aand soos wat ek in die bed gelê het, het ek iets gedoen wat so eenvoudig was, tog waaraan ek nooit gedink het tot toe nie. Ek het die Here gevra, “Liefling, wanneer iemand my daardie vraag vra, hoe wil JY hê moet ek  antwoord?”

What I heard Him say left me baffled; He said, “Just tell them that you can’t.

Wat ek gehoor het Hy sê het my verstom; Hy het gesê, “Sê net vir hulle dat jy nie kan nie.”

For the next few weeks many Bible verses began to run through my mind as I was desperately trying to make sense of what He had told me. What did He mean when He said, “. . . you can’t”?

Vir die volgende paar weke het so baie Bybel verse deur my gedagtes gehardloop soos wat ek desperaat probeer het om sin te maak van wat Hy my vertel het. Wat het Hy bedoel toe Hy gesê het, “. . . jy kan nie”?  

With no verse or principle coming to my mind, I woke up eager to begin searching throughout my Bible to find verses to help me understand. But that morning I was heading to Kenya and I didn’t have my favorite Bible with me. When I began traveling extensively, I stopped bringing it because it got slightly damaged on one trip, so while traveling, I relied on my laptop Bible that I connect to on the internet. (This was prior to having the luxury of a Bible app on your phone and internet wherever you are in the world.)

Met geen verse of beginsel wat in my gedagtes opkom nie, het ek wakker geword gretig om deur my Bybel te begin soek om verse te vind wat my sou help om te verstaan. Maar daardie oggend was ek op pad Kenia toe en het ek nie my gunsteling Bybel by my gehad nie. Toe ek veelvuldig begin reis het, het ek opgehou om dit te bring omdat dit op een reis effens beskadig was, so terwyl ek gereis het het ek op my skoot rekenaar Bybel wat ek op die Internet gekoppel het, staat gemaak (Dit was voordat ek die luuksheid daarvan gehad het om ‘n Bybel applikasie op jou selfoon en internet waarookal jy in die wêreld is te hê.) 

While looking back, it’s almost laughable now, because He’d told me the night I hurriedly boarded my plane for Kenya, and that’s a country where the Internet was almost impossible to connect to. Where I was staying had no internet, and there was only one internet café where you could buy a few minutes, which I used up to stay connected to my children. Why had He orchestrated telling me without having the ability to search? Because the Lord just wanted me to be quiet and seek Him; time to simply sit still, listening to what He wanted to tell me Himself.

Deur terug te kyk, is amper lagwekkend nou, omdat Hy my die aand vertel het terwyl ek haastig op my vliegtuig Kenia toe geklim het, en dit was ‘n land waar die Internet amper onmoontlik was om aan te koppel. Waar ek gebly het het geen Internet gehad nie, en daar was net een Internet kafee waar jy ‘n paar minute kon koop, wat ek gebruik het om aan my kinders gkeonnekteer te bly. Hoekom het Hy georkestreer om my te vertel sonder die vermoë om te soek? Omdat die Here net wou gehad het dat ek stil moes wees en Hom na te streef; tyd om eenvoudig stil te sit, en te luister na wat Hy my Homself wou vertel. 

What I heard you’ll be reading in the next chapter. But just as the Lord had me disconnect from searching elsewhere, He’s asked me to leave you, too, to give you time to just be still and let the Lord speak to you. Don’t just stop for a few minutes before reading the next chapter, instead, take a few days, or longer, to allow the Lord to speak to you regarding what He told me and what He’s going to have me share. I believe He’s about to open your heart, allowing you to begin living the abundant life of your dreams!

Wat ek gehoor het sal jy in die volgende hoofstuk lees. Maar net soos wat die Here my gekry het om af te skakel om êrens anders te soek. Het Hy my ook gevra om jou, ook, te los om jou genoeg tyd te gee om net stil te wees en die Here toe te laat om met jou te praat oor wat Hy my vertel het en wat Hy my gaan maak deel. Ek glo hy staan op die punt om jou hart oop te maak, en jou toe te laat om die oorvloedige lewe van jou drome te begin leef! 

Remember, “God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams!” (Ephesians 3:20 The Message).

Onthou, “God is so magtig en sterk. Juis met daardie krag werk Hy ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen waarvan ons nie eens kon droom nie.” (Efesiërs 3:20 Die Boodskap).

“Therefore the LORD longs to be gracious to you, and therefore He WAITS on high to have compassion on you. For the LORD is a God of justice; how blessed are all those who long for Him” (Isaiah 30:18).

“En tog wag die Here nog altyd vir ‘n kans om julle te wys hoe goed Hy vir julle is. Hy is reg om enige oomblik in te gryp omdat Hy julle jammer kry, want die Here is ‘n God wat reg laat geskied. Dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou.” (Jesaja 30:18).