Die beginsel om ‘n Oorvloedige Lewe te Lewe, sodra jy ‘n persoonlike verhouding met die Here het, en leer hoe om by God se beginsels te lewe— die lewe se padkaart. 

The first step is to tap into this astonishing and outrageous promise from God found in the very first Psalm. Read the entire verse, but pay close attention to the bolded portion.

Die eerste stap is om in te tap in hierdie verwonderde en ontsaglike belofte ontsaglike belofte van God gevind in die heel eerste Psalm. Lees die hele vers, maar neem nadere aandag aan die vetgedrukte letters.

Psalm 1

1 How blessed is the man who
does not walk in the counsel of the wicked,
Nor stand in the path of sinners,
Nor sit in the seat of scoffers!

1 Dit gaan goed met die mens wat
nie die raad van die goddeloses volg nie,
nie met sondaars omgaan nie
en met ligsinniges saamspan nie,

2 But his delight is in the law of the LORD,
And in His law he meditates day and night.

2 Maar wat in die woord van die HERE sy vreugde vind,
dit dag en nag oordink. 

3 He will be like a tree firmly planted by streams of water,
Which yields its fruit in its season
And its leaf does not wither;
And in whatever he does, he prospers.

3 Hy is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is,
wat op die regte tyd vrugte dra
en waarvan die blare nie verdroog nie.
Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.

This Life Principle says that if we will SIMPLY meditate on His law, and do so because we delight ourselves in it, He promises that in whatever we do we WILL prosper!

Hierdie Lewens Beginsel sê dat as ons EENVOUDIG op Sy wet mediteer, en dit doen omdat ons onsself daarin verheug, belowe Hy dat in alles wat ons aanpak ons voorspoedig SAL wees  

But how, exactly, can this principle EASILY be carried out?

Maar hoe, presies, kan hierdie beginsel MAKLIK uitgevoer word?

The way I went about it back in 1991 (the year the Lord first put in my heart God's desire to restore my marriage) when I discovered this principle, was to begin using index cards, 3x5 cards, and I wrote down every verse that I wanted to read to renew my mind and to strengthen me spiritually. I wrote many verses on one card and kept adding to them. I kept them with me at all times and pulled them out when I felt myself slipping into fear. I never had to try to memorize them, but very soon I found that they were "feeding" my soul. When I needed them my mind would find them, and my heart would say them over and over again.

Die manier waarop ek reageer het in 1991 (die jaar wat die Here dit eers in my hart gesit het dat hy my huwelik gaan herstel) toe ek hierdie beginsel ontdek het, was om te begin om indeks kaarte, 3x5 kaarte, te begin gebruik,  en ek het elke vers wat ek wou lees om my gedagtes te hernu en my spiritueel te versterk neergeskryf. Ek het baie verse op een kaart geskryf en aangehou om by te voeg. Ek het hulle altyd by my gehou en hulle uitgehaal wanneer ek myself gevoel vreesagtig word. Ek het nooit nodig gehad om hulle te memoriseer nie, maar baie gou het ek gevind dat hulle my siel begin “voed” het. Toe ek hulle nodig gehad het het my gedagtes hulle gevind, en my hart het hulle oor en oor gesê.  

He [Jesus] answered and said, "It is written, ' MAN SHALL NOT LIVE ON BREAD ALONE, BUT ON EVERY WORD THAT PROCEEDS OUT OF THE MOUTH OF GOD.'" Matthew 4:4

Maar Hy [Jesus] antwoord: “Daar staan geskrywe:‘n MENS LEEF NIE NET VAN BROOD NIE MAAR VAN ELKE WOORD WAT UIT DIE MOND VAN GOD KOM.”Matteus 4:4

However, if you are not currently in a state of desperation as I was, the easiest method is to put your "target" or "key" verses right next to your bed. Read them FIRST when you wake up, and also AGAIN right before you go to sleep at night—in other words—meditating on them day and night! You can also link them on your phone or computer to Biblegateway, so you can read and listen—making His Word, His promises stick!

Nietemin, as jy nie huidig in ‘n staat van desperasie is soos wat ek was nie, is die maklikste metode om jou “teiken” of “ sleutel” verse reg langs jou bed te sit. Lees hulle EERSTE wanneer jy wakker word, en ook WEER net voor jy gaan slaap in die aand—mediteer dag en nag op hulle! Jy kan hulle ook aan jou selfoon of Bybel koppel deur Biblegateway, sodat jy kan lees en luister— en sodoende maak jy dat Sy Woord,  Sy beloftes vassit!  

This was the wisdom the Lord gave to my teenage son when we discussed this Life Principle. All young men and women want to prosper, but there are no real guarantees given by the world. Only God is faithful and is our assurance! My son began meditating day and night while everyone watched his life prosper!

Dit was die wysheid wat die Here vir my tiener seun gegee het toe ons hierdie Lewens Beginsel bespreek het. Alle jong mans en vrouens wil vooruitgaan, maar daar is geen regte waarborge deur die wêreld gegee nie. Net God is getrou en is ons versekering! My seun het begin om dag en nag te mediteer terwyl almal toegekyk het hoe sy lewe vooruitgaan!  

GET STARTED right now! Write this key verse Psalm 1 on an index card OR copy and paste them into an email or another document. Read them on your phone or print the verses off. Let the Lord lead you, which will be the next Living Lesson!

BEGIN NOU! Skryf hierdie sleutel verse in Psalm 1 op ‘n indeks kaart neer OF kopieer en plak hulle in ‘n epos of ander dokument. Lees hulle op jou selfoon of druk die verse. Laat die Here jou lei, wat sal die volgende Lewende Les wees!

*Also, be sure to discuss this with Him by beginning or adding to your

*Ook wees seker om dit met Hom te bespreek of dit voeg by jou