Sharing is caring!

Last week we discussed how to not just live with others in an understanding way but to do so as a way of loving them, which I hope you have already put into practice. This week I’d like to discuss another principle that all of us as His brides can adopt and incorporate into our lives taken from these familiar verses.

Verlede week het ons nie net bespreek hoe om met ander te lewe op ‘n verstaanbare wyse nie maar om dit te doen as ‘n manier om hulle lief te hê, wat ek hoop jy alreeds begin uitoefen het. Hierdie week wil ek graag nog ‘n beginsel bespreek wat almal van Sy bruide kan aanneem en in ons lewens inkorporeer geneem uit hierdie familiêre verse. 

Proverbs 3:5–6—“Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight.”

Spreuke 3:5-6— “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.”

Isaiah 30:21—"Your ears will hear a word behind you, ‘This is the way, walk in it,’ whenever you turn to the right or to the left.'"

Jesaja 30:21—”Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy ‘n stem hoor sê: “Hier is die pad, loop hierlangs.”

Yesterday when I asked my grandson what he’d been up to, he told me he’d gotten a hoverboard for his birthday (from his other grandparents) and that he’d been practicing riding it. I asked how well he was doing and he answered “I just need to trust the board more. Most people try to balance it by leaning, but it has a built-in balancing mechanism. So by them trying to make it level, it causes them to fall off.”

Gister toe ek my kleinseun gevra het waarmee hy besig was, het hy vir my gesê dat hy ‘n sweef-bord vir sy verjaardag gekry het (by sy ander ouma en oupa) en dat hy geoefen het om dit te ry. Ek het hom gevra hoe goed hy doen en hy het geantwoord “ek moet net meer op die bord vertrou. Meeste mense probeer dit te blanseer deur te leun, maar dit het ‘n ingeboude ewewigsmekanisme. So deur hulle dit probeer gelyk maak, veroorsaak dit dat hulle afval.”

Driving home I kept thinking about how similar this is to us spiritually. God has a built-in balancing mechanism but instead of “trusting the Lord” we lean and fall off. Our HH uses His love to teach us how He wants us to navigate, hands-free and worry-free, to steer around the world’s troubles. And it will be our lack of trust or unbridled trust that will be the determining factor on how well we travel along our journeys.

Oppad huistoe het ek aanhou dink hoe dit vir ons spiritueel eenders is. God het ‘n ingeboude ewewigsmekanisme maar in plaas daarvan om op God te vertrou leun ons en val af. Ons HM gebruik Sy liefde om ons te leer hoe Hy wil hê ons moet navigeer, hande-vry en bekommenis-vry, om om die wêreld se moeilikhede te stuur. En dit sal ons tekort aan vertroue of onbeteuelde vertroue wees wat die beslissende faktoor sal wees oor hoe goed ons langs ons reis-togte reis.    

 It's not just about us, is it? When we travel, what’s important to keep in mind is that people are watching (2 Corinthians 3:2). So how well or how poorly a believer travels through life is continually being watched. So, when we travel outstandingly well, it’s a fact that everyone will stop to watch in awe—just like the young people who’ve mastered hoverboards. I remember the first time I saw one, it was at an outdoor mall and I stood there in awe as a couple of teen boys on hoverboards were weaving in and out of a crowd. Everyone stopped in awe and wonder. 

Dit gaan nie net oor ons nie, gaan dit? Wanneer on reis, wat belangrik om in gedagte te hou is dat mense ons dophou (2 Korintiërs 3:2). So hoe goed of hoe swak ‘n gelowige  lewe reis word aanhoudend dopgehou. So wanneer ons  buitensporig goed reis, is dit ‘n feit dat almal sal stop om ons in ontsag dop te hou—net soos jong mense wat ‘n sweef-bord bemeester het. Ek onthou die eerste keer wat ek een gesien het, dit was by ‘n buitenshuise winkel-sentrum en ek het in ontsag daar gestaan soos wat ‘n paar tiener seuns op sweef-borde in en uit die skare geweef het. Almal het in verwondering en ontsag gestop. 

Since we are His brides, imagine how breathtaking it would be to show friends family and strangers what it’s like to weave in and out of difficulties navigating and dodging the cares of this world? It's not difficult or impossible. It just takes a day-to-day, moment-by-moment commitment and determination to practice riding and weaving being held up by His love.

Aangesien ons Sy bruide is, stel jou voor hoe asemrowend dit sal wees om jou familie en vriende te wys hoe dit is om in en uit moeilikhede te weef en om vir die bekommernisse van hierdie wêreld te navigeer en toe koes? Dit is nie moeilik of onmoontlik nie. Dit neem net dag-vir-dag, oomblik-by-oomblik toewyding en vasbeslotenheid om te oefen hoe om te ry en sweef terwyl jy deur Sy liefde opgehou word. 

Even though these boards don’t truly “hover” over or lift off the ground, science has already discovered the means to lift. As you watch this 90-second video, listen in terms of spiritually rather than physically. Hoverboards are Real 

Alhoewel hierdie borde nie werklik oor “sweef” nie of van die grond af lig nie,  wetenskap het alreeds die manier om op te lig ontdek. Soos wat jy hierdie 90-sekonde video kyk, luister in terme van spiritualiteit eerder as fisies. Hoverboards are Real 

Since He's called us to be His brides, let’s allow His love surrounding us to lift us, carry us above, and hover over the world’s troubles. Let His love dispel all evidence of our lack of trust, as we “trust the Lord” no longer leaning to what we understand. Let us live a life of faith to the point of causing others who witness our life to want the abundant life of a bride herself.

Aangesien Hy ons groep het om Sy bruide te wees, kom ons laat toe dat Sy liefde ons omring om ons op te lig, bo te dra, en te sweef oor die wêreld se moeilikhede. Laat Sy liefde alle bewyse van ons tekort aan vertroue uit die weg ruim, soos wat ons “op die Here vertrou” en nie op ons eie insigte staatmaak nie. Laat ons ‘n lewe van geloof leef tot op die punt dat dit ander wat ons lewens attesteer sal veroorsaak om die oorvloedige lewe van ‘n bruid haarself te wil hê.