Sharing is caring!

Last week we learned how to shake off fear in order to prevent adding fear to the mix. This week, as promised, I’d like to explore the test Abraham faced in regard to his only son Isaac. Remember in the lesson on tithing, Opening the Windows of Heaven, Principle #5?

Verlede week het ons geleer hoe om vrees af te skud om te voorkom dat ons vrees by die mengsel gooi. Hierdie week, soos belowe, wil ek die toets wat Abram in die gesig getsaar het verken met betrekkingtot sy enigse seun Isak verken. Onthou in die les oor tiendes, Vensters van die Hemel Oopmaak, Beginsel  #5? 

When God asked Abraham for his son, he did not withhold him; as a result, God tells him, “for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from Me . . . because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, indeed I will greatly bless you . . .” (Genesis 22:12, 17).

Toe God vir Abram vir sy seun gevra het, het hy hom nie weerhou nie; as ‘n resultaat, sê God vir hom, “nou weet Ek dat jy My dien: jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan My te offer nie . . .ek sal jou baie seën oor wat jy gdoen het: jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun . . .” (Genesis 22:12, 17).

So often when God reveals something He has for our future, we go into panic mode, again due to “leaning” when we consider the details or ramifications of what He’s asked us to do. Or it could be because we have our own plans and His plan simple doesn’t line up with it.

So dikwels wanneer God iets blootstel wat Hy vir ons toekoms het, gaan ons in paniek mode, weer as gevolg van ons “staat maak” wanneer ons die besonderhede of nagevolge oorweeg van wat Hy ons vra om te doen. Of dit kan wees omdat ons ons eie planne het en Sy plan lyn eenvoudig nie daarmee op nie.

Let’s start with the latter, when what He’s revealed or called us to or circumstances He’s put us in just does not line up with what we planned, what we are adamant we want.

Kom ons begin met die laasgenoemde, wanneer wat Hy bloot gestel het of ons na geroep het of omstandighede waarin Hy ons geplaas het nie oplyn met wat ons beplan het nie, wat ons vasberade is ons wil hê.

Recently within our ministry team, I’ve witnessed this very thing. Often brides who adore their HH struggle with having their future “open ended”—allowing Him to plan it. In one such situation He had me observe (but say nothing) when He had shown me His plan long before He’d revealed it to His bride. And His plan, I could see, would lead to blessings I could never have imagined! Ephesians 3:20 TLB “Now glory be to God, who by His mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of—infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes.” He had me draft the email sharing the details with her, His plan, His outrageous blessings, but asked me to wait to send it.

Onlangs binne ons ministerie span, het ek van hierdie einste ding geattesteer. Dikwels bruide wat hulle HM aanbid sukkel om hulle toekoms “oop eindigend” —te hê en Hom toe te laat om dit te beplan. In een so situasie het Hy my laat toekyk (maar niks sê nie) toe Hy my Sy plan gewys het lank voor Hy dit aan Sy bruid openbaar het. En Sy plan, kon ek sien, sou lei na seëninge wat ek my nooit kon verbeel nie!  Efesiërs 3:20 Afr 83 “Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink.”   Hy het my die epos laat opstel en die besonderhede met haar deel, Sy plan, Sy verregaande seëninge, maar hy het my laat wag om dit te stuur.     

Sadly, I never got to send it to her. Instead, just a tiny portion of what He showed to me actually happened. It fell short of what He gloriously wanted to do for her. It didn’t happen because panic ensued. We understand how this can happen, don’t we. Who of us hasn’t also dealt with our sense of urgency winning in the end. So, for her, in the end, He gave her the desire of her heart, her plan, but it fell terribly short and far less than what I saw He had planned for her.

Treurig, het ek dit nooit vir haar gestuur nie. In plaas daarvan het net ‘n klein gedeelte van wat Hy my gewys het eintlik gebeur. Dit het tekort geskiet van wat hy glorieryk vir haar wou doen. Dit het nie gebeur nie omdat paniek gevolg het. Ons verstaan hoe dit kan gebeur, doen ons nie. Wie van ons het ook nie met ‘n sin van dringendheid afgehandel wat op die ou einde gewen ht. So, vir haar, aan die einde, het Hy die begeertes van haar hart gegee, haar plan, maar dit het verskriklik kort geval en ver minder as wat ek gesien het Hy vir haar beplan het.

Interestingly, as I continue watching and listening to different conversations, I’ve witnessed as her plan wasn’t as “perfect” as she’d hoped it would be. That’s only because His plan is perfect, ours can never be.

Interessant, soos wat ek voort gegaan het om toe te kyk en te luister na verskillende gesprekke, het ek attesteer dat haar plan nie so “perfek” was soos sy gehoop het dit sou wees nie. Dit is net omdat Sy plan perfek is, ons sin kan nooit wees nie.

We see this played out each time a rejected woman who’s hurting finds RMI. Her plan is always wanting God to restore her marriage, but it’s only those who are brave enough, due to experiencing His love, who are able to let go and want His perfect plan. 1 John 4:18 “There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love.”

Ons sien dit eke keer wat ‘n verwerpte vrou wat seerkry HMI vind. Haar plan is altyd om  God te wil hê om haar huwelik te herstel, maar dit is net vir die wat braaf genoeg is, deur Sy liefde te ervaar, wat in staat is om te laat gaan en Sy perfekte plan te wil hê. 1 Johannes 4:18 “Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.”

When we really truly believe that our HH loves us and wants the absolute best for us, it’s only then that we are able to let go of our plan and embrace His plan for our lives. “My thoughts are nothing like your thoughts,” says the Lord. “And my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways and my thoughts higher than your thoughts.” Isaiah 55:8-9

Wanneer ons werklik glo dat ons HM lief is vir ons en die absolute beste vir ons wil hê, is dit net dan dat ons in staat is om te laat gaan van ons plan en Sy plan vir ons lewens te omhels. “My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes.” Jesaja 55:8-9

Why didn’t He just have me share His plan with this bride? Surely if she saw the plan she’d willingly let go of her own and embrace His, which is what we will mull over next week.

Waarom het Hy nie net laat ek Sy plan met hierdie bruid deel nie? Sekerlik as sy die plan gesien het sou sy gewillig van haar eie laat gaan het en Syne omhels het,  wat is waaroor ons volgende week sal dink.