Sharing is caring!

This week I’d like to veer off and share a principle that can save you an enormous amount of frustration— keeping you in perfect peace. We’ve spoken of rebellion often enough that you well know how dangerous it can be, but when you are around or work with someone in rebellion, then its effects can also affect you too. Think of it as second-hand smoke that health officials say is often more harmful than smoking a cigarette yourself.

Hierdie week wil ek afdwaal en ‘n beginsel met jou deel wat jou ‘n groot hoeveelheid frustrasie kan spaar—en jou in perfekte vrede hou. Ons het dikwels genoeg van rebellie gepraat dat jy goed weet hoe gevaarlik dit kan wees, maar wanneer jy rondom of saam iemand werk wat rebels is, kan die uitwerking jou ook affekteer. Dink daaraan as tweede-handse rook wat gesondheids amptenare sê is dikwels meer skadelik as om ‘n sigaret jouself te rook. 

Selfish Ambition = Confusion

Selfsugtige Ambisie = Wanorde

James 3:16 says, “For where there's selfish ambition there's confusion and every evil thing are there.”

Jacobus 3:16 sê, “Want waar daar naywer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemene dade.”

Recently I wanted to offer one of our former ministry team members a position that she is more than qualified for. The truth is, she’s excellent. But there is something that led to us not using her, rebellion. On numerous occasions, we’ve asked that she not get chatty or offer an excessive explanation on the projects she’s working on, but she is friendly and just can’t “help herself.” So as painful as it’s been, we began cutting back on her projects until she was no longer part of our working team.

Onlangs wou ek een van ons voormalige ministerie span lidmate ‘n posisie offer waarvoor sy meer as gekwalifiseer is. Die waarheid is sy is uitstekend. Maar daar is iets wat ons gelei het om haar nie te gebruik nie, rebellie. Op verskeie geleenthede, het ons haar gevra om nie geselserig of ‘n oormatige verduideliking te offer van die projekte waaraan sy werk nie, maar sy is vriendelik en kan “haarself nie help” nie. So so pynlik as wat dit was, het ons begin om haar projekte te besnoei totdat sy nie meer deel van ons werkspan was nie.

It wasn’t as much about the interruptions—not having a “gentle and quiet spirit” which is not only precious in the sight of God but also the way we work in our ministry team. It was due to her (unknowingly and unintentionally) unleashing confusion and every evil thing just as this principle teaches us.

Dit was nie soveel oor die onderbrekings nie—om nie “blywende beskeidenheid en kalmte van gees” te hê wat nie net groot waarde by God het nie maar ook die manier waarop ons in ons ministerie span werk. Dit was as gevolg dat sy (onwetend en onbedoeld) wanorde en allerhande gemene dade losgelaat het net soos wat hierdie beginsel ons leer.

For me, it’s so much like cigarette smoke—I’m very sensitive to it. Just a whiff of smoke gives me an instant headache, and it’s just the same with rebellion, maybe even more so. I begin to feel like the room is spinning when I interact with it. Some peoples’ lives are full of chaos, confusion, and evil, which is constantly surrounding them, so they don’t know anything else. Yet, for me and most of my team who are workers@home, we are basically free from this whirlwind of disorientation and are blessed to live in perfect peace.

Vir my, is dit baie soos sigaret rook—ek is baie sensitief daarvoor. Net ‘n sarsie rook gee vir my ‘n onmiddellike kopseer, en dit is net dieselfde met rebellie, miskien selfs meer so. Ek begin voel asof die kamer draai wanneer ek daarmee in aanraking kom. Sommige mense se lewens is vol gaos, wanorde, en gemene dade, wat hulle konstant omring, so hulle ken nie enige iets anders nie. Tog, vir my en meeste van my span wie werkers by die huis is, is basies vry van hierdie warrelwind van disorientasie en is geseën om in perfekte vrede te lewe.

What’s marvelous is that just recently my precious HH showed me a way, as I followed His lead, that allowed us to work together in a safe venue with this ministry team member. So far, it’s worked perfectly! It’s not how He did it, but simply that He did it. Now it is my hope that we can expand her position whereby she continues to trust the Lord to help her curb her need for conversation or discussing. We believe that by working with Him, discussing everything with Him only, and completing the project like the rest of our team does so beautifully will mean expanding her position since there’s no doubt “the harvest is plentiful, but the workers are few” and we have, therefore, continually “beseech the Lord of the harvest to send us workers.”

Wat wonderlik is is dat net onlangs het my kosbare HM, soos wat ek Sy leiding gevolg het, my ‘n manier gewys, wat toegelaat het dat ons saam in ‘n veilige lokaal met hierdie ministerie spanlid kon werk. Sover, het dit perfek gewerk! Ditt is nie hoe Hy dit gedoen het nie maar eenvoudig dat Hy dit gedoen het. Nou is dit my hoop dat ons haar posisie kan uitbrei waarby sy voort gaan om op die Here te vertrou om haar te help om haar behoefte vir gesprekke of beprekings in toom te hou. Ons glo dat deur saam Hom te werk, en alles met net Hom te bespreek, en die projek te voltooi soos die res van die span so pragtig doen sal beteken dat ons haar posisie kan uitbrei aangesien daar geen twyfel is dat “die oes groot is maar die arbeiders min” en ons het, daarom voortdurend  “bid ons die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur.”   

Today I hope you’ll take time to talk to your HH about this principle. Find out if you’re bringing confusion into an environment that He wants to remain peaceful. Or maybe how He longs to set you apart from some of the second-hand confusion you’re dealing with now—maybe calling you to be a worker@home—or just set apart in your current workplace. For me it’s vital I remain at perfect peace because without it, I can’t feel Him as closely—I basically work by leaning into Him at all times or snuggled into His arms that He has wrapped around me. I highly recommend working like this to each one of you brides.

Vandag hoop ek jy sal die tyd neem om met jou HM te praat oor hierdie beginsel. Vind uit of jy wanorde in ‘n omgewing bring wat Hy wil hê vreedsaam moet bly. Of miskien hoe Hy hunker om jou apart te hou van sommige van die tweede-handse wanorde wat jy nou mee afreken—miskien jou roep om ‘n werker by die huis te wees—of net in jou huidige werkplek apart te hou. Vir my is dit lewensbelangrik dat ek vredevol is omdat sonder dit, kan ek Hom nie so naby voel nie—ek werk basies deur ten alle tye by Hom in te leun of vasgedruk in Sy ams wat Hy om my gedraai het. Ek beveel elke een van julle bruide hoogs aan om so te werk.    

Next week we’ll explore more of how we simply need to Ask for His help.

Volgende week sal ek meer oor hoe ons eenvoudig om Sy hulp moet Vra verken.

POST SCRIPT or Epilog

NASKRIF of Epiloog

This particular LL struck a chord with a lot of our Ministry Team Members, many believing I was referring to them. So today I felt led to add something to the bottom of this lesson to clarify and share a bit of truth.

Hierdie besonderse LL het ‘n snaar geslaan met baie van ons Ministerie Spanlede, baie het geglo dat ek na hulle verwys. So vandag het ek gelei gevoel om iets onder aan die les by te voeg om duidelikheid te gee en bietjie waarheid te deel.

First, I spoke directly to the person I was referring to before sharing this with anyone. I'd planned to simply speak to her again, but He led me to create a LL first then share it with her. As I'd suspected, she said her HH had been already convicting her about it and she'd been fasting.

Eerstens het ek direk met die persoon na wie ek verwys het gepraat voordat ek dit met enige iemand gedeel het. Ek het beplan om eenvoudig eers met haar te praat, maar Hy het my gelei om eers ‘n LL te skep en dit dan met haar te deel. Soos wat ek vermoed het, het sy gesê dat haar HM haar alreeds begin veroordeel het en sy het gevas.

Secondly, if you're worried or concerned this is you, more than likely it's not. The enemy always taunts the most tender of hearts, brides who want to do the right thing and who are very focused on not causing problems for others.

Tweedens, as jy bekommerd of besorg is dat dit jy is, is dit heelwaarskynlik nie jy nie. Die vyand wil altyd die mees teerste harte tart, bruide wat die regte ding wil doen en wie baie gefokus is om nie probleme vir ander te veroorsaak nie.

Third, the enemy often strikes when you're tired, worn out, or already discouraged. So if this is when you keep thinking about the lesson here, get some rest and then speak to Him about it. Just ask Him to confirm this message is for you. If it's not, then forget about it and move forward happily.

Derdens, die vyand tref jou wanneer jy moeg, uitgemergel, of alreeds ontmoedig is. So as dit is wanneer jy aanhou om aan die les hier te dink, kry rus en praat met Hom daaroor. Vra Hom net om te bevestig dat die les vir jou is. As dit nie vir jou is nie, vergeet daarvan en beweeg gelukkig vorentoe.