Sharing is caring!

Last week we ended with this statement, “Why didn’t God just have me share His plan with His bride who allowed fear and her plan choose her plan over what He’d planned?” Yes, I believe if she saw the plan, if I revealed all the details I had drafted, she’d excitedly let go of her own plan and embrace His!

Verlede week het geeindig met hierdie verklaring, “Waarom het God my net nie gekry om Sy plan met Sy bruid te deel wie vrees en haar plan gekies het oor dit wat Hy beplan het?” Ja, ek glo as sy die plan gesien het, as ek die besonderhede wat ek opgestel het aan haar openbaar het, sou sy opgewonde van haar eie plan laat gaan het en Syne omhels het!

Yet, we see this is not the way God works. Most of you have probably answered “Why?” when He reminded you of Hebrews 11:1, Now “faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.” Maybe He also reminded you of “without faith it is impossible to please God . . .” Hebrews 11:6.

Tog, ons sien dat dit nie die manier is waarop God werk nie. Meeste van julle het moontlik geantwoord “Waarom?” toe Hy jou herinner het aan Hebreërs 11:1, Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.” Miskien het Hy jou ook herinner aan “As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil . . .” Hebreërs 11:6

What me must never forget is that our HH is such a loving Gentleman that He never wants us to live above our level of spiritual maturity. He knows each of us, as women, need to feel safe and protected, entirely secure knowing we have a Husband who is gently guiding us, providing a safe haven. So He will not push us out on a limb where we will feel unsafe. Instead, He will wait until we are ready to shimmy out onto the limb on our own because we’re excited to see the world from this amazing vantage point.

Wat ons nooit moet vergeet nie is dat ons HM so ‘n liefdevolle Heer is dat Hy nooit wil hê dat ons bo ons spirituele volwassenheid moet lewe nie. Hy weet elkeen van ons, as vrouens, moet veilig en beskerm voel, heeltemal beskerm wetend dat ons ‘n Hemelse Man het wat ons saggies lei, en ‘n veilige hawe voorsien. So Hy sal ons nie in ‘n netelige posisie plaas waar ons onveilig voel nie. In plaas daarvan, sal Hy wag totdat ons gereed is om in ‘n netelige posisie op ons eie te gaan omdat ons opgewonde is om die wêreld uit hierdie ongelooflike uitkykpunt te sien.  

Today, I’d encourage you to nuzzle into your HH a bit more, talk to Him more about your plans, then listen and open your heart to hearing more to His plans. Ask Him to remind you about things He’s done in the past in order to strengthen your faith in His future for you. The more you do this, the more you’ll live happily in a state of waiting and the unknown, which is what we will discuss next week.

Vandag, moedig ek jou aan om ‘n bietjie meer in jou HM aan te leun, praat meer met Hom oor jou planne, luister dan en maak jou hart oop om meer van Sy planne te hoor. Vra Hom om jou te herinner aan dinge wat Hy in die verlede gedoen het om jou geloof in Hom en Sy toekoms vir jou te versterk. Hoe meer jy dit doen hoe meer sal jy gelukkig in ‘n toestand van wag en die onbekende lewe, wat is wat ons volgende week sal bespreek.