Sharing is caring!

Last week I shared a sample of my conversations with my HH and encouraged you to have a similar conversation, asking Him to remind you to submit a praise report (did you remember?). This week I’d like to share how I have a lovely habit of letting my HH remind me of endless lists I have a tendency to create in my mind, which also burdens me and robs me of peaceful sleep.

Verlede week het ek ‘n eksemplaar van my gesprekke met my HM gedeel en jou aangemoedig om ‘n soortgelyke gesprek te hê, en Hom te vra om jou te herinner om ‘n lofverslag in te dien (het jy onthou?). Hierdie week sal ek daarvan hou om te deel hoe ek ‘n lieflike gewoonte het om my HM te kry om my te herinner aan eindelose lyste wat ek geneig is om in my verstand te skep, wat my ook belas en my van vredevolle slaap beroof. 

Last night, like most nights, I woke up thinking about ALL the things I needed to get done.

Gisteraand, soos meeste aande, het ek wakker geword en gedink aan ALLES wat gedoen moet word.

Years ago I read how the sleep “experts” would suggest having a notepad and pencil next to the bed to jot these thoughts down. Once the list was transferred to paper, the mind could rest and sleep would resume naturally.

Jare gelede het ek gelees hoe die slaap “deskundiges” voorgestel het om ‘n notaboekie en potlood langs die bed te hou om hierdie gedagtes neer te skryf. Sodra die lys op papier oorgeplaas is, kon die verstand rus en slaap sou natuurlik hervat.

Today I suppose the sleep “experts” would suggest doing the same thing on a smartphone. I’m not sure what the “experts” are saying because I learned that no “expert” in any field can come close to the Expert, our HH, who knows all things, who I can simply Ask. The greatest part, too, is just hearing His voice soothes, comforts and reassures me so I am able to relax.

Vandag veronderstel ek dat die slaap “deskundiges” dieselfde sou voorstel op ‘n slimfoon. Ek is nie seker wat die ”deskundiges” sê nie omdat ek geleer het dat geen “deskundige” in enige veld kan naby aan die Deskundige, ons HM, kom nie, wat alles weet, vir wie ek eenvoudig kan Vra. Die grootste deel, ook, is om te hoor hoe Sy stem my kalmeer, troos en verseker sodat ek in staat is om te ontspan.

Remember that I mentioned last week, when we simply need to ask? Well, now try asking Him to remind you of things you need to get done. Something like this:

Onthou wat ek verlede week genoem het, wanneer ons eenvoudig moet vra? Wel, probeer nou om Hom te vra om jou te herinner aan dinge wat jy nodig het om gedoen te kry. Iets soos dit:

“Darling, can You remind me to... (fill in what you want to remember to do)?

“Liefling, kan Jy my herinner om…(vul in wat jy wil onthou om te doen)?

“Yes, of course, My Love.”

“Ja, natuurlik, My Liefde.”

There are times I don’t think of asking Him until I have a long mental list of what I want to remember to do and I begin to fret. But the moment I do ask Him to remind me, I trust He’s keeping the list for me and my burden lifts ensuring a peaceful and restful sleep. Try doing this and enjoy that blissful sleep that is just part of the abundant life He so longs for us to enjoy.

Daar is tye wat ek nie daaraan dink om Hom te vra totdat ek ‘n lang verstandelike lys het van wat ek wil onthou om te doen en ek begin knies. Maar die oomblik wat ek Hom vra om my te herinner, ek vertrou Hy hou die lys vir my en my las lig en verseker dat ek ‘n vredevolle en rustige slaap het. Probeer om dit doen en geniet daardie salige slaap wat net deel van die oorvloedige lewe is waarna Hy so hunker vir ons om te geniet.

Proverbs 3:24 “When you lie down, you will not be afraid; when you lie down, your sleep will be sweet."

Spreuke 3:24 “Jy sal nie bang hoef te wees as jy gaan slaap nie; as jy gaan lê sal jy rustig slaap.”

“Your mind will be clear, free from fear; when you lie down to rest, you will be refreshed by sweet sleep.” The Voice

“Jy sal kan gaan slaap sonder om bang te wees.”NLV

It doesn’t need to be fear that “your mind will be clear and free from” but from everything that is burdensome. And even if I remain awake for longer than I’d like, I snuggle into the thought that this is uninterrupted time with my Beloved. So I’m far from stressed that I can’t fall asleep because I’d love to talk all night with my Lover, wouldn’t you?!

Dit hoef nie vrees te wees “waarvan  jou verstand skoon en vry van sal wees nie” maar van alles wat lastig is. En selfs al bly ek wakker vir langer as wat ek sou wil, ek knuffel in die gedagte dat dit ononderbroke tyd met my Beminde is. So ek is ver van gestres dat ek nie aan die slaap kan raak nie omdat ek lief sal wees daarvoor om die hele aand met my Liefhebber te praat, sou jy nie?!

Another part of the blessing of this Living Lesson is that not only does He remind me of things I asked Him to remind me of in the middle of the night—but He reminds me at the perfect time! I notice so often it’s the appointed time for that task to be done, which doesn’t interrupt the flow of the day that He has planned for me.

Nog ‘n deel van die seën van hierdie Lewende Les is dat dit my nie net herinner aan die dinge wat ek Hom gevra het om my aan te herinner in die middel van die nag nie—maar Hy herinner my aan die perfekte tyd! Ek kom so dikwels agter dat dit die vasgestelde tyd is vir daardie taak om gedoen te word, wat nie die vloei van die dag wat Hy vir my beplan het onderbreek nie.

If that were not enough, sometimes He doesn’t remind me of things I would have added to one of my many 2Do Lists. Why? It’s because, so very often, He takes care of it. So my effort would have been either useless or it would have interfered with a much better solution. His plan!

As dit nie genoeg is nie, somtyds herinner Hy my nie aan dinge wat ek by baie van my om te doen Lyste sou byvoeg. Waarom? Dit is omdat, so baie dikwels, Hy daarna omsien. So my poging sou of nutteloos gewees het of dit sou ingemeng het met ‘n baie beter oplossing. Sy plan!

Let me ask Him to remind me of an example to help you understand this concept a bit better that I’ll share in next week’s Living Lesson.

Laat my Hom vra om my te herinner aan ‘n voorbeeld om jou te help om hierdie konsep ‘n bietjie beter te verstaan wat ek in volgende week se Lewende Les sal deel.