★★★★★

Last week we concluded when I shared that I hoped to move towards helping each of you to be freed from sin. However, I believe that for most of you, speaking specifically to those who have traveled along your Restoration Journey with the Lord long enough (after already having experienced a season of brokenness that’s required, coupled with the way Mary Magdalene wept over the Lord’s feet), I really sense that most of our triggers and “sore” spots is not "sin" at all. And that’s why I sense that today He wants us to learn more about the accuser. Learning a bit more of how he cleverly makes us feel like a sinner through temptation.

Verlede week het ek afgesluit toe ek gedeel het dat ek gehoop het om vorentoe te beweeg deur julle elkeen te help om vrygestel te word van sonde. Nietemin, glo ek dat vir meeste van julle, spesifiek die wat lank genoeg saam die Here langs jou Herstel Reis gereis het (nadat jy reeds ‘n seisoen van gebrokenheid ervaar het wat vereis is, gekoppel met die manier waarop Maria Magdalena  oor die Here se voete gehuil het), ek voel regtig aan dat meeste van ons snellers en “seer” punte glad nie “sonde” is nie. En dit is hoekom ek aanvoel dat Hy vandag wil hê dat ons meer oor die aanklaer moet leer. ‘n Bietjie leer hoe hy op ‘n slim manier ons soos ‘n sondaar maak voel deur versoeking.   

A few weeks ago while reading over a PR to approve its content, I read one from a minister that was far too vague. And though I’ve already begun working on an upcoming Weekly Message, scheduled for September 14th, where I hope to be able to share a bit of wisdom regarding the “ditch of being too vague or overly discreet,” which is the opposite ditch from where all (or most) all of us used to hang out—by exhibiting a lack of discretion…

‘n Paar weke gelede terwyl ek deur ‘n LV gelees het om die inhoud goed te keur, ek het een van ‘n minister gelees wat ver te vaag was. En alhoewel ek alreeds begin werk het aan ‘n opkomende Weeklikse Boodskap, geskeduleer vir die 14de September, waar ek hoop om ‘n bietjie wysheid te deel aangaande die “sloot om te vaag of oor diskreet te wees,” wat die teenoorgtelde sloot is van waar al (of meeste) van ons uitgehang het—deur ‘n tekort aan diskresie...  

Let me just say right now so you don’t need to wait if the enemy can’t keep you in the left ditch where most women live, he most certainly won’t let you just happily travel along the narrow road. For instance, instead the enemy will falsely accuse you of lacking discretion until you back up and up, moving closer and closer to the edge on the other side— until with one final tiny push, you step back and slip down into a ditch where what you say or write is SO “discreet” it becomes secretive or so heavily concealed—so what you have to say is basically useless.

Laat my nou dadelik sê sodat jy nie hoef te wag as die vyand jou nie in die sloot kan hou waar meeste vrouens lewe nie, hy sal jou sekerlik nie net lekker laat reis langs die nou pad nie. By voorbeeld, in plaas daarvan sal die vyand jou valslik beskuldig dat jy ‘n tekort aan diskresie het totdat jy retireer en retireer, en nader en nader aan die rant aan die ander kant beweeg—tot en finale stoot, jy terugtree en in ‘n sloot val waar wat jy sê of skryf SO “diskreet” is dat dit so geheimsinnig word of so swaar versteek is—sodat wat jy te sê het  basies nutteloos is.  

Sorry, I got off on a short mental excursion, but I’m back now 

Jammer, ek het afgegaan op ‘n kort geestelike uitstappie, maar ek is nou terug  

What I’ve wanted to write about, and what I hope to set you free from, is something wonderful that the Lord showed me years ago about the true meaning of temptation. 

Waarvan ek wou skryf, en waarvan ek hoop om jou van vry te stel, is iets wonderlik wat die Here my jare gelede gewys het oor die ware betekenis van versoeking.

It began when I became *angry whenever I would read commentaries from “scholars” who would say that Jesus was tempted to sin, meaning He considered "sinning." No way!

Dit het begin toe ek “kwaad” geraak het wanneerookal ek kommentaar gelees het van “skoliere” wat gesê het Jesus was in die versoeking gelei om te sondig, wat beteken Hy het oorweeg om te “sondig.” Geen manier!

Just because Satan showed Jesus rocks, reminding Him that He could turn rocks into bread or could leap off the cliff, do you honestly think for one minute Jesus “considered” acting on what the enemy was tempting Him with or even thinking of doing it!?!?! Of course NOT!

Net omdat Satan vir Jesus rotse gewys het, en hom daaraan herinner het dat Hy rotse in brood kan verander of van die krans af kan spring, dink jy eerlik vir een minuut Jesus het “oorweeg” om te reageer op dit wat die vyand hom in die versoeking gelei het of selfs aan gedink het om dit te doen!?!?! Natuurlik NIE! 

And for most of you, who have truly become His bride, and have experienced Him being your Husband, none of you consider temptations that you hear or imagine in your mind.

En vir meeste van julle, wie werklik Sy bruid geword het, en Hom as jou Man ervaar het, nie een van julle oorweeg versoekings wat jy hoor of in jou gedagtes verbeel nie.

Forgive me, but I have to take you on another short excursion, explaining about righteous *anger since I mentioned being angry above. Yes, there is such a thing as righteous anger, but very few exhibit righteous anger. How you’ll know is when it stems or is rooted in being angry over the innocent. What will help you be able to discern what this means, is to meditate on this verse for a week or two:

Vergewe my, maar ek moet jou op nog ‘n kort uitstappie neem, en verduidelik oor regverdige woede * woede aangesien ek hier bo genoem het om woedend te wees. Tog, daar is so ‘n ding soos regverdige woede, maar baie min vertoon regverdige woede. Hoe jy sal weet is wanneer dit uitvloei of gewortel is om woedend te wees oor die onskuldiges. Wat jou sal help om te onderskei wat dit beteken, is om op hierdie vers vir ‘n week of twee te mediteer.  

Proverbs 24:11-12—"Deliver those who are being taken away to death, and those who are staggering to slaughter, Oh hold them back.

Spreuke 24:11-12— “Red dié wat na hulle dood toe gesleep word, dié wat val-val oppad is om doodgemaak te word as jy nie keer nie.

If you say, “See, we did not know this,” Does He not consider it who weighs the hearts?

As jy sê, “Ons weet daar niks vanaf nie,” Sal God wat die gedagtes toets, weet wat die waarheid is?  

And does He not know it who keeps your soul? And will He not render to man according to his work?"

Hy wat oor jou wag hou, Hy weet en Hy vergeld ‘n mens vir wat hy gedoen het.

*If you click on Proverbs 24:11-12  you’ll see two good cross references that will also help.

*As jy op  Spreuke 24:11-12 klik sal jy twee goeie kruis verwysings sien wat ook sal help.

Okay, now back to our main theme: the True meaning of Temptation.

Goed, nou terug na ons hoof tema: die Ware betekenis van Versoeking. 

Many years ago when I sought Him for wisdom, the Lord used the scenario of me walking to Walmart (that was close to my house at the time) and He had me envision someone hiding in the bushes, calling out to me, trying to sell me a “cheap” bike. A bike I knew instinctively had to be stolen.

Baie jare gelede toe ek Hom nagestreef het vir wysheid, het die Here die scenario van my wat Walmart toe loop gebruik (wat destyds naby aan my huis was) en Hy het my laat voorneem dat iemand in die bos skuil, en na my toe roep, en probeer om ‘n goedkoop fiets aan my te verkoop. ‘n Fiets wat ek instinktief geweet het moes gesteel wees.

Even though, yes, I heard him calling while I am ignoring his temptations as I try to walk away quickly, that person is still trying to “tempt” me. Right? That means I’ve been tempted. Yes, Jesus was tempted, but neither He nor I would ever consider doing what the tempter was asking or suggesting. Right?

Selfs tog, ja, ek het hom gehoor roep terwyl ek besig is om sy versoekings te ignoreer soos wat ek probeer het om vinnig weg te loop, daardie persoon is nog steeds besig om my te probeer versoek. Reg? Dit beteken ek is versoek. Ja, Jesus was versoek, maar nie Hy nog minder ek sal ooit oorweeg om te doen wat die versoeker vra of voorstel nie. Reg?

It’s only when I mentally or in my heart consider giving into that temptation is when sin is conceived. It’s like me entertaining the idea.

Dit is net wanneer ek geestelik of in my hart oorweeg om in te gee tot daardie versoeking dat sonde uitgedink word. Dit is asof ek die idee vermaak.

“…each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. (The definition of lust is a “longing” for what is forbidden.) Then when lust has conceived, it gives birth to sin; and when sin is accomplished, it brings forth death. Do not be deceived, my beloved brethren.” James 1:14-16*.

“...verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie julleself mislei nie, my liewe broers.”Jakobus 1:14-16*.  

Another way of thinking of the kind of temptation is when we consider entertaining a temptation— like letting a cat into your house. If you let a cat into your house, even once, as soon as you let it in, just ONCE, it will find a way in each time you open the door—even an inch!

Nog ‘n manier om te dink aan die soort van versoeking is wanneer ons dit oorweeg om die versoeking te vermaak—soos om ‘n kat in jou huis toe te laat. As jy ‘n kat in jou huis toelaat, selfs een keer, sodra jy dit inlaat, net EEN keer, sal dit elke keer ‘n manier in vind elke keer wat jy die deur oopmaak—selfs ‘n sentimeter!! 

It’s the same with sin, even considering sin once, or basically entertaining it in your mind, will create a crack that will cause a full-fledged temptation you’ll have to wrestle with over and over and over again. So do NOT “entertain” sin ever. And if you have sin tempting you, shut and bolt the door and then turn around to do something else GOOD to distract you.

Dit is dieselfe met sonde, selfs om sonde een keer te oorweeg, of basies om dit in jou gedagtes te vermaak, sal ‘n kraak skep wat ‘n volslae versoeking waarmee jy oor en oor sal moet stoei veroorsaak. So moet NIE sonde “vermaak” nie nooit nie. En as jy sonde het wat jou versoek, maak die deur toe en sluit en draai dan om en doen iets GOED om jou aandag af te kry.

Psalm 34:14—“Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.”

Psalm 34:15 — “Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na!

The Message—“Turn your back on sin; then do something good.

Die Boodskap— “Vermy slegte dinge. Doen net goeie dinge aan ander.

Embrace peace—don’t let it get away!”

Lewe in vrede met mense.

So STOP now and Selah on what you’ve learned, in other words, meditate on everything. AND be sure that you just don’t think about what you’ve learned, but you set up a date with your Husband to be alone with Him and ask Him to 

to share with you how this message applies to you. 

So STOP nou en Sela op wat jy geleer het, met ander woorde, mediteer op alles. EN wees seker dat jy nie net dink aan wat jy geleer het nie, maar dat jy ‘n datum met jou Man opstel om alleen saam Hom te wees en vra Hom om met jou te deel hoe hierdie boodskap van toepassing op jou is. 

*Take a moment to click on EACH of the bible verse links (above) because the cross-references will help you grasp the meaning more fully. Also if English isn’t your first language, use the feature and go through the pulldown menu.

*Neem ‘n oomblik om op ELKE een van die bybel verse (bo) te klik omdat die kruis verwysings jou sal help om die betekins meer ten volle aan te gryp.  gebruik die