Sharing is caring!

Last week we began to discuss the topic of lies and what we ultimately “choose” to believe. Picking up after spending the week to stop and Selah on this thought to allow it to really absorb into our hearts and marrow, let me share my own experience with you.

Verlede week het ons die onderwerp oor leuens begin bespreek en wat ons uitermatig “verkies” om te glo. Om te hervat nadat ons ‘n week geneem het om te stop en Sela oor hierdie gedagte sodat dit regtig in ons harte en murg absorbeer kan word, laat my my eie ervaring met jou deel.  

The recent lies that were said against me—that you see He used for GOOD in order for me to understand this living lesson and share it with you, Romans 8:28—which I knew immediately were so weirdly and strangely false, a few weeks later—I found myself actually pondering if any part of the lie was true!

Die onlangse leuens wat teen my gekom het—wat jy sal sien Hy ten GOEDE gebruik het vir my om hierdie lewende les te verstaan en met jou te deel, Romeine 8:28—wat ek onmiddellik geweet het was so vreemd en eienaardig vals, ‘n paar weke later—het ek myself begin nadink of enige deel van die leuen eintlik waar was!

Thankfully, as I’m accustomed to doing, I’d take each lie to my HH again, and again, and again to rid me of false guilt. Until just two days ago when I heard Him say, “Erin my Love, don’t you see that if you ‘choose’ to keep pondering the lies, you’ll soon begin to believe part of the lie? And if you believe even the tiniest bit of that lie, which you know is not only not true, but absurdly not true, because it’s not even based on any facts or truth—then you’re no different than those who originated and propagated that lie. You’re also giving power to the enemy just as they did.”

Dankbaar, soos ek gewoond is om te doen, hou ek daarvan om elke leuen weer na my HM toe te neem, en weer, en weer om ontslae te raak van vals skuld. Tot net twee dae gelede toe ek Hom hoor sê, “Erin my Liefling, sien jy nie dat as jy ‘kies’ om oor die leuens na te dink, sal jy gou deel van die leuen begin glo. En as jy selfs die kleinste deel van daardie leuen glo, wat jy weet nie net nie waar is nie, maar absurd nie waar nie, omdat dit nie eens op enige feite of waarheid gebaseer is nie—dan is jy niks anders as die wat die leun van afkom of propageer het nie. Jy gee nes hulle krag aan die vyand. 

Do you see how hard this has been for me to wrap my head around this?

Sien jy hoe moeilik dit vir my is om my gedagtes daarom te kry?

Also, let me give you an absurdity so you’ll have an easier way to understand because that’s what I asked Him to do next.

Ook, laat my jou die absurditeit gee sodat jy ‘n makliker manier het om te verstaan dit is wat ek Hom gevra het om volgende te doen.

So, let’s say someone told you your eyes were blue, though you know your eyes are brown? You could begin by being agreeable, “Oh, really, blue?”

So, kom ons sê dat iemand jou vertel het dat jou oë blou is, alhoewel jy weet dat jou oë bruin is? Jy kan begin deur instemmend te wees, “O, regtig, blou?

It’s not that they said, “When you wear that your eyes look blue” or “In this light, your eyes turn a shade of blue” but instead they give you no explanation.

Dit is nie dat hulle gesê het, “Wanneer jy dit aantrek nie dan lyk jou oë blou  nie” of “In hierdie lig, word jou oë ‘n skakering van blou nie” maar in plaas daarvan geen hulle jou geen verduideliking nie.

So then the lie continues to go round and round in your head, and over time you start wondering, “Are my eyes blue?” and you begin to imagine maybe you see some blue hues in your eyes. 

So dan gaan die leuen voort om om en om in jou kop te gaan, en met tyd begin jy te wonder, “Is my oë blou?” en jy begin jou verbeel dat jy miskien blou skakerings in jou oë sien.  

Yes, this example is somewhat absurd, but I believe that if you ask your HH to remind you of a lie that’s been said about you, something that you honestly know isn’t true, but you’ve contemplated if it couldpossibly be true, then I hope this revelation can put that lie to rest.

Ja, hierdie voorbeeld is ietwat absurd, maar ek glo dat as jy jou HM vra om jou te herinner aan ‘n leuen wat oor jou vertel word, iets wat jy eerlik weet nie waar is nie, maar dit oorweeg het dat dit moontlik waar kan wees, dan kan jy hierdie openbaring tot rus bring.

Don’t let anything said about you, or something you’ve heard about someone else erode how you feel—allowing whatever is said to steal your joy. When something is true, you know it. It's not standing in judgement of someone (because that's for God to do, even our HH didn't come to earth for that purpose), and what you hear makes you feel joyful and peaceful.

Moet nie laat enigiets wat oor jou gesê word , of iets wat jy oor iemand anders gehoor het erodeer hoe jy voel nie—en toe te laat dat watookal gesê word jou vreugde steel nie. Wanneer iets waar is, dan weet jy dit. Dit beteken jy oordeel niemand nie (omdat dit is vir God om te doen, selfs ons HM het  nie aarde toe gekom vir daardie doel nie), en wat jy jy hoor maak jou vreugdevol en vreedsaam. 

"Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute [report], if there is any excellence or anything worthy of praise, dwell on these things. The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things; and the God of peace will be with you” (Philippians 4:4–9). 

Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is —wat deug of lofwaardige saak daar ook mag wees—daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees” (Filippense 4:8—9).

As His bride, we must be different. As His bride, we don’t want to keep any lie alive nor fall into false guilt about something that is simply not true (this is what I will share about next week). Instead, rather than “giving power to the enemy” we need to make sure we use positive, loving power, HIS LOVE, HIS truth to set ourselves and others free. 

As Sy bruid, moet ons anders wees. As Sy bruid, wil ons nie enige leuen lewendig hou nie nog minder in die vals skuld val oor iets wat eenvoudig nie waar is nie (dit is waaroor ek volgende week sal deel). In plaas daarvan om “krag aan die vyand” te gee moet ons seker maak ons gebruik positiewe, liefdevolle krag, SY LIEFDE, SY waarheid om onsself en ander vry te stel.