For the time will come when 

they will not endure sound doctrine;

but wanting to have their ears tickled, 

they will accumulate for themselves teachers 

in accordance to their own desires,

and will turn away their ears from the truth 

and will turn aside to myths.

—2 Timothy 4:3–4

Die tyd sal kom wanneer mense 

nie meer belang sal stel om na die waarheid te luister nie.

Hulle sal eerder wil aanloop agter dinge

wat vir hulle lekker is.

Daarom sal hulle liewer na predikers toe stroom

Nee, hulle sal baie meer

hou van allerande stories oor godsdiens

wat hulle sommer uit hulle duim gesuig het.

— 2 Timoteus 4:3-4

Just last night, I had one of the telephone calls that would normally have left me shaken for days or even weeks. My sister basically “lost it” when I got in the way of what she was desperate to do. The conversation ended with her yelling profane and unkind words into the phone before hanging up on me.

Net gisteraand, het ek een van daardie telefoon oproepe gehad wat my normaalweg vir dae of selfs weke sou geskok het. My suster het dit basies “verloor” toe ek in die pad staan van wat sy desperaat was om te doen. Die gesprek het geëindig met haar wat profaan en onvriendelike woorde in die telefoon geskree het voordat sy die telefoon in my oor neer gesit het.

When it was over, I was amazed to find myself perfectly calm. Since she is my older sister, I could easily remember how this used to affect me. I have the personality that I long and work toward peace; I used to find peace at any cost. But my focus has changed from seeking peace with others to seeking peace with God and not worrying about what others say or trying to please them. My life with the Lord has been an incredible journey for me that has brought about incredible rewards. My desire in this chapter is to get you prepared to also take your own incredible journey with the Lord that goes well beyond freedom and leads, again, to your Abundant Life!

Toe dit verby was, was ek verbaas om myself heeltemal kalm te vind. Aangesien sy my ouer suster is, kan ek maklik onthou hoe dit my in die verlede affekteer het. Ek het die persoonlikheid dat ek hunker en werk vir vrede; ek wou vrede ten alle koste vind. Maar my fokus het verander om vrede na te streef met ander na vrede met God en nie bekommerd te wees oor wat ander sê of om te probeer om hulle te behaag nie. My lewe met die Here is ‘n ongelooflike reis wat vir my ongelooflike belonings teweeg gebring het. My begeerte in hierdie hoofstuk is om jou ook voor te berei  om jou eie ongelooflike reis met die Here te neem wat vêr bo vryheid gaan en lei, weer, na jou Oorvloedige Lewe!

What kept me in peace when those words were hurled at me (and many others that preceded my sister’s finale) was in knowing how my Lord and Husband felt about me. So that when any and all major situations arise such as this, going to Him immediately after (as I did the first time she called) or even right in the midst of the attack, I find peace. The Lord has taught me to ask Him what HE thinks of me or how HE feels about me, which I did when she hung up.

Wat my vreedsaam gehou het toe daardie woorde na my geslinger was (en baie ander wat my suster se finale woorde vooruit gegaan het) was om te weet hoe my Here en Man oor my voel. Sodat wanneer enige en alle groot situasies opkom soos die, om onmiddellik na Hom toe te gaan na (soos wat ek gedoen het die eerste keer wat sy geskakel het) of selfs reg in die middel van die aanval, vind ek vrede. Die Here het my geleer om Hom te vra wat HY dink van my of hoe Hy oor my voel, wat ek gedoen het toe sy die foon in my oor neer gesit het.

What HE said was vastly different than what I heard on the telephone. In addition to finding peace, I love how God actually has a sense of humor and His calmness, which most of us lack when we are in the midst of crisis. The Lord actually said, “Are you kidding?” when I asked Him if what she said was true. God also set up a “way of escape” by having someone call right in the midst of the first attack, which gave me time to ask my close friend to please pray (without sharing any details since this also comes with unwanted and unasked for advice). What was also part of God’s plan so that I would not focus on the problem after she hung up; I instead needed to return my previous call, which resulted in my friend praying with me to bless my sister.

Wat Hy gesê het was heeltemal verskillend as wat ek op die telefoon gehoor het. Ter aanvulling van vrede te vind, hou ek van hoe God eintlik ‘n sin vir humor het en Sy kalmte, wat meeste van ons tekort skiet wanneer ons in die middel van ‘n krisis is. Die Here het eintlik gesê, “Maak jy ‘n grappie?” toe ek Hom gevra het of wat sy gesê het waar was. God het ook ‘n manier “‘n manier om weg te kom” opgestel deur iemand te kry wat reg in die middel van die eerste aanval geskakel het, wat my tyd gegee het om my intieme vriendin te vra om vir my te bid (sonder om enige besonderhede te deel aangesien dit kom met ongewenste en ongevraagde advies). Wat ook deel van God se plan was sodat ek nie op die probleem hoef te fokus nadat sy die telefoon neer gesit het nie; in plaas daarvan moes ek my vorige oproep beantwoord wat beteken het my vriendin het saam my gebid om my suster te seën. 

It used to be that I felt I “owed” it to my problem or to my enemy, to meditate on the problem and at least suffer through it a bit before releasing it! What nonsense. Now, due to being His bride, I keep all problems as far away from my heart and emotions as I am able to do as the Lord helps me. When insults or attacks are hurled at me, I separate myself emotionally and hide behind my Beloved and His love. So if you are experiencing an emotional attack right now, stop listening (and also by you repeating it over and over in your head) to what he or she said, and instead tune into what the Lord is saying to you.

Ek het altyd gevoel ek is dit aan my probleem of vyand “verskuldig” is om te mediteer oor die probleem en ten minste ‘n bietjie daardeur te ly voordat ek dit vrylaat! Watter nonsens. Nou, te wyte aan om Sy bruid te wees, hou ek alle probleme so ver weg van my hart en emosies af as wat ek in staat is om te doen soos die Here my help. Wanneer beledigings  of aanvalle na my geslinger word, sonder ek myself emosioneel af en kruip agter my Beminde en Sy Liefde weg. So as jy ‘n emosionele aanval nou ervaar, hou op om te luister (en ook om dit oor en oor in jou kop te herhaal) oor wat hy of sy gesê het, en skakel in met wat die Here besig is om vir jou te sê. 

If you are not at the place where you can hear God, hear the Lord speaking to you, then go to the Bible and read what He thinks of you. Keep reading until you find that peace that surpasses all understanding. And while searching, be sure to ask Him, “Is this what you think of me?” God will speak truth, but it will be up to you who you will listen to!

As jy nie op die plek is waar jy God kan hoor nie, hoor hoe die Here met jou praat nie, gaan dan na die Bybel toe en lees wat Hy oor jou dink. Hou aan om te lees totdat jy die vrede vind wat alle verstand te bowe gaan. En terwyl jy soek, wees seker om Hom te vra, “is dit wat jy van my dink?” God sal die waarheid praat, maar dit sal jou besluit wees na wie jy sal luister!

Most of us are more comfortable with knowing how to live and respond in unhappy or uncomfortable situations due only because we have done it more often. So, instead of letting a situation go, and meditating on how good God is and how much the Lord loves us, we choose to recount and replay unkind words. Much of what we learned came from our childhood and the lies we believed then, and sadly, choose to believe as adults rather than choosing to believe the truth. What is the truth? God is truth, His word is truth, and anything that doesn’t line up with Him and His truth is nothing but a lie.

Meeste van ons is meer gemaklik om te weet hoe om te lewe en reageer in ongelukkige of ongeemaklike situasies aangesien ons dit meer dikwels gedoen het. So, in plaas daarvan om van ‘n situasie te laat gaan,e n te mediteer oor hoe goed God is en hoe baie die Here vir ons lief is, kies ons om onvriendelike woorde oor te tel en oor te speel. Baie van wat ons geleer het kom uit ons kinderdae en die leuens wat ons toe geglo het, treurig, verkies om te glo as volwassenes eerder as om die waarheid te kies en te glo. Wat is die waarheid? God is waarheid, Sy woord is waarheid, en enige iets wat nie oplyn met Hom en Sy waarheid nie is niks meer as ‘n leun nie.

While on my last tour of meeting many of our church’s missionaries and even RMI members who live in other parts of the world, I met women on the east coast and Canada, and I couldn’t help but laugh by one comment that so many members expressed. Their first surprise at meeting me was how tall I am. But the second was that I was “so beautiful.” The irony of this is that ALL of my life I was told by my family that I was NOT  pretty, but instead was blessed with a good or outgoing personality. This never damaged me in anyway, but instead kept me focused on who I was on the inside rather than worrying about what I was told I was not on the outside.

Terwyl ek op my laaste toer was en baie sendelinge en selfs HMI lidmate wie in ander dele van die wêreld gebly het, het ek vrouens ontmoet aan die ooskus en Kanada, ek kon nie help om te lag oor een kommentaar wat  baie lidmate uitgedruk het nie. Hulle eerste verrassing toe hulle my ontmoet het was oor hoe lank ek is. Maar die tweede was hoe “pragtig” ek is. Die ironie van dit is dat my HELE lewe was ek deur my familie vertel dat ek NIE mooi is nie, maar was geseën met ‘n goeie of uitgaande persoonlikheid. Dit het my nooit op enige manier beskadig nie, maar het  eerder gehelp om my te maak fokus op wie ek was aan die binnekant as om bekommerd te wees oor wat ek gesê was ek nie aan die buitekant was nie. 

When I married my FH, he was beside himself when he heard my family’s opinion about my looks. One day, early in our marriage, I mentioned to my mother that he actually thought I was the prettiest of my sisters, to which she responded, “How sweet . . . love is so blind.” Honestly, it must have been God all along who protected me from being scarred or damaged from these kinds of words, since I know that there are many of you who do suffer from what was said to you about your looks as a child. Though this did not do the damage as the enemy intended, what they said about my character did, probably since this is all that I thought I had. So when my sister attacked my character, it “had the potential” to really do harm.

Toe ek met my VM getrou het, was hy buite homself toe hy my familie se opinie hoor oor my voorkoms. Een dag, vroeg in ons huwelik, het ek aan my ma  genoem dat hy eintlik dink dat ek die mooiste is van al my susters, en sy het reageer en gesê, “Hoe dierbaar...liefde is so blind.” Eerlik, dit moes God die heeltyd gewees het wat my beskerm het om geskend of beskadig te wees van hierdie soort woorde, aangesien ek weet daar is so baie van julle wat wel ly van wat gesê was oor julle voorkoms as ‘n kind. Alhoewel hulle nie die skade aangerig het soos wat die vyand bedoel het nie, wat hulle oor my karakter gesê het, het aangesien dit al was wat ek gedink het ek gehad het. So toe my suster my karakter aangeval het, “het dit die potensiaal gehad” om regtig skade te verrig. 

One of our members told me (when I asked why she didn’t smile for a picture we took that day) that her father told her never to smile, since she “looked stupid when she smiled.” It was clear that she has never asked the Lord how HE felt about her beautiful smile, but instead has remained locked in a prison by believing a lie that was planted many years ago.

And reasoning or looking at the facts will never release you from what has been said to you in your past. No matter how many times my FH told me that I was pretty, coupled with the “fact” that for three years the Lord had my family (including ME) involved in a series of commercials, billboards, and brochures as (would you believe?) models, I never thought for a minute that I was pretty. It was only when my Beloved told me so that I believed that I was beautiful to HIM—since that is all that matters to me!

Een van ons lidmate het vir my gesê (toe ek haar gevra het hoekom sy nie geglimlag het vir ‘n foto wat ons daardie dag geneem het nie) sy het gesê dat haar pa vir haar gesê het om nooit te glimlag nie, aangesien sy “onnosel gelyk het wanneer sy glimlag.” Dit was duidelik dat sy nooit die Here gevra het hoe HY gevoel het oor haar pragtige glimlag nie, maar in plaas daarvan bly sy opgesluit in ‘n tronk deur ‘n leuen te glo wat baie jare gelede geplant was. En om die feite uit te resoneer of na die feite te kyk sal jou nooit verlos van wat vir jou gesê is in die verlede nie. Maak nie saak hoeveel keer my VM vir my gesê het ek was mooi nie, gepaard met die “feit” dat vir drie jaar het die Here my familie (insluitend EK) betrokke gehad by ‘n reeks advertensies, reklameborde, en brosjures soos (kan jy glo) modelle ek het nooit vir ‘n minuut gedink ek is mooi nie. Dit  was net my Beminde wat vir my gesê het dat ek pragtig vir HOM was—aangesien dit al is wat vir my saak maak.  

You may not be what our society believes is beautiful, but there is no doubt that is the way He feels about you! What society believes is pretty changes all the time, so why fixate ourselves and our feelings on something that changes— just as clothing styles change? It is not only foolish for us to get caught up in this menagerie of popular opinion, but it is also very dangerous since our daughters, and all the younger women in our lives will begin to do the same due to our example. 

Jy mag dalk nie wees wat ons samelewing glo is pragtig nie, maar daar is geen twyfel dit dit is hoe Hy oor jou voel nie! Wat die samelewing glo mooi is verander die heel tyd, so hoekom fikseer ons onsself en ons gevoelens op iets wat verander— net soos klere style verander? Dit is nie net simpel vir ons om vasgevang te word in hierdie dieretuin van populêre opinies nie, maar dit is ook baie gevaarlik aangesien ons dogters, en al die jonger vrouens in ons lewens dieselfde sal begin doen as gevolg van ons voorbeeld. 

This does not mean that we are not to do anything to help us feel pretty. When we feel we look pretty, we act differently. That is why we need to go to God, again, and ask Him what He thinks of us. When we embrace the fact that God created us perfectly, then we will have the confidence to begin to dress and pamper ourselves accordingly. Yes, it can get way out of balance, especially if our looks are all we care about and concentrate on. But to neglect them is to try to fool ourselves into thinking we should never care about our outward appearance. If how we looked didn’t matter, then God would not have told us how beautiful Sarah was (attracting a Pharaoh at her age still blows me away!) or Queen Esther, and how handsome David and Joseph were.

Dit beteken nie dat ons niks moet doen om ons te help om mooi te lyk nie. Wanneer ons voel dat ons mooi lyk, tree ons anders op. Dit is hoekom ons, weer, na God toe moet gaan, en Hom vra wat Hy van ons dink. Wanneer ons die feit omarm dat God ons perfek ontwerp het. dan sal ons die vertroue hê om onsself aan te trek en te pamperlang dienooreenkomstig. Ja, dit kan uit balans raak, spesiaal as ons voorkoms al is waaroor ons omgee en op konsentreer. Maar om dit af te skeep is om onsself ‘n rat voor die oë te draai om te dink dat ons nooit oor ons uitwaartse voorkoms hoef om te gee nie. As hoe ons lyk nie saak gemaak het nie dan sou God nie vir ons gesê het hoe pragtig Sara was nie (om Farao op haar ouderdom aangetrokke tot haar te maak slaan my asem te bowe!) of koningin Ester, met ander en hoe aansienlik Dawid en Josef was nie. 

Some women are secure in their looks, but are instead plagued with other issues like being told they were stupid or uncoordinated or will always be fat because they are like their mother or grandmother who was overweight. None of this needs to keep you from the abundant life Jesus died to give you. You can free yourself from the prison that has you bound when you stop listening to the lies from your past (or present situation) and then begin, instead, to ask the Lord for HIS opinion. It is the truth that will set us free! So when our Husband tells us that we are beautiful or intelligent (because we have the mind of Christ) then we must stop speaking the old lies and begin walking in faith with our newly found truth.

Sommige vroue is verseker in hulle voorkoms, maar word in plaas daarvan getreiter met ander twispunte soos om vertel te word dat hulle onnosel is of ongekoördineerd of altyd sal vet wees omdat hulle soos hulle ma of ouma is wat oorgewig was. Niks hiervan is nodig om jou van die oorvloedige lewe te hou waarvoor Jesus gesterf het om vir jou te gee nie. Jy kan jouself vry maak van die tronk wat jou gebonde het en ophou luister na die leuens uit jou verlede (of huidige situasie) en dan begin, in plaas daarvan, om vir die Here te vra vir SY opinie .Dit is die waarheid wat jou vry maak! (omdat ons die verstand van Christus het) dan moet ons ophou om die ou leuens uit te spreek en begin om in geloof met ons nuut gevonde waarheid te loop. 

When we choose to believe a myth, which is defined as a falsehood, we keep ourselves from our abundant life. Our family, friends, or husband may have planted the lie, but when we continue to believe it, we are the one doing the watering that keeps the lie alive.

Wanneer ons kies om in ‘n miete te glo, wat definieer word as valsheid, weerhou ons onsself van die oorvloedige lewe. Ons familie, vriende, of man mag dalk die leuen geplant het, maar as ons voort gaan om dit te glo, is ons die een wat die natmaak doen wat die leuen lewendig hou.

Remaining Quiet

Bly Stil

There are also other dangers in listening to voices other than God’s voice. We know from scripture that Saul lost his crown by listening to the voices of the people when they encouraged him to disobey God (read 1 Samuel 15:24). The young prophet lost even more by losing his life when he listened to the voice of the old prophet who invited him to dine with him instead of doing what God had told him (read 1 Kings 13:11-32).

Daar is ook gevare om na stemme te luiter anders as God se stem. Ons weet uit Die Skrif dat Saul sy kroon verloor het deur na die stemme van mense te luister wat hom aangemoedig het om aan God ongehoorsaam te wees (lees 1 Sameul 15:24). Die jong profeet het selfs meer verloor deur sy lewe te verloor toe hy na die stem van die ou profeet geluister het wat hom genooi het om saam met hom te kom eet in plaas van om te doen wat God hom gesê het om te doen (lees 1 Konings 13:11-32).

Where would Jerusalem be if Nehemiah had succumbed to the mocking and had listened to the voices of the church leaders who wanted him to stop the rebuilding efforts of the walls and to come down to talk to them about it? (read Nehemiah 6:1-9).

Waar sou Jerusalem wees as Nehemia ingegee het aan die gespottery en geluister het na die stemme van die kerk leiers wat wou gehad het dat hy moet ophou met die herbouing pogings van die mure en met hulle daaroor kom praat? (lees Nehemia 6:1-9).

All of us need to learn to listen to and obey God’s voice above anyone else’s, including our own. This begins with our day-to-day living and not just for the important decisions we make. And what will continue complicating our ability of hearing and obeying God’s voice are all the opinions that we are hearing from everyone around us, all because WE foolishly tell them what we are doing or about to do!

Almal van ons moet leer om na God se stem te luister en te gehoorsaam bo enige iemand anders sin, insluitende ons eie. Dit begin met ons dag-tot-dag lewens en nie net die belangrike besluite wat ons maak nie. En wat sal voort gaan om ons vermoë om God se stem te hoor en te gehoorsaam kompliseer is die opinies wat ons van almal rondom ons hoor, alles omdat ONS soos gekke vir hulle vertel wat ons doen of op die punt staan om te doen!

Let me confess that this has been the hardest lesson that I have yet to learn in my life! It seems almost daily that I foolishly share something in my life that I should have remained quiet about. We women love to share our lives with others, but I am not sure I am willing to suffer because of it any longer.

Laat ek bieg dat dit die moeilikste les is wat ek nog in my lewe moes leer! Dit lyk asof ek amper daagliks soos ‘n dwaas iets in my lewe deel wat ek oor stil moes gebly het. Ons vrouens hou daarvan om ons lewens met ander te deel, maar ek is nie seker dat ek gewillig is om te ly as gevolg daarvan nie. 

Recently, I have been hit with a major trial in my life dealing with my oldest sister who is about 14-years-old mentally but only about 4-years-old emotionally, who is turning 65 this year. One of my other sisters had been her caregiver and called right before I left for a two-week tour insisting that I had to “take her.” This is what instigated the hurled words I spoke of in the beginning of the chapter. However, I knew I couldn’t have her here when I was traveling because I never told her that my husband had left again. It was in my ignorance and foolishness that I then shared the situation with some of my other siblings after I heard from God what I was to do. Are you surprised that what my siblings told me to do did not match up with what God told me to do?

Onlangs, is ek getref met ‘n groot beproewing in my lewe deur met my ouer suster af te reken wie verstandelik omtrent 14 jaar oud is maar emosioneel net omtrent 4-jaar-oud, wie 65 jaar oud hierdie jaar word. Een van my ander susters was haar versorger en het geskakel net voor ek vertrek het vir ‘n twee-week toer en het aangedring dat ek “haar vat.” Dit is wat die geslingerde woorde waarvan ek gepraat het aan die begin van hierdie hoofstuk aangespoor het. Nietemin, ek het geweet dat ek haar nie hier kon hê terwyl ek gereis het nie omdat ek haar nooit vertel het dat my man my weer gelos het nie. Dit was in my onkunde en dwaasheid dat ek die situasie met my broers en susters gedeel het nadat ek van God gehoor het wat ek moes doen. Is jy verras dat wat my broers en suster my gesê het om te doen nie dieselfde was as wat God vir my gesê het om te doen nie? 

This, then, created a current I had to swim against that made following God’s plan much more difficult! Some of the difficulty stemmed from them questioning what I was planning to do next since all of the “suggestions” (that are normally, in my family, stated as orders) began to mingle with God’s direction for what He wanted me to do.

Dit, toe, het ‘n gety geskep waar teen ek moes swem wat veroorsaak het dat om God se plan te volg baie moeiliker was! Sommige van die moeilikhede het ontstig uit hulle vrae wat ek volgende beplan om te doen aangesien al hulle “voorstelle” (wat normaalweg, in my familie vermeld word as bevele) begin het om in te meng met wat God se rigting was vir wat Hy wou gehad het ek moes doen. 

The realization that I did not have to share my present situation of my recent divorce (and all the details that others expect for you to explain) came from the testimonies of RMI members who wisely remained quiet about their situations in their marriages (separation, their husband’s adultery, and even their divorce). And due to them not sharing details of their lives, they were able to hear God more clearly and also to follow His lead without the confusion or opposition when family or well-meaning friends would have become involved. It also gave them time to deal with their own loss (of a husband or their marriage) and all the emotions that go along with it. Then later, when their family did “find out” they were able to deal with their family member’s anger much more easily since they were stable (on the Rock).

Die besef dat ek nie my huidige situasie oor my onlangse egskeiding met hulle hoef te gedeel het nie (en al die besonderhede wat ander van jou verwag om te vrdudelik nie) het gekom uit die getuienisse van HMI lidmate wat oordeelkundig stil gebly het oor hulle situasies in hulle huwelike (skeiding, hulle mans se owerspel, en selfs hulle egskeiding). En as gevolg daarvan, was hulle in staat om God meer duidelik te hoor en ook om Sy leiding te volg sonder die verwarring of opposisie wanneer familie of welmenende vriende betrokke sou raak. Dit het hulle ook tyd gegee om met hulle eie verlies af te reken (van ‘n man of hulle huwelik) en al die emosies wat daarby gepaard gaan. Toe later, toe hulle familie wel “uitgevind het” was hulle in staat om met hulle familie se woede baie makliker af te reken omdat hulle stabiel was (op die Rots). 

Though I had followed this wisdom with my divorce this time, I continue to fail in other crises and just some of the day-to-day decisions that I face. It is clear that there is much more to a “gentle and quiet spirit” that I have yet to learn. When we “ponder things in our hearts” like Mary (the mother of Jesus) did, then our thoughts are all ours to seek God about and to be able to follow or deal with—with His help. We do not need to add to it other people’s opinions or emotions that get in the way and often leave us confused, defeated, or simply tired.

Alhoewel ek hierdie wysheid hierdie keer met my egskeiding gevolg het, het ek voort gegaan om is ander krisisse te faal en net sommige dag-tot-dag besluite wat ek in die gesig gestaar het. Dit is duidelik dat daar veel meer aan ‘n “stil en sagmoedige gees is” wat ek nog moet leer. Wanneer ons “aan dinge terugdink” soos Maria (die moeder van Jesus) gedoen het, dan is ons gedagtes net ons sin om God oor uit te soek en in staat te wees om te volg of mee af te reken—met Sy hulp. Ons het nie nodig om daarby ander se opinies of emosies te voeg nie wat in die pad kom en ons dikwels verward, verslaan, of eenvoudig moeg los.

It is my heart’s desire to seek God more for this freedom as He gives me an even greater ability to remain silent and share things only with Him. This goes for giving more information than is necessary when speaking to people. In other words, I know that I need more discretion in my life. All of my recent problems, I know now, stem from my mouth and what I say. Very often, the area that we are the most anointed in, which in my life is my ability to speak, is also our greatest downfall; therefore, I personally need to turn it over totally to the leading of the Lord and the Holy Spirit.

Dit is my hart es begeerte om God na te streef vir meer van sy vryheid soos wat Hy my ‘n selfs groter vermoë gee om stil te bly en dinge net met Hom te deel. Dit gaan om meer informasie te gee wat nodig is wanneer jy met mense praat. In ander woorde, ek weet dat ek mer diskresie in my lewe nodig  het. Al van my onlangse probleme, weet ek kom uit my mond uit en wat ek sê. Baie dikwels, die gebied waar ons die meeste gesalf is, wat in my lewe my vermoë is om te praat, is ook ons grootste ondergang daarom, ek persoonlik moet dit heeltemal na die leiding van die Here en die Heilige Gees oorgee.

Dear friend, whatever you are struggling with (your lack of discretion, your mouth, your emotions, or any other areas that you are dealing with), your Bridegroom wants to help you with it. He never wants you to struggle by carrying burdens that you have picked up or encumbrances someone has dumped on you. Instead, pass them to Him to carry for you. This will leave your arms open wide to embrace Him with the appreciation and love He deserves and is longing to receive from you!

Liewe vriend, watookal jy meer sukkel (jou tekort aan diskresie, jou mond, jou emosies, of enige ander gebied waarmee jy afhandel), jou Bruidegom wil jou daarmee help. Hy wil nooit hê jy moet sukkel deur jou laste te dra wat jy opgetel het nie of hindernisse wat iemand op jou afgelaai het nie. In plaas daarvan gee hulle aan Hom oor vir jou om te dra. Dit sal jou arms oop los om Hom te omarm met die waardering en liefde wat Hy verdien en hunker om van jou te ontvang.