For the vision is yet for the appointed time;

It hastens toward the goal and it will not fail 

Though it tarries, wait for it;

For it will certainly come, it will not delay.

—Habakkuk 2:3

Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd;

dit sal gou kom want dit kom beslis.

Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie,

want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie.

—Habakkuk 2:3

 

This morning, I began to read in my Bible, especially in Psalms, all the verses that I had highlighted since the Lord restored my marriage in 1991. Next to these Scripture verses, I wrote a “PF” meaning Promise Fulfilled! Though I spent over an hour reading these and marking these verses, I did not come across even one that the Lord had not fulfilled!! 

Vanoggend, het ek in my Bybel begin lees, spesiaal in Psalms, al die verse waar ek hoogsels aangebring het vandat die Here my huwelik in 1991 herstel het. Langs hierdie Bybel verse, het ek geskryf “BV” wat beteken  Belofte Vervul! Alhoewel ek meer as ‘n uur spandeer het om hierdie verse te merk en te lees, het ek nie op een afgekom wat die Here nie vervul het nie!!  

Reading and marking them PF gave me time to reflect and to go back to all those days when it seemed that God would never show up! Years of crying out to Him, years when I thought today (when I would recognize that each and every one of those promises He has fulfilled) would never arrive. Precious one, if I am not mistaken, that is where most of you who are reading this book are right now. You have believed for better days, better times, and have truly put your trust in the Lord, but you are still waiting, waiting, waiting . . .  

Deur hulle te lees en hulle BV te merk het my tyd gegee om te besin en terug te gaan na al daardie dae toe dit gelyk het asof God noot gaan opdaag nie! Jare van uitroep na Hom toe, jare toe ek gedink het vandag (wanneer ek sou herken dat Hy ieder en elke een van daardie beloftes vervul het) sou nooit arriveer nie. Kosbare een, as ek nie foutief is nie, is dit waar meeste van julle wat die boek lees nou is. Jy het geglo vir beter dae, beter tye, en het werklik jou vertroue in die Here gesit, maar jy wag nog steeds wag, wag, wag ...   

Will you ever reach the place of peace, prosperity, and (could you ever even imagine?) joy in your life? YES! I was where you are right now for years, and years, and years! If I really take time to look back over my life, I probably have been in this place for close to…well, my math is not that good this early in the morning! My entire life has been hard. My best friend, whom I have known since the eighth grade, says that she knows no one who has lived anything close to what I have lived through. But because I have traveled, and I personally know so many of you who are in my fellowship, I also know there are many of you who have gone through much worse. But I guess I have been through enough to tell you that, YES, indeed it is worth the wait—and your wait has a wonderfully planned purpose! 

Sal jy ooit daardie plek in jou lewe bereik van vrede, vooruitgang, en (kan jy dit jou ooit verbeel) vreugde in jou lewe? JA! Ek was waar jy nou is vir jare, en jare, en jare! As ek regtig tyd neem om terug te kyk na my lewe, sal ek moontlik al in hierdie plek vir naby aan...wel, my wiskunde is nie so goed so vroeg in die more nie! My hele lewe was moeilik. My beste vriendin, wie ek vanaf die agste graad geken het, sê sy ken niemand wat enige iets beleef het naastenby as wat ek beleef het nie. Maar omdat ek gereis het, en ek persoonlik so baie van julle ken wat in my fellowship is, weet ek ook dat daar baie van julle is wat deur veel erger is. Maar ek raai ek was deur genoeg om julle te vertel dat JA, inderdaad is dit die wag werd—en jou wag het ‘n wonderlike beplande doel!   

As I look back, it was the waiting that made me into whom I am today. The wait enabled me to know the Lord the way that I do now. I would never have known Him as intimately, and I would never have been able to appreciate Him, or my life, like I do now, surely not in the way that I needed to know Him. I would not have been able to minister to ladies, not as I am able to do now. I thought that through my prior marriage restoration is how I would be able to minister most effectively. So that when I lost my restored marriage, I thought my ministering to women was over. Yet like all brokenness it’s been through my recent divorce that I have been able to minister to countless more women! And some of the “why” I’ve had for so long has finally been answered. Back then I believed that my ministry was based on my restored marriage, and as a result, that is what the women I ministered to also wanted, what I had—a restored marriage. Yet now, today, women see my joy and my abundant life, and now they want what I now have—my Beloved in full measure! Oh, can we ever doubt His ways or feel faint (or heaven forbid) give up without waiting for all of His precious promises to be fulfilled?! 

Soos wat ek terugkyk, was dit die wag wat my gemaak het in wie ek vandag is. Die wag het my in staat gestel om die Here te ken soos nou. Ek sou Hom nooit so intiem geken het, en sou Hom nooit kon waardeer het, of my lewe, soos ek nou doen nie, sekerlik nie soos ek nodig gehad het om Hom te ken nie. Ek sou nie in staat gewees het om aan dames te minister nie, nie soos wat ek nou in staat is om te doen nie. Ek het gedink dat deur my vorige huwelik herstel is hoe ek die mees doeltreffend kon minister. Sodat dat toe ek my herstelde huwelik verloor het, dat my ministering aan vrouens verby was. Tog soos alle gebrokenheid, is dit deur my onlangse egskeiding wat ek in staat was om aan ontelbare vrouens te minister! En sommige van die “hoekom” wat ek vir so lank gehad het is finaal beantwoord. Destyds het ek geglo dat die ministerie gebaseer was op my herstelde huwelik, en as ‘n resultaat, is dit wat die vrouens aan wie ek geminister het ook wou gehad het, wat ek gehad het—’n herstelde huwelik. Tog nou, vandag, sien vrouens my vreugde en my oorvloedige lewe, en wil hulle hê wat ek nou het—my Beminde in volle maat! O, kan ons ooit twyfel oor Sy maniere of lighoofdig voel (of die hemele behoed) opgee sonder om te wag vir al Sy kosbare beloftes om vervul te word?!   

 The good news for all of you ladies and every woman in this world is that you do not have to wait for the joy, peace or prosperity (or even love) that you yearn for from a man or from things or positions. Though it took me years to get to this place in my life, those years were only so that God could use me to help build you a super-highway or bullet-train to your desired haven through my years of pioneering the rough road so many women travel and fall prey to. This freeway’s name is Jesus, our Beloved Husband, and He will carry you to your promises in His arms of love! You may have to wait for all your promises to be fulfilled, but the waiting room that He has designed for you is suited for a woman just like you. Interested? Then follow me as we learn why God purposely designed waiting to bring us the promises that He has every intention of giving us once He knows that we are truly ready to handle them.

 Die goeie nuus vir al julle dames en elke vrou in hierdie wêreld is dat jy nie hoef te wag vir die vreugde, vrede of voorspoed (of selfs liefde) waarna jy hunker van ‘n man of van dinge of posisies nie. Alhoewel dit my jare geneem het om op hierdie plek in my lewe te kom, was daardie jare net sodat God my kon gebruik om vir jou ‘n super-hoofweg te bou of ‘n koeël-trein na jou gekose haven deur my jare van pionierwerk van +die rowwe pad wat so baie vrouens reis en prooi val. Hierdie hoofweg se naam is Jesus, ons Beminde Man, en Hy sal jou dra na jou beloftes in Sy arms van liefde! Jy mag dalk wag vir al jou beloftes om vervul te word, maar die wagkamer wat Hy vir jou ontwerp het is gepas vir ‘n vrou net soos jy. Geinteresseerd? Volg my dan soos wat ons leer hoekom God met opset wag ontwerp het om vir ons die beloftes te bring wat Hy elke intensie het om vir ons te gee sodra Hy weet dat ons regtig gereed is om hulle te hanteer.

 Why We Wait

Hoekom Ons Wag

 Waiting for something is one of the hardest aspects of the Christian walk; we simply do not know how to do it properly. Rather than benefiting from it, and enjoying it, we suffer through it; often failing to make it to the end and thus we forfeit the promise we are trusting God for.

 Om vir iets te wag is een van die moeilikste aspekte van die Christelike wandel; ons weet eenvoudig nie hoe om dit behoorlik te doen nie. Eerder as om voordeel daaruit te trek, en dit te geniet, kry ons swaar daardeur; dikwels misluk ons om dit tot die einde te maak en dus verbeur ons die belofte waarvoor ons God vertrou. 

 Yet the Bible is clear that when God shows us something, when we cry out to Him, it is yet for an appointed time, it is (usually) not for now. Habakkuk 2:2-3, “Then the LORD answered me and said, ‘Record the vision and inscribe it on tablets, that the one who reads it may run. For the vision is yet for the appointed time; it hastens toward the goal and it will not fail. Though it tarries, WAIT for it; for it will certainly come, it will not delay.’” And this is why He also tells us to write it down, so we can read it often, knowing He is faithful.

 Tog die Bybel is duidelik dat wanneer God ons iets wys, wanneer ons uitroep na Hom toe, is dit vir ‘n bepaalde tyd, dit is (gewoonlik) nie vir nou nie. Habakkuk 2:2-3, “ Die HERE het toe vir my gesê: Skryf wat Ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees. Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd; dit sal gou kom want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly WAG as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie.”’ En dit is hoekom Hy ook sê dat ons dit moet neerskryf, sodat ons dit dikwels kan lees, en weet dat Hy getrou is. 

 Understanding why we wait may be even more important than believing for the promise itself. Simply put, when God shows us something for the future, it is because we are not ready to deal with it, or to enjoy it fully, without this intended period of waiting.

 Om te verstaan hoekom ons wag mag selfs meer belangrik wees as om vir die belofte te glo. Eenvoudig gestel, wanneer God ons iets vir die toekoms wys, is dit omdat ons nie gereed is om sonder hierdie voorgenome tydperk van wag daarmee af te reken nie, of ten volle te geniet nie.

Consider the life of Joseph. He was just a boy when he saw the vision that he would rule and that his own family would one day bow down to him. However, he needed many years to mature, during which time he would have to suffer and grow spiritually before he would be ready for the responsibility or the position that he was destined for. There was nothing that he could do to hurry it up, or make God think he was ready, for his promise to be made manifested and seen.

 Oorweeg die lewe van Josef. Hy was net ‘n seun toe hy die visioen gesien het dat hy sou regeer en dat sy eie familie eendag sou neerbuig voor hom. Nietemin, hy het baie jare nodig gehad om volwasse te word, gedurende die tyd moes hy ly en spiritueel groei voordat hy gereed sou wees vir die verantwoordelikhied of die posisie waarvoor hy beskore was. Daar was niks wat hy kon doen om dit aan te jaag nie, of om God te maak dink dat hy gereed was, vir sy belofte om gesien en gemanifesteer te word.

Then there is Moses. He was a young man when he ran away to the desert, and many years of seclusion from public life passed before he was ready to lead the millions to the Promise Land. 

Dan was daar Moses. Hy was ‘n jong man toe hy weg gehardloop het woestyn toe, en baie jare van uitsluiting van die publieke lewe het verby gegaan voordat hy gereed was om miljoene na die Beloofde Land te lei.

Consider, Esther, she was nowhere near ready to be queen until she first grew in understanding her people, the Jews, under the tutelage of her cousin, Mordecai. She also needed a full year of beauty preparation for her to summon her husband, the king, who would normally have executed her for such an act. God knew that she was not ready to face the enormous task of saving her Jewish people, let alone reveal her true identity as a Jew herself.

Oorweeg, Ester, sy was nie naastenby gereed om koningin te wees totdat sy eers gegroei het en haar mense verstaan het nie, die Joode, onder die voogdyskap van haar nefie Mordekai. Sy het ook ‘n volle jaar van skoonheids voorbereiding nodig gehad vir haar om haar man, die koning,  te daag, wat haar normaal vir so optrede haar ter dood sou bring. God het geweet dat sy nie gereed was om die enorme taak om haar Joodse mense te red in die gesig te staar nie, om nie te praat van om haar ware identiteit as ‘n Jood haarself te onthul nie.     

Yet the wait is not only for our good, it is also because often the timing is not right. God orchestrates each person and event to come together at an exact moment in time for His glory. We tend to forget this part, due to our naturally self-centered and self-absorbed self. All we know is that we are tired of waiting, all the while forgetting that the Lord is soon to be glorified and it’s for this reason God is bringing this miracle in our lives anyway.

Tog die wag is nie net vir ons beswil nie, dit is ook omdat die tydsbereking dikwels nie reg is nie. God orkestreer elke persoon en gebeurtenis om saam te kom op ‘n presiese oomblik vir Sy glorie. Ons neig om hierdie deel te vergeet, as gevolg van ons self-gesentreerde en self-absorberende self. Al wat ons weet is dat ons moeg is vir wag, en vergeet al te gou dat die Here binnekort verheerlik gaan word en dit is vir hierdie rede dat God die wonderwerk in elk geval in ons lewe bring. 

In my own situation, it took many years for me to be emotionally and spiritually ready, as well as being in the right place for God to bring all of His promises to me and into the light for others to see. Though I once wished that it would have been sooner, I can see now that nothing was  ready even a day sooner than it happened. But let’s talk about the time in between the waiting times that are often the times when we are suffering, which leads to our wondering if God really cares.

In my eie situasie, het dit baie jare vir my geneem om emosioneel en spiritueel gereed te wees, sowel as om in die regte plek te wees vir God om al Sy beloftes na my toe te bring en in die lig vir ander om te sien. Alhoewel ek wens dat dit kon gouer gebeur het, kan ek nou sien dat niks was gereed selfs ‘n dag gouer as wat dit gebeur het nie. Maar kom ons praat van die tyd tussen die wag tydperke wat dikwels die tye is wat ons ly, wat lei tot ons wat wonder of God regtig omgee. 

Is that not what this is all about?

Is dit nie waaroor dit gaan  nie? 

When we suffer and our situation does not change, it’s then that we begin to doubt God’s love for us. We wonder if He cares about us as much as someone else who we look at who did not have to wait as long as we have been waiting. We begin to wonder if what we have asked God for, and believed God for, is even in His will anyway. And with this kind of negative and faith-destroying thought, we very often simply walk away and leave His promise behind, moving on, instead to something that we can attain right now. Then when our original promise shows up, we are often nowhere to be found or we could even care less that God has once again been faithful to us. So sad.

Wanneer ons ly en ons situasie nie verander nie, is dit dan wat ons begin twyfel aan God se liefde vir ons. Ons wonder of Hy soveel vir ons omgee as iemand anders na wie ons kyk wie nie nodig gehad het om so lank te wag soos ons nie. Ons begin wonder of wat ons God voor gevra het, en God voor geglo het, elk geval selfs in Sy wil is. En met hierdie soort negatiewe en geloof-vernietigende gedagte loop ons eenvoudig net weg en los sy belofte agter, beweeg aan, na iets wat ons nou kan verkry. Dan wanneer ons oorspronklike belofte opdaag, is ons dikwels nêrens te vinde nie of ons kan selfs minder omgee dat God getrou aan ons was.   

That’s where most Christians live—it’s now or never, and why these same people do their best to get you to live that way too. They only want to believe with you and pray for you for a reasonable amount of time, and then if the promise hasn’t happened, they do their best to encourage you to doubt that God ever gave you the promise in the first place. Continuing to pray for something that does not show up soon enough is not worth their effort—they have better things to do with their time and prayers.

Dit is waar meeste Christene leef—dit is nou of nooit, en hoekom hierdie selfde mense hulle bes doen om jou te kry om ook so te lewe. Hulle wil net saam jou glo en vir jou bid vir ‘n redelike bedrag tyd, en dan as die belofte nie gebeur het nie, doen hulle hulle bes om jou aan te moedig om te twyfel dat God jou ooit die belofte gegee het in die eeerte plek. Om voor  te gaan om vir iets te bid wat nie hulle inspanning werd is nie—hulle het beter dinge om te doen met hulle tyd en gebede. 

Let’s face it, we live in a “now” lifestyle that goes against God’s ways. And even worse than the now lifestyle, is the premature lifestyle that has sprung up. We see it everywhere. Women who are tired of being pregnant are induced; or even if they do wait to begin labor naturally, they will get their labor sped up with drugs or have their water broken. Yes, it is so easy to give into these temptations when you are suffering, with that doctor or nurse standing right there to offer you immediate relief.

Kom ons wees eerlik, ons lewe in ‘n “nou” leefstyl wat teen God se weë gaan. En selfs erger as die nou leefstyl, is die prematuur leefstyl wat opgespring het. Ons sien dit oral. Vrouens wat moeg is om swanger te wees word geinduseer; of selfs al wag hulle vir kraam om natuurlik te begin, sal hulle hulle kraam laat versnel met dwelms of hulle water laat breek. Ja, dit is so maklik om in te gee vir hierdie versoekings wanneer jy ly, met die dokter of die verpleegster reg daar om jou onmiddelike verligting te gee.   

We do not wait for what we want, even for material things. Today, we do not have to save for anything. We can buy everything we want now, and pay for it later. Yet this isn’t new, it has been going on for ages. Look at Sarah who got her promise for a son through Hagar, but paid for it later. And we are all still paying for Sarah’s impatience as we watch the continual wars, violence, hate, and bloodshed in the Middle East between both of Abraham’s sons, Ishmael (Islam) and Isaac (Israel). If only Sarah had waited for her promise.

Ons wag nie vir wat ons wil hê nie, selfs materialistiese dinge. Vandag, hoef ons nie vir enige iets te spaar nie. Ons kan alles wat ons wil hê nou koop, en later betaal. Tog is dit nie nuut nie, dit gaan al vir eeue aan. Kyk vir Sara wat haar belofte vir ‘n seun deur Hagar gekry het, maar later daarvoor betaal het. En ons betaal nog steeds vir Sara se ongeduld soos wat ons die oorlogte, geweld, haat, en bloedvloei in die Middel Ooste tussen Abraham se seuns, Ishmael (Islam) en Isak (Israel) dophou. As Sara net vir haar belofte gewag het.

We often forget how our getting ahead of God inevitably affects others, and that is because we are selfish by nature. It is not until we care more about God’s will than we do our own will that we really are able to endure to the end. If we could really see what that promise, or those promises together (each and every one spoken to us)—what it will really be like when the right time comes—we could easily endure to the end, and maybe even learn to enjoy the wait.

Ons vergeet dikwels hoe ons wat voor God uitgaan onvermydelik ander beinvloed, en dit is omdat ons selfsugtig by natuur is. Dit is nie totdat ons meer oor God se wil omgee as ons eie wil dat ons regtig in staat is om te verduur tot aan die einde. As ons regtig kon sien wat daardie belofte, of daardie beloftes saam (ieder en elke een wat aan ons genoem is)—hoe dit regtig sou wees wanneer die regte tyd aanbreek—kan ons maklik tot op die einde verduur, en miskien selfs leer om die wag te geniet.

And what about these thoughts, the vain imaginations? Are vain imaginations detrimental to our walk of faith or are they a way for us to make it to our desired destination? I personally think that they can be both. If we live in the imaginary world too much, we can lose ourselves in it, and often lose our way. But I also personally believe that some imagining can be good, as we are “imagining or believing” what is unseen and doing our best to see our mountain moved. But to live there is to lose sight of God and what He has for us here, during the wait, in the midst of some of the suffering that helps refine us and prepare us.

Looking back, I can see how God created great endurance in me during my long wait and years of different kinds of suffering—all to get me ready for today just like Joseph and Moses. It’s only now that I am able to be calm while living an extremely fast-paced life, filled with daily trials that I could not possibly have kept up with or understood in my thirties or even forties. I have no idea how He did it, but that is the point—it is something that HE did, nothing that I could have done, and it all happened during the wait. God is molding you and me moment-by-moment, day-by-day, through each event and circumstance in our lives. Nothing is worthless or unnecessary. It all makes up the training ground and refining fires that prepare us for what He is calling us to do. I believe that most women who are called to serve and be used by Him are too busy to see what God is doing and they often miss the call or are not prepared for it once they are called.

En wat van ons gedagtes, die hooghartige aanvalle? Is die hooghartige aanvalle nadelig vir ons loop van geloof of is dit ‘n manier om dit tot ons verkose bestemming te maak? Ek persoonlik dink dit kan albei wees. As ons in die verbeelding wêreld te lank bly, kan ons onsself daarin verloor, en dikwels ons pad verloor. Maar ek glo ook dat sommige verbeelding ook goed kan wees, omdat ons “verbeel of glo” wat ongesien is en ons doen ons bes om te sien hoe ons berg beweeg. Maar om daar te bly is om God uit die gesig te verloor en wat Hy hier vir ons het, gedurende die wag, ten midde van sommige van die lyding wat help om ons te suiwer en voor te berei.

Ter terugskouing, kan ek sien hoe God groot uithou vermoë in my geskep het gedurende my lang wag en verskillende soorte lyding—alles om my gereed te maak vir vandag net soos Josef en Moses. Dit is net nou dat ek in staat is om kalm te wees terwyl ek ‘n uiterste vinnig-lopende lewe leef, gevul met daaglikse beproewings wat ek nie moontlik kon bygebly het of verstaan het in my dertigs of selfs in my veertigs. Ek het geen idee hoe Hy dit gedoen het nie maar dit is die punt—dit is iets wat Hy gedoen het, niks wat ek kon gedoen het nie, en dit het alles gebeur gedurende die wag. God is besig om jou te vorm oomblik-vir-oomblik, dag-vir-dag deur elke gebeurtenis en omstandighede in ons lewens. Niks is waardeloos of onnodig nie. Dit maak alles die opleidings grond en die suiwerings vure op wat ons voorberei op wat Hy ons geroep het om te doen. Ek glo dat meeste vrouens wat geroep is om te dien en deur Hom gebruik te word is te besig om te sien wat God besig is om te doen en hulle mis dikwels die roep of is nie voorbereid daarvoor sodra hulle geroep word nie. 

They are also so caught up with the magnitude of the call that they are too afraid to step forward. I venture to say, dear one, that you are one of those ladies. God has given you a vision for your future that is so tremendously incredible that you literally shudder, thinking that it may be true. So you stop thinking about it being enormous, and in turn, instead, you are not embracing what will prepare you, you instead are praying and pleading today’s difficulties will change. Is that where you are? I detect that a few tears will fall on these pages as He shines the light into the hidden places of your heart. I know because I was where most of you are right now. And honestly, in some ways, I am again where you are, since God has shown me even greater things that He has planned for me to do that are the new promises that are yet to be—huge, incredible, but yes, scary visions.

Hulle word ook vasgevang in die grootheid daarvan of die roep dat hulle te bang is om na vore te tree. Ek waag om te sê, liewe een, dat jy een van daardie dames is. God het vir jou ‘n visioen gegee vir jou toekoms wat so geweldig ongelooflik is dat jy letterlik sidder, en dink dit mag dalk waar wees. So jy hou op om aan die grootheid daarvan te dink dat, en op sy beurt, in plaas daarvan, omarm jy nie wat jou sal voorberei nie, in plaas daarvan bid jy en smeek jy dat vandag se moeilikhede sal verander. Is dit waar jy is? Ek kom agter dat ‘n paar trane op hierdie bladsy sal val soos wat Hy die lig in die versteekte plekke van jou hart skyn. Ek weet omdat ek was waar meeste van julle nou is. En eerlik, op sommige wyse is ek weer waar julle is, aangesien God my groter dinge gewys het wat Hy beplan vir my om te doen wat die nuwe beloftes is wat nog moet kom—groot, ongelooflik, maar ja, skrikaanjaende visioene.  

Nevertheless, this time I have committed to simply going through everything and this time enjoying the wait. This way I can allow the stretching of my faith, and to make the best use of my time right now during the wait. Each day I stop to look around at each and every thing that God has blessed me with and thank Him for each (as I said earlier in this chapter). And today, this very moment, I am going to take time to look around at the beauty of this world that He has created for His betrothed, you and me. I am going to take the time to love and to cherish those whom God has placed around me, just like He loves and cherishes you and me.

Nietemin, hierdie keer het ek my toegewy om eenvoudig deur alles te gaan en die wag te geniet. Op hierdie manier kan ek die uitrek van my geloof toelaat, en om die beste van my tyd nou dadelik te gebruik gedurende die wag. Elke dag stop ek en kyk ek rond  na elke ding wat God my mee geseën het en bedank Hom vir elke een (soos ek vroeër gesê het in hierdie hoofstuk). En vandag, op hierdie oomblik, gaan ek tyd neem om rond te kyk na die prag van hierdie wêreld wat Hy geskep het vir Sy verloofde, jy en ek. Ek gaan tyd neem om die wat God rondom my geplaas het lief te hê en te koester, net soos wat Hy jou en my lief het en koester. 

Throughout every day, I am going to take lots of time to tell my precious Beloved how much He is all I want and all that I need. Then when I see the vision for the future or read a promise in my Bible, I will anticipate its coming, and not waste my time wondering if I heard God correctly—no matter how big the promise or vision seems to me now. I will simply believe it because I know God and I know how He works. I know from looking at the millions of things He’s already done in my life to know He is faithful. And if you do not think that you have enough faithfulness in your own life, just look at mine (or some of the other women in our fellowship). (And if you are not in our fellowship, you should be, because the women in our fellowship are the ones who keep me going strong!)

Gedurende elke dag, gaan ek baie tyd neem om my kosbare Beminde te vertel Hy is al wat ek wil hê en al wat ek nodig het. Dan wanneer ek die visioen vir die toekoms sien of ‘n belofte in my Bybel lees, sal ek die koms verwag, en nie my tyd mors om te wonder of ek God korrek gehoor het nie—maak nie saak hoe groot die belofte of visioen vir my nou lyk nie. Ek wil dit eenvoudig glo omdat ek God ken en ek weet hoe Hy werk. Ek weet deur na miljoene dinge te kyk wat Hy alreeds in my lewe gedoen het om te weet dat Hy getrou is. En as jy dink dat jy nie genoeg betroubaarheid in jou eie lewe het nie, kyk net na myne (of sommige van die ander vrouens in ons fellowship, dis wat jy behoort te doen, want sommige van die vrouens in ons fellowship is die wat my aan die gang hou! )

Before closing this chapter, let me speak to some of you who are really in the midst of true suffering because I have been there too. First, this suffering really does have a purpose; I do know this from living through it. A broken and contrite heart is not easily obtained by anyone, and it is most certainly painful, but we only need to look at the life of Jesus to understand that He understands and that He is truly “acquainted with our grief.” It is sometimes hard for us to understand how God, His Father, could have allowed the kind of suffering of a cross for His only Son. Watching His pleading in the Garden of Gethsemane, but still not stopping it when He heard His Son cry out and writhe and wrestle with what He knew was about to happen, can help us understand because we now can see the outcome of letting His Son accomplish its purpose. 

Voordat ek hierdie hoofstuk afsluit, laat my met sommige van julle praat wat regtig in die middel van ware lyding is omdat ek ook al daar was. Eerstens, hierdie lyding het regtig ‘n doel; ek weet dit omdat ek daardeur gelewe het. n Hart vol ootmoed en berou word nie maklik verkrygbaar deur enige iemand nie, en dit is mees sekerlik pynlik, maar ons hoef net te kyk na die lewe van Jesus om te verstaan dat Hy verstaan en dat Hy werklik “‘n man van lyding wat pyn geken het.” was. Dit is somtyds moeilik vir ons om te verstaan hoe God, Sy Vader, die soort lyding van ‘n kruis vir Sy enigste Seun kon toelaat. Om Sy pleidooie dop te hou in die Tuin van Getsemane, maar dit nog steeds nie gestop het toe Hy Sy Seun hoor uitroep en wriemel en worstel met wat Hy geweet het op die punt staan om te gebeur nie.  

How can a Father watch from heaven while His precious Jesus struggled to carry,  the cross through the streets that, He knew, would hold His dead body only hours later. (But God did send someone to carry His cross and He has also sent Someone to carry yours too, just ask.) Do you ever wonder how God the Father could watch His only Son on that cross for all those hours during which He suffered and died, and yet why He did not stop the agony and suffering? Did God not see the faces of those who were beaming, those who had been waiting for that day when Jesus of Nazareth would finally die? Did He not hear the insults and mocking being hurled at His Son from the crowd and those who seemed uninterested in this Man’s pain, the perfect and sinless man, whom they had just cast lots for His clothing? How could God let this happen? Why did He not stop it, not allowing one more minute to pass? Would the enemy really win, really be able to destroy the good that Jesus did while on the earth?

Hoe kan ‘n Vader uit die hemel af kyk terwyl Sy kosbare Jesus gesukkel het om de kruis te dra, deur die strate wat, Hy geweet het, sou sy dooie lyk skaars ure later hou. (Maar God het iemand gestuur om Sy kruis te dra en Hy het iemand gestuur om joune ook te dra, vra net.) Wonder jy ooit hoe God die Vader kon kyk hoe Sy enigste Seun aan die kruis gedurende al daardie ure wat Hy gely het en gesterf het, en tog waarom Hy nie die angs en lyding gestop het nie? Het God nie die gesigte gesien van die wat gestraal het, diegene wat gewag het vir die dag wat Jesus van Nasaret finaal sou sterf nie? Het Hy nie die beledigings en die bespotting gehoor wat vanaf die skare na Sy Seun geslinger is en die wat gelyk het asof hulle geinteresserd was in hierdie Man sy pyn, die perfekte en sondelose man, wie hulle nou net lootjies voor getrek het vir Sy klere? Hoe kon God dit laat gebeur? Hoekom het Hy dit nie gestop nie, om nie nog een minuut toe te laat om verby te gaan nie? Sou die vyand regtig wen, regtig in staat wees om al die goeie wat Jesus hier op aarde gedoen het te vernietig?

We all know that the truth is there was a purpose, the Purpose that was designed to save you and me. God the Father saw past all the pain, insults, suffering and mocking to peer into our faces, the face of you and me (and your friend, neighbor, brother, sister, mother, father, son and daughter) who needed that precious blood that was falling first from his sweat, then from his crown, later from His scourging, and finally from the nails in His hands and feet—even from His spear-split side. Each and every drop was needed to save you and me. Not one drop was wasted, nor any suffering lost that Jesus and God who was watching, endured for you and me.

Ons ken almal die waarheid daar was ‘n doel, die Doel wat ontwerp was om jou en my te red. God die Vader het verby al die pyn, beledigings, lyding en bespottery gekyk om in ons gesigte te loer, die gesig van jou en my (en jou vriendin, buurman, broer, suster, moeder, vader, seun en dogter) wat daardie kosbare bloed nodig gehad het wat van sy sweet afgeval het, toe van sy kroon, later van Sy kastyding, en finaal van die spykers in Sy hande en voete—selfs van Sy spies-gesplete sy. Ieder en elke druppel was benodig om vir jou en my te red. Nie een druppel was gemors nie, nog minder enige lyding verlore wat Jesus en God wat dop gehou  het, verduur het vir jou en my.  

Each time you suffer dear one, just as I have, take a moment to remember Jesus and what He did for you and me. How He is helping us now, so that each bit of suffering will also be for a special purpose. Remembering is what has given me the compassion to comfort you right now. You trust me because I have been where you are now, and I really do understand. God does love you and He does care for you. If He was able to let each painful part in history play out for His Son, does He not also have a wonderful plan for you and for others who will benefit due to your willingness to suffer? As I have reached out and comforted you, so you will have women in your world whom I will never meet who also need comfort. No one but you will understand or be able to give them the comfort and hope that they need. 

Elke keer wat jy ly liewe een, net soos ek het, neem ‘n oomblik om Jesus te onthou en wat Hy vir jou en my gedoen het. Hoe Hy ons nou help, sodat elke bietjie lyding ook vir ‘n spesiale doel sal wees. Om te onthou is wat my die deernis gegee het om jou nou te troos. Jy vertrou my omdat ek was waar jy nou is, en ek verstaan regtig. God is lief vir jou en Hy gee om vir jou. As Hy in staat was om elke pynlike deel in geskiedenis vir Sy Seun uit te speel, het Hy nie ‘n wonderlike plan vir jou en vir ander wat voordeel sal trek as gevolg van jou gewillenheid om te ly nie? Soos wat ek uitgereik het en jou getroos het, so sal jy vrouens in jou wêreld hê wat ek nooit sal ontmoet nie maar wat ook troos nodig het. Niemand maar jy kan verstaan of in staat wees om vir hulle die troos en hoop te gee wat hulle nodig het nie. 

Dear reader, God has a purpose for your wait. Each and every tear you shed is being collected in His bottle. So, now, close this book and go to your prayer closet right away, and let Him comfort you and allow Him to engulf you with His love. He can and will bring peace to your storm, joy to your broken heart, and strength to your weary body and soul. Our Husband, precious one, is just waiting in that quiet place where He wants to wipe away all your tears and all your shame. Go there now and come out ready to comfort others with the comfort that we ourselves have been comforted with by a Living God—our Heavenly Husband.

Liewe leser, God het ‘n doel vir jou wag. Ieder en elke traan wat jy stort word in Sy bottel versamel. So, nou, maak die boek toe en gaan dadelik na jou gebeds hoekie, en laat Hy jou troos en laat Hom toe om jou met Sy liefde te verswelg. Hy kan en sal vrede in jou storm bring, vreugde vir jou gebroke hart, en krag vir jou afgemate liggaam en siel. Ons Man, kosbare een, wag in daardie stil plek waar Hy al jou trane wil weg vee en al jou skande. Gaan nou soontoe en kom uit gereed om ander te troos met die troos waarmee ons self getroos is deur ‘n Lewende God—ons Hemelse Man.